Рефераты по экономике

. Международная миграция рабочей силы: масштабы и основные регионы притяжения мигрантов. Интеллектуальная миграция

05 Октября 2011, контрольная работа

Миграция — латинское слово, означающее перемещение, переселение. Этим словом обозначают перемещение людей, животных, капиталов, химических элементов в земной коре и т.д. Интересующая нас миграция населения представляет собой перемещение людей через границы определенных территорий в связи со сменой постоянного места жительства либо с возвращением к нему.
Все перемещения населения относительно каждой территории слагаются из эмиграционных и иммиграционных потоков. Эмиграция — выбытие за границу, а иммиграция — прибытие из-за границы. Разница между этими двумя потоками дает объем чистой миграции, их сумма — объем валовой миграции.

.Мировой рынок капитала

09 Февраля 2012, реферат

40.Мировой рынок капитала – это неотъемлемая часть мирового хозяйства, которая на международном уровне играет все более возрастающую роль. С функциональной точки зрения международный капитала представляет собой сложный экономический механизм, систему рыночных отношений, которая обеспечивает аккумуляцию и перераспределение финансовых средств между странами и регионами.

1.1 Аудиторлық тәуекелділік түсінігі

14 Декабря 2011, курсовая работа

Қазақстан Республикасында нарықтық қатынастың дамуы шаруашылық әдістерін және формаларын қайта өзгертудің объективті қажеттілігін тудырады. Әміршілік – әкімшілік жүйеде кеңінен тараған қоғамдық мүлікті талан – таражға салу нарықтық экономиканың ажырамас атрибуты болып табылатын іскерлік және ұқыптылықпен орын алмастырды.
Қазақстан нарықтық қатынастардың еңгізілуімен бірге экономикалық субъектілердің қаржылық қорытынды есебін пайдаланушылырдың қажеттіліктерін ол ақпараттардың дұрыстығын дәлелдеу түрінде қамтамасыз етуші тәуелсіз бақылау жүйесі өркендеп дамып келеді.
Нарық жағдайына бейімделудің қиындығына қарамастан, елде ғылыми – техникалық саясат, маңызды теориялық және іс – тәжірибелік білім саласына айналатын нақты ғылыми әзірлемелерді жинақтаумен әлеуметтік – экоомикалық қызметтің жаңа әрі озық нарықтық бағытын түбегейлі және қолданбалы зерттеу белсенділікпен жүргізілуде.
Бизнестің кәсіби аудит проблемасын зерттеудің көкейкестілігі мүмкіндігінше аз шығынмен аса жоғары экономикалық тиімділікке қол жеткізуді оңтайлы ұйымдастыруға ұмтылатын барлық қатысушылардың мүддесінен білінеді. Аудит жоспарлау, талдау, үйлестіру, есеп, ұйымдастыру, бақылау және реттеу сияқты басқару қызметтерімен тығыз байланысты. Егер есептің көмегімен ақпарат көздері қалыптасатын болса, онда оның кешенді аудиті шаруашылық жүргізуші субъектілердің экономикалық процестерін жоспарлау, ұйымдастыру және реттеу барысында жіберілген кемшіліктер мен қателіктерді анықтауға және оны қайтадан болдырмауға мүмкіндік береді.
Аудит ең алдымен меншік иелерінің мүліктік мүдделерін қорғау мақсатымен жүзеге асырылады. Ол бухгалтерлік салықтық есеп берулерде көрсетілген ақпарат растығына бақылау жасауды қамтамасыз етеді. Аудиттің басты мақсаты шаруашылық субъектілерінің активтерінің міндеттемелерінің меншіктік құралдар кәсіпорынның белгілі бір кезеңдегі қызметінің қаржылық нәтижелерін есеп беруде толық рас түрде және дәл көрсетілуіне объективті баға беру. Кәсіпорында қабылданған есеп саясатының қолданыстағы заңдар мен нормативтік актілеріне сәйкестігін тексеру. Аудитте объективті себеп-салдарға байланысты қате қорытынды берудің ішкі тәуекелі бар.
Аудиторлық тәуекел - аудитор байқамаған қателіктер мен оқылық болуна қарамастан сыртқы есеп деректерінің толықтай рас екендігі туралы қорытынды беру арқылы өзіне алатын қауіп. Аудиторлық қауіп аудитті жоспарлау мен жүргізуде сонымен бірге орындалған процедуралар нәтижесін бағалау кезінде пайдаланады. Аудиторлық қауіп аудитор жоспарлау кезінде де іс-әрекеттерді қорытындылағанда ескеріледі.
Курстық жұмысты орындаудағы негізгі мақсат аудиторлық тәуекелдің мәнін ашып, оның түрлеріне толық сипаттама беріп, аудиторлық тәуекелдің аудитор жұмысындағы маңыздылығын ашып көрсету болып табылады.

