Рефераты по инвестициям

Evolutia pietelor de capital nasdaq

05 Февраля 2013, реферат

National Association of Security Dealers Automated Quatations (NASDAQ) este o bursă electronică din Statele Unite ale Americii, pe care sunt listate aproximativ 3,200 companii. De la modestul debut, NASDAQ a datorat mare parte din dezvoltarea sa modificărilor de reglementare şi Congresului, care susţine dreptul de a tranzacţiona în afara burselor organizate.Nasdaq National Market, pe care se tranzacţionează peste 4 400 de acţiuni. Sunt tranzacţionate acţiunile emise de companii care îndeplinesc cerinţe riguroase cu privire la capital, la situaţia financiară şi la activitatea administrativă şi de conducere.

iнвестиційна активність в Україні

11 Ноября 2011, курсовая работа

Мета і завдання роботи. Метою курсової роботи є дослідження теоретичного, організаційного та методологічного аспекту макроекономічного аналізу інвестиційної діяльності в національній економіці, спрямованого на розширення ролі інвестицій у забезпеченні соціально-економічного розвитку України.

Для досягнення мети визначені наступні завдання:

• уточнити сутність поняття “інвестиції” як економічної категорії;

• дослідити погляди різних науковців щодо поняття “інвестиційний процес” та механізм його функціонування;

• виявити передумови та особливості інвестування на сучасному етапі розвитку національної економіки;

• проаналізувати обсяг, динаміку та тенденції інвестування в економіці України і з’ясувати їх вплив на макроекономічні показники країни;

• дослідити джерела і особливості формування валового нагромадження основного капіталу як вагомої складової ВВП та фактора економічного зростання;

• розробити пропозиції щодо активізації інвестиційного процесу та

стимулювання економічного зростання в Україні.

Об'єктом дослідження є інвестиційна діяльність на території України.

Предметом дослідження є особливості інвестиційного процесу в Україні та його вплив на макроекономічні показники країни.

Інвестеційні можливості Волинської області

27 Декабря 2014, реферат

Пріоритетні напрямки залучення інвестицій:
розвиток агропромислового комплексу, створення нових і реконструкція діючих потужностей харчової та переробної промисловості;
машинобудування, деревообробна, та легка галузі;
будівництво;
охорона довкілля і розвиток соціальної інфраструктури;
туристично-рекреаційний комплекс

Інвестиції та шляхи їх підвищення в Україні

07 Ноября 2011, курсовая работа

На сьогодні актуальною є тема накопичення та інвестування. Для збереження і примноження заощаджень потрібно відмовитись від старих засобів накопичення та перейти до засобів, притаманних ринковим відносинам, що об’єднуються під загальною назвою інвестування.

Інвестиційна привабливість

18 Марта 2013, доклад

Елементи оцінки інвестиційної привабливості областей:
- Демографічна характеристика регіону оцінюється на основі наступних основних показників: питома вага населення регіону в загальній чисельності жителів України; співвідношення міського і сільського населення; питома вага працюючого населення (зайнятого на підприємствах і в організаціях усіх форм власності та здійснює індивідуальну трудову діяльність); рівень кваліфікації працездатного населення та інші.

Інвестиційна привабливість (країни, регіону, підприємства)

25 Февраля 2012, реферат

Інвестиції в широкому розумінні можна визначити як витрати ресурсів, що здійснюються з метою одержання в майбутньому користі або прибутку. У такому розрізі рішення про вкладання інвестицій відрізняються від рішень, спрямованих на споживання, для яких характерним є те, що витрати ресурсів спрямовані на одержання тільки негайної корисності.
Інвестиційні пропозиції (проекти) є специфічними видами інвестицій, що здійснюються окремими особами і фірмами в приватному секторі, а також урядами різних країн і організаціями державного сектора.

Інвестиційна привабливість туристичної галузі

03 Апреля 2014, реферат

З урахуванням тенденцій реформування усіх сфер суспільного життя доцільним є розроблення основних напрямків розвитку туризму в Україні до 2013 року (далі - основні напрями). Вони мають стати концептуальною базою довгострокової Державної програми розвитку туризму, створення організаційно-правових та економічних засад становлення туризму як високорентабельної галузі економіки, важливого засобу культурного та духовного виховання громадян України, відтворення їх трудового потенціалу.

