Рефераты по международным отношениям

Міжнародний лізінг

30 Ноября 2011, доклад

Міжнародний лізинг є однією з форм лізингу, за якою укладається договір лізингу, що здійснюється суб’єктами лізингу, які перебувають під юрисдикцією різних держав, або в разі, коли майно чи платежі перетинають державні кордони. Лізинг виступає як форма отримання кредиту і водночас як форма міжнародної торгівлі, що створює умови для прискореного розвитку новітніх технологій. Лізингова компанія (лізингодавець) придбаває устаткування й т.ін. за свій рахунок і передає за контрактом оренди фірмі (лізингоотримувачу) на певний строк. Після закінчення строку оренди фірма-клієнт може його продовжити або викупити орендоване майно за залишковою вартістю. Орендна плата встановлюється на рівні, що перевищує ціну об’єкта оренди, за якою його можна купити за звичайних комерційних умов.

Міжнародний поділ праці

15 Ноября 2011, реферат

Міжнародний поділ праці (МПП) – це найвищий ступінь розвитку суспільно-теориторіального поділу праці між країнами, основою якого є економічно вигідна спеціалізація окремих країн і обмін випущеною продукцією визначеної кількості та якості.

Міжрегіональні зв`язки зовнішньоекономічної діяльності Великої Британії

11 Февраля 2012, курсовая работа

Метою даної курсової роботи є дослідження регіональних аспектів ЗЕЗ Великобританії на теоретичному рівні, що розкривається за допомогою наступних завдань:
З’ясування місця ЗЕЗ в економіці Великобританії;
Аналіз факторів формування експортного потенціалу та зовнішньоекономічних зв'язків Великобританії;
Аналіз зовнішньої торгівлі Великобританії, її товарної і територіальної структури;
Характеристика зовнішніх зв'язків Великобританії в інтеграційних угрупованнях;
Проблеми і перспективи розвитку зовнішньоекономічних зв'язків Великобританії.

Макроекономічний аналіз зовнішньої торгівлі провідних країн світу

16 Декабря 2012, контрольная работа

Міжнародна економіка – наука, що вивчає закономірності взаємодії економічних об’єктів різних країн і розробляє теорії і концепції, які дають змогу країні будувати найраціональніші економічні відносини з іншими країнами з урахуванням своїх і чужих особливостей.

МВФ: його історія, сутність і структура

17 Апреля 2011, реферат

Необхідність створення організації для регулювання світової валютної системи стала виявлятися під час Великої депресії, яка зруйнувала світову економіку в 30-і роки.

Межбюджетные отношения

20 Марта 2012, творческая работа

Бюджетный федерализм, как финансовая категория, имеет объективное содержание и выступает формой финансовых отношений, которые возникают в процессе формирования, распределения и использования фондов денежных ресурсов, поэтому в самом простом виде бюджетный федерализм выражает системно-организационную совокупность денежных потоков между субъектами межбюджетных отношений по формированию, распределению и использованию бюджетных фондов.

Межбюджетные отношения в Казахстане

20 Февраля 2012, реферат

Результативность бюджетно-налоговой политики во многом определяет стабильное функционирование страны, сокращение регионального социально-экономического неравенства, обеспечение государственного единства. Создание устойчиво растущей национальной экономики невозможно без решения проблем выравнивания межрегиональных различий, преодоления кризисных явлений и отставания в развитии отдельных территорий.

Межгрупповые и межличностные конфликты

12 Февраля 2013, контрольная работа

Чтобы конфликт возник, необходимо, чтобы соперничающие за что-либо индивиды или их социальные группы, во-первых, осознали противоположность своих интересов и целей, а во-вторых, начали активно противодействовать сопернику. Только то противоречие, которое реализуется в активном противодействии друг другу двух или более личностей, групп, партий, стран и т.п., становится первоосновой и истоком социального конфликта.

Междун торговля

15 Октября 2012, реферат

Международная торговля — это обмен товарами и услугами между разными странами, связанный со всеобщей интернационализацией хозяйственной жизни и интенсификацией международного разделения труда в условиях научно-технической революции.
Внешняя торговля возникла в глубокой древности. В формациях, основанных на натуральном хозяйстве, в международный обмен поступала небольшая часть продуктов, главным образом предметы роскоши, пряности, некоторые виды минерального сырья.

Международная валютная система

16 Января 2012, курсовая работа

Национальная валютная система неразрывно связана с мировой валютной системой, то есть формой организации мировых валютных отношений, закрепленной межгосударственными соглашениями. Мировая валютная система сложилась к середине XIX в. Характер функционирования и стабильность мировой валютной системы зависят от степени соответствия ее принципов структуре мирового хозяйства.

Международная валютная система и валютный рынок

06 Февраля 2013, курсовая работа

Целью настоящей курсовой работы является исследование современной международной валютной системы, ее эволюции, структуры и происходящих в валютной системе процессов.

