Обличчям до людей

Автор: Пользователь скрыл имя, 23 Сентября 2012 в 09:37, доклад

Краткое описание

Україна обрала шлях виходу на траєкторію сталого розвитку через рішучі й всеосяжні реформи, спрямовані на підвищення конкурентоспроможності країни і заможності суспільства.
Основними завданнями Уряду наразі є захист інтересів вітчизняного бізнесу на міжнародній арені, сприяння підвищенню інвестиційної привабливості національних підприємств для іноземних партнерів та забезпечення високих соціальних стандартів для населення.

Файлы: 1 файл

обличчям до людей.docx

— 26.84 Кб (Скачать)

Концепція реформування діяльності  митної служби України   

 

"ОБЛИЧЧЯМ  ДО ЛЮДЕЙ" 

 

І. ВСТУП

Україна обрала шлях виходу на траєкторію сталого розвитку через  рішучі й всеосяжні реформи, спрямовані на підвищення конкурентоспроможності країни і заможності суспільства.

Основними завданнями Уряду  наразі є захист інтересів вітчизняного бізнесу на міжнародній арені, сприяння підвищенню інвестиційної привабливості національних підприємств для іноземних партнерів та забезпечення високих соціальних стандартів для населення.

Основною проблемою, вирішення  якої є спільним завданням Уряду  і національного бізнесу, є покращання умов для зовнішньої торгівлі та залучення інвестицій в національне виробництво. Як зазначається в Програмі економічних реформ Президента України на 2010-2014 рр. „Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", „несприятливий бізнес-клімат є основним чинником, що стримує інвестиції, ...а багато міжнародних інвесторів вимушені обережніше ставитись до ризиків країни".

Державна митна служба України є дієвим інструментом в руках Президента України і держави для створення сприятливого клімату у розвитку зовнішньої торгівлі і залучення інвестицій та забезпечення надходжень до державного бюджету. Надання митній службі повноважень правоохоронного органу підвищить її ефективність як інструменту із забезпечення митної безпеки держави.

За час свого функціонування митна служба України запровадила  ряд необхідних реформ, але сучасні  вимоги і завдання, поставлені Президентом  України щодо забезпечення прискореного розвитку національної економіки, необхідності впровадження реформ, орієнтованих на покращення добробуту для людей, потребують переходу до сучасних, інноваційних методів роботи митних органів.       

 Проведений внутрішній  та зовнішній аналіз діяльності  митної служби України свідчить про наявність значних ресурсів підвищення ефективності, усталеності та надійності здійснення митної справи. Вони можуть бути використані шляхом застосування новітніх технологій інформаційного митного контролю на основі системи аналізу ризикових ситуацій, централізованого митного оформлення і широкого впровадження пост-аудит контролю.

Зміни у зовнішньому середовищі та актуальні завдання на порядку  денному держави роблять необхідною концентрацію митної служби на адмініструванні міжнародної торгівлі з метою сприяння зростанню і розвитку національної економіки, зміщують акценти в її діяльності в бік посилення економіко-регуляторної та інформаційної складових.

Поставлені Президентом України завдання щодо реформи системи державного управління вимагають від митної служби більш чіткого внутрішнього розділення функцій, в першу чергу відокремлення функції надання державних послуг від функцій контролю та управління державним майном.

Ці зміни вимагають формування і застосування нових підходів до здійснення митної справи в Україні та обумовлюють необхідність визначення чітких стратегічних цілей реформування.

Вимоги часу ставлять перед  Державною митною службою України  низку завдань невідкладного реформування, виконання яких має вивести митну службу на новий рівень якості надання послуг суспільству і бізнесу з одночасним неухильним гарантуванням митних інтересів держави.

Концепція реформи митної служби України «Обличчям до людей» ґрунтується на викладених вище засадах. На її підставі мають бути розроблені і реалізовані чітко визначені імплементаційні заходи з виконання завдань Президента України. 

 

Головна мета Концепції - визначення оптимальної організації митної служби України, спрямованої на підвищення ефективності, надійності та усталеності її діяльності; визначення основних завдань з реформування та модернізації, окреслення орієнтирів і засобів для досягнення стратегічних цілей та очікуваних результатів.  