Інвестиційне кредитування

16 Января 2013, реферат

Залежно від принципів оцінювання ефективності інвестиційних проектів комерційними банками використовується ряд методів. Основним з них є розрахунок чистого приведеного доходу (NPV), який визначається як величина, одержана шляхом дисконтування різниці між усіма річними відпливами та припливами реальних грошей, які нагромаджуються протягом усього життя проекту.

Інвестиційний аналіз

14 Октября 2012, шпаргалка

шпаргалка

Інвестиційний клімат В УКраїні

04 Ноября 2011, реферат

Одна з найголовніших причин стримування переходу української економіки до стадії економічного розвитку на засадах структурного та якісного оновлення народного господарства — низька інвестиційна активність українських підприємств. Для належного надходження інвестицій в економіку країни вона повинна гарантувати прибутковість і захищеність їх.

Інвестування

24 Октября 2011, статья

Надходження інвестицій в економіку держави чи регіону є фактором однозначно позитивним. Звичайно, внутрішні інвестиції виглядають набагато привабливіше, ніж зовнішні, адже вони не обтяжені тими багатьма проблемами і незручностями, що пов’язані з експансією західного капіталу. Але факт залишається фактом: сьогодні в Україні спроможність акумулювання внутрішніх інвестиційних ресурсів є значно нижчою, ніж у країнах Західної Європи чи США. Отже, ми виходимо з наявних можливостей, які теж мають немало позитивів. Переваги іноземного інвестування для України проявляються в наступному: створення додаткових та збереження існуючих робочих місць; активізація підприємницької діяльності; залучення сучасних технологій і „ноу-хау”; сприяння виходу на світові ринки та ін. Сказане вище підтверджує актуальність даної теми в сучасних умовах в необхідність її всебічного дослідження.

Інвестування як основа розширеного відтворення

08 Февраля 2013, курсовая работа

Метою курсової роботи є висвітлення основних засад управління системою інвестиційної діяльності в Україні.Висвітлення основних засад управління системою інвестиційної діяльності в Україні.
Завдання курсової роботи:
•визначити сутність, завдання та функції інвестування в Україні;
•проаналізувати сучасний стан державної інвестиційної діяльності;
•розглянути проблеми та шляхи підвищення ефективності управління інвестиційною діяльністю в Україні

Іноземні інвестиції в Україні

13 Февраля 2013, курсовая работа

Україна також серед них. І це не тому, що в неї маленький промисловий потенціал або ж нема кваліфікованих кадрів. То ж чому? І чому взагалі інвестування настільки важливо, що уряд України встановив податкові пільги для іноземних інвесторів.
Чи є інвестування корисним чи, навпаки, шкідливим явищем та чому?
Інвестиційний клімат в Україні зараз бажає кращого, проте має тенденцію до зростання кількості інвестицій. Київщина один з найбільш інвестиційно привабливих регіонів України. Інвестиції у область цього року склали 1 мільярд 700 мільйонів доларів, що в перерахунку на кожного мешканця виходить приблизно по одній тисячі доларів – це один з найбільших показників в державі.

Аймақтардың экономикалық ерекшелігі болып инвестициялық

05 Ноября 2012, контрольная работа

Инвестиция макродеңгейлік өте үлкен роль атқарады. Бұл деңгейде келесі мақсаттарға қол жеткізуі тиіс:
• Өндірістік дамуы мен ұлғайуы.
• Негізгі қордың маральді және физикалық тозып кетуіне жол бермеу.
• Өндірістің техникалық деңгейін көтеру.
• Нақты бір кәсіпорынның өнімін сапасын арттыру және өнімінің бәсекелесе алуын қамтамасыз ету.
• Табиғатты қорғау шараларын жүргізу.
• Бағалы қағаздарды басқа да кәсіпорындар активтеріне салу.

Актуальные проблемы экономики отрасли

20 Декабря 2010, доклад

Наиболее актуальные проблемы в данный момент – кризис в строительной области, комплексная, жилая застройка, положение застройщиков в отрасли.

