Рефераты по ДКБ

Ақша несиелік реттеу

22 Ноября 2011, доклад

Ақша-несие саясаты елден макроэкономикалық тұрақтылыққа қол жеткізуге және экономикалық өсу үшін қолайлы жағдайлар жасауға бағытталған мемлекеттің экономикалық саясатының маңызды құрамдас бөлімдерінің бірі болып табылады. Ақша-несие саясаты - бұл ақша айналысын реттеу мақсаты мен мемлекеттіК ақша-несие саласында пайдаланылатын өзара байланысты шаралар жиынтығы.

Ақша реформалары

06 Ноября 2012, реферат

Ақша реформасы деп мемлекеттік ақша жүйесіне өзгеріс енгізуді айтады. Ақша реформасы жүргізілгенде бір ақша жүйесін екінші ақша жүйесімен ауыстырады, ия болмаса сол ақша жүйесінің кейбір элементтерін өзгертеді.
1922-1924жж. Ақша реформаларын жүргізудің себептері және оның мазмұны
1922-1924жж. Ақша реформасын жүргізуге мына жағдайлар әсер етті:

Ақша саясаты

23 Апреля 2012, реферат

Мемлекеттің экономикалық саясаты монетарлы деп аталады, негізінен ақша-несие тәсілдерін қолданады.
Көптеген нарықтық экономикасы бар елдерде ққазіргі кезде ЭМР-де қолданатын ақша-несие құралдарын Орталық банк, ал Қазақстанда – Ұлттық банк қолданады.Оның мемлекетте ақша эмиссиясын жасауға монополиялық құқығы бар.
Несиелі қатынастар сферасында Орталық банктен басқа институттар жұмыс істейді: мемлекеттік банктер және арнайы функциялы органдар, Қаржы министлігі және қаржы органдары. Олар несие операцияларына қатысады, бірақ ақша айналысын және мемлекеттегі жеке ссудалық капиталдың қозғалысын реттемейді, оларға әсер ете алмайды

Ақшанын пайда болу тарихы

11 Сентября 2011, реферат

Ахмет Байтұрсынов мұрасының көлемді де көркем саласы — оның өлеңдері мен мысалдары. Жасынан зеректік танытып, көркем сөздің қасиетін танып өскен ол — халық поэзиясын, өзінің алдындағы Абай мен Ыбырай өлеңдерін ерте бастан-ақ оқиды. Өмір құбылыстарын тану, айналадағы ортаны сезіну, оны өлең тілімен өрнектеу машығын ең алғаш солардан алады.

Ақшаның пайда болуы

26 Ноября 2011, курсовая работа

Ақшаның өндіргіш күштер мен тауар қатынастарының біршама жоғары дамуы нәтижесінде пайда болғандығы ертеректен бізге белгілі. Ақшаның жаратылысының зерттегендегі басты анық болғаны, ол оның тауарлы шығу тегіне байланыстылығын көрсетеді. Тауар сатуға немесе айырбастауға арналған еңбек өнімі. Осы еңбек өнімінің тауарға айналуы ақшаның пайда болуының объективтік алғы шарттарын туғызады. Ақша ежелгі заманда пайда болды. Олар тауар өндірісінің дамуындағы бірден-бір шарт және өнім болып табылады. Тауар – бұл сату немесе айырбастау үшін жасалынған еңбек өнімі. Адам еңбегінің өнімі – зат, оны тудыра отырып, тауар формасын қабылдайды. Заттардың тауарға айналуы ақшаның пайда болуындағы объективті алғышарттарды құрайды. Бірақ кез-келген зат тауар бола алмайды.

Ақшаның тауарлы табиғаты. Ақшаның мәні

16 Февраля 2012, реферат

Ақша - айырбас құралы ретінде барлық адамдармен қабылданатын және басқа тауарларды (қызметтерді) бағалауға қызмет ететін кезкелген тауар немесе символ.

