Рефераты по бюджету

Планирование и прогнозирование бюджета

05 Марта 2014, курсовая работа

Первый в России бюджет — смета государственных доходов и расходов — был составлен в 1645 г. В городах составлялись городовые сметы доходов и расходов.
Особую роль в формировании бюджетной системы занимает послереволюционная деятельность правительства СССР. Здесь наблюдается прямая зависимость от существования успешного нового строя и состояния финансов в стране. Уже 17 мая 1918 г. открылся Всероссийский съезд представителей финансовых отделов Советов, на котором глава правительства В. И. Ленин, выступая с докладом, подчеркнул: « Мы должны во что бы то ни стало добиться прочных финансовых преобразований, но надо помнить, что всякие радикальные реформы наши обречены на неудачу, если мы не будем иметь успеха в финансовой политике. »

Планирование расходов на культуру и искусство

26 Марта 2012, курсовая работа

Цель курсовой работы - исследовать особенности планирования расходов бюджета на культуру и искусство.
Задачи курсовой работы:
а) исследовать необходимость и структуру бюджетного финансирования культуры и искусства;
б) рассмотреть методику планирования расходов бюджета на культуру и искусство;

Планирование финансирования дошкольного образования в РФ

15 Января 2012, курсовая работа

Целью данной работы является изучение планирования расходов бюджета на содержание детских дошкольных учреждений. Для этого необходимо решить ряд задач. Во-первых, определить место и значимость дошкольных учреждений не только в системе образования, но и в жизни всего общества. Во-вторых, изучить состав и структуру расходов на финансирование дошкольных учреждений. В-третьих, ознакомиться с обязательствами бюджетов разных уровней бюджетной системы в части расходов на дошкольное образование.

Планирование фонда оплаты труда в муниципальном образовательном учреждении «Гимназии №7»

16 Декабря 2012, реферат

Фонд оплаты труда рассчитывается отдельно по педагогическому персоналу, административно хозяйственной части и учебно-вспомогательному персоналу.

Планування доходів бюджету

26 Мая 2013, доклад

Планування доходів і інших обов’язкових платежів служить основою для своєчасного і обґрунтованого складання бюджетів. Організацію роботи з планування доходів бюджету покладено на Управління доходів Міністерства фінансів України. В місцевих фінансових органах плануванням доходів займаються відповідні відділи і інспекції. Планування доходів сільських, селищних та міських (міст районного підпорядкування ) бюджетів покладено на відповідні Ради народних депутатів.
Планування кожного податку, збору чи іншого обов’язкового платежу базується на чинному законодавстві , що регламентує його справляння.

Податкова система в німеччині

22 Ноября 2011, реферат

За рівнем економічного розвитку та фінансового потенціалу Федеративна Республіка Німеччини – найпотужніша країна Європейського Союзу. Та, перш ніж постати державою в її сучасному статусі німецький народ пройшов через драматичні випробування історичної долі. Конгломерат трьохсот самостійних князівств, 50 суверенних міст, 1500 автономних володінь рицарів, – ось чим була німецька земля на рубежі XVIII і XIX ст. Треба було зазнати окупації наполеонівською Францією, щоб покінчити з тим аморфним квазідержавним утворенням, що існувало протягом тисячі років (800–1806 рр.) під назвою Священної Римської імперії германської нації. Треба було пройти через два об’єднання країни – в 1871 р. і в 1990 р., через поразки в Першій і Другій світових війнах, пережити періоди гітлерівського режиму та післявоєнної відбудови країни, щоб прийти до німецького “економічного чуда”.

Податкове регулювання у забезпеченні сталого розвитку малого бізнесу

29 Января 2013, курсовая работа

Актуальність даної теми визначена в першу чергу об`єктивно важливою роллю малого підприємництва у сучасній соціально орієнтованій ринковій економіки, перехід до якої є головним вектором реформ в Україні. Мале підприємництво – це істотна складова ринкового господарства, невід`ємний елемент конкурентного механізму.

