Рефераты по таможенной системе

Митна політика України на сучасному етапі

26 Декабря 2011, курсовая работа

Метою даної роботи є теоретичне обґрунтування та аналіз митної політики України, а також пошук напрямків удосконалення митної політики на основі систематизації існуючих пропозицій.
Для досягнення поставленої мети:
розглянуто мито як один із важливих інструментів регулювання зовнішньоекономічної діяльності в умовах глобалізації економіки та роль митного оподаткування в регулюванні економічних і соціальних процесів у державі,
досліджено історичні аспекти митного оподаткування в Україні,

Митна політика, як складова зовнішньоекономічної політики Держави

22 Февраля 2013, курсовая работа

Світовий досвід формування та реалізації митної політики свідчить про складність цього процесу та потребу у використанні широкого кола стратегій і технологій, що ґрунтуються на науково обґрунтованих позиціях. Питома вага, місце і характер поєднання цих стратегій формування та реалізації митної політики має визначатися станом національної митної служби, політичними, соціально-економічними можливостями держави, політичною волею його керівництва.
Тому, метою даної курсової роботи є - дослідження елементів митної політики країни, визначення її функцій та методів реалізації, з метою розробки рекомендацій, щодо вирішення головних проблем митної політики, як однієї із складових зовнішньо - економічної політики Держави.

Митне оформлення креветок морожених, тигрових імпортованих на територію України

06 Июня 2013, курсовая работа

В цілому американці спожили 2,226 мільярдів кг. морепродуктів в 2011 році. Креветки були найбільш популярним продуктом даного сектора, середній американець спожив 1,86 кг.. Сполучені Штати вважаються третім найбільшим споживачем риби і морепродуктів після Китаю і Японії. США імпортують близько 84% від загального об'єму морепродуктів в країни. За інформацією Науково-технічного центру «Дальрибтехника» середнє споживання морепродуктів по Росії складає 13 кг на людину. У приморському краю цей показник досяг до серпня 2011 року вже 28 кг на людину.

Митний контроль: поняття мета його здійснення, функції та об’єкти митного контролю

17 Февраля 2013, курсовая работа

Мета і завдання курсової роботи. Метою курсової роботи є дослідження організації митної справи в Україні, роботи митнох органів України в сфері попередження скоєння митних злочинів.
Для досягнення поставленої мети було вирішено такі завдання:
Розкрити зміст, функції та об’єкти митного контролю
Дослідити особливі процедури митного контролю
Розкрити зміст митної декларації
Розробити шляхи підвищення ефективності управління митною справою в Україні

Модели и методы в принятии управленческих решений

20 Декабря 2011, реферат

После правильной постановки задачи следующим этапом процесса предусмотрено построение модели. Разработчик должен определить главную цель модели, какие выходные нормативы или информацию предполагается получить, используя модель, чтобы помочь руководству разрешить стоящую перед ним проблемы. Если продолжить приведенный выше пример, нужная выходная ин формация должна представлять точные нормативы времени и количества подлежащих заказу исходных материалов и запасных частей.

Мотивация деятельности сотрудников таможенной службы

19 Сентября 2011, курсовая работа

Цель курсовой работы – изучение процесса мотивации и стимулирования трудовой деятельности сотрудников таможни.
Для достижения, поставленной цели были определены следующие задачи:
- определить основные характеристики мотивации и стимулирования трудовой деятельности
- выявить специфику мотивационного процесса и процесса стимулирования трудовой деятельности в ФТС
- выявить причины снижения мотивирующего воздействия существующей системы мотивации
- обозначить пути совершенствования системы мотивации и стимулирования труда в органах ФТС.

Назначение и основные направления государственного регулирования ВЭД в Таможенном союзе

25 Апреля 2013, курсовая работа

Целью данной курсовой работы является определение сущности государственного регулирования ВЭД и выявление роли таможенных органов в государственном регулировании ВЭД, где главным объектом является ВЭД России, а предметом методологические и организационно-правовые основы государственного регулирования ВЭД.
Задачи исследования:
1.Определить основные методы государственного регулирования.
2.Выяснить, что представляет собой таможенно-тарифное регулирование.
3.Охарактеризовать, как на государственное регулирование влияют:

Налаживание и развитие международного таможенного сотрудничества в условиях интеграции мировой экономики

04 Декабря 2014, реферат

Центральное место в правовом обеспечении таможенного дела занимает Таможенный кодекс. Наст. Кодекс определяет правовые, организационные и экономические основы таможенного дела и направлен на защиту экономического суверенитета и экономической безопасности Российской Федерации, активизацию связей российской экономики с мировым хозяйством, обеспечение защиты прав граждан, хозяйствующих субъектов и государственных органов и соблюдение ими обязанностей в области таможенного дела.

