Рефераты по экономике

Індекс споживчих цін

08 Декабря 2011, реферат

Індекс споживчих цін (ІСЦ) характеризує зміни у часі загального рівня цін на товари та послуги, які купує населення для невиробничого споживання. Він є показником зміни вартості фіксованого набору споживчих товарів та послуг у поточному періоді до його вартості у базисному періоді

Інноваційні напрями регіонального розвитку

30 Января 2013, контрольная работа

Сьогодні Україна переживає важкий час. Головними диспропорціями, що прописались в економіці України, є дефіцит бюджету, спад національного доходу, порушення платіжного та торгівельного балансів, істотне перевищення імпорту над експортом [1,c.15], що в сукупності визначає фінансові можливості держави, якій необхідно вирішувати багато складних питань і виконувати національні та регіональні програми, що потребують високих інтелектуальних та матеріальних витрат.

Інноваційна діяльність підприємства

18 Октября 2011, курсовая работа

У цей складний для України період відродження ринкових відносин, коли вкрай важливими завданнями є збереження промислового комплексу, його структурна перебудова і забезпечення подальшого науково-технічного розвитку, проблема підвищення ефективності інноваційної діяльності вітчизняних підприємств набуває принципового значення, оскільки її вирішення дасть змогу перейти до створення і використання технологій більш високого рівня, а отже, прискорити економічне зростання національної економіки.

Інноваційна політика держави

05 Апреля 2011, реферат

При оцінюванні ефективності інноваційного процесу, крім категорії витрат, використовують категорії ефекту. Розрізняють приватні і зовнішні ефекти. Приватний ефект — це ефект, який отримує безпосередньо суб'єкт інноваційного процесу (такий ефект іще називають внутрішнім). Зовнішній ефект — це ефект, який отримують інші юридичні чи фізичні особи в країні у зв'язку з використанням інноваційного продукту. Суспільний ефект є сумою перших двох.

Інтелектуальна власність

31 Января 2013, контрольная работа

Це право має подвійну природу. З одного боку, творець (автор) нематеріального об'єкта власності і творець матеріального об'єкта власності мають подібні права власності, тому що право на результат творчої діяльності забезпечує його власнику виняткову можливість розпоряджатися цим результатом на свій розсуд, а також передавати іншим особам, тобто воно подібне до права власності на матеріальні об'єкти (майновим правом). З іншого боку, поряд з майновим правом, існує деяке духовне право творця на результат творчої праці, так зване право автора. Тобто автор має сукупність особистих немайнових (моральних) прав, що не можуть відчужуватися від їхнього власника в силу їхньої природи, та майнових прав.

Інфляція

02 Октября 2011, курсовая работа

Інфляція як економічне явище характеризує якісний стан грошового обігу в умовах, коли перестає діяти механізм автоматичного забезпечення сталості грошей. Невипадково термін “інфляція” почав вживатися в 70-ті роки ХІХ ст. стосовно до грошового обігу в Північній Америці, переповненого паперовими знаками, які випускалися для ведення громадянської війни. З того часу він широко ввійшов у наукову літературу і практичний лексикон.

Інфляція як макроекономічне явище

24 Марта 2014, реферат

У процесi розвитку сучасної змiшаної економiки ступiнь державного втручання, а у рамках останнього - вибiр адекватної макроекономiчної полiтики, що дозволяє запобiгти зростанню iнфляцiї та безробiття, має особливе значення.
Жодна з вiдомих нинi ринкових економiчних систем не функцiонує стихiйно. Всi вони являються об'єктами державного регулювання. При цьому напрямок й форми державного втручання змiнюються вiдповiдно до ситуацiї, що склалася у економiчнiй системi.