Податок з власників транспортних засобів: проблеми вдосконалення

21 Февраля 2013, курсовая работа

Метою курсової роботи є дослідження проблеми вдосконалення податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів в Україні.
Мета роботи зумовлює виконання таких завдань :
дослідити поняття та особливості нарахування та сплати податку з власників транспортних засобів;
здійснити аналіз сучасного стану податку з власників транспортних засобів в ракурсі надходжень до спеціального фонду держави та окремо по областям;
визначити проблеми сплати податку з власників транспортних засобів.

Политика ЦБ РФ

24 Января 2013, творческая работа

Ставка рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, это процентная ставка, которую Центральный банк РФ использует при предоставлении кредитов коммерческим банкам в порядке рефинансирования.

Политический режим как совокупность методов, способов и средств осуществления власти

19 Апреля 2013, курсовая работа

Существуют различные определения политического режима: как совокупности характерных для определенного типа государства политических отношений, применяемых властями средств и методов, сложившихся отношений государственной власти и общества, господствующих форм идеологии, социальных и классовых взаимоотношений, состояния политической культуры; как характеристики властеотношений в политической, экономической и социально-культурной сферах, и др. Некоторые отечественные ученые считают, что политический режим характеризует не форму, а сущность государства; другие полагают, что он является такой общей категорией, которая включает в себя в качестве составных элементов форму правления и форму государственного устройства. А В.Е.Чиркин, например

Положение о бюджетировании компании

12 Марта 2012, контрольная работа

Бюджетно-инвестиционный комитет – орган управления бюджетированием Компании, принимающий решения об утверждении и корректировках бюджетов Компании.

Первичный бюджет проекта – бюджет, созданный Руководителем проекта, не прошедший утверждение Бюджетно-инвестиционным комитетом.

Понятие бюджета и бюджетной политики Республики Беларусь

31 Января 2013, курсовая работа

Целью данной работы является исследование методологических основ бюджетной политики Республики Беларусь, анализ исполнения бюджетной политики с учетом ее соответствия поставленным задачам.
В соответствии с поставленной целью в данной работе решаются следующие задачи:
Изучить теоретические основы бюджетной политики Республики Беларусь, ее содержание на современном этапе;
Определить цели, задачи и функции бюджетной политики Республики Беларусь;
Провести анализ исполнения бюджетной политики за 2008, 2009 и 2010 годы;
Разработать мероприятия по совершенствованию бюджетной политики.

Понятие бюджета, его значение и виды

22 Февраля 2013, курсовая работа

Любой вид учета - это система наблюдения и контроля, которая формирует информацию обратной связи в управлении экономическими организациями и их объединениями. В управленческом учете формируется внутренняя информация о деятельности организации для конкретных нужд управления. Данные внутренней отчетности позволяют администрации принимать необходимые эффективные решения и информация, которой они пользуются, не должна вводить их в заблуждение, а отличаться большей правдивостью. Отчетность, предназначенная для внешних пользователей, должна формировать нужный для сторонних лиц образ организации. Следовательно, финансовый учет ориентирован на внешних, а управленческий - на внутренних пользователей.

Понятие бюджетного процесса и его принципы

13 Сентября 2013, реферат

Бюджетный процесс – регламентированная нормами процессуального бюджетного права деятельность государства по составлению, рассмотрению и утверждению бюджета, его исполнению и заключению, а также составлению, рассмотрению и утверждению отчёта об его исполнении.
Нормы бюджетного процесса предписывают правила и порядок применения норм материального бюджетного права. В них регламентирован весь цикл формирования бюджета от момента его составления до момента утверждения отчёта об его исполнении, порядок и последовательность вступления в бюджетные правоотношения различных субъектов – участников этих правоотношений на разных стадиях бюджетного процесса.

