Рефераты по международным отношениям

1930-1939ж саяси дағдарыстар

19 Декабря 2012, курсовая работа

ХХ ғасырдың 30-40 жылдары арасындағы халықаралық қатынастар тарихы тым күрделі. Осы кезең аралығында Германия, Италия, Жапония бастаған фашистік және милитаристік мемлекеттер Версаль-Вашингтон жүйесіне наразы болып, дүниені қайта бөлуге, негізінен Англия, Франция, АҚШ және олармен байланысты елдер бақылауында болған отар, шикізат көздері мен өткізу рыноктарын басып алуға жанталасты.

Companys strategic behavior in terms of oligopoly

21 Ноября 2012, курсовая работа

Current economic situation is a combination of different forms of relations between economic actors. Certainly the key relationship in the system is market relations. Market relations, as a set of commodity-money relations between seller and buyer, are a broad economic category. The type of market structure depends very much. In today's world, among the four market structures are only two real: oligopoly and monopolistic competition. Deserve the most attention is oligopoly markets, because large corporations, which operate on oligopoly markets determine economic conditions and economic development trend of various countries and international economic relations, which is especially important in crisis changes vector relationships. Therein lays the relevance of this work.
The objective is to conduct research firm’s strategy on oligopoly markets.
For the purpose of work, was formed several tasks:

European Union

13 Декабря 2012, доклад

The European Union (EU) is an economic and political union of 27 member states which are located primarily in Europe.
A monetary union, the eurozone, was established in 1999 and is composed of 17 member states.
The European Union includes 27 members.

"Группа Рио" о группе с момента создания до событий 2010г

01 Марта 2011, реферат

Приоритетным направлением и целью дипломатии всех латиноамериканских государств, составной частью всего их внешнеполитического и экономического курса является укрепление многосторонних механизмов региональной и субрегиональной интеграции.

Авангардная стратегия развития

12 Декабря 2012, контрольная работа

Характерной чертой современного мирового хозяйственного развития является переход ведущих стран к новому этапу формирования общества – построению экономики, базирующейся преимущественно на генерации, распространении и использовании знаний. Уникальные навыки и способности, умение адаптировать их к постоянно меняющимся условиям деятельности, высокая квалификация становятся ведущим производственным ресурсом, главным фактором материального достатка и общественного статуса личности и организации.

Альтерглобализм

11 Марта 2012, контрольная работа

Процес глобалізації прискорився в 90-і рр. ХХ століття, тобто після розпаду СРСР і різкого звуження сфери соціалістичного розвитку (проте слід пам'ятати про Китай, який успішно йде по шляху ринкового соціалізму). Проте із зникненням антагоніста неолібералізм втратив в особі соціалізму гідного критика, у взаємодії з яким (хай і у вигляді протиборства) розвивалася неоліберальная концепція.

Аналіз іноземних джерел з дисципліни «Міжнародні стратегії економічного розвитку» на тему: «Стратегії ТНК»

27 Февраля 2013, статья

What will drive our success in the future? Not just growth, but sustainable growth -- meeting our short-term commitments while investing to meet our long-term goals. And we have a vision and clear goals to guide our journey to achieve long-term growth -- the kind of long-term growth that allows careers to flourish.
We are building on our fundamental strengths in marketing and innovation, driving increased efficiency and effectiveness in interactions with our system and generating new energy through core brands that focus on health and wellness.

Аналіз експорту товарів у структурі зовнішньої торгівлі України

09 Февраля 2013, реферат

В економічному розвитку країни важливу роль відіграє експорт. Експортні операції є важливим джерелом надходження валюти та формування доходів держави, підвищення її економічного добробуту, поліпшення рівня життя населення тощо.
Економіка України значною мірою є експортно-орієнтованою. Частка експорту у структурі ВВП становить близько 50%. Домінуючі позиції у структурі експорту України займає експорт товарів.