Інфляція: її сутність, причини та види

04 Января 2013, курсовая работа

Інфляція як економічне явище характеризує якісний стан грошового обігу в умовах, коли перестає діяти механізм автоматичного забезпечення сталості грошей. Невипадково термін “інфляція” почав вживатися в 70-ті роки ХІХ ст. стосовно до грошового обігу в Північній Америці, переповненого паперовими знаками, які випускалися для ведення громадянської війни. З того часу він широко ввійшов у наукову літературу і практичний лексикон, особливо після краху золотого стандарту.

Ірі бизнесті дамыту құралдары

27 Ноября 2011, курсовая работа

Қазақстандық ірі бизнес ұлттық экономиканың «локомотиві» іспеттес. Ол еңбек өнімділігі бойынша да, тиімділік бойынша да, өсу қарқындары бойынша да көптеген орта және шағын компаниялардан неғұрлым тиімдірек болып табылады. Өзінің ерекшеліктеріне байланысты реформалар өткізілген жылдарда ірі бизнесте негізгі ақша көлемі шоғырланған. Нәтижесінде қазіргі уақытта ірі бизнестің шеңберінде еңбек ақылары жоғары, біліктілігі жоғары менеджерлер қызмет етеді.

Історія економічної думки на Україні

13 Декабря 2010, контрольная работа

Розвиток української суспільно-економічної думки у період кінця XIX — початку XX ст. відзначається різноманітністю течій і напрямів, багатством економічних ідей та визначними здобутками, що не тільки піднесли її у ці роки на рівень світової, передусім західноєвропейської, економічної науки, а й вагомо збагатили останню.

Історія розвитку наук охорои праці

18 Апреля 2012, реферат

Історія розвитку науки про охорону праці пройшла довгий шлях свого становлення. Охорона праці як самостійна спеціальна дисципліна формувалася протягом більш ніж семидесяти років. Вперше ця дисципліна була впроваджена в 1929 році в Московському інституті залізничного транспорту. До 1966 року охорона праці викладалась у межах окремих спеціальних та інженерних дисциплін, а як самостійна дисципліна - лише в деяких інститутах.

А. Пигу: теория распределения национального дохода

23 Января 2012, реферат

Национальный доход - исчисленная в денежном выражении стоимость вновь созданного в стране в течение года совокупного продукта, представляющая доход, приносимый всеми факторами производства (землей, трудом, капиталом, предпринимательством). Национальный доход страны равен валовому национальному продукту за вычетом амортизационных отчислений (износ основных средств) и косвенных налогов. С другой стороны, национальный доход можно определять как сумму всех доходов за год в виде заработной платы, промышленной и торговой прибыли, процента на вложенный капитал и земельной ренты. Национальный доход представляет собой один из важнейших обобщающих показателей экономического развития страны.

А.Смит еңбектеріндегі классикалық саяси экономияның онан арғы дамуы

06 Ноября 2012, реферат

Экономикалық ілімді біріктіріп бір ғылым жүйесінде топтастырушы Адам Смит (1723-1790) болып табылаы. Ол Шотландияда шенеуніктің жанұясында дүниеге келді. 1740 ж. Глазго қаласындағы университетті тамамдап, өзінің білімін әрі қарай жетілдіру үшін Оксфорт университетіне оқуға түсті.

Абсолютная (общая) эффективность

13 Февраля 2012, реферат

Абсолютная, или общая экономическая эффективность представляет собой относительную величину — отношение эффекта к необходимым для его получения затратам, для обобщенной характеристики стоимостных и натуральных показателей.

Автаркия и открытая экономика

10 Марта 2012, реферат

С развитием мирового хозяйстванациональная экономика отдельной страны все больше зависит от результатов взаимодействия с другими странами.

Открытая экономика - экономика страны, тесно связанная с мировым рынком, международным разделением труда. Выступает антиподом замкнутых (автаркических) систем.