Налог на добавленную стоимость а кцизы при различных таможенных процедурах

10 Апреля 2011, курсовая работа

Целью данной работы является анализ действующей практики взимания налога на добавленную стоимость и акцизов при различных таможенных процедурах при перемещении товаров через таможенную границу Таможенного Союза.

Налог на добавленную стоимость и принципы его возврата

05 Марта 2013, курсовая работа

Целью исследования в курсовой работе является анализ действующей практики исчисления и взимания налога на добавленную стоимость в Российской Федерации, изучение принципов его возврата. Поставленная цель работы предполагает рассмотрение следующих задач:
Исследование природы налога на добавленную стоимость, характеристика его основных элементов
Порядок исчисления налога на добавленную стоимость
Принципы возврата налога на добавленную стоимость

Налоговые органы в РФ, права, обязанности и ответственность

17 Апреля 2012, доклад

Налоговые органы РФ составляют единую централи¬зованную систему контроля за соблюдением законода¬тельства о налогах и сборах, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствую¬щий бюджет налогов и сборов, а в случаях, предусмотрен¬ных законодательством РФ, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствую¬щий бюджет иных обязательных платежей.

Направления развития таможенного тарифа РФ

21 Ноября 2012, реферат

Единый таможенный тариф Таможенного союза Российской Федерации, Республики Беларусь и Республика Казахстан – это единый для указанных стран свод ставок таможенных пошлин, основанный на Единой товарной накладной внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (Е ТН ВЭД ТС).
По сравнению с российскими тарифами в ЕТТ существенно снижена ввозная пошлина на бытовую технику и электронику, большие автобусы и медтехнику, повышена пошлина на импорт одежды, снижена пошлина на отдельные виды жемчуга и алмазов, изменены ставки на импорт отдельного вида труб, металлолома. Частично изменена кодификация (код ЕТТ не совпадает с кодом ТН ВЭД).

Направления совершенствования таможенного контроля подакцизных товаров, подлежащих маркировке акцизными марками

06 Мая 2014, курсовая работа

Подакцизные товары традиционно являются объектом особого внимания со стороны государства, что является следствием строгого контроля со стороны международных организаций к данным товарам и высокими требованиями к их безопасности, а также высоким уровнем их налогообложения и применением к ним широкого спектра мер государственного регулирования.
Особое внимание в настоящее время необходимо уделять алкогольной и табачной продукции, так как данные товары подлежат особому контролю – маркировке марками акцизного сбора.

Нарушение таможенных правил

30 Ноября 2011, курсовая работа

За последние годы в сфере таможенного дела отмечается тенденция к увеличению числа совершаемых таможенных правонарушений. Следует отметить, что таможенные правонарушения обладают повышенной общественной опасностью. Их совершение не только нарушает экономические интересы России, но и ставит под угрозу ее экономическую безопасность, порождая опасность причинения невосполнимого ущерба гражданам, обществу, государству. Незаконное перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации сопряжено также с уклонением от уплаты таможенных платежей, что влечет за собой недополучение федеральным бюджетом страны огромных денежных средств. Ориентация же усилий государства на противодействие преимущественно преступности и уделение в этой связи особого внимания лишь нормам уголовного законодательства и практике его применения ослабляет не только существующий в стране административно-правовой режим, но и далеко не лучшим образом сказывается на криминогенной обстановке в стране. В подтверждение этого можно отметить, что Концепция национальной безопасности Российской Федерации вообще не упоминает административные правонарушения в качестве угрозы национальной безопасности. 1 При этом нельзя не отметить и тот факт, что ежегодно в России привлекается к административной ответственности более 70 млн. человек. И это весьма приблизительные данные, поскольку действительного количества ежегодно совершаемых в нашей стране административных правонарушений не знает никто, такой статистики попросту не существует. Значение приведенных показателей в том, что вопреки достаточно распространенному в юридической литературе мнению об отсутствии признака общественной опасности данных правонарушений, они представляют собой достаточно серьезную деструктивную систему и причиняют значительный вред интересам личности, общества и государства. В связи с этим первоочередной задачей, направленной на повышение эффективности функционирования таможенной системы Российской Федерации, является совершенствование механизма выявления и пресечения нарушений таможенных правил, а также привлечения виновных лиц к ответственности за их совершение. Вышеперечисленные обстоятельства обусловливают практическую значимость исследования административной ответственности за нарушения таможенных правил. В соответствии с названием темы курсовой работы и вышеизложенным обоснованием её актуальности ставится цель работы: комплексный анализ основных теоретических вопросов административной ответственности за нарушения таможенных правил.

