Рефераты по ДКБ

.Основные понятия использования пластиковых карт

09 Мая 2012, дипломная работа

Цель настоящей работы состоит в том, чтобы изучить значение пластиковых карточек в платежной системе России.
Для достижения поставленной цели в данной работе были поставлены следующие задачи:
- проследить историю пластиковых карт в России, выделить основные понятия использования пластиковых карт;
- дать характеристику пластиковых карт, их классификацию;
- исследовать современное положение пластиковых карт в России и перспективы их развития;
- провести анализ применения пластиковых карт в ОАО «МДМ Банк».

1993 ж Ақша реформасы

13 Февраля 2013, курсовая работа

“1993 ж Ақша реформасы” атты осы курстық жұмыста ақшаның пайда болуынан бастап, Қазақстан Республикасының 1993 жылғы реформасы аралығын қамтып, ақша туралы жалпы мәліметтер берілген. Бұл жұмыс негізінен I, II және III бөлімнен тұрады. Әр бір бөлімде ақша туралы тереңдей мәселелер қозғалған.

3 этапа эволюции мировой валютной системы

25 Сентября 2011, курсовая работа

Цель работы – рассмотреть сущность, этапы и закономерности развития международных валютно-финансовых отношений. В соответствии с целью, в работе были поставлены и решены следующие задачи:
1. Рассмотреть международную валютную систему, международные валютные отношения.
2. Изучить теоретические основы развития МВФО, этапы и закономерности, условия внешнеэкономических сделок.

Cущьность аудита и аудиторской деятельности

24 Января 2012, реферат

Аудит имеет достаточно давнюю историю. Первые аудиторы появились в Европе в XIX в. Однако для России аудиторская деятельность достаточно новое явление. Переход на международные стандарты учета и аудита определяет значимость развития аудита в России. Аудиторская деятельность в настоящее время развивается достаточно динамично. С 2001 г. начался процесс утверждения федеральных стандартов аудиторской деятельности, подготовленных в соответствии с международными стандартами.

Iнвестиційний розвиток фінансово - господарської діяльності на основі спеціалізації

19 Декабря 2011, курсовая работа

Актуальність теми. Забезпечення стабільного і достатнього продовольчого постачання населення зумовлює необхідність подальшого збільшення виробництва сільськогосподарської продукції. Для розв'язання цієї проблеми існує два шляхи: екстенсивний, коли розширюється тільки поле виробництва, та інтенсивний, коли застосовуються більш ефективні засоби виробництва.

Європейська валютна інтеграція

01 Декабря 2011, творческая работа

Валютні союзи в Європі
Історія створення Європейського Валютного Союзу

Інтеграція Ураїни у міжнародні валютні ринки

03 Марта 2013, реферат

Важливою рисою сучасної світової економіки є поглиблення інтеграційних процесів, що зумовлює необхідність застосування якісно нових підходів до розвитку економіки. У процесі інтеграції посилилась роль європейських держав у світових економічних процесах. Європейський Союз (ЄС) перетворився на один з найпотужніших фінансових центрів світу, який переважає за показником сукупного валового продукту та обсягом зовнішньої торгівлі такі економічно потужні країни як США та Японію. Місце, яке займає сьогодні ЄС у світовій економці, підтверджує ефективність обраної європейцями стратегії, механізмів та методів інтеграції.

Інтелектуальна власність

16 Января 2012, контрольная работа

Наявна локальна обчислювальна мережа, що обслуговується персоналом кількістю 10 осіб. У зв’язку з розширенням організації виникла необхідність у вирішенні додаткових завдань управління. Для цього передбачається створення нового обладнання з покращеними характеристиками, що дозволяє вирішити весь комплекс задач управління, без збільшення кількості обслуговуючого персоналу.

Інфляційного процесу в Україні

14 Октября 2011, реферат

Метою роботи є розробка шляхів подолання інфляційного процесу в Україні.
Об`єктом дослідження є інфляційний процес в Україні.
Інфляція є одним із найтяжчих проявів макроекономічної нестабільності. У світі немає країни, яка б у другій половині XX ст. тією чи іншою мірою не зазнала б утрат від інфляції. Дуже гостра нині проблема інфляції і для України.

Інфляція та її вплив на розвиток національної грошової системи

19 Июня 2014, курсовая работа

Перші роки становлення незалежної суверенної України супроводжувалися значними економічними труднощами. У головному вони пов’язані з переходом від тотально-планової системи організації виробництва до ринкової економіки. Саме еволюція соціально-економічного оновлення нашої Батьківщини і викликала до життя низку об’єктивних суперечностей, які, у свою чергу, призвели до появи глобальних негативних явищ. Серед них — диспропорції в економіці, спад виробництва, безробіття, різке погіршення матеріального становища основної частини населення — усе це ще не повний перелік тих явищ в економічному житті нашого суспільства, які надовго стали ознакою розвитку України. Серед них особливе місце за своїм значенням і впливом на посилення економічної кризи в Україні зайняла інфляція.