4 версии причин энергокризиса

30 Сентября 2011, статья

Обращает на себя внимание слишком заметный разрыв между версией событий, поддержанной ньюсмейкерами и комментаторами федеральных СМИ, и информацией, которая обсуждается на уровне технических специалистов и комиссий по чрезвычайным ситуациям

7 проблем российской экономики

19 Февраля 2012, реферат

Производители отмечают, что бизнес за последние два-три года стал более разумным, более ориентированным на долгосрочные цели. Профессионализм стал цениться выше хороших связей, желание потратить как можно больше уже сменилось стремлением к экономии, сокращению издержек. И от власти современному бизнесу в общем-то нужно совсем немного. Она должна обеспечить прозрачность среды и поддержать стремление бизнеса вкладываться в будущее. Эти общие задачи распадаются на семь более конкретных.

About Myself

26 Сентября 2012, реферат

From the very start I should say that it is not an easy thing to speak about myself as it is hard to have a look at yourself from aside, but at the same time who knows you better than you yourself do?
I am a girl of sixteen. When I look at myself in the mirror I see a blond girl with short straight hair, dark eyes and slander figure. As to my appearance I'm rather tall and slim. I have never thought I'm a beauty I whish I were more beautiful. I think that I'm even tempered, rather reserved, calm and modest.

cайлау

15 Ноября 2011, реферат

Сайлау және сайлану құқығы Қазақстан Республикасы азаматының ең басты саяси құқығы (ҚР Конституциясы. 33-бап). Сайлауға қатысу әркімнің ерік білдіру бостандығы болып табылады. Сонымен қатар сайлауға қатысу кез келген азаматтың азаматтық борышы. Әрбір мемлекет сайлауға азаматтардың басым көпшілігінің қатысуына жағдай туғызады. Сайлауға қатысу — азаматтардың бейкам бақылаушы емес, өз елі үшін жаны ауыратындығының көрсеткіші. Бейкамдык пен қатыспаушылық жағымсыз құбылыстарға жол ашады. Сайлаушылардың сайлауга келмеуі абсентеизм деп аталады.

Сайлау еркіндігі кез келген азаматтың сайлауға қатысуға құқығы бар екендігін, сонымен қатар өзінің көзқарастарына қатыссыз адал да әділетті күресте сайлануға нақты мүмкіндіктерге иеленуі дегенді білдіреді.

Cовременное cоcтояние земельного рынка Роccии и перcпективы его развития

05 Марта 2014, курсовая работа

Целью данной работы являетcя изучение рынка земли и выявления его роли в формировании экономичеcкой cиcтемы.
В cоответcтвии c обозначенной целью работы перед ней cтавитcя ряд задач:
- изучить cущноcть, функции, оcобенноcти рынка земли;
- подвергнуть иccледованию земельные и рентные отношения;
- провеcти анализ cовременного земельного рынка Роccии;
- раccмотреть перcпективы развития рынка земли в Роccии.

How to increase global competitive rate of ukraine?

03 Мая 2012, доклад

Well, this issue is quite important for us, because if we see our place in global rating, it can seriously depress our mood. Perhaps, as we are young and fresh generation, responsibility for the changes lies on our shoulders, as we can compare and think in the new direction.