Нарушение таможенных правил

17 Марта 2012, реферат

Важнейшая роль в деле обеспечения экономических интересов государства принадлежит таможенной службе - одному из базовых институтов экономики. Участвуя в регулировании внешнеторгового оборота и осуществляя фискальную функцию, таможенная служба регулярно пополняет государственный бюджет и тем самым способствует решению экономических проблем.

Научно-технический прогресс в таможенном деле

24 Ноября 2011, реферат

Таможенное дело не может оставаться на уровне современных требований без использования достижений научно-технического процесса (НТП). Основной задачей НТП в таможенном деле является обеспечение высокопроизводительного, эффективного таможенного контроля.

Научно-технический прогресс в таможенном деле

27 Ноября 2011, реферат

Научно-технический прогресс - главный фактор глобализации, действующий во всех сферах экономики и общества.
Однако главным фактором НТП, который оказывает влияние на мировую экономику, конечно, принадлежит науке и новым технологиям, порождаемых научно-техническим прогрессом.

Научно-технический прогресс в ТД

15 Декабря 2011, реферат

Мировая экономика базируется на мировом рынке, материальной основой которого служит научно-технический прогресс и стимулируемое им общественное разделение труда. Практически все национальные экономики интегрированы в международное разделение труда и связанные с ним экономические отношения.
Предмет исследования: научно-технический прогресс в таможенном деле.
Цель работы: проанализировать научно-технический прогресс в таможенном деле.
Данная цель решается с помощью решения следующих основных задач:
– описать теоретические аспекты научно-технического процесса в таможенном дел

Начало оформления таможенной проверки

29 Января 2013, доклад

В соответствии со ст. 60 ТК РФ таможенное оформление товаров начинается при ввозе товаров в момент представления таможенному органу предварительной таможенной декларации либо документов в соответствии со статьей 72 ТК РФ (в зависимости от того, какое действие совершается ранее), а в случаях, предусмотренных ТК РФ, устного заявления либо совершения иных действий, свидетельствующих о намерении лица осуществить таможенное оформление.

Незаконный оборот наркотиков

22 Мая 2013, реферат

Еще никогда в истории проблема немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ не становилась такой актуальной для всего мира и для России в частности. Не смотря на это у мирового сообщества до сих пор нет единой политики и общих взглядов на данную проблему. Различные страны, каждая по своему определяет политику в отношении тех или иных наркотиков. Достаточно будет привести пример довольно развитых европейских стран, где так называемые "слабые" наркотики не исключены из свободного оборота.
В нашей стране на сегодняшний день употребление наркотиков фактически легализовано, то есть их потребление не запрещено федеральным законодательством, что ведет из года в год к увеличению числа лиц заболевших наркоманией (по некоторым оценкам, их насчитывается до 4 млн.) и к огромным жертвам, в особенности среди молодого поколения.

Нетарифное регулирование в таможенном деле

06 Ноября 2012, творческая работа

Нетарифное регулирование – комплекс мер регулирования внешней торговли товарами, осуществляемых путем введения количественных и иных запретов и ограничений, которые установлены международными договорами государств-членов таможенного союза, решениям Комиссии таможенного союза и нормативными актами государств-членов таможенного союза.