Історія виникнення, сутність і функції грошей

26 Ноября 2014, реферат

У кожній розвинутій країні сьогодення панує ринкова економіка, яку неможливо уявити без розвинутої грошової системи з різноманітними механізмами регулювання грошового обігу, грошової маси, валютного регулювання. Для цього необхідні знання сутності й функцій грошей. Ці питання є досить складними, суперечливими і багатогранними. Оскільки підходи до їх вирішення дуже різноманітні, іноді навіть протилежні один одному, як і в класичних працях науковців, так і в дослідженнях сучасників, то є очевидною складність грошей як об’єкта вивчення і теоретичного пізнання.

Історичний розвиток обміну та виникнення грошей

04 Ноября 2012, реферат

В Україні багато економічних процесів мають патологічний характер. Це пов’язано з не дуже вдалим впровадженням ринкової економіки в нашій країні, з необхідністю вирішувати ті задачі, які в розвинутих країн виникали декілька десятиліть тому.

Аваль. Платежи по векселю

22 Ноября 2011, реферат

Данная работа как уже было пояснено, посвящена одной из ценных бумаг. Целью реферата является подробное изучение основных понятий-вексель, вексельное поручительство, платежей по векселю.

Автокредитование как банковский продукт

15 Апреля 2015, курсовая работа

Цель работы заключается в предоставлении полного пакета документов и расчёта всех необходимых условий по автокредитованию.

Автоматизация банковских технологий

14 Декабря 2011, реферат

Современное денежно-кредитное и финансовое хозяйство страны пе¬ре¬жи¬вает серьезные изменения в структурном отношении. Пере¬страи¬вается кре¬дитная система, возникают новые виды кредитно-фи¬нансовых институтов и операций, модифицируется система отношений центральных Банков и фи¬нан¬сово-кредитных институтов, складываются иные пропор¬ции в динамике госу¬дарственного и част-ного сектора.
Несмотря на существующие недостатки российского законодательства, ре-гулирующего деятельность банков, ситуация неуклонно меняется к лучшему.
Существенные изменения происходят и в функционировании бан¬ков: по-вышается их самостоятельность, роль в сельском хозяйстве, рас¬ши¬ряются функции действующих и создаются новые финансово-кредит¬ные институты; идет поиск пу-тей повышения эффективности банков¬ского об¬служивания, оп¬ти¬мального разгра-ничение сфер деятельности и функций специализированных банковских учрежде-ний.

Автоматизированная информационная технология по учету денежных операций по кассе

15 Мая 2012, курсовая работа

Занять лидирующее положение на рынке, повысить эффективность работы персонала, создать оптимальную структуру управления - вот первоочередные задачи руководителя предприятия. В бухгалтерской и банковской деятельности это особенно важно, что обуславливает широкое применение бухгалтерских пакетов и программ, благодаря внедрению которых повышается оперативность обработки данных и достоверность деловой информации, принимаются более объективные финансовые и управленческие решения.

Аккредетивные формы расчетов

27 Января 2013, контрольная работа

При расчетах в форме аккредитива речь идет об обязательстве банка платить продавцу товара или услуг определенную сумму при своевременном предоставлении соответствующих документов, подтверждающих отправку товара или выполнение услуг.
В ходе выполнения аккредитивной операции к документам предъявляются строгие требования.
В этой работе будет рассмотрена сама аккредитивная система, чтобы можно было понять как функционирует этот безналичный платёж. А также все его виды и формы, которые существуют на данный момент.

Активные банковские операции : сущность, состав, характеристики

27 Февраля 2013, курсовая работа

Целью курсовой работы является исследовать в теоретическом плане сущность и значение активных операций банков, а также проанализировать практику осуществления данных операций.
Исходя из цели работы, были поставлены следующие задачи: определить сущность активных операций банков;
-выяснить структуру активов активных операций банков и кратко охарактеризовать основные из них;
-изучить основные аспекты анализа активных операций банков России;
-выявить основные проблемы совершенствования активных операций.

Активные и пассивные операции коммерческих банков

18 Декабря 2012, контрольная работа

Коммерческими банками называются все кредитные учреждения, кроме центрального банка. Как уже говорилось, кредитное учреждение страны может быть построено по принципу универсального банка или по принципу специализированного банка. В последнем случае речь идет о системе разделенных банков. В системе разделенных банков могут, например, существовать специализированные банки для банковских операций с частными клиентами (Retail banking), для операций с клиентами-фирмами (Corporate banking), для операций с ценными бумагами, для финансирования жилищного строительства, для зарубежных сделок и т. д.

Активные операции банка

20 Октября 2011, контрольная работа

Цель контрольной работы: теоретическое исследование активных операций банка.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Изучить теоретические основы активных операций банка, их видов, экономического содержания.
2. Решить практическое задание.