Аналіз ефективності використання трубопровідного транспорту України

21 Октября 2014, творческая работа

Розвиток і безперебійна робота всіх галузей економіки країни залежать від своєчасного та якісного постачання нафти, нафтопродуктів і газу. Ці продукти переміщаються усіма можливими видами транспорту, але найвигіднішим за техніко-економічними показниками (собівартість перевезення, капітальні вкладення, витрати металу, пального й інших матеріалів, швидкість доставки) є трубопровідний транспорт, який з’єднує місця видобування і переробки нафти, газу зі споживачами і через це одержав найкращий розвиток.

Аналіз міжнародного ринку меду натурального. Підготовка зовнішньоторговельної угоди з експорту меду натурального

26 Января 2012, курсовая работа

Метою даного дослідження є аналіз та вивчення вітчизняного та світового ринків меду натурального та опрацювання нормативно-правової бази для моделювання зовнішньоторговельного контракту з експорту цього продукту. Визначена мета зумовлює вирішення наступних задач:
проаналізувати світовий ринок меду та ринок Росії (як країни-імпортера): визначити обсяги виробництва та імпорту на них та ціни;
проаналізувати сучасний стан та перспективи розвитку українського ринку меду для визначення конкурентних переваг вітчизняної продукції та потужностей виробництва;

Аналіз міжнародного ринку меду натурального. Підготовка зовнішньоторговельної угоди з експорту меду натурального

25 Февраля 2012, курсовая работа

Бджільництво на території України є одним з найдавніших занять. У світовій практиці саме український мед визнаний одним з найкращих у світі. Винахід у 1814 році рамкового вулика Петром Прокоповичем, в результаті чого вдалося без загибелі бджіл видобувати чистий мед, та заснування у 1828 р. першої у світі школи бджільництва свідчать про розвинутий досвід українців у цій справі.

Аналіз світового ринку транспортних послуг: динаміка, тенденції, перспективи

09 Сентября 2014, контрольная работа

Современная транспортная сеть и структура транспортных перевозок сложились в процессе мирового экономического развития и международного разделения труда, они, в свою очередь, очень сильно влияют на указанные процессы. Общая тенденция состоит в том, что международные перевозки грузов растут медленнее, чем международная торговля, поскольку объемы перевозимого сырья, растут незначительно либо не растут вовсе, а материалоемкое производство перемещается к источникам сырья.
Транспортная сеть расширяется, но неравномерно по различным видам транспорта. Доля транспорта в общемировом ВВП и особенно в ВВП развитых станах сокращается, то же самое относится и к величине транспортной составляющей в цене товара.

Анализ англоязычных источников в сфере борьбы с коррупцией

09 Марта 2011, доклад

В настоящее время все большее внимание привлекают проблемы коррупции. Но, несмотря на всеобщую озабоченность, до сих пор нет единого определения коррупции. Одно из самых известных определений, часто используемое в работах отечественных авторов, содержится в Справочном документе ООН о международной борьбе с коррупцией. Согласно данному документу: "Коррупция - это злоупотребление государственной властью для получения выгод в личных целях"1.

Анализ причин международных конфликтов и путей их разрешения в условиях глобализации

09 Декабря 2011, курсовая работа

Цель моей работы – изучение международных конфликтов, их сущности и путей урегулирования, в условиях глобализации.
Задачами моей работы являются:
рассмотрение теоретических подходов к определению и изучению международных конфликтов, а также влияния глобализации на их характер
изучение причин международных конфликтов, а так же существующие классификации этого явления
изучение путей урегулирования международных конфликтов
изучение роли Организации Объединенных Наций в урегулировании конфликтов

Анализ внешней политики США в контексте ядерной программы Ирана на рубеже XX-XXI вв.

14 Сентября 2013, дипломная работа

Иранское направление традиционно занимает особое место в процессе формирования внешней политики США. Со времён Второй мировой войны, включая все годы «холодной войны» и в условиях после её окончания, американские правящие круги ведут поиски оптимальных форм и методов обеспечения своих экономических, военно-политических и идеологических интересов в зоне Персидского залива.