Автоматизация в казначействе

12 Февраля 2013, реферат

Эффективное управление предприятием в современных условиях невозможно без использования компьютерных технологий. Правильный выбор программного продукта и фирмы-разработчика – это первый и определяющий этап автоматизации любого учета. В настоящее время проблема выбора информационной системы (ИС) из специфической задачи превращается в стандартную процедуру. В этом смысле российские предприятия сильно уступают зарубежным конкурентам. Иностранные предприятия, как правило, имеют опыт модернизации и внедрения не одного поколения ИС. В развитых западных странах происходит смена уже четвертого поколения ИС. На российских предприятиях зачастую используют системы первого или второго поколения.

Автоматизация моечных процессов

11 Февраля 2013, курсовая работа

На сегодняшний день в машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности, где по технологии требуется мойка деталей и агрегатов, применяются все более новые и совершенные моечные машины, которые позволяют увеличить качество и производительность, уменьшить энергозатраты и негативное влияние на экологию.

Автоматизация обслуживания по банковским картам

06 Апреля 2015, курсовая работа

Одним из важнейших условий успешной работы универсального банка является такая архитектура информационных технологий, которая предоставляет совместимую, стандартизированную и интегрированную информацию, охватывает основные сферы деятельности и благодаря достаточной гибкости, по меньшей мере, не препятствует появлению новых и усовершенствованию существующих бизнес-процессов. Возможность модернизации банковского продукта во многом зависит от уровня развития информационных технологий.

Автоматизация производственных процессов

28 Февраля 2012, контрольная работа

Для измерения температуры использован автоматический потенциометр класса точности 0,5 с ценой деления шкалы 20С/мВ. Найти наибольшие абсолютные погрешности измерения напряжения и температуры. Диапазон измерения 200-600С, тип термопары ТХА.

Автоматизация процесса учета заработной платы в отделе бухгалтерии предприятия ООО «Филиас» путем внедрения программы «EasyWages»

23 Декабря 2010, курсовая работа

Целью данной работы является автоматизация процесса начисления заработной платы на предприятии ООО «Филиас».
Для этих целей в отдел бухгалтерии приобретается дополнительный компьютер и на него устанавливается программа «EasyWages». Внедрение этой программы позволит повысить качество учетных работ на предприятии, снизит вероятность появления бухгалтерских ошибок, увеличит объем обработанной информации. Программа полностью автоматизирует формирование ведомостей по начислению заработной платы на предприятии, что снижает затраты времени составление и ведение бухгалтерской документации.

Автоматизация учета продаж в ООО «Интеллект, Техника, Строительство» (ИТС)

19 Октября 2012, дипломная работа

Цель работы – на основе изучения экономической деятельности ООО «ИТС» создать программное обеспечение автоматизированной системы учета продаж в компании.
Поставленная цель определяет задачи исследования:
1. Рассмотреть теоретические подходы к исследованию методов проектирования и этапов разработки автоматизированных систем;
2. Выявить основные требования, предъявляемые к автоматизированной системе учета продаж;
3. Разработать программное обеспечение автоматизированной системы, удовлетворяющей основным требованиям;
4. Рассчитать экономическую эффективность внедряемой системы.

Автоматизированная система учета кадров

26 Марта 2012, курсовая работа

Современная среда функционирования предприятия основана на оперативном учете и обработке больших объемов информации. Большое количество конкурентов и огромные потоки информации не дают времени на раздумье. Каждый отдел предприятия, да и все предприятие в целом, вынуждены действовать в экстренном режиме день изо дня при отсутствии грамотной автоматизированной системы учета и управления. Как показывает практика, на большинстве как мелких, так и крупных предприятий такая система либо отсутствует вообще, либо не функционирует должным образом.

Автоматизированные информационные системы в казначействе

27 Марта 2012, реферат

Обмен информацией между органами казначейства осуществляется с использованием телефонных, радиорелейных и других каналов связи. На данный момент проводится внедрение корпоративной системы связи совместно с ЦБРФ и налоговыми органами. Скорость передачи данных в проектированных сетях может достигать 100Мбит/с. В случае использования телефонной линии некоторую проблему создает необходимость установления соединения за фиксированный промежуток времени. В крайних случаях используют региональные или глобальные вычислительные сети общего доступа. В этом случае проводят дополнительные мероприятия по защите информации.