Акции и облигации

03 Марта 2013, контрольная работа

Задача1. Имеется проект длительностью в 2 шага расчета, инвестиционные затраты С0=100 тыс. рублей, а потоки денег по шагам расчета С1=(+50 тыс. рублей) и С2=(+80 тыс. рублей). Если ставка дисконта не изменится, а потоки денег поменяются местами: С1=(+80 тыс. рублей) и С2=(+50 тыс. рублей), то изменится ли величина NPV? Почему?
Задача2. Имеются две акции А и В, доходности которых менялись по шагам расчета следующим образом:
А 0,08 0,13 0,09 0,02
В 0,04 0,07 0,09 0,08
Инвестор намерен направить на покупку акции А долю Wa=0,3, а на акцию В долю Wb=0,5 своих начальных инвестиционных затрат. Остальную часть он хочет направить на приобретение еще одной акции и на основе трех акций сформировать портфель. Имеются две альтернативы:
С 0,09 0,08 0,06 0,01
D 0,11 0,12 0,04 0,09
Какую акцию лучше добавить в портфель и почему?
Задача3. Имеются две облигации А и В со следующими характеристиками:
облигация А: Мn=1000 рублей; С1 = 6%; i = 4%; Т = 4 года;
облигация В: Мn=1000 рублей; С1 = 6%; i = 8%; Т = 4 года.
Цена какой облигации претерпит более значительные относительные изменения при увеличении доходности к погашению i на 0,05%? Обоснуйте свой ответ.

Акционирование как метод инвестирования

13 Марта 2012, доклад

Целями акционерного общества на рынке ценных бумаг являются:
1) привлечение инвестиций;
2) формирование устойчивого спроса на ценные бумаги общества;
3) получение дохода.

Акционирования и его роль в инвестиционной деятельности

05 Июня 2015, курсовая работа

Цель работы – изучение акционирования и его роль в инвестиционной деятельности. Анализ финансирования инвестиционной деятельности за счет эмиссии акций
Поставленная цель определила задачи работы:
1. Рассмотреть теоретические аспекты оптимизации инвестиционной политики предприятия;
2. Изучить акционирование как метод инвестирования;
3. Провести анализ финансирования инвестиционной деятельности за счет эмиссии акций.

Альтернативные пути привлечения инвестиций в Республику Беларусь

07 Декабря 2011, курсовая работа

Привлечение инвестиций превращается в один из наиболее важных факторов, определяющих экономический рост и повышение конкурентоспособности национальной экономики, а также способствующих ее интеграции в мировые производственные процессы. Приток иностранных инвестиций в экономику принимающей страны может ускорить развитие предприятий, повысить качество человеческого капитала, создать новые рабочие места, привлечь передовые технологии и стимулировать их распространение в смежные отрасли. Поэтому в последние два десятилетия отмечается усиление конкуренции за глобальные инвестиции, что, в свою очередь, ставит перед национальными правительствами серьезные вызовы, связанные с разработкой и проведением сложных и комплексных мер экономической политики, направленных на повышение привлекательности страны для привлечения инвестиций и наилучшее использование преимуществ местоположения.

Аналiз iнвестицiйноi привабливостi пiдприэмства: огляд методик

24 Октября 2011, научная работа

Розглянуто основні методики аналізу інвестиційної привабливості підприємств
та наведено основні недоліки у практичному їх використанні за різними видами
діяльності

Аналіз фактичних і статистичних даних щодо використання іноземних інвестицій в Україні за останні 3 роки

13 Мая 2013, реферат

Окрім збільшення обсягів іноземного капіталу в економіку України, важливим питанням є його форма та структура. Залучення іноземного капіталу може здійснюватись у формі кредитів чи у формі інвестицій. Оскільки разом з притоком іноземних інвестицій відбувається залучення досягнень науково-технічного прогресу та досвіду у сфері менеджменту та управління, то можна вважати таку форму більш привабливою та ефективною. Окрім того, надані іноземні кредити збільшують зовнішній борг держави, а іноземні інвестиції – ні.

Анализ безубыточности в процессе инвестиционного проектирования

21 Сентября 2011, курсовая работа

Целью курсовой работы является исследование анализа безубыточности в процессе инвестиционного проектирования и подробнее рассмотреть задачи:

- Анализ безубыточности в процессе инвестиционного проектирования;

- Виды инвестиционных проектов;

- Разработка и анализ инвестиционного проекта;

- Показатели экономической эффективности инвестиционного проекта;

- Общее понятие и назначение анализа безубыточности;

- Классификация издержек;

- Расчет точки безубыточности;

- Графическое представление анализа безубыточности.