Анализ внешнеторгового оборота РБ

18 Февраля 2013, курсовая работа

Переход Республики Беларусь к рыночной экономике со всей остротой поставил перед ней проблему интеграции в мировую экономику. Активизация участия нашей страны в мировом хозяйстве, протекающих в нём процессов должно оказать благотворное влияние на её экономику, позволить получить дополнительные стимулы, приступить к структурной перестройке внутренней экономике и внешнеполитических связей, приспособить национальные экономические механизмы к современным требованиям и таким образом ускорить создание цивилизованного рынка.

Анализ и прогноз развития экономики Казахстана

17 Марта 2012, курсовая работа

Основные цели работы - общий анализ общее состояние экономики Республики Казахстан и перспективы развития, основанные на принципах, принятых государством в рамках экономического развития страны, характеристика проблем и перспектив Казахстана в связи с прошедшим мировым экономическим кризисом и его вступлением в ВТО и консолидацией СНГ - созданием Таможенного Союза.
Задачи данной курсовой работы заключаются в рассмотрении и анализе происходящих в настоящее время процессов в аспекте международных экономических отношений, анализ прогнозов как правительства Республики Казахстан, так и ведущих международных экспертов, при этом были использованы следующие методы исследования: метод анализа, сравнительный метод.

Анализ национальной экономики России как субъекта процесса регионализации

12 Февраля 2013, курсовая работа

Национальная экономика — это структурированная в отраслевом и региональном пространствах экономическая деятельность в масштабах страны, регулируемая институциональной системой, отвечающей складывающимся в этой стране экономическому, политическому (государственному) и идеологическому (общественному) порядкам. Уровень развития национальной экономики, определяющий ее положение в мировой экономической системе, Актуальность темы исследования обусловливается следующими обстоятельствами и конкурентоспособности страны на международных рынках товаров, услуг и капиталов.

Анализ основных тенденций и особенностей развития внешнеторговых связей России на примере ОАО «Минудобрения»

18 Декабря 2012, контрольная работа

ОАО «Минудобрения» – крупное предприятие химической отрасли России, специализирующееся на выпуске минеральных удобрений. Продукция предприятия хорошо известна практически во всех регионах страны и за ее пределами. В настоящее время предприятие выпускает однокомпонентные марки удобрений, содержащие азот, и трехкомпонентные, в состав которых входят три основные элемента питания: азот, фосфор и калий (полный перечень выпускаемой продукции. Сфера применения этих удобрений в растениеводстве практически не ограничена. Они универсальны, высокоэффективны и экономичны.

Анализ платежного баланса РФ

03 Января 2012, курсовая работа

Внешнеэкономические связи в своем развитии проходят определенные этапы, смена которых характеризует усиление целостности мирового хозяйства, усложнение содержания международных экономических отношений: от торговли и услуг - к вызову капитала и последующему созданию международного производства, далее - к формированию единого мирового рынка валют, кредитов, ценных бумаг.

Анализ причин международных конфликтов и путей их разрешения в условиях глобализации

18 Декабря 2012, курсовая работа

В современном мире все активнее происходят процессы глобализации, что оказывает огромное влияние на политические ситуации в целом, эта проблема все больше занимает различных исследователей. Но не менее актуальной остается тема международных конфликтов, которые происходят очень часто.

Араб-Израиль қақтығысының пайда болу себептері мен тарихи алғышарттары

20 Февраля 2012, курсовая работа

Зерттеудің пәні: Араб - Израиль қақтығысы.
Зерттеу мақсат міндеті. Араб - Израиль қақтығысының жалпы сипатын анықтап,ғылыми түрде талдау. Қақтығысты зерттеудің тарихи маңызын ашып көрсету, қақтыгысты зерттей отырып, шынайы түрде баға беру.
Тақырыптың зерттелу деңгейі. Қазіргі таңға дейін осы қақтығыс жайлы жазылған еңбектер мен шығармалар саны мыңнан асады. Соңғы уақытта шығыс
мұсыдмандарымен қоғамдық және саяси өміріне арналған бірқатар еңбектер жарыққа шықты. Бұл еңбектердің авторлары А.И. Ионова, З.И. Левина,Г.В.Милославски И.Р.Полонской,.Т.Степанянц,Л.Р.Сюкияйнена,
және т.б.
Яғни бұл еңбектерде қазіргі жаңа замандағы мұсылман әлеміндегі әлеумегтік - зкономикалық және саяси қайшылықтар қамтылған.

