Рефераты по иностранным языкам

Особенности эпистолярного жанра языка интернета

17 Февраля 2012, реферат

Цель нашей работы - рассмотреть стилистические особенности эпистолярного жанра Интернет.
В связи с этим предполагается решить следующие задачи:
1. рассмотреть историю развития эпистолярного жанра в лингвистике;
2. выявить стилистические особенности языка Интернет;
3. узнать историю появления языка виртуальной переписки;
4. выявить влияние Глобальной сети на изменение языка;
5. установить средства выражения эмоций в эпистолярном жанре языка Интернет;
6. рассмотреть понятие иконического знака в современной лингвистике;
7. выявить аббревиатуры и общепринятые обозначения в языке Internet;
8. выявить место электронной переписки в жизни человека.

Особливості перекладу інтернаціональної та псевдоінтернаціональної лексики з англійської мови на українську

07 Мая 2013, курсовая работа

Тому вивчення особливостей перекладу інтернаціоналізмів і псевдоінтернаціоналізмів у науково-технічному перекладі саме зараз, при прискореному розвитку науки і техніки, є досить актуальним.
Об’єктом нашого дослідження є інтернаціональна лексика, в якій особливу увагу приділяємо саме перекладу інтернаціоналізмів та псевдоінтернаціоналізмів, що є предметом дослідження.
Метою нашого дослідження є визначення способів перекладу інтернаціональної та псевдоінтернаціональної лексики.
Матеріалом дослідження слугували речення, що містили одиниці інтернаціональної та псевдоінтернаціональної лексики, взяті з перекладацьких підручників.
Методами дослідження були метод суцільної вибірки, зіставний та порівняльний методи.

Особливості відтворення еліптичних конструкцій при перекладі англомовної прози українською мовою

10 Марта 2013, курсовая работа

Мета даної роботи полягає у визначенні прийомів перекладу еліптичних конструкцій на основі роману Джерома Селінджера «Над прірвою в житі»
Для досягнення поставленої мети у роботі вирішуються такі завдання:
розглянути поняття еліпсиса і види еліптичних конструкцій;
описати концепції щодо класифікації англійського еліпсиса;
визначити місце еліптичних речень у складі сучасної англійської мови;
проаналізувати стилістичні особливості перекладу еліптичних конструкцій;
описати відтворення еліптичних конструкцій;
зробити аналіз перекладу еліптичних конструкцій на матеріалі роману

Особливості відтворення власних назв у казках

06 Мая 2015, курсовая работа

В роботі розглянуто оніми (тобто власні назви) на основі фольклорних і літературних казок. Власні назви давно цікавлять дослідників. Вчених приваблювала історія їх виникнення, значення і зміст, зв'язок з історію суспільства, з світоглядом людей. Останнім часом інтерес до ономастики значно зріс. Він виявляється в появі всілякого роду книг, присвячених таємницям власного імені, у виданні багато чисельних словників власних імен і прізвищ, а також в значній кількості наукових публікацій

Особливості використання додаткових членів результату та напрямку в китайській мові

21 Января 2012, курсовая работа

Для того щоб зрозуміти сутність будь-яких особливостей мови, в першу чергу потрібно зрозуміти мислення народу, що нею користується, бо кожен народ має індивідуальну, властиву тільки йому форму мислення, а відтак і свою форму вираження цього мислення в усному чи письмовому вигляді .
Кожна мова має свої граматичні способи для того щоб вказати на тривалість певної дії, її результат, ступінь, напрямок і т.д.

Особливості передачі безеквівалентної лексики у перекладі (на матеріалі «Лицедії» У.С.Моема)

05 Марта 2013, курсовая работа

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні поняття “реалія” та визначенні способів перекладу реалій на основі зіставлення україномовного перекладу з оригіналом творуУ.М.Моема “Thеаtre”.
Мета дослідження передбачає розв'язання таких конкретних завдань:
дослідити поняття “реалія” в перекладознавстві і лінгвокраїнознавстві;
з'ясувати проблеми класифікації реалій;
з'ясувати проблеми перекладу реалій;
дослідити способи перекладу реалій в українсько-англійському бінарному зіставленні;

Особливості перекладу авторських метафоричних одиниць німецької мови на прикладі казок Е.Т.А. Гофмана

27 Декабря 2011, курсовая работа

Об’єкт дослідження складають лексичні, фразеологічні та пареміологічні метафоричні одиниці, які функціонують у німецькій мові.
Предметом дослідження обрано етимологічні, структурні, семантичні та функціональні особливості перекладу метафоричних одиниць казок Гофмана.
Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній уперше проводиться дослідження особливостей перекладу метафори у казках Гофмана.

