Інвестиційне кредитування

Автор: Пользователь скрыл имя, 16 Января 2013 в 16:57, реферат

Краткое описание

Залежно від принципів оцінювання ефективності інвестиційних проектів комерційними банками використовується ряд методів. Основним з них є розрахунок чистого приведеного доходу (NPV), який визначається як величина, одержана шляхом дисконтування різниці між усіма річними відпливами та припливами реальних грошей, які нагромаджуються протягом усього життя проекту.

Оглавление

. Розрахунок показників ефективності реальних інвестиційних проектів…3
2. Порядок залучення іноземних інвестиційних кредитів під гарантії уряду України…………………………………………………………………………..10
3. Завдання 83…………………………………………………………………….14

Файлы: 1 файл

Контрольна по ІК.docx

— 34.42 Кб (Скачать)

 

 

Зміст

 

 

 

 

1. Розрахунок показників ефективності  реальних інвестиційних проектів…3

2. Порядок залучення іноземних  інвестиційних кредитів під гарантії  уряду України…………………………………………………………………………..10

3. Завдання 83…………………………………………………………………….14

 

 

1. Розрахунок показників ефективності реальних інвестиційних проектів

Залежно від принципів оцінювання ефективності інвестиційних проектів комерційними банками використовується ряд методів. Основним з них є розрахунок чистого приведеного доходу (NPV), який визначається як величина, одержана шляхом дисконтування різниці між усіма річними відпливами та припливами реальних грошей, які нагромаджуються протягом усього життя проекту.

Оскільки  приплив грошових коштів розглядається  протягом певного часу, то його дисконтування  має проводитися за певної відсоткової  ставки i, яка часто вибирається на рівні ціни авансованого капіталу або на рівні середньозваженої вартості капіталу (WACC). Зокрема, остання може бути визначена як рівень дохідності інвестиційного проекту, який міг би забезпечити одержання всіма інвесторами доходу, аналогічного тому, який їм забезпечували б інші об’єкти інвестування з подібним ступенем ризику. Середньозважена вартість капіталу є відносною величиною, тому вона виражена у відсотках та розраховується як середня величина з необхідної прибутковості за різними джерелами фінансування, а питомою вагою є частки кожного джерела фінансування інвестицій.

Приклад 1. Визначити ціну капіталу за даними таблиці 1.

Таблиця 1

Джерела коштів

Частка (d) , %

Необхідна прибутковість (ціна джерела), %

Нерозподілений прибуток

2,8

15,2

Привілейовані акції

8,9

12,1

Звичайні акції

42,1

16,5

Позичкові кошти:

банківські кредити

облігаційна позика

40,3

5,9

19,5

18,6

Усього

100,00

 

 

WACC = 0,028 ? 0,152 + 0,089 ? 0,121 + 0,421 ? 0,165 + 0,403 ? ? 0,195 + 0,059 ? 0,186 = 0,1740 (17,4 %).

Оскільки  всі витрати підприємства з виплати  доходу всім власникам залучених  інвестованих коштів до загальної суми інвестованих коштів становлять 17,4 %, то це означає, що підприємство може приймати інвестиційне рішення, очікувана рентабельність якого не нижче цього показника. Отже, показник WACC може вибиратися як ставка дисконту при розрахунку чистого  приведеного потоку (NPV), який, у свою чергу, визначається за такою формулою:

NPV = a[Pk / (1 +i)n ] – IC, де P1, P2, Pk ,..., Pn — річні грошові надходження протягом n років; IC — стартові інвестиції; і — ставка дисконту; PV = a [Pk : : (1 + i)n] — загальна сума дисконтованих надходжень за проектом.

У випадку, коли NPV > 0, проект варто приймати до реалізації; якщо NPV < 0, проект варто  відхилити, бо він збитковий; коли NPV = 0, то проект не прибутковий і не збитковий.

Розглянемо  приклад з використанням цього  методу для оцінки інвестиційного проекту.

Приклад 2. Підприємство розглядає інвестиційний проект — придбання технологічної лінії. Вартість лінії 15 млн. грн., строк експлуатації — 5 років, знос на обладнання вираховується за методом прямолінійної амортизації, тобто 20 % у рік, виручка від реалізації продукції по роках прогнозується в таких обсягах (без ПДВ), тис. грн.: 10200; 11100; 12300; 12000; 9000. Поточні витрати складають у перший рік — 5100 тис. грн. і в наступні щорічно збільшуються на 4 %. Ставка податку на прибуток становить 30 %, а ціна авансованого капіталу — 14 %.