Баланс банка и принципы его построения

06 Февраля 2013, контрольная работа

Целью данной работы является раскрытие темы: «Банковский баланс и принципы его построения».
Поставленная цель потребовала решения следующих задач:
• Проанализировать формы бухгалтерского баланса в банках
• Выделить принципы построения бухгалтерского баланса
• Изучить порядок, сроки составления и предоставления бухгалтерского баланса в банках

Баланс международных расчетов

07 Января 2012, реферат

Органы государственной власти, определяющие экономическую, финансовую и денежно-кредитную испытывают постоянную необходимость в информации о взаимоотношениях государства как субъекта международных экономических отношений с экономическими агентами внешнего мира. Такого рода информация также необходима самим экономическим агентам для принятия решений относительно будущих действий на финансовых, валютных и денежных рынках, в области инвестиционной и ценовой политики. Традиционно важное значение имеет информация о состоянии внешнеэкономической деятельности страны и для экономистов-исследователей, занимающихся анализом и прогнозом экономической ситуации в стране, а также исследованием места страны в системе мировых хозяйственных связей.

Балансовые и забалансовые операции банка

20 Марта 2012, курсовая работа

Целью курсовой работы является анализ банковских услуг РФ. Исходя из поставленной цели, в курсовой работе последовательно ставятся и рассматриваются следующие задачи:

1. Теоретические основы по проблемам банковских операций;

2. История возникновения и эволюции банков и банковских операций;

3. Классификация банковских операций;

4. Основные проблемы в области банковских операций в РФ;

5. Балансовые и забалансовые операции банка;

6. Экономическое содержание и состав балансовых банковских операций;

7. Экономическое содержание и состав забалансовых банковских операций;

8. Перспективы развития банковских операций в РФ

Банк Англии

23 Апреля 2013, реферат

В любой современной экономике центральный банк играет исключительно важную роль. Особенно верно это утверждение в отношении Банка Англии, во-первых в силу той исключительно важной роли, которую играет в Великобритании банковский сектор, и во-вторых, в силу того, что Лондонский Сити сейчас является одним из ведущих международных финансовых центров современного мира. Банк Англии формально не является независимым финансовым учреждением, Казначейство Соединенного Королевства имеет право отдавать распоряжения Банку. Но обычно Казначейство не использует это право, за исключением критических случаев или принципиальных решений о структуре Банка Англии.

Банк жүйесі

04 Ноября 2011, курсовая работа

Банк жүйесінің тиімді жұмыс істеуі және банк жүйесінде кездесетін проблемалардың алдын-алу – бірінші дәрежелі маңызы бар міндет пен отандық экономика қызметінің маңызды басымдықтарының бірі болып табылады.

Банк жүйесі

12 Марта 2012, курсовая работа

К І Р І С П Е
Кез келген мемлекеттің экономикасында ірі кәсіпорындар,шағын және орта кәсіпкерлікпен қатар мемлекеттің дамуының негізі – банк жүйесінің қалыпты жұмыс істеуі екенін әлемдік практика көрсетуде.
Нарық экономикасы, шаруашылық жүйесі интеграциялану кезеңінде қаражат құрау мен оны пайдалану үрдісі әртүрлі экономикалық тұлғалар арасындағы әр-қилы қарым-қатынастарға сәйкес дамиды.Ондай тұлғалар – халықтың өзі,одан кейінгісі: мемлекет және банк,басқа қаржылық делдалдар. гі түйіні болып табылады.

Банк жүйесінің қалыптасуының теориялық ерекшеліктері

04 Апреля 2013, курсовая работа

Бүгiнгi таңда ауқымды өзгерiстер кезеңi қоғам өмiрiнiң барлық саласын жан–жақты қамтуда. Сол себептi қалыптасқан құрылымды мүлдем жаңартып, экономикалық-әлуметтiк және рухани дамуға жол ашатын демократиялық қоғам құруға сай экономиканы нарықтық қатынастарға көшу мiндетi тұрды. Қазiр ендi көштiк десек те болады. Осы негiзгi әлеуметтiк, рухани және тағы басқа күрделi мәселелердi шешу – бүгiнгi күннiң басты талабы. Сөйтiп бұл мәселелердi дәйектi түрде жүзеге асыру бүкiл қоғам мүшелерiнiң жаңаша көзқарасына, нақты iс-қимылына және олардың экономикалық бiлiмiне тiкелей байланысты.