Международная интеграция

12 Января 2012, курс лекций

Реальная интернационализация производительных сил каких-либо стран путем участия во взаимном разделении труда - это такое международное обобществление производства, при котором страны объединяют свои усилия в целях повышения эффективности производства всех участников этого процесса. Конечно, рост эффективности народного хозяйства может быть обеспечен и каждой страной в отдельности, но чаще на незначительном уровне. Переход же на реальный этап развития международного разделения труда будет содействовать повышению эффективности производства каждой страны до примерно усредненного уровня в масштабах определенного регионального сообщества государств.

Международная интеграция

15 Декабря 2012, реферат

Результатом международного разделения труда, развития внешней торговли и международных экономических отношений в целом является усиление взаимосвязи и взаимозависимости национальных экономик, когда нормальное развитие не возможно без внешних факторов. Данное явление принято называть интернационализацией хозяйственной жизни.

Международная конкурентоспособность Китая

03 Февраля 2013, курсовая работа

Цель этой работы - определить за счет чего Китай способен конкурировать с другими странами и какие факторы влияют на это. Для решения поставленной цели в работе решаются следующие задачи:
Рассмотреть теоретические основы понятия конкуренции и определить основные факторы, влияющие на способность стран к конкуренции
Сравнить рейтинги разных стран и выявить закономерность
Проследить, что дало толчок к развитию КНР, определить место Китая в современной мировой экономике

Международная миграция капитала

17 Марта 2012, курсовая работа

Завдання курсової роботи : пошук можливостей поліпшення інвестиційного клімату і пожвавлення ділової активності. Разом з тим найпоширенішим є підхід до розгляду України як реципієнта іноземного капіталу, що значною мірою обумовлює результати досліджень і обмежує ефективність їх впровадження.

Международная миграция рабочей силы

25 Октября 2011, реферат

Сегодняшний мир – мир динамики и скорости. Чтобы в нем выжить, необходимо постоянно меняться вместе с ним и постоянно приобретать новые знания и умения. Более того, мало ими обладать. Ими надо уметь грамотно воспользоваться с тем, чтобы они принесли наибольшую выгоду их владельцу. Но и этого, как показывает практика, мало. Необходимо, и наиболее важно, найти такое место и время применения своих знаний, которое в максимальной мере удовлетворяло бы насущные потребности человека.

Международная миграция рабочей силы её виды и динамика

03 Июня 2013, курсовая работа

Целью данной работы является изучение международной миграции рабочей силы. Определение её теоретических аспектов, а так же анализ особенностей современной миграции рабочей силы в мире и рассмотрение ситуации на Украине.
Цель исследования предусматривает выполнение следующих задач:
-Определить причины возникновения миграции, выделить основные центры и направления трудовой миграции.
-Произвести анализ динамики рабочей силы на современном рынке труда и установить основные тенденции

Международная организация ООН

25 Февраля 2013, реферат

В современных международных отношениях международным организациям отводится значительная роль. Начиная с 19 века, стремление к интернационализации многих сторон жизни общества вызвало необходимость создания новой формы международного сотрудничества. Новым этапом в развитии мирового сообщества явилось учреждение первых международных универсальных организаций - Всемирного телеграфного союза в 1865 г. и Всемирного почтового союза в 1874 г.

Международная организация труда

19 Апреля 2011, реферат

Междунаро́дная организа́ция труда́ (МОТ) — специализированное учреждение ООН, международная организация, занимающаяся вопросами регулирования трудовых отношений. На 2009 год участниками МОТ являются 183 государства. С 1920 года штаб-квартира Организации —Международное бюро труда, находится в Женеве. В Москве находится офис Субрегионального бюро для стран Восточной Европы и Центральной Азии.

Международная правосубъектность международных организаций

20 Марта 2012, курсовая работа

Целью данной курсовой работы является изучение материалов в области международной правосубъектности.
Задачами, которые поставлены перед данной работой:
1) Дать понятие термину “международная правосубъектность”;
2) Рассмотреть международную правосубъктность международных организаций;

Международная система и валютный курс

13 Марта 2012, курсовая работа

Международные валютные отношения возникли с началом функционирования денег в международном платежном обороте. На протяжении истории менялись формы мировых денег и условия международных расчетов. Одновременно возрастала значимость системы мирового денежного обращения и повышалась степень ее относительной самостоятельности.

Международная система сертификации

28 Августа 2011, реферат

Сертификация - основное средство в условиях рыночной экономики, позволяющее гарантировать соответствие продукции требованиям нормативной документации. С позиции государственных интересов, такой инструмент, как сертификация, должен, с одной стороны, обеспечить улучшение качества продукции и услуг и гарантию безопасности их для потребителя, а с другой - не служить препятствием для развития предпринимательства, процедурно и финансово усложняя процесс получения сертификата.