Визначити чистий приведений дохід за проектом.

Спочатку  розрахуємо вихідні дані за проектом.

Таблиця 2

(тис. грн.)

Показники

Роки

1

2

3

4

5

1. Обсяг реалізації

10200,0

11100,0

12300,0

12000,0

9000,0

2. Поточні витрати

–5100,0

–5304,0

–5516,2

–5736,8

–5966,3

3. Знос

–3000,0

–3000,0

–3000,0

–3000,0

–3000,0

4. Оподаткований прибуток

2100,0

2796,0

3783,8

3263,2

33,7

5. Податок на прибуток

–630

–838,8

–1135,14

–978,96

–10,11

6. Чистий прибуток

1470

1957,2

2648,66

2284,24

23,59

7. Чисті грошові надходження (стр. 3 + стр. 6)

4470

4957,2

5648,66

5284,24

3023,59


 

NPV = 4470 •  1,14–1 + 4957,2 • 1,14–2 + 5648,66 • 1,14–3 + 5284,24 ? ? 1,14–4 + 3023,59 • 1,14–5 – 15000 = 898,0 тис. грн.

Оскільки NPV = 898,0 тис. грн. > 0, то проект є прибутковим.

Далі  розглянемо такий метод оцінки інвестиційного проекту, визначення індексу рентабельності інвестицій (PI), він є продовженням попереднього. Однак, на відміну від показника NPV,показник PI — це відносна величина, яка визначається за такою формулою:

PI = a[Pk / (1 + i)n ] / IC.(4.3)

Якщо PI= 1,то це означає, що дохідність інвестицій точно відповідає нормативу рентабельності. Якщо PI >1, то проект прибутковий, і, навпаки, PI <1 — проект збитковий.

Скориставшись даними прикладу 2, визначимо індекс рентабельності для даного проекту:

PI = 15898 : 15000 = 1,06 (106,0 %)

Отже, PI >1 — проект прибутковий.

Наступний метод — визначення внутрішньої норми дохідності (IRR) інвестицій — є одним із найважливіших для комерційних банків. Показник, який характеризує відносний рівень витрат (відсотки за позичковий капітал, плата за залучений акціонерний капітал та ін.), називається ціною за використаний (авансований) капітал (СС). При фінансуванні проекту з різних джерел цей показник визначається за формулою середньої арифметичної зваженої. Щоб забезпечити дохід від інвестованих коштів або відшкодувати їх, необхідно аби чиста поточна вартість була більшою ніж нуль чи дорівнювала нулю.

Для цього  треба підібрати таку відсоткову ставку для дисконтування грошового  потоку, яка б забезпечувала вирази : NPV > 0 або NPV = 0. Така ставка (бар’єрний  коефіцієнт) повинна відображати  очікуваний середній рівень позичкового  відсотка на фінансовому ринку з  урахуванням фактора ризику.

Тому  під внутрішньою нормою дохідності розуміють ставку дисконту, використання якої б забезпечило рівність поточної вартості очікуваних грошових відпливів  та поточної вартості очікуваних грошових припливів.

Показник  внутрішньої норми дохідності IRR характеризує максимально допустимий відносний рівень витрат, які мають  місце при реалізації інвестиційного проекту. Наприклад: для реалізації інвестиційного проекту одержана банківська позичка, значення IRR показує верхню межу допустимого рівня банківського відсотка, перевищення якого робить проект збитковим.

Таким чином, інвестор або банк повинні порівняти  значення IRRз ціною залучених фінансових ресурсів СС. Якщо IRR > СС,то проект варто реалізовувати; IRR < СС - проект варто відхилити; IRR = СС — проект не прибутковий і не збитковий.

У процесі  аналізу відсотків за позичковий капітал вибираються два значення ставки дисконту і1 < і2 таким чином, щоб в інтервалі (і1, і2) функція NPV = f(і) змінювала своє значення з «+» на «–» або навпаки. Використовують таку формулу:

IRR = i1 + {NPV(i1) / [NPV(i1) – NPV(i2)]} • (i2 – i1).(4.4)

Приклад 3. За інвестиційним проектом вартістю 20 млн грн. передбачаються грошові надходження р1 = 6 млн грн., р2 = 8 млн грн., р3 = 14 млн грн. За якою ставкою проситиме інвестор у банку кредит, щоб витрати окупилися протягом трьох років, якщо середня кредитна ставка на ринку позичкових капіталів становить 18 %.