Анализ и оценка инвестиций

21 Октября 2012, курсовая работа

Цель данной курсовой работы состоит в изучении инвестиционного климата, статистическом анализе и прогнозировании притока инвестиций в основной капитал Московской области.
Объектом исследования данной работы является инвестиционный климат Московской области, а предметом – статистическое изучение, анализ и прогнозирование притока инвестиционных средств.
В процессе работы использовалась учебная и научная литература социально-экономической статистике, статистические материалы.

Анализ и оценка инвестиционного климата Приморского края

05 Ноября 2012, курсовая работа

Цель данной курсовой работы – изучение понятия инвестиционного климата региона и его оценка на примере одного из регионов РФ.
Поставленная цель исследования предопределила необходимость решения следующих задач:
- рассмотреть понятие инвестиционного климата и факторы, на него влияющие;
- описать значение инвестиционного климата для региона;

Анализ инвестиционного климата предприятия

05 Декабря 2011, курсовая работа

Целью данной работы является анализ инвестиционного климата конкретного предприятия на основе определенных показателей.
Цель исследования позволила сформулировать задачи, которые решались в данной работе:
раскрыть понятие инвестиционного климата;
оценить состояние делового климата предприятий;
проанализировать финансово-хозяйственную деятельность ООО «Дюйм»;
провести анализ инвестиционного климата ООО «Дюйм»;
разработать пути повышения инвестиционного климата на предприятии.
Данная работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы .

Анализ инвестиционного климата региона

08 Октября 2013, контрольная работа

Для написания данной работы были изучены нормативно-правовые акты, регулирующие инвестиционную деятельность в Российской Федерации, а также на территории Орловской области: Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" N 39-ФЗ от 25 февраля 1999 г. (редакция от 12.12.2011года) [Электронный ресурс]. Доступ из справ. – правовой системы «КонсультантПлюс», Закон Орловской области о государственной поддержке инвестиционной деятельности в Орловской, (принят областным Советом народных депутатов 24.09.2009 года) N 969-ОЗ от 06 октября 2009 года (в ред. Закона Орловской области от 03.02.2011 N 1171-ОЗ)

Анализ инвестиционной деятельности в условиях инфляции

14 Марта 2012, курсовая работа

Совокупность долговременных затрат финансовых, трудовых и материальных ресурсов с целью увеличения накоплений и получения прибыли называется инвестициями. Инвестиционная деятельность в той или иной степени присуща любому предприятию. Она представляет собой один из наиболее важных аспектов функционирования любой коммерческой организации. Причинами, обуславливающими необходимость инвестиций, являются обновление имеющейся материально-технической базы, наращивание объемов производства, освоение новых видов деятельности.

Анализ инвестиционной деятельности предприятия

05 Марта 2014, курсовая работа

Цель работы – проанализировать инвестиционную деятельность на промышленном предприятии на примере ОАО « Псковский завод механических приводов». В соответствии с озвученной целью, необходимо решить следующие задачи:
раскрыть сущность инвестиций как экономической категории и рассмотреть их роль в развитии экономики и непосредственно предприятия;
поскольку практически любая задача, стоящая перед организацией, осуществляется через реализацию инвестиционных проектов, рассмотреть их сущность, классификацию и основные методы расчета их эффективности;
раскрыть содержание основных этапов политики управления инвестиционным процессом;

Анализ инвестиционной привлекательности

07 Декабря 2011, курсовая работа

Оценка инвестиционной привлекательности предприятия играет для хозяйствующего субъекта большую роль, так как потенциальные инвесторы уделяют внимание данной характеристике предприятия немалую роль, изучая при этом показатели финансово-хозяйственной деятельности как минимум за 3-5 лет. Также для правильной оценки инвестиционной привлекательности инвесторы оценивают предприятие как часть отрасли, а не как отдельный хозяйствующий субъект в окружающей среде, сравнивая исследуемое предприятие с другими предприятиями в этой же отрасли.

Анализ инвестиционной привлекательности предприятия

26 Января 2012, курсовая работа

Целью данной работы является анализ инвестиционной привлекательности конкретного предприятия на основе определенных показателей.
Цель исследования позволила сформулировать задачи, которые решались в данной работе:
раскрыть понятие инвестиционной привлекательности;
определить факторы, оказывающие влияние на инвестиционную привлекательность;