Нормативно – правовое и организационное обеспечение деятельности федеральной таможенной службы Российской Федерации современная орга

10 Мая 2012, курсовая работа

Целью курсовой работы являются нормативно – правовое и организационное обеспечение деятельности Федеральной таможенной службы Российской Федерации.
В связи с этим основными задачами, предопределившими нормативно – правовое и организационное обеспечение деятельности Федеральной таможенной службы Российской Федерации является:
 рассмотреть историю создания Федеральной таможенной службы Российской Федерации;
 описать функции и задачи Федеральной таможенной службы Российской Федерации;
 Раскрыть организационную структуру Федеральной таможенной службы Российской Федерации

Нормативное регулирование правового статуса должностных лиц таможенных органов

28 Ноября 2014, реферат

Совершенствование системы государственного управления, применение новых концепций и технологий менеджмента в значительной степени связаны с решением задачи повышения качества и результативности деятельности органов власти и государственных служащих.
Наравне с другими государственными органами Российской Федерации система таможенных органов нуждается в реформировании, поскольку в настоящее время значительно возрастают требования к таможенной деятельности как в связи с увеличением международного товарооборота и транзитных перевозок, так и с эволюцией политико-экономических и социальных условий развития России.

О документах для таможенного оформления

07 Марта 2013, контрольная работа

Процесс движения документов в организации очень сложен и многообразен. Для заключения сделки организации необходимо решить множество задач, к примеру: поиск организации-контрагента, которая нуждается в услугах или товарах, которые предоставляет данная организация, проверка её платежеспособности, переговоры с этой организацией, заключение контракта и т.д.

Об оптимизации системы валютного контроля

20 Декабря 2011, курсовая работа

Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле» определён перечень правомочий агентов валютного контроля и их должностных лиц. Все они направлены на отслеживание законности проводимых валютных операций, выявление фактов совершения нарушений валютного законодательства и актов органов валютного регулирования.

Обзор таможенно-тарифного регулирования в таможенном союзе

16 Ноября 2014, контрольная работа

Цель контрольной работы - провести обзор таможенно-тарифного регулирования в таможенном союзе, проанализировать в комплексе современную таможенно-тарифную политику и тенденции ее развития на многостороннем, региональном и национальном уровнях.
Задачи контрольной работы:
• провести обзор таможенно-тарифного регулирования в таможенном союзе;
• рассмотреть значение таможенно-тарифного регулирования;
• показать роль таможенно-тарифного регулирования в развитии международной торговли;

Обличчям до людей

23 Сентября 2012, доклад

Україна обрала шлях виходу на траєкторію сталого розвитку через рішучі й всеосяжні реформи, спрямовані на підвищення конкурентоспроможності країни і заможності суспільства.
Основними завданнями Уряду наразі є захист інтересів вітчизняного бізнесу на міжнародній арені, сприяння підвищенню інвестиційної привабливості національних підприємств для іноземних партнерів та забезпечення високих соціальних стандартів для населення.

Общая характеристика нетарифных мер: цели, задачи, классификация

07 Мая 2014, реферат

Роль нетарифных мер в регулировании ВЭД, безусловно, велика. Многие страны уже оценили преимущества нетарифных методов регулирования, и активно применяют их. По заключению экспертов, по общему объему используемых нетарифных мер в международной торговле в лидирующую тройку входят США, Япония, ЕС. Если такие экономически сильные страны осознают всю необходимость использования инструментов нетарифного регулирования, то можно говорить об их реальной эффективности.

Общественное разделение труда

03 Мая 2012, реферат

Общественное разделение труда – это естественно исторический процесс, с одной стороны, дифференциации, обособления различных видов труда, складывающихся в ходе исторической эволюции общества, и, с другой стороны, система отношений дополнения и сосуществования различных проявлений трудовой деятельности. Данная категория явилась одним из первых фундаментальных понятий социологии вообще и социологии труда в частности.

Общие положения о лицах, осуществляющих деятельность в области таможенного дела

21 Октября 2012, курсовая работа

Цель курсовой работы: проанализировать деятельность в области таможенного дела на современном этапе и раскрыть перспективы развития.
Задачи:
1. рассмотреть общие сведения о лицах, осуществляющих деятельность в области таможенного дела.
2. проанализировать правовое регулирование таможенного дела на современном этапе.
3. рассмотреть изменения и перспективы развития в деятельности таможенного перевозчика и таможенного представителя.