Особливості спілкування в англомовному комп’ютерному середовищі

08 Апреля 2013, реферат

Нині текстові повідомлення складають понад 90% від обсягу комунікацій в комп’ютерному середовищі. Вплив електронного формату на зміни в мовах вельми значні, при чому найбільшою мірою це належить англійській мові, частка якої в електронному спілкуванні складає близько 70%. Електронна революція в набагато більшій мірі вплине на розвиток англійської мови, ніж усі попередні медійні революції (винахід друкарського верстата, телефону, радіо і телебачення). Деякі вчені пропонують особливий термін для позначення англійської мови, яка використовується в ситуації комп’ютерного спілкування, - “Netspeak”, “Nettish” (за аналогієї з “Newspaek”). Все ширше застосовується термін “Electronic discourse community”, який називає співтовариство користувачів і авторів електронних текстів.

Ответы по английскому языку

07 Июня 2011, шпаргалка

Ответы на 14 тем.

Отечественная теория перевода

20 Сентября 2011, курсовая работа

Теория перевода или переводоведение обычно определяется как научная дисциплина, в задачу которой входит изучение процесса перевода и его закономерностей; раскрытие сущности, характера и регулярности межъязыковых переводческих соответствий различного уровня путем обобщения и систематизации наблюдений над конкретными текстами оригинала и перевода; описание приемов и способов перевода, рассмотрение истории переводческой практики и теории, определение роли переводов в развитии отечественной культуры.

Отчёт о прохождении лингвистической практики

24 Марта 2014, отчет по практике

Целью прохождения лингвистической практики было совершенствование практических навыков в японском языке.

Задачи:
повышение уровня знания языка и владения им, расширение словарного запаса;
обмен опытом со студентами и преподавателями вуза;
получение новых знаний о методике преподавания турецкого языка;

Отчет по методике о прохождении педагогической практики в 5 «Б» и 8 «А»

30 Ноября 2011, отчет по практике

В МОУ Гимназии № 2 изучаются четыре иностранных языка: английский, немецкий, французский и испанский.
В методические цели данной педагогической практики входило преподавание немецкого языка. В МОУ Гимназии № 2 немецкий язык изучается в качестве дополнительного с пятого класса.

Отчет по переводческой практике

28 Мая 2015, отчет по практике

More and more the operations of our businesses, governments, and financial institutions are controlled by information that exists only inside computer memories. Anyone clever enough to modify this information for his own purposes can reap substantial rewards. Even worse, a number of people who have done this and been caught at it have managed to get away without punishment.
These facts have not been lost on criminals or would-be criminals. A recent Stanford Research Institute study of computer abuse was based on 160 case histories, which probably are just the proverbial tip of the iceberg. After all, we only know about the unsuccessful crimes. How many successful ones have gone undetected is anybody's guess.

Отчет по практике в ГБОУ Гимназия №1527 г.Москвы

27 Марта 2015, отчет по практике

Задачи урока-закрепление изученной лексики, проверка знаний лексики, объяснение и отработка новой грамматической темы. Для реализации этих задач потребовалось 3 этапа урока: организационный, основной и заключительный. На организационный этап потребовалось 5 минут, на основной 35, на заключительный 5.Можносмело утверждать, что основные задачи урока были выполнены. Учащиеся были очень активны, урок динамичен. Все учащиеся могли проявить себя и делали это.

Отчет по преддипломной практике в общеобразовательной школе

02 Апреля 2014, отчет по практике

Педагогическую практику с 27 января по 15 марта 2014 г. я проходила в школе №11 г. Слуцка. Целью моей практики было закрепить и расширить полученные в колледже знания, умения и навыки и творчески реализовать их в условиях самостоятельного выполнения профессионально-педагогических функций на практике данного учреждения.

Палата общин (порядок формирования, полномочия)

12 Февраля 2012, реферат

Британский Парламент состоит из двух палат: Палаты общин (House of Commons) и Палаты лордов (House of Lords).
Палата общин избирается сроком на пять лет путем всеобщих, равных выборов при тайном голосовании на основе мажоритарной системы относительного большинства.

Памятники древнеанглийского языка

25 Декабря 2011, курсовая работа

«Памятники древнеанглийского языка» - одна из интересных и актуальных тем в изучении истории английского языка. Без изучения истории языка вряд ли можно представить, откуда произошло то или иное слово, какие у него корни, почему люди говорят или пишут именно так, а не иначе. Поэтому эта тема привлекала людей много лет назад и привлекает до сих пор. Изучение памятников древнеанглийского языка очень важно для изучения истории языка.

Первод экономических текстов

19 Декабря 2011, курсовая работа

Актуальность выбора темы нашего исследования заключается в том, что теория специального экономического перевода, несмотря на проявляемый к ней интерес в последние годы, остается малоисследованной и очень важной.
Практическая значимость работы состоит в возможном использовании результатов исследования при переводе экономической литературы с английского языка на русский.
Цель нашей работы – выявить языковые особенности перевода экономических текстов с английского языка на русский.

Перевод

16 Ноября 2010, доклад

Возможность перевода свидетельствует о том, что между элементами двух языков возможно полное соответствие. Элементы двух языков, функционально соответствующие друг другу в пределах данного контекста, выступают в качестве эквивалентов, используемых при переводе.

Перевод аббревиатур

27 Мая 2014, курсовая работа

Цель работы - дать общую характеристику сокращенным лексическим единицам и определить основные способы и особенности их перевода.
Для достижения цели исследования необходимо решение следующих задач:
1. Сделать аналитический обзор лингвистической литературы по данной теме;
2. Проанализировать существующие классификации аббревиатур и сокращений;
3. Определить функции сокращенных лексических единиц;
4. Дать характеристику способов перевода.
5. Выявить и проанализировать семантические особенности перевода аббревиатур и сокращений на материале технической литературы.

Перевод авторских неологизмов

12 Марта 2012, курсовая работа

Перевод, как вид духовной деятельности человека, восходит еще к глубокой древности. Он всегда играл существенную роль в истории культуры отдельных народов и мировой культуры в целом. В наше же время – с середины ХХ столетия (после Второй мировой войны) – переводческая деятельность во всех своих разновидностях приобрела невиданный ранее размах благодаря все возрастающей интенсивности международных контактов.

Перевод авторских неологизмов

28 Марта 2012, дипломная работа

Данная дипломная работа посвящена проблеме перевода авторских неологизмов, новых слов, обычно введённых в художественной литературе и публицистике писателями и журналистами для того, чтобы подчеркнуть индивидуальные особенности стиля. Авторские неологизмы придают тексту эмоциональную экспрессивность и выразительность.
В дипломной работе будут подробно рассмотрены способы образования авторских неологизмов в текстах, так как знание этих способов является основным моментом при осмыслении значения нового слова, а также пути перевода, или скорее передачи авторских неологизмов различными переводчиками, при помощи различных видов переводных и непереводных эквивалентов.

Перевод авторских неологизмов с английского языка на русский

20 Апреля 2011, курсовая работа

В курсовой работе будут подробно рассмотрены функции таких неологизмов, так как знание этих функций является основным моментом при осмыслении значения нового слова.

Перевод авторских окказионализмов

19 Декабря 2014, курсовая работа

В лингвистике вопросом окказиональности как особой теме стали уделять внимание сравнительно недавно, очевидно в силу анормальности, противоречивости этого явления, хотя различные авторские новообразования всегда привлекали внимание исследователей. В настоящее время индивидуальное авторское словотворчество все больше привлекает исследователей

Перевод английских терминов на русский язык

23 Декабря 2011, курсовая работа

Цель настоящей работы - обозначить некоторые проблемы, связанные с переводом терминов с английского языка на русский, особенно в области связей с общественностью и маркетинга, а так же постараться найти некоторые способы их разрешения.
Объектом рассмотрения является теория перевода, а предметом – способы перевода английских терминов на русский язык.

Перевод атрибутивных словосочетаний

01 Марта 2013, лекция

Препозитивные атрибутивные словосочетания представляют трудность для перевода. Для правильного перевода словосочетания необходимо проанализировать внутренние смысловые связи между его членами.

Перевод деловой корреспонденции

12 Марта 2014, дипломная работа

Данная работа посвящена актуальной в современном языкознании проблеме сопоставительного изучения темпоральности (т.е. категории временных отношений) в разносистемных языках – английском и русском на примере перевода деловых писем. Данная дипломная работа посвящена исследованию особенностей перевода категории времени в письменной части официально - деловой документации, в частности анализу и рассмотрению особенностей перевода деловых писем компании «СиноОйл». Цель данной работы заключается в том, чтобы исследовать особенности перевода категории времени на русский язык.

Перевод и аннотация Нобелевской речи Пола Лотербура « All science is interdisciplinary – from magnetic moments to molecules to men», произнесённой 8 декабря 2003 года

11 Мая 2015, курсовая работа

Нобелевскую премию по физиологии и медицине 2003 года разделили химик, Пол Кристиан Лотербур, и физик, Питер Мэнсфилд. Смешение этих наук не случайно. Химия возникла из алхимии, металлургии, физики, минералогии, медицины и кулинарии, устранив несовместимости, всё это развилось и объединилось в более или менее объединенную дисциплину. Физика была сформирована и обогащена вкладами от астрономии, механики, математики, химии и других наук.

Перевод как вид профессиональной деятельности и объект лингвистического исследования

18 Февраля 2013, курсовая работа

Само слово «перевод» имеет несколько значений — вид человеческой деятельности, процесс перехода от исходного языка к языку перевода, полученный в результате этого текст и, наконец, осмысление закономерностей переводческого процесса. Перевод представляет собой сложное многогранное явление, отдельные аспекты которого могут быть предметом исследования разных наук.

Перевод кино- и видеопродукции с английского на русский язык

10 Января 2012, дипломная работа

Задачи исследования состоят в следующем:
1. Изучить теоретический материал лингвистического и экстралингвистического характера по вопросам, касающимся перевода кино- и видеопродукции
2. Выявить основные подходы к переводу широкоформатной продукции
3. Дать характеристику особенностям перевода диалогической и монологической речи в фильмах, а также особенностям перевода авторского дискурса