How to study economics in a creative way

28 Апреля 2013, творческая работа

As a pupil I wanted to become a banker, this profession seemed to me very interesting and what is more important - really promising. I had just childish expectations about these people, who count other people’s money and then are paid a big credit for their work. But the time was passing and I had to decide about my future education: there was a great choice of specialties connected with economics - business administering, banking, accounting, marketing, simply economics. This variety proves that economy today gains ever-growing significance and a number of subjects based on economics are steadily increasing.

INCOTERMS 2009

06 Марта 2013, контрольная работа

Другими словами, Инкотермс представляет собой документ, в котором содержатся основные права и обязанности контрагентов в зависимости от выбранного режима поставки, а также правила: распределения расходов на транспортировку груза между продавцом и покупателем, а также определения момента перехода обязанностей по их оплате; определения момента перехода рисков гибели или повреждения груза; определения даты поставки товара, то есть фактического его предоставления продавцом в распоряжение покупателя или нанятого им перевозчика.

Iнвестиційні ризики та їх оцінка

18 Января 2012, контрольная работа

Зіткнення з різноманітними ризиками – звичайна загроза для будь-якого інвестора в умовах сучасної ринкової економіки. Здебільшого, вкладаючи свої кошти в виробництво тих чи інших товарів чи послуг, інвестор не може мати цілковитої впевненості в суспільному визнанні результатів цього виробництва. На практиці таке визнання залежить від вдалого сполучення різних факторів, отже інвестори ризикують отримати прибуток, менший за очікуваний, або, навіть, зазнати збитків.

Iнститутів та їх розвитку в Україні

21 Апреля 2013, курсовая работа

Метою моєї курсової роботи є дослідження структури ринкової економіки, а саме її інститутів та їх розвитку в Україні.
Побудова розвинутого ринкового господарства – процес досить складний і тривалий.У розвинутих країнах Заходу він відбувся як природний,взаємопов’язаний з економічним і соціальним прогресом суспільства.
Ринок — досягнення всього людства на всіх етапах його розвитку до найвищих форм суспільного прогресу. Ринкове господарство є середовищем, "атмосферою", в рамках і з допомогою яких відтворюються і панують відносини і зв'язки товарного виробництва.

Iтелектуальна власність

24 Февраля 2013, контрольная работа

На сьогодні, в цілому, право Співтовариства не регулює питань, пов'язаних із правом власності. Однак один з аспектів права власності все-таки безпосередньо стосується права Співтовариства; мова йде про право інтелектуальної власності. Надаючи загального визначення, можна зазначити, що право інтелектуальної власності виникає внаслідок інтелектуальної діяльності однієї або більше осіб. У широкому сенсі до нього входять право авторства, патент і право на товарний знак. Головна причина того, що право Співтовариства звернуло увагу на норми права інтелектуальної власності, полягає в тому, що будь-яка система норм, яка регулює питання, пов'язані з інтелектуальною власністю, спрямована на захист дуже важливих особистих прав.

Mezdunarodnaje finansovaja sistema

27 Ноября 2011, реферат

Įvadas
Valiuta ir valiutų sistema
Valiutos kursas, jo rūšys
Valiutų kursų sistemos
Laisvai plaukiojantis valiutos kursas
Fiksuotas valiutos kursas
Tarptautinės valiutų sistemos raida
Aukso standarto sistemа
Bretton Woods sistema
Jamaikos valiutų sistema
Tarptautinė finansinės organizacijos
Literatūra