Арабоизраильский конфликт

28 Марта 2012, доклад

Под термином «ближневосточный конфликт» принято понимать военно-политическую борьбу еврейского и арабского этносов за обладание Палестиной. Генезис данного конфликта непосредственно связан с возникновением в конце XIX в. сионистского движения среди еврейского населения Российской и Австро-Венгерской империй. Его целью являлось возвращение евреев на свою историческую родину – в Палестину, которая, согласно канонам иудаизма, считается «землей обетованной», то есть предназначенной для еврейского народа Богом.

Атлантическая хартия

29 Июня 2011, доклад

Атлантическая хартия — один из основных программных документов антигитлеровской коалиции. Обсуждалась и была принята на Атлантической конференции «Riviera» британским премьером У. Черчиллем и Президентом США Рузвельтом, на военно-морской базе Арджентия в Ньюфаундленде, о чём было заявлено 14 августа 1941.

Атырау облысы қазба байлығы

12 Марта 2012, курсовая работа

Аудан жерінде күні бүгінде калий-магнийлі тұзы, галит, гипс, бор, гравий, құмды қоспасы, тас, тастық балшық, тағы да басқа түрліөндірістік шикізаттар қоры зерттелініп, пайдалануға жол ашылды. Мәтенқожа, Шүгіл, Лебяжье, Круглый, Қыз, Алдаберген, Жабағы т.б. скважиналарында борлы тұз барлығы байқалады. Круглый зерттеу алаңында элювиалды борат қыртыстары барлығы анықталды.

Аудит финансовой отчетности

17 Февраля 2013, реферат

Аудит финансовой отчетности – это процесс, в ходе которого аудитору предоставляется возможность выразить мнение в отношении того, подготовлена ли финансовая отчетность, по всем ли существенным аспектам, в соответствии ли с установленными основами финансовой отчетности. Отчетность должна составляться в соответствии с:
Международными стандартами финансовой отчетности;
национальными стандартами финансовой отчетности;

Аукционная торговля

28 Декабря 2011, реферат

Аукционы также являются особой разновидностью посреднических организаций, способствующих обращению товаров. В отличие от биржи аукционы являются не постоянными, а периодически действующими центрами посреднической торговли реальными товарами с индивидуальными свойствами. Торговля на аукционах ведется методом открытых торгов.

Аутсорсинг в международном бизнесе

11 Мая 2012, курсовая работа

Одной из форм организации бизнеса в современной экономике стал аутсорсинг - практика, помогающая компаниям решить проблемы функционирования и развития в рыночной экономике путем сокращения издержек, увеличения приспособляемости к условиям внешней среды, улучшения качества продукции и услуг, уменьшения риска. Использование аутсорсинга получило стремительный размах во всем мире в течение последнего десятилетия, во многом благодаря бурному развитию информационных технологий.

Афганистан после вывода войск НАТО – перспективы безопасности для стран Центральной Азии

16 Декабря 2014, сочинение

К концу текущего года завершится миссия НАТО Международные Силы Содействия Безопасности в Афганистане и начнется совершенно новый этап отношений Афганистана с НАТО и со всем международным сообществом, в целом, а представлен он будет миссией по учебной подготовке, консультированию и содействию – «Решительная поддержка», организованной на основе долгосрочного партнерства НАТО–Афганистан (2010), Целевого фонда Афганской национальной армии и данной миссии, начиная с 2015 года.

Афганский вопрос в системе международных отношений

01 Ноября 2012, курсовая работа

Преобладает западное видение политизированного ислама как консервативного, фанатичного, экстремистского течения в общественно- политической жизни мусульманских государств. Проведение насильственных методов при проведении политики социально- экономических преобразований. Это в свою очередь, связывают с нарушением прав человека и принципов цивилизованного государственного развития.