 

Правову основу Концепції становлять Конституція і закони України, укази і розпорядження Президента України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, накази Державної митної служби України, міжнародні угоди в сфері митної справи, згоду на обов'язковість виконання яких надано Верховною Радою України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ФУНДАМЕНТАЛЬНІ  ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ МИТНОЇ СЛУЖБИ  УКРАЇНИ

Сфера відповідальності (сектор державної  політики)- реалізація митної політики України (забезпечення митних інтересів та безпеки держави при ввезенні, вивезенні та транзитних переміщеннях її територією товарів і транспортних засобів).

 

Місія митної служби України: забезпечення сприятливих умов для розвитку зовнішньоекономічної діяльності, гарантування безпеки зовнішньої торгівлі та суспільства, захист митних інтересів України.

 

Обов'язки митної служби:

-     надання послуг з митного оформлення;

-     контроль за безпечністю та відповідністю при здійсненні митної справи;

-     управління митною інфраструктурою.

 

Функції митної служби:

-     економіко-регуляторна(1);

-     фіскальна (2);

-     інформаційно-статистична (3);

-     міжнародно-комунікаційна (4);

-     контрольно-організаційна (5);

-     захисна (6). 

 

Основні завдання митної служби України:

1)      застосування передбачених законодавством заходів митно-тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, здійснення контролю за дотриманням усіма суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та громадянами установлених законодавством заборон та обмежень щодо переміщення окремих видів товарів через митний кордон України;

2)      здійснення в межах повноважень, визначених цим Кодексом, контролю 
за діяльністю підприємств, які надають митні послуги або здійснюють операції з товарами, що переміщуються через митний кордон України чи перебувають під митним контролем;

3)        ведення   Української   класифікації   товарів   зовнішньоекономічної діяльності;

4)        здійснення судово-експертної діяльності в межах питань, віднесених до компетенції митної служби України;

5)        видача сертифікатів про походження та верифікація сертифікатів про походження товарів з України, якщо це передбачено міжнародними договорами;  

 

6)       контроль за додержанням законодавства України з питань митної справи;

7)      здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України;

8)       забезпечення справляння митних платежів у   межах компетенції, визначеної законами України з питань оподаткування та цим Кодексом;

9)      здійснення контролю правильності нарахування митних платежів на 
товари після їх митного оформлення (здійснення пост-аудит контролю);

10)              контроль за дотриманням правил переміщення валютних цінностей через митний кордон України; 

 

11)               розвиток та впровадження   інформаційних та телекомунікаційних 
систем в митній справі, автоматизація митних процедур;

12)               накопичення інформації щодо здійснення митної справи, її аналіз та розроблення на його підставі рішень щодо вдосконалення митної справи;

13)               надання послуг з митного контролю та оформлення на підставі електронних документів (електронне декларування);

14)               здійснення обміну електронними документами та інформацією з іншими державними органами;

15)               ведення митної статистики та обмін даними митної статистики з митними органами інших країн; 

 

16)               здійснення міжнародного співробітництва у галузі митної справи, забезпечення виконання зобов'язань, передбачених міжнародними договорами України з питань митної справи, укладених в установленому законом порядку;

17)               обмін попередньою інформацією про товари і транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України, з митними органами інших країн, міжнародними та іноземними організаціями;

18)               залучення зовнішніх ресурсів для забезпечення діяльності митної служби;

19)               співпраця з бізнесом, створення сприятливих умов для полегшення торгівлі, сприяння транзитові, збільшення товарообігу та пасажиропотоку через митний кордон України;

20)               здійснення зв'язків з громадськістю, забезпечення довіри суспільства до митної служби і послуг, які нею надаються; 

 

21)              організація та управління діяльністю митної служби, її органів та структурних підрозділів;

22)               управління персоналом та підготовка фахівців з митної справи;

23)               запобігання та протидія проявам корупції, хабарництва та інших службових зловживань у митній службі України, впровадження митної етики;

24)               здійснення внутрішнього аудиту діяльності митної служби;

25)               управління об'єктами митної інфраструктури, розвиток матеріально-технічного забезпечення митних органів; 

 

26)               боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил;

27)               здійснення, спільно з іншими уповноваженими органами державної влади, заходів щодо недопущення переміщення через митний кордон України товарів, які не відповідають вимогам якості та безпеки;

28)               аналіз і управління даними щодо ризикових ситуацій та визначення дій на підставі такого аналізу;

29)               сприяння захисту прав інтелектуальної власності, вжиття заходів щодо запобігання переміщенню через митний кордон України товарів з порушенням охоронюваних законом прав інтелектуальної власності;

30)               збір та аналіз інформації щодо можливих або таких, що відбулись, правопорушеннях в митній справі, з метою їх попередження або реагування на них. 