Monetary system of Ukraine

09 Октября 2011, курсовая работа

The formation of the stable relations concerning the purchase and sale of foreign currency and their legal consolidation historically led to the formation of the first national and then the international monetary systems. Although monetary relations brought to life primarily by the development of the international trade (through the movement of goods and services overseas), as well as the international capital movements, they have relative independence, which in the global economy has a tendency to increase. Currency relations’ impact on the production becomes more perceptible. To a large extent, this is the result of the further economic life internationalization, the deepening of integration trends in different regions of the world, significantly increasing role of external factors in the national reproductive process of industrial production, a huge increase in world currency trading, and the emergence and rapid spread of new financial instruments.
So, nowadays, in the era of the globalization and growing interdepence of nations it is very important to know not only how monetary system of every single country is carried out, but also how the international monetary system works.
The research project on a theme “The international monetary system and its evolution” is devoted to the problems of the international monetary system and its particular elements functioning showed through its gradual development.
The object of research of the work is the international monetary system. The subject of the research project is functioning of the international monetary system and its evolution stages. The purpose of this research project is the analysis of its object.
For achieving the purpose of the project it is necessary to fulfill such tasks, as:
• The analysis of the theoretical bases of the international monetary system functioning;
• The analysis of the stages of development of the international monetary system, as well as the leading organization of the modern international monetary system – International Monetary Fund (IMF).
• The research of functioning of the international monetary system's key elements;
• An overview of the international monetary system problems and prospect.
Methods for achieving the tasks of the research project are as follows: analytical, comparative, observant, statistical and research.
As a result of this research project modern consisting and functioning of the international monetary system and its elements through the process of its evolution must be clear.

Product placement как элемент финансирования кинопроекта

13 Ноября 2011, курсовая работа

Реклама была, есть и остается одним из самых эффективных способов продвижения товара. Но с течением времени прямая реклама все менее эффективна – и маркетологи этого не отрицают. Другое дело - скрытое воздействие на потребителей. В отличие от других видов рекламы, Product Placement интегрирует марку, продукт, услугу в сценарий фильма, сериала. Задача Product Placement состоит не только в рекламе той или иной продукции, но и в создании четких позитивных ассоциаций с брендом, маркой, услугой.

Riding high The big winner from the financial crisis

10 Октября 2013, лекция

AS THE dust settles on an extraordinary period of financial tumult, which reached its zenith five years ago this week with the bankruptcy of Lehman Brothers, two banks vie for the title of the world’s biggest by market capitalisation. One is Wells Fargo, a San Francisco-based institution; the other is China’s state-owned ICBC. It says something about the state of global finance that both are largely domestic, conventional lenders, and that both are buoyed and buffeted by the policies of their respective governments.

SWOT-аналіз телекомунікаційного оператора ПАТ «Укртелеком»

15 Марта 2013, реферат

Публічне акціонерне товариство «Укртелеком» – сучасне підприємство з розвиненою інфраструктурою, що займає лідируючі позиції на ринку послуг фіксованого телефонного зв'язку України. Компанія охоплює близько 71% ринку послуг місцевого телефонного зв'язку та 83% ринку послуг міжміського та міжнародного телефонного зв'язку.

The Individual and Society

29 Марта 2012, доклад

Most introductory textbooks on Economics begin by posing the question, 'What is Economics about? Although Economics is a vast subject and precise definitions are usually very complex, it is not a difficult matter to give a simple and sensible answer to the basic question. Economics is essentially a study of the ways in which people apply their knowledge, skills, and efforts to the gifts of nature in order to satisfy their material wants.

Uосударственноt регулирования товарного обращения

25 Августа 2011, курсовая работа

Цель курсовой работы рассмотреть теоретические основы государственного регулирования товарного обращения.

Задачи курсовой работы:

- рассмотреть сущность и функции товарного обращения

- раскрыть сущность государственного регулирования товарного обращения.

«Институциональные ловушки» в экономике Российской Федерации

31 Января 2013, курсовая работа

Целью курсовой работы является исследование категории «институциональных ловушек» применительно экономике Российской Федерации.
Для достижения поставленной цели можно выделить следующие задачи:
1) рассмотреть понятие, сущность и виды институциональных ловушек;
2) обозначить причины возникновения институциональных ловушек;
3) изучить процесс формирования и возможности преодоления институциональных ловушек;
4) рассмотреть примеры институциональных ловушек и причины их возникновения в России
5) выявить возможные пути выхода из институциональных ловушек применительно к экономической системе России.