Банк международных расчетов (БМР), международный валютный фонд (МВФ)

21 Ноября 2012, доклад

Банк международных расчетов - (англ. Bank for International Settlements, BIS) - старейший мировой финансовый институт. Создан в 1930 на основе Гаагского соглашения центральных банков 5 государств (Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Франции) и конвенции этих стран со Швейцарией, где расположен банк международных расчетов (Базель), в связи с планом Юнга о репарациях, выплачиваемых Германией странам-победителям в 1-й мировой войне 1914-18.

Банк ресурстарының көздерінің құрылуы

10 Ноября 2011, курсовая работа

Екінші деңгейлі банктер бір жағынан, шаруашылық субъектілердің уақытша бос ақшалай қаражаттарын тартатын болса, екінші жағынан, бұл қаражаттар есебінен кәсіпорындар мен ұйымдардың әр түрлі қажеттерін қанағаттандыратын арнайы мекеме. Екінші деңгейлі банктің пассивтік операциялық негізінде оның қызметінің жүзеге асырылуы үшін қажетті банк ресурстары жинақталады.

Банк России - проводник денежно-кредитной политики

19 Февраля 2013, курсовая работа

Целью данной работы является исследование теоретических аспектов денежно-кредитной политики Центрального банка и анализ их практического применения.
Поставленная цель определяет следующие задачи курсовой работы:
• рассмотреть теоретические аспекты денежно-кредитной политики, определить цели и формы;
• показать основные инструменты и методы денежно-кредитной политики;

Банк России, его правовое положение и функции

05 Января 2011, реферат

Центральный банк сочетает в себе черты обычного (коммерческого) банковского учреждения и государственного ведомства, обладая определенными властными функциями в области организации денежно-кредитного обращения. Для центрального банка характерен высокий уровень независимости от прочих государственных структур. Большей частью он подотчетен непосредственно парламенту или образованной парламентом специальной комиссии. Руководителя центрального банка назначает глава государства или парламент.

Банк России. Его статус, структура и функции

25 Февраля 2013, курсовая работа

Целью данной курсовой работы является исследование деятельности Центрального банка, его роли в экономики и денежно – кредитной сфере.
Задачи:
1. Рассмотреть правовой статус Центрального Банка РФ;
2. Изучить структуру и функции Банка России;
3. Изучить инструменты осуществления денежно – кредитной политики;
4. Проанализировать результаты денежно-кредитного регулирования экономики РФ Центральным банком.

Банк сегодня

15 Сентября 2013, доклад

Сбербанк России является крупнейшим банком Российской Федерации и стран СНГ. Учредителем и основным акционером Сбербанка России является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими акционерами Банка являются международные и российские инвесторы. Обыкновенные и привилегированные акции Банка котируются на российских биржевых площадках с 1996 года. Американские депозитарные расписки (АДР) котируются на Лондонской фондовой бирже, допущены к торгам на Франкфуртской фондовой бирже и на внебиржевом рынке в США.

Банківські інновації та їх впровадження в банківську систему України

10 Марта 2014, курсовая работа

Бурхливий розвиток економіки, прихід у банківську систему України транснаціональних фінансових структур, євроінтеграційні наміри та дії керівництва держави щодо вступу до СОТ ставить перед банківською системою завдання підвищення конкурентоспроможності українських банків, покращення нормативно-правового та конкурентного середовищ, пошук ефективних механізмів поліпшення системи банківського менеджменту, запровадження стандартів діяльності та професійної поведінки на ринку, підвищення суспільної довіри до банків. В умовах фінансової кризи 2008-2010років вітчизняні банки втратили значну кількість клієнтів, що значною мірою обумовлено невиваженою політикою щодо їх залучення, обслуговування та збереження, а також відмовою від застосування спеціального інструментарію управління ними.

Банківська діяльність в Україні

22 Декабря 2012, контрольная работа

Банківська діяльність – набір посередницьких операцій на грошовому ринку, виконання яких дозволено законом тільки під особливим наглядом держави спеціальним інститутам, які називаються банками. Іншим фінансовим посередникам займатися цією діяльністю заборонено. Банк в правовому відношенні – це будь-який фінансовий посередник, що виконує одну або декілька операцій, віднесених законом до банківської діяльності.