Понятие и виды банковской гарантии

11 Марта 2012, контрольная работа

В современном мире существует немало проблем, которые мы модем со всеми основаниями назвать глобальными. Инфляция - одна из них. Она существовала со времен экономического развития человечества, но целиком проявилась сравнительно недавно, поразив сразу экономики всех стран: развитых и развивающихся. Вся прогрессивная экономическая мысль человечества, положила немало усилий для борьбы с ней, но инфляция окончательно побеждена не была, т. к. появились новые и более сложные ее формы.

Понятие и виды валютных рынков

05 Марта 2013, реферат

Валютный рынок - это сфера экономических отношений, проявляющихся при осуществлении операции по купли-продажи иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте, а также операций по инвестированию валютного капитала.
Валютный рынок представляет собой официальный

Понятие и принципы межбюджетных отношений

17 Декабря 2012, реферат

Во многом стихийно сложившаяся модель межбюджетных отношений в 90-х годах прошлого века не позволяла государственным органам власти и органам местного самоуправления в полной мере реализовывать свои функции. Бюджетные проблемы стали основной причиной конфликтов между федеральным центром и субъектами Федерации, между региональными и территориальными органами власти. Положение усугублялось нарастанием кризисных явлений во всех сферах экономики, включая бюджетную сферу. Это потребовало на протяжении всего пореформенного периода вносить изменения в порядок организации и механизм реализации межбюджетных отношений. Однако они носили бессистемный характер и не давали желаемого результата.

Понятие и роль местного бюджета

31 Мая 2012, контрольная работа

Местный бюджет — это централизованный фонд финансовых ресурсов отдельного муниципального образования, формирование, утверждение и исполнение, а также контроль, над исполнением которого осуществляются органом местного самоуправления самостоятельно.

В материальном аспекте местные бюджеты представляют собой централизованный в масштабах определенного муниципального образования денежный фонд, который находится в распоряжении соответствующих органов местного самоуправления.

Понятие о государственном бюджете

17 Февраля 2013, курсовая работа

Цель написания работы курсовой состоит в том, что бы рассмотреть понятие о государственном бюджете.
Задачи для рассмотрения:
Рассмотреть понятие бюджет.
Рассмотреть устройство бюджета.
Дать понятие бюджетного дефицита.

Понятие оборотных средств. Источники формирования оборотных средств

26 Ноября 2012, курсовая работа

Цель данной работы – выявить значение оборотных средств, рассмотреть вопрос по обеспечению фирмы оборотными средствами, то есть определить источники формирования оборотных средств хозяйствующего субъекта.
Для достижения поставленной цели в работе будут решены следующие задачи:
1) рассмотреть основные характеристики оборотных средств;
2) описать способы формирования оборотных средств;

Понятие правовых систем в современном мире

12 Мая 2013, курсовая работа

Правовая система — понятие более широкое и объемное, чем просто понятие «право». В современном мире существует множество правовых систем. Правовая картина мира состоит из ряда существующих и действующих на современном этапе развития общества национальных правовых систем. Все они определенным образом взаимосвязаны, взаимозависимы и оказывают влияние друг на друга. Степень взаимосвязи и взаимодействия национальных правовых систем определяется тем, что одни из них имеют больше общих признаков и черт, чем остальные, а другие, напротив, обладают большим количеством специфических черт и особенностей относительно друг друга и имеют очень мало общего.

Понятие расходов бюджета. Основы формирования расходов бюджета. Нормы расходов

28 Февраля 2012, курсовая работа

В современной экономической системе государство выполняет ряд общественно-значимых функций. Успешная их реализация предполагает, что каждая государственная программа должна иметь соответствующую финансовую поддержку. Государство использует финансовые ресурсы, аккумулируемые бюджетной системой за счет налогов и других видов доходов, на финансирование программ расходов.

Понятие, особенности правового статуса бюджетных организаций и их классификация

16 Февраля 2013, дипломная работа

Подавляющая часть получателей бюджетных средств выполняет различные функции, в том числе в области культуры и духовного развития. Поэтому средства, которые выделяются для обеспечения деятельности учреждений культуры, здравоохранения, образования, науки и других организаций непроизводственной сферы, имеют строго целевое назначение, а статьи расходов определены законодательством.