«Предпринимательские ресурсы в условиях глобализации хозяйственной жизни»

18 Ноября 2011, контрольная работа

Предметом исследования являются конкурентные стратегии в условиях глобализации мировой экономики, а также международные экономические отношения, складывающиеся по поводу обеспечения конкурентоспособности национальных экономик.
Объектом исследования являются предпринимательские ресурсы и международные фирмы, действующие в новой конкурентной среде.
В контрольной работе было уделено большое внимание сравнительному анализу перспектив для предпринимательства на примере России и Китая.

«Теневая» экономика: сущность, причины и перспективы эволюции

03 Марта 2013, курсовая работа

Теневая экономика – это сложные социально-экономические процессы и явления, охватывающие всю систему экономических отношений не контролируемых обществом, экономических структур, скрываемых от органов государственного управления и контроля. Эти хозяйствующие субъекты используют государственную, негосударственную и криминально наживную собственность в целях извлечения сверхдоходов для удовлетворения личных и групповых потребностей.

«Теневой» рынок

18 Марта 2012, курсовая работа

Цель моей работы: рассмотрение «теневого» рынка как фактор нарушения рыночного равновесия.
Задача: выявить экономическую оценку теневой нагрузки на федеральный бюджет России; разобрать влияние теневой экономики на рынок социальных услуг, на финансовый рынок, на рынок труда.

«Экономическое чудо» стран Юго-Восточной Азии

19 Марта 2013, контрольная работа

Цель работы:
Изучение факторов, способствующих быстрому экономическому развитию стран Юго-Восточной Азии.
Задачи курсовой работы:
- рассмотреть развитие финансовых стран Юго-Восточной Азии;
- проанализировать факторы «экономического чуда» стран Юго-Восточной Ази

«Ұйым экономикасы» пәні бойынша курстық жұмыс орындаудың әдістемелік нұсқаулары

23 Февраля 2013, курсовая работа

Қазақстан Республикасының президенті Н.Ә.Назарбаев «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» атты 2007 жылғы ел халқына өзінің кезекті Жолдауында еліміздің кейінгі жылдардағы әлеуметтік-экономикалық жетістіктерін қорытындылай отырып, болашақ даму жолында алдымызда тұрған міндеттерді шеңберлеп берді. Елбасы ең маңызды деген мәселелерді атап айтты. Солардың ішінде Қазақстан әлемдік даму талаптарынан туындап отырған «білім экономикасын» дамыту қажеттілігі.

Євроінтеграція України

22 Ноября 2011, реферат

Визнання євроінтеграції магістральним напрямом подальшого цивілізаційного розвитку переважною більшістю українського суспільства закономірно перетворює її у константу державної зовнішньополітичної стратегії, а як безальтернативний засіб збереження національної ідентичності, євроінтеграція об`єктивно перетворюється у важливу складову національної ідеї, здатної об`єднати багатоетнічний український соціум.

Основні етапи та тенденції розвитку євроінтеграційного процесу України

Розгортання євроінтеграційного процесу України окреслюється трьома етапами:

1)підготовчим (1990-1994), що характеризувався проголошенням євроінтеграційних намірів, зафіксованих, зокрема, в Декларації про державний суверенітет України та Основних напрямах зовнішньої політики України;

Інвестиційна нерухомість та ринок нерухомості в Україні

21 Ноября 2011, научная работа

На провідних ринках світу нерухомість як об’єкт інвестицій пропонує не тільки привабливі дохідності для відповідного рівня ризику, але й надає можливості для досягнення над дохідностей за рахунок використання особливих властивостей ринків нерухомості

Індекс концентрації експорту (індекс Хіршмана)

20 Сентября 2011, доклад

Індекс концентрації експорту (індекс Хіршмана) — застосовується у світових зіставленнях і показує, наскільки широкий спектр товарів експортує країна. При 239 класифікованих видах продукції (за методологією ООН), він має вигляд: