Рефераты по маркетингу

Упаковка в системе маркетинга на примере предприятия Открытое Акционерное Общество «Бабушкина крынка»

03 Февраля 2015, курсовая работа

Целью данной курсовой работы является изучение роли упаковки в маркетинговой деятельности.
Для решения поставленной цели в работе рассмотрены следующие теоретические аспекты: классификация и функции упаковки, требования предъявляемые к упаковке, дизайн упаковки как инструмент роста продаж в данной отрасли.

Упаковка товара

01 Декабря 2011, курсовая работа

Цель исследования: анализ упаковки товара потребительского назначения на примере деятельности ОАО «Криница».
При выполнении работы использовался метод теоретического анализа.
В процессе работы проведено полевое исследование на тему: «Упаковка для пива и ее совершенствование».

Упаковка товара

16 Декабря 2011, реферат

На ряду с названием и ценой любая упаковка является важнейшим элементом, так называемого, маркетингового микса. Упаковка играет огромную коммуникативную и эстетическую роль. Значительно облегчает движение товара на рынке, делает товар узнаваемым, помогает формированию и подкреплению отличительных черт товара (продвижение брэнда), делает товар удобным при транспортировке. Покупатели в 78% случаев приобретают товар в стильной и удобной упаковке, чем без нее. В условиях современного, перенасыщенного информацией рынка покупатель испытывает непрерывный прессинг со стороны рекламы, и именно яркая упаковка, которую он видит в магазине, является последним аргументом в пользу покупки того или иного товара. Таким образом, наличие у товара «правильной» упаковки напрямую влияет на его продажи.

Упаковка товара в системе товарной политики

18 Декабря 2012, курсовая работа

Цель работы: изучение теории упаковки в системе товарной политики предприятия, исследование упаковки молочной продукции на примере анализа внешней и внутренней среды предприятия, совершенствование упаковки, экономическое обоснование совершенствования упаковки

Упаковка товару

30 Ноября 2011, реферат

Тож, метою мого дослідження є оцінка ролі упаковки продукту у товарній політиці підприємства.
Завданням роботи є розгляд упаковки товару, її функцій, впливу на споживача, поетапного процесу розробки упаковки та його ефективності, критеріїв оцінки розробленої упаковки.
Об’єктом дослідження є сама упаковка товару і процес її розробки.

Управлiння грошовими потоками

13 Сентября 2011, курсовая работа

Категорія «менеджмент» застосовується для характеристики трьох понять:системи економічного управління,органи управління(апарату управління ),формі підприємницької діяльності. Найчастіше під менеджментом ( анг .management- управління)розуміють систему економічного управління виробництва,яка включає сукупність принципів,методів,форм і прийомів управління.

Управління конкурентоспроможністю підприємства

15 Февраля 2013, курсовая работа

Конкурентоспроможність являє собою _оценочную величину. Вона відображає відмінності процесу розвитку даного підприємства від підприємства-конкурента за ступенем задоволення своїми товарами (послугами) конкретної виробничої чи особистої потреби, а також ефективності виробничої діяльності. Оцінка конкурентоспроможності - це розрахунок, інтерпретація та аналіз комплексу показників, що характеризують конкурентоспроможність продукції, маркетингової діяльності, підприємства в цілому.

Управління маркетинговою діяльністю підприємства (на прикладі ТОВ «Місто - Д»)

03 Апреля 2013, дипломная работа

Мета дослідження: розробка теоретичних і практичних рекомендацій з удосконалення управління маркетинговою діяльністю підприємства.
Завдання дослідження:
- визначити об’єктивну необхідність впровадження управління маркетинговою діяльністю на підприємстві;
- провести аудит маркетингової діяльності підприємства збутової сфери;
- розробити структуру системи управління маркетинговою діяльністю підприємства та оптимальну організаційну структуру підприємства

Управління маркетингом

28 Февраля 2013, реферат

Централізована служба маркетингу розробляє мету і стратегію фірми на основі програм маркетингу з кожного продукту. Ця служба тісно пов'язує свою діяльність з централізованими службами планування, фінансів, контролю, що забезпечує комплексний підхід при вирішенні питань стосовно організації виробничо-збутової діяльності фірми.
Рішення з найбільш важливих питань маркетингової діяльності приймаються вищою ланкою управління — радою директорів або правлінням за участю відповідних комітетів: розробки маркетингової політики, планового та
інших.

Управління маркетиногом будівельного підприємства

26 Сентября 2011, реферат

Підприємства будівельної індустрії діють в умовах складного, мінливого ​​маркетингового середовища. Якщо фірма хоче знаходитися на плаву, їй необхідно виробляти продукцію та послуги, що будуть значимими для певної групи споживачів та які будуть зберігати актуальність для конкретного ринку. Будівельні фірми періодично переглядають свої цільові, стратегічні і тактичні установи. Вони покладаються на маркетинг, як на основний засіб вивчення ринку і пристосування до подій та змін на ньому.

Управління товарним асортиментом

25 Февраля 2013, реферат

Формуванню товарного асортименту передує розроблення асортиментної концепції. З останньою ототожнюють побудову оптимальної асортиментної структури товарного пропонування. За її основу беруть споживчі вимоги певних груп (сегментів ринку), а також необхідність забезпечити підприємству найефективніше використання сировинних, технологічних, фінансових та інших ресурсів для виготовлення продукції з низькими витратами. Мета асортиментної концепції полягає в тім, щоб спрямувати підприємство на випуск товарів, які найбільше відповідають структурі та різноманітності попиту конкретних покупців. Отож, асортиментна концепція — це своєрідна програма управління розвитком виробництва та реалізації товарів.

Управлінська культура в туризмі

13 Февраля 2012, доклад

Слово "культура" (від лат. cultura) буквально означає виховання, освіту, розвиток. У широкому сенсі термін "управлінська культура" вживається для характеристики організаційно-технічних умов і традицій управління, професійного і морального розвитку керівника. У вузькому значенні культура управлінської праці може трактуватися як службова етика керівника.

Управление ассортиментом на предприятии

14 Февраля 2013, контрольная работа

Торговля - чрезвычайно сложный процесс, так как является одной из важных задач в бизнесе.
В то же время конкуренция неумолимо возрастает на всех рынках без исключения, поскольку предложение опережает спрос, а новая продукция и вид услуг легко и быстро копируются. Предложение все в большей и большей степени обретает международный характер, поэтому торговые коммерсанты должны беспокоиться не только о внутренней конкурентоспособности, но и о внешних аспектах своей деятельности.
Формирование ассортимента представляет собой процесс подбора для реализации в магазине различных групп товаров, их видов и разновидностей, дифференцированных по всем отличительным признакам. Процесс формирования товарного ассортимента в магазине должен исходить из формы его товарной специализации и размера торговой площади, и быть направлен на удовлетворение спроса обслуживаемых контингентов покупателей и обеспечение высокой прибыльности его деятельности.

Управление жизненным циклом товара

17 Февраля 2013, курсовая работа

Жизненный цикл товара актуальная тема на сегодняшний день. Проблемы маркетинговой деятельности в условиях перехода к рынку являются весьма актуальными, так как большинство государственных предприятий не имеют оптимальной системы организации маркетинга или вообще не имеют ее. Жизненный цикл товара нацеливает на проведение систематической работы по планированию и разработке новой продукции. Изучение жизненного цикла товара является обязательной задачей предприятия в целях эффективной деятельности и продвижения товара на рынок.
Цель данной работы – изучить понятие жизненного цикла товара, его этапы и управление на разных этапах ЖЦТ.

Управление процессом дистрибуции. Отбор и мотивирование посредников

14 Мая 2012, реферат

Необходимость развития системы дистрибуции как стратегическая задача прямо зависит от степени конкурентности рынка: при очередном превышении предложения над спросом производителям приходится больше, чем раньше, подстраивать свои каналы сбыта под конечного потребителя, так как именно он выбирает товар (производителя товара). Значит, необходимо понять, как именно система дистрибуции, или, попросту говоря, система доставки товара до конечного потребителя, должна учитывать его потребности, чтобы соответствовать новым условиям.

Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров

17 Февраля 2013, отчет по практике

Данная работа является отчетом о прохождении производственной практики по профессиональному модулю ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров

Управление впечатлениями потребителей как инструмент дифференциации продукта

09 Мая 2012, научная работа

В сегодняшнем мире, когда потребители становятся все более и более невосприимчивыми к тому, что им навязывают рекламой, маркетологи столкнулись с необходимостью найти новые пути для того, чтобы добиться внимания аудитории. Но мало добиться внимания потребителей, важно, чтобы они поняли, чем тот или иной продукт отличается от всех остальных, что делает этот продукт уникальным, достойным того, чтобы потратить на него деньги. Одним из современных подходов в маркетинге является маркетинг впечатлений, который направлен на то, чтобы потребители могли лучше дифференцировать продукт или услугу. Данный подход основан на идее о том, что целевая аудитория должна быть вовлечена в активное взаимодействие с брендом.

Управление жизненным циклом продукта

28 Октября 2014, реферат

В данной работе содержится описание всех этапов жизненного цикла продукта, начиная от стадии рождения продукта, заканчивая стадией упадка. Подробно описан каждый этап с примерами.

Управление запасами

29 Января 2013, доклад

Управление запасами заключается в обоснованном установлении моментов и объемов заказа на их восполнение и распределении вновь прибывшей партии заказанной продукции (сырья, материалов и т. п.) по нижестоящим звеньям системы снабжения.

Управление запасами товаров в каналах сбыта

15 Декабря 2011, курсовая работа

Цель исследования курсовой работы – выяснить экономическую сущность и структуру товарных запасов; определить методы управления товарными запасами; сделать общий анализ управления запасами на примере ООО «Кристалл».