Спочатку  виберемо два значення відсоткової  ставки для коефіцієнта дисконтування  в межах 18 % – і1 = 15 %, і2 = 20 %. Потім визначимо значення NPV15 та NPV20за допомогою розрахунків у табл. 4.5.

Таблиця 3

(млн грн.)

Рік, t

Потік

і1 =15 %, Vt = 1: (1+0,15) t

NPV15

і2 =20 % Vt = 1: (1+0,2)t

NPV20

0

– 20

1,0

– 20

1,0

– 20

1

6,0

0,8996

5,2176

0,8333

4,9998

2

8,0

0,7561

6,0488

0,6944

5,5552

3

14,0

0,6575

9,2050

0,5787

8,1018

Усього

     

0,4714

– 1,3432


За даними розрахунків NPV15 та NPV20 визначимо IRR.

IRR= 15 + 0,4714 : (0,4714 – (– 1,3432)) • (20 – 15) = 16,3 %.

Таким чином, 16,3 % — це верхня межа відсоткової  ставки, за якою фірма може окупити  кредит для фінансування інвестиційного проекту. Для одержання прибутку фірма має брати кредит за ставкою  менше 16,3 %.

Останній  метод, який часто використовується банками для оцінки ефективності інвестиційного проекту, — метод визначення строку окупності інвестицій. Якщо не враховувати фактор часу, то показник строку окупності інвестицій можна визначити за такою формулою:

ny = CI / Pс, де ny — спрощений показник строку окупності; CI — розмір інвестицій; Pс — щорічний середній чистий прибуток.

Отже, строк  окупності інвестицій — це тривалість часу, протягом якого недисконтовані прогнозні надходження грошових коштів перевищують недисконтовану суму інвестицій, тобто це число років, необхідних для відшкодування інвестицій.

Приклад 4. За даними прикладу 4.3 визначити строк окупності інвестицій.

Спочатку  визначимо середній щорічний дохід  за проектом:

Рс = (6 + 8 +14) : 3 = 9,3 млн грн.

Строк окупності  інвестицій становитиме:

ny = 20 : 9,3 = 2, 15 р. (2 роки та 54 дні).

Для більш  точного визначення строку окупності  інвестицій використовують метод, який включає в себе ітеративний пошук  року, на якому грошові надходження  покриватимуть вкладені кошти.

Для визначення складемо таблицю.

Таблиця 4

Рік

0

1

2

3

Інвестиції, млн грн.

–20

Доходи, млн грн.

6

8

14


З таблиці  видно, що інвестиції окупляться на третьому році. Але щоб знайти конкретний час, потрібно зробити такі розрахунки:

1. Визначимо,  скільки коштів необхідно одержати  на третьому році, щоб проект  окупився:

20 – (6 + 8) = 6 млн грн.

2. Визначимо,  за який період на третьому  році ми одержимо необхідні  6 млн грн. Для цього складемо пропорцію і розв’яжемо її.

14 млн грн. — 12 міс.

6 млн грн. — х міс.

х = (6 • 12) : 14 = 5,14 міс.

Таким чином, строк окупності складатиме 2 роки і 5,14 місяця або 2 роки і 155 днів, що на 100 днів більше, ніж у першому розрахунку. Інвестори на практиці частіше використовують другий спосіб визначення строку окупності  інвестицій.

Крім  спрощеного строку окупності інвестицій визначають також і дисконтований nok (PP), тобто тривалість періоду, протягом якого сума чистих доходів, дисконтованих на момент завершення інвестицій, дорівнює сумі інвестицій:

РР = п, за якого a[Pk / (1 + i)n] = IC.

Порядок вирахування дисконтованого строку аналогічний вирахуванню спрощеного.

Приклад 5. Інвестиційний проект характеризується таким потоком платежів, які відносяться до кінця року (див. табл. 5). Ставка відсотка прийнята для дисконтування і = 10 %. Визначити строк окупності інвестиційного проекту.

Таблиця 4.7

(млн грн.)

Рік, t

Грошовий потік, Рk

Дисконтний множник, 1: (1+0,1)п

Дисконтований потік

0

1

2

3

4

–30

10,0

13,0

14,0

14,0

1

0,9052

0,8194

0,7417

0,6714

–30

9,052

10,65

10,38

9,40

Информация о работе Інвестиційне кредитування