Понятия бюджетного устройства

11 Апреля 2012, доклад

Для выполнения своих функций государственные органы на всех уровнях управления должны располагать соответствующей финансовой базой. С этой целью в каждой стране создается разветвленная сеть бюджетов, обеспечивающая аккумуляцию денежных ресурсов регионов для финансирования их хозяйства, социальной сферы, благоустройства каждой административно - территориальной единицы, содержания законодательной власти, аппарата управления и других мероприятий.

Порядок принятия бюджетных обязательств

28 Февраля 2013, курсовая работа

Основной целью написания курсовой работы послужило изучение нормативной базы, по части регулирующей порядок принятия бюджетных обязательств получателями средств бюджета, и по части отражения их в органах Федерального Казначейства.
Для реализации поставленной цели, в работе решаются следующие задачи:
- изучить систему законопроектов по исполнению бюджета;
- рассмотреть состав и правовое регулирование бюджетных обязательств;
- изучить порядок принятия бюджетных обязательств;
- определить необходимость осуществления контроля за исполнением бюджетных обязательств;
- рассмотреть порядок реализации бюджетных обязательств;
- изучить нормативно-правовую базу, определяющую порядок учета органами Федерального Казначейства бюджетных обязательств.

Последующий контроль за исполнением расходов бюджета

12 Января 2012, курсовая работа

Целью курсовой работы является наиболее полное исследование последующего финансового контроля, рассмотрение его форм и методов проведения.

Задачами курсовой работы является раскрытие темы государственного последующего финансового контроля за исполнением расходов бюджета в соответствии с основной частью курсовой работы и наиболее полное отражение сущности последующего контроля исполнения расходов бюджета.

Построение системы управленческого учета в ЗАО «Хлеб»

26 Февраля 2012, реферат

Хлебопекарная промышленность относится к одной из важнейших отраслей пищевой промышленности, уровень развития которой самым непосредственным образом затрагивает жизнь всего населения.
Переход на рыночные отношения поставил предприятия в условия необходимости самостоятельного принятия решений, вся ответственность возложена на управленческий персонал организации. Это привело к тому, что исключительную актуальность приобретают вопросы управленческого учета, целью которого является предоставление оперативной и достоверной управленческой информации.

Правовые основы аудиторской деятельности в РФ

27 Февраля 2013, доклад

Среди методов руководства экономикой, независимо от форм собственности, в РФ важное место принадлежит финансовому контролю. ФК способствует повышению эффективности производства, соблюдению законности в распределении получаемых доходов и максимальной реализации социальных гарантий. В настоящее время в РФ сложилась система ФК за соблюдением законности в процессе деятельности хозяйствующими субъектами и организацией бухгалтерского учета.

Правовые основы формирования доходов бюджетов

09 Марта 2014, контрольная работа

Аккумулируя с помощью государственного бюджета денежные средства, государство через финансовые механизмы осуществляет выполнение возложенных на него обществом политических, экономических и социальных функций, а именно содержание государственного аппарата, армии, правоохранительных органов, выполнение социальных программ, реализация приоритетных экономических задач и т.д.

Правовые, экономические и социальные предпосылки создания Фонда социального страхования РФ

25 Марта 2013, курсовая работа

Актуальность темы работы обусловлена той ролью, которую играет страхование в жизни высокоразвитого рыночного общества.
Социальное страхование в России существует уже около 100 лет.
В 1991 году в нашей стране был создан Фонд социального страхования и с 1994 года в соответствии с Постановлением правительства Российской Федерации Фонд стал самостоятельным специализированным финансово - кредитным учреждением.
Фонд социального страхования на сегодняшний день один из трех государственных внебюджетных фондов, действующих на территории РФ (ПФ, ФОМС).