Активные операции банка

07 Января 2012, курсовая работа

Для осуществления своих задач банк должен производить ряд действий, которые называются банковскими операциями. Они играют первостепенную роль не только в функционировании самого банка, но и в развитии промышленности и сельского хозяйства, других отраслей экономики. Деятельность банков всеобъемлюща. За последние годы количество и разнообразие услуг, оказываемых коммерческими банками и их филиалами возросли. Последние нововведения в банковском деле включают внедрение кредитных карточек, бухгалтерские услуги деловым фирмам, факторинговые операции, финансирование аренды, участие в операциях евродолларового рынка, использование системы абонементных ящиков для внеочередной инкассации денежных документов. Более т

Активные операции банков

29 Февраля 2012, контрольная работа

В современной экономике банки занимают весьма значимое место, определяя направления и интенсивность денежных потоков, насквозь пронизывающих хозяйственную деятельность в обществе. Функционирование банка, как самостоятельного бизнес – субъекта, определяется набором операций, которые он может проводить, исходя из потребностей национальной экономики, но в пределах, разрешенных законодательством страны.

Активные операции коммерческих банков

25 Сентября 2011, курсовая работа

Современные коммерческие банки – это банки, обслуживающие организации, а также население – своих клиентов. Коммерческие банки являются основным звеном банковской системы. Независимо от формы собственности коммерческие банки представляют собой независимые субъекты экономических отношений. Их отношения с клиентами носят коммерческий характер.

Активные операции коммерческих банков

05 Ноября 2011, контрольная работа

В международной практике качество активов наравне с достаточностью капитала является фундаментальным условием, определяющим финансовое благополучие банка. Более того, достаточность капитала в немалой мере зависит от степени надежности размещения банком средств в активные операции. Если надежность размещения обещает стопроцентную гарантию возврата, то банку для продолжения своей устойчивой деятельности требуется гораздо меньше капитала, чем простое размещении средств в активные операции с высоким риском, приводящие к потерям.

Активные операции коммерческих банков

17 Мая 2012, контрольная работа

Под расчетными операциями коммерческого банка понимаются приказы - поручения банковских клиентов на оплату товаров, работ, услуг, полученных от поставщиков, погашение задолженностей бюджету и Пенсионному фонду, а также зачисление на счета поступающих денежных средств от покупателей их продукции, работ и услуг. Кроме того, банк, являясь юридическим лицом, должен осуществлять различные расчетные операции по ведению собственной хозяйственной деятельности, проводить расчеты и платежи по поручению своих клиентов, в том числе межбанковские расчеты как внутри страны, так и с банками зарубежных стран.

Активные операции коммерческого банка

25 Октября 2011, курсовая работа

Қазіргі кезде Қазақстан Республикасың экономикасы жаңа қатынастардың қалыптасуына, нарықтық жүйені жетілдіруге, одан ары тереңдетуге бағытталған айтарлықтай шараларды жүзеге асыру жағдайында жұмыс істеуде. Сонымен қатар өз ұлттық валютамыз өзгеріп, экономикамыз күннен-күнге дамуда. Президентіміздің арнайы бұйрығы бойынша, 2006жылы, Ұлттық банк төрағасы Ануар Сайденовтің қол қойуымен енгізілді. Бұл экономикаиыздың дамуына да өз ықпалын тигізуде.

Активные операции коммерческого банка

26 Марта 2015, курсовая работа

Целью курсовой работы является решение научной задачи развития представлений об активных операциях, осуществляемых коммерческими банками.
Задачи данной курсовой работы:
1. раскрыть основы банковской системы;
2. характеризовать банковскую систему России;
3. показать развитие национальной банковской системы
4. изучить понятие и виды активных операций коммерческого банка;
5. выявить основные банковские риски/

Активные операции коммерческоого банка

24 Февраля 2013, курсовая работа

Развитие рыночных отношений в России делает чрезвычайно важным вопрос о функциях и операциях коммерческих банков. В настоящий момент, в условиях развитых товарных и финансовых рынков, структура банковской системы резко усложняется. Идет поиск оптимальных форм институционального устройства кредитной системы, эффективно работающего механизма на рынке капиталов, новых методов обслуживания коммерческих структур. Поэтому сегодня весьма актуально изучение банковской системы и операций.

Активные операции кредитной организации

11 Декабря 2011, курсовая работа

Банки - центры, где в основном начинается и завершается деловое партнерство. От четкой грамотной деятельности банков зависит в решающей мере здоровье экономики. Без развитой сети банков, действующих именно на коммерческой основе, стремление к созданию реального и эффективного рыночного механизма остается лишь благим пожеланием.

Активные операции кредитных организаций

02 Ноября 2011, контрольная работа

Активные операции представляют собой использование собственных и привлеченных ресурсов, осуществляемое банком для получения прибыли. В процессе проведения активных операций банки производят различные инвестиции, которые приносят доход в виде процентов, дивидендов или участия в прибыли совместных предприятий. При этом обеспечивается соблюдение определенных нормативов ликвидности и рациональное распределение рисков по отдельным видам инвестиций.