 

III. РЕФОРМА МИТНОЇ  СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

 

Принципи реформування.

Митні процедури мають  реалізовуватись:

-      законно

-      просто

-      прозоро

-      єдинообразно

-      безпечно

-      чесно

-      швидко 

 

ЦІЛІ РЕФОРМУВАННЯ митної служби України:

1.Повне дотримання правових  норм в митній справі.

2.Мінімальний адміністративний  тягар на законослухняних суб'єктів.

3.Прозоре прийняття рішень в митної справі.

4.Однаковість вимог та  ставлень до всіх споживачів митних послуг.

5.Дієвий захист суспільства  від нечесної та нелегальної  торгівлі, загроз здоров'ю та моралі громадян, ризиків тероризму, в співпраці з іншими державними органами.

6.Доброчесність прийняття  рішень в митній справі.

7.Мінімальні фінансові  та часові витрати на проходження  митних процедур. 

 

Ключова умова досягнення цілей  митної служби України: підтримка балансуміж митним контролем та сприянням бізнесу. 

 

Терміни реформування митної служби України:

2010 - 2015 рр. 

 

 

 

 

 

Завдання реформування митної служби України:

1.     Приведення структури митної служби у відповідність до адміністративно-територіального устрою України (цілі 1-7).

2.     Приведення національного законодавства у митній сфері у відповідність до міжнародних стандартів та Місії митної служби України (цілі 1-2).

3.     Законодавче та нормативне спрощення процедур митного контролю та митного оформлення (цілі 1-2).

4.     Спрощення та розширення переліку методів гарантування та сплати податків (цілі 1-2).

5.     Розвиток застосування принципу «єдиного вікна» та єдиного державного контрольного органу в пункті пропуску (цілі 1-2).

6.     Розвиток системи «уповноважених економічних операторів» (цілі 1 -2).

7.     Створення безпаперового середовища надання державних послуг в митній сфері - електронне декларування (цілі 1-7).

8.     Розширення джерел отримання достовірної митної інформації (цілі 3-4).

9.     Створення уніфікованих та прозорих правил визначення митної вартості товарів та їх класифікації (цілі 3-4).

10. Підвищення прозорості інформації щодо митних процедур та правил (ціль 3).

11. Розвиток діалогу і  співробітництва з бізнесом (ціль 4).

12. Створення дієвої апеляційної  системи при митній службі (ціль 4).

13. Декриміналізація контрабанди  з одночасним посиленням відповідальності  за порушення митних правил (ціль 5).

14. Автоматизація процедур  митного оформлення (цілі 6-7).

15. Розвиток системи пост-аудит  контролю (цілі 5-7).

16. Поширення принципу селективності контролю на основі автоматизованого управління ризиками (цілі 5-7).

17. Створення дієвих механізмів  профілактики і боротьби з проявами корупції (ціль 6).

18. Створення логістично-ефективної  технології митного оформлення  і контролю за часом здійснення частин митних процедур (ціль 7).

19. Розвиток системи захисту  прав інтелектуальної власності  (ціль 5)

20. Розвиток системи управління  персоналом і забезпечення дотримання  етики поведінки митника (ціль 6).

21. Розвиток інфраструктури  пунктів пропуску та забезпечення співробітників митних органів сучасними технічними засобами контролю (ціль 7).

22. Відокремлення функції  надання державних послуг від  функції контролю та, функції  управління державним майном (цілі 1-7).

 

 

 

 

 

 

Очікувані результати реформування митної служби:

-              Відповідність нормативно-регуляторної бази Місії митної служби України.

-             Скорочення кількості державних органів та видів державного контролю на кордоні.

-          Прозорість прийняття рішень в митній справі.

-              Мінімізація «людського фактору» при прийнятті рішень в митній справі.

-             Дієвий захист добропорядних торговців та національних виробників від нечесної конкуренції.

Информация о работе Обличчям до людей