Автомобилистроение

18 Мая 2013, курсовая работа

Автомобилестроение – это та отрасль машиностроения, которая постоянно развивается. Сейчас человечество живет в так называемом информационном обществе; цель информационных технологий состоит в ускорении процессов обработки информации, а, следовательно, - в разработке сверхновых машин, имеющих максимальную скорость и максимум удобств, и автомобилестроение является той областью, в которой используются только сверхновые информационные технологии. Учитывая еще и то, что в последнее время гонка между мировыми лидерами отрасли перешла на качественно новый уровень за счет появления сверхновых технологий, автомобилестроение становится все более капитало- и ресурсоемким.

Автомобильный рынок

02 Ноября 2012, контрольная работа

Автомобильная промышленность — одна из ведущих отраслей промышленности России. Это подтверждается статистическими данными. Так, численность работающих в ней составляет 4,6% от всех занятых в промышленности в целом и 13% — от работников машиностроении. Автопром даёт 3,8% от всего объёмов промышленного производства и 23% от объёмов машиностроения. Эти показатели корреспондируются с подобным соотношением в Европейском Союзе.

Автономия образовательного учреждения

18 Декабря 2012, курсовая работа

Современное личностно-ориентированное образование рассматривается как многоуровневое пространство, как сложный процесс, создающий условия для развития личности. Его основной задачей является создание новой системы ценностей, способствующей становлению нравственной культуры ребенка, формированию гуманистически направленной личности.

Автономные учреждения как новый вид государственных и муниципальных учреждений

16 Ноября 2011, курсовая работа

Целью данной работы является раскрытие смысла механизма автономных учреждений, создание проекта учреждения автономного учреждения.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Рассмотреть механизм автономных учреждений.
2. Сравнить автономные и бюджетные учреждения.
3. Рассмотреть деятельность учреждений культуры Пчевжинского сельского поселения.
4. Создание «макета» муниципального автономного учреждения.

Авторитаризм – препятствие или инструмент модернизации

27 Марта 2011, контрольная работа

Одним из наиболее распространенных в истории типов политических систем является авторитаризм. По своим характерным чертам он занимает как бы промежуточное положение между тоталитаризмом и демократией. С тоталитаризмом его роднит обычно автократический, не ограниченный законами характер власти, с демократией — наличие автономных, не регулируемых государством общественных сфер, особенно экономики и частной жизни, сохранение элементов гражданского общества.

Авторское право в РФ

25 Октября 2013, курсовая работа

Одним из главных показателей цивилизованности общества во все времена было и продолжает оставаться сейчас то, какое внимание уделяется в нем развитию науки, культуры и техники. От того, насколько значителен интеллектуальный потенциал общества и уровень его культурного развития, зависит в конечном счете и успех решения стоящих перед ним экономических проблем. В свою очередь наука, культура и техника могут динамично развиваться только при наличии соответствующих условий, включая необходимые правовые предпосылки. К их числу, безусловно, следует отнести законодательное закрепление таких нормативных правил, которые адекватны складывающимся в обществе товарно-денежным отношениям.

Аграрна політика ЄС

17 Декабря 2012, реферат

У науковій літературі спільна аграрна політика визначається як напрями діяльності інститутів ЄС у галузі сільського господарства [5]. Її основу складають два елементи: структурна політика, виражена в програмах з розвитку сільських районів, і ринкова політика (загальна організація продовольчих ринків) [6, с. 62]. Саме для структурної політики притаманні певні соціальні аспекти, зокрема: сприяння зниженню рівня безробіття на селі шляхом створення умов для працевлаштування молоді, забезпечення дострокового виходу на пенсію працівників, зайнятих у сільському господарстві [6, с. 150], розвитку соціальної інфраструктури, житлового будівництва і комунального господарства, а також сільськогосподарської науки і освіти.