Управление затратами предприятия

04 Февраля 2013, курсовая работа

Целью данной работы является разработка мероприятий, повышающих эффективность управления затратами на предприятии.
Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач:
- определить затраты как управляемую экономическую категорию;
- рассмотреть концептуальные основы управления затратами;
- изучить основные приемы и методы управления затратами предприятия;
- применить изученные методы и приемы в усовершенствовании управления затратами предп

Управление и контроль в маркетинге

14 Ноября 2011, курсовая работа

Управление маркетингом — это анализ, планирование, претворение в жизнь и контроль за про¬ведением мероприятий, рассчитанных на установление, укрепле¬ние и поддержание выгодных обменов с целевыми покупателями ради достижения определенных задач организации, таких, как полу¬чение прибыли, рост объема сбыта, увеличение доли рынка и т.п. Именно в настоящее время Россия переживает бум новаторства. На смену одним формам и методам управления экономикой приходят другие. В этих условиях маркетинговой деятельностью вынуждены заниматься буквально все организации, все субъекты хозяйствования от государственного уровня управления до вновь созданного общества с ограниченной ответственностью в сфере малого бизнеса.

Управление и маркетинг в АПК

30 Января 2013, контрольная работа

Маркетинговое исследование - это сбор, отображение и анализ информации по разным аспектам маркетинговой деятельности. Рассмотрим более внимательно слово «информация».
Информация представляет собой определенный семантический ресурс, включающий в себя ранее неизвестные сведения и обладающий способностью их передачи.

Управление каналами распределения на предприятии

18 Декабря 2012, курсовая работа

Целью данной курсовой работы является рассмотрение сущности каналов распределения, изучение основных вариантов каналов, рассмотрение возможностей правильно принимать решение об управлении каналами распределения.
Задачами курсовой работы являются:
Определить функции и структуру каналов распределения.
Рассмотреть характеристику каналов распределения
Рассмотреть проблему мотивирования участников каналов распределения.
Научиться принимать решение об управлении каналами распределения.

Управление каналами дистрибуции

08 Ноября 2012, курсовая работа

Целью данной работы является изучение и анализ современных концепций управления и способов организации каналов дистрибуции и их практической реализации. Данная цель достигается путем решения следующих задач:
выявить основные понятия дистрибуции;
проанализировать стратегии выбора каналов распределения;
рассмотреть и разобрать процесс выбора подходящих партнеров по каналу сбыта;
определить целесообразность рассмотрения современных каналов дистрибуции;
проанализировать деятельности компаний «М.Видео» и McDonald’s, как пример выбора современных каналов распределения.

Управление каналами сбыта

12 Ноября 2014, курсовая работа

Сегодняшняя динамично развивающаяся экономика приводит к тому, что фирмы и организации вынуждены постоянно эволюционировать, чтобы не остаться за бортом прогресса и бизнеса. Насыщение абсолютно всех рынков товарами в такой мере, что компаниям приходится буквально биться за покупателей, приводит к пониманию исключительной роли сбыта в деятельности фирмы. Продукция или услуга, произведенная фирмой, должна быть оптимальным образом продана: то есть, с учетом всех предпочтений и пожеланий клиентов, и с получением наибольшей выгоды.

Управление качеством продукции на предприятии

17 Декабря 2012, лекция

Понятие «качество» определено стандартом ИСО 8402-94 как «совокупность свойств и характеристик изделия или услуги, относящихся к его способности выполнять установленные и предполагаемые потребности». Качество формируется с помощью техники на основе соответствующего образа мышления. Такой подход ведет к понятию качества в философии всеобщего управления качеством. Другая формулировка понятия «качество» базируется на нескольких различных точках зрения, с помощью которых можно отразить всю многоаспектность этого понятия.

Управление комплексом маркетинга

10 Декабря 2010, курсовая работа

Работа предприятия требует совершенствования организации, планирования и управления производственно хозяйственной деятельностью, разработки новых экономических подходов, решения следующих задач:
- Быстро менять ассортимент изделий, приспосабливаться к запросам различных групп потребителей;
- Расширять сферу гарантийного послепродажного обслуживания путем создания дополнительных сервисных услуг;
- Постоянно вести работу по повышению эффективности производства, укреплению конкурентоспособности товаров;
- Повышать гибкость производства; оперативно внедрять новую технику и технологию;
- Совершенствовать организацию сбыта продукции путем исследования рынка, стимулирования объема продаж, экономического воздействия на производителя.

Управление комплексом маркетинга предприятия на основе CRM-технологий

16 Января 2012, статья

Customer Relationship Management - современное направление в сфере автоматизации корпоративного управления

Управление конкурентоспособностью

12 Мая 2013, контрольная работа

Задание №1(№23). Конкуренция в России. Сообщество компаний переходного периода.
Задание №2 (№53).Назовите выгоды от дифференциации продукта. Известны ли вам фирмы, придерживающиеся патиентной стратегии на российском рынке.