Банківська система України

03 Апреля 2012, контрольная работа

Державний бюджет — це план утворення і використання фінансових ресурсів для забезпечення функцій, які здійснюються органами державної влади. Він характеризує систему економічних відносин з формування державних фінансових ресурсів і напрями використання останніх в інтересах суспільства. За допомогою державного бюджету формується структура суспільного виробництва, забезпечується потрібне співвідношення між споживанням і нагромадженням.

Банківська система України

25 Февраля 2013, реферат

Банки є найбільш важливою структурною одиницею ринкової економіки,яка забезпечує і регулює, роз приділяє і контролює фінансово-грошовий обіг в країні.
Банківська система України,незважаючи на досить тривалий строк,який пройшов з моменту прийняття у грудні 2000р. Закону України «Про банки і банківську діяльність»,перебуває в процесі становлення та розбудови.
Взагалі банківська система зазнала змін,було створено дворівневу банківську систему,дедалі більшого розвитку набула діяльність інших банків та кредитно-фінансових інститутів,змінюється характер відносин банків з клієнтами.

Банківський сектор україни: проблеми і перспективи

19 Января 2011, реферат

Процес переходу України до якісно нової форми економічних відносин, що базуються на ринкових принципах ведення господарства, зумовив необхідність внесення кардинальних змін до фінансово-кредитної сфери економіки, яка відіграє ключову роль у забезпеченні руху грошових потоків, тим самим створюючи базові передумови суспільного відтворення. Основною ланкою цієї сфери є банківська система, якій належить провідне місце у загальному механізмі організації й регулювання господарського життя суспільства і від ефективності функціонування якої вирішальною мірою залежить успіх соціально-економічних перетворень у країні загалом.

Банки

03 Марта 2013, доклад

Банки — одно из центральных звеньев системы рыночных структур. Развитие их деятельности — необходимое условие реального создания рыночного механизма.

Банки Велткобритании

05 Апреля 2012, контрольная работа

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, состоит из четырех крупных территорий: Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Площадь страны 244.1 тыс. кв. км.1 Великобритания является одной из наиболее развитых капиталистических стран. Именно Великобритания является одной из самых «старых» стран с рыночной экономикой, именно в ней зародились капиталистические производственные отношения, возникли первые международные компании. Великобритания была первой морской и торговой державой и в течение нескольких веков обладала крупнейшим морским флотом в мире.

Островное положение при пересечении международных морских и воздушных путей создало выгодные условия для развития разносторонних внешних связей страны. На протяжении длительного времени Великобритания являлась крупнейшим экспортером капитала, до середины XX в. владела крупнейшими колониями в мире.

Банки и банковская система в рыночной экономике

24 Декабря 2014, курсовая работа

Целью написания курсовой работы является анализ развития и формирования банковской системы России и определение мер по ее дальнейшему развитию.
В рамках достижения цели мною поставлены задачи:
изучить историю развития банковской системы России;
обосновать актуальность банков и банковской системы в вопросах современного представления о сущности банка и структуре банковской системы;

Банки и их роль в современной экономике

26 Октября 2010, курсовая работа

Банки составляют неотъемлемую часть современного денежного хозяйства, их деятельность тесно связана с потребностями воспроизводства. Находясь в центре экономической жизни, обслуживая интересы производителей, банки опосредуют связи между промышленностью и торговлей, сельским хозяйством и населением. Банки – это атрибут не отдельно взятого экономического региона или какой-либо одной страны, сфера их деятельности не имеет не географических, ни национальных границ, это планетарное явление, обладающее колоссальной финансовой мощью, значительным денежным капиталом. Имея огромную власть во всем мире, банки в России, однако, потеряли свою изначально высокую роль

Банки и их роль в современной экономике

16 Декабря 2012, курсовая работа

Цель данной курсовой работы – выявить роль банков в современной экономике.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
Рассмотреть историю появления банка;
Рассмотреть роль банков в накоплении и мобилизации ссудного капитала;
Рассмотреть виды и функции кредитных учреждений;
Проанализировать эволюцию банковских операций.

Банки и структура банковской системы РФ

13 Сентября 2013, курсовая работа

Целью данной курсовой работы является изучение банковской системы РФ и роли банков в финансовой системе страны.
Для реализации этой цели необходимо разрешить следующие задачи:
-рассмотреть структуру банковской системы России
-проанализировать её состояние на современном этапе