Международная товарная политика

03 Февраля 2013, контрольная работа

С технологической и экономической точки зрения продукт существует в реальности, а с психологической - виртуально. Эти три стороны продукта формируют его конкурентоспособность, обеспечивая преимущества на рынке, способствуя успешному сбыту в условиях конкуренции. Конкурентоспособный товар - это товар, который на единицу стоимости (цены) удовлетворяет больше потребностей и на более высоком уровне, чем товары конкурентов.

Международная торговля

08 Января 2011, контрольная работа

Международной торговлей называется оплачиваемый совокупный товарооборот между всеми странами мира. Однако понятие «международная торговля» употребляется и в более узком значении. Она обозначает, например, совокупный товарооборот промышленно развитых стран, совокупный товарооборот развивающихся стран, совокупный товарооборот стран какого-либо континента, региона.

Международная торговля

05 Декабря 2011, реферат

Одной из наиболее важных форм международных экономических отношений является международная торговля. Международная торговля играет все возрастающую роль в экономическом развитии. Она существовала еще до формирования мирового хозяйства и являлась его непосредственной предшественницей. Международной торговый обмен является одновременно и предпосылкой, и следствием международного разделением труда, выступает важным фактором формирования и функционирования мирового хозяйства.

Международная торговля

17 Декабря 2012, доклад

Международная торговля — это обмен товарами и услугами между разными странами, связанный со всеобщей интернацио­нализацией хозяйственной жизни и интенсификацией между­народного разделения труда в условиях научно-технической революции.
Международная торговля - одна из наиболее развитых и традиционных форм международных экономических отношений.

Международная торговля и внешнеторговая политика

08 Декабря 2010, курсовая работа

Внешнеторговая политика – это комплекс мер позволяющих осуществлять торговлю с различными регионами и странами на различных рынках товаров и услуг. Она должна вписываться в общую внешнеэкономическую политику.
Внешнеторговая политика (ВТП) - это целенаправленные действия государства и его органов по определению режима регулирования внешнеэкономической деятельности и оптимизации участия страны в международном разделении труда.
Основными составляющими ВТП являются экспортная и импортная политика, валютная политика, политика в области привлечения иностранных инвестиций и регулирования национальных капиталовложений за рубежом.

Международная торговля инжиниринговыми услугами

06 Января 2012, курсовая работа

Актуальность темы. Активное использование достижений научно-технического прогресса, а также развитие и углубление международного разделения труда определяют необходимость приобретения конкурентных преимуществ для стран. Создание наукоемких товаров требует наличия соответствующих мощностей и разработок, развитой инфраструктуры, повышения эффективности предприятий, присутствия современных технологий и новейших средств производства, ноу-хау. Присутствие в экономике развитой отрасли инжиниринговых услуг позволяет компаниям национальной экономики функционировать в этих условиях. Высокотехнологичные инжиниринговые услуги являются важным конкурентным преимуществом государства.

Цель и задачи исследования. Основной целью данного исследования является выявление тенденций развития современной международной торговли инжиниринговыми услугами и теоретико-методологическое и практическое обоснование путей и механизмов использования конкурентных преимуществ российских инжиниринговых компаний для повышения роли России в условиях усиления глобализации мировой экономики. Для достижения этой цели поставлены следующие задачи исследования:

Международная торговля сырьевыми товарами

24 Мая 2015, реферат

Статистика ООН относит к сырьевым товарам продовольствие, сырьевые материалы (кожевенное сырье; каучук, включая синтетический; лесопродукты, включая целлюлозу и бумагу и др.), руды и другие минералы, включая природные удобрения, топливные товары и цвет. мет. В то же время черные металлы и химические продукты, пряжу, ткани ООН относит к готовым изделиям.
Международная торговля сырьем в значительно большей степени, чем торговля готовой продукцией, монополизирована крупнейшими компаниями промышленно развитых капиталистических стран, прежде всего ТНК. THK контролируют, к примеру, до 80-90% экспорта чая, кофе, какао, хлопка, лесных продуктов, табака, джута, меди, железной руды и бокситов. При этом в каждом конкретном случае контроль осуществляется тремя-шестью ведущими фирмами, которые имеют возможность контролировать цены на соответствующих рынках.

Международная торговля услугами

21 Марта 2012, реферат

Услуга представляет собой не вещь, не материальный предмет, но некую, весьма разнообразную по характеру деятельность, работу. Дать точное определение понятия услуги не просто. Услугу определяют иногда как разновидность товара, для которого момент производства и момент потребления совпадают во времени, в качестве работы, сделанной для других, результатом которой не являются осязаемые вещи товары. Услуги называют иногда - "невидимыми статьями торговли".