Рефераты по инновациям

10 самых важных изобретений 21 века

14 Мая 2012, контрольная работа

Искусственное сердце AbioCor. В июле 2001 года группа хирургов из Луисвиля (Кентукки, США) сумела имплантировать пациенту искусственное сердце нового поколения. Устройство, получившее название AbioCor, было имплантировано человеку, который страдал сердечной недостаточностью. Искусственное сердце разработано компанией Abiomed, Inc.. Хотя подобные устройства использовались и раньше,

BiPrint - банк

10 Марта 2013, реферат

Скорость и оперативность банковского бизнеса неизмеримо растут. Но даже в XXI-м веке бумажная платежка не собирается уступать своих позиций несмотря на существование таких замечательных систем, как "Клиент-Банк". И по сей день необходимость ручной обработки тысяч бумажных платежных документов приводит к недопустимо высоким издержкам и существенно снижает "пропускную способность" операционного зала банка.

Innovation infrastructure (components)

23 Декабря 2011, доклад

The following are the innovation infrastructure components identified by EPRI WP&QI research as having a large opportunity to improve in ways that would results in higher bottom-line performance.
One of the high priority needs identifying by utility leaders who are members of the EPRI WP&QI Advisory Board was for a template, which could be used to assess areas important to achieve high performance. The Innovation Infrastructure Model was developed in response to this request. Its development drew on a wide variety of sources, including experience gained at the San José State University Process and Quality Improvement Center.

Інновацiйний розвиток автомобiльноi промисловостi Украiни

13 Мая 2012, доклад

Постановка проблеми. Тривалий час стан автомобільної галузі багато в чому визначав стан всієї економіки розвинутих країн. Його роль в економіці надзвичайно велика, майже не існує галузі господарства, де б не застосовувалася продукція автомобілебудування. Особлива роль автомобілебудування полягає в тому, що з ним пов'язаний якісний переворот у техніці та у прискоренні темпів НТР; інтенсифікація економічного розвитку та підвищення продуктивності праці як за рахунок постійного технічного прогресу у самій галузі, так і за рахунок забезпечення всіх галузей господарства найсучаснішими засобами перевезення

Інновації сфери інтелектуальної власності

20 Марта 2012, реферат

Сучасні наука і техніка накопичили величезний масив інформаційного матеріалу, що викликало гостру потребу у прискореному зверненні знань. При цьому, як правило, основна маса інформації являє собою чиюсь інтелектуальну власність. Невпинне зростання обсягів інформації в усьому світі призводить до різкого зниження ефективності використання накопичених знань у багатьох сферах людської діяльності: науці, техніці, економіці, політиці, праві, тому, що традиційні засоби і методи обробки даних не в змозі впоратися з таким потоком інформації, не здатні представити повну і точну картину стану питання, що викликає інтерес.

Інноваційні дослідження в Україні

02 Марта 2013, курсовая работа

Економіка України і далі залишається несприйнятливою до науково-технічних нововведень через низький рівень виробничої бази промисловості та слабке фінансування державою науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок. Ось чому формування ефективної державної науково-технічної та інвестиційної політики, спрямованої на досягнення більш високих технологічних укладів, повинно здійснюватися на основі перетворення власних наукових і дослідно-конструкторських розробок у базовий елемент виробництва. Саме активізація інноваційної діяльності наукової і виробничої сфер є важливим завданням та умовою становлення економічної незалежності України.

Інноваційна діяльність

01 Апреля 2012, курс лекций

Сутнісна характеристика інновацій та інноваційних процесів. Теоретичні засади та сучасні тенденції інноваційного розвитку економіки. Державне регулювання та підтримка інноваційної діяльності. Інноваційна політика підприємства. Інноваційна праця та інноваційні кадри підприємства. Управління інноваційними процесами. Управління інноваційним розвитком підприємства. Організаційні форми інноваційної діяльності. Особливості створення інновацій і формування попиту на них. Моніторинг інновацій та інформаційне забезпечення інноваційної діяльності. Фінансування інноваційної діяльності.

Інноваційний процес

02 Февраля 2013, реферат

Інновації дедалі більше стають тим фундаментом, який визначає конкурентоспроможність підприємства та його перспективи на світовому ринку. На підприємствах, в країнах, що належать до інноваційних лідерів, спостерігається висока концентрація найбільш рентабельних видів бізнесу (з найбільшим вмістом доданої вартості в ціні продукту), переважно високотехнологічна структура національного виробництва, винесення за межі власної країни промислово-технологічного циклу виробництв, які є екологоємними, ресурсоємними тощо, зосередження найбільших фінансових потоків.

Інтелектуальна власність

06 Февраля 2013, контрольная работа

Необхідно відразу ж застерегти: у США відсутній такий об'єкт правової охорони, як корисна модель, тому далі мова йтиме лише про винаходи і промислові зразки, рослини та їхні сорти, топографії інтегральних мікросхем.
Відсутнє у США і спеціальне законодавство про зазначення походження товарів. Такі зазначення охороняються законодавством про товарні знаки.

Інтелектуальна економіка, як складова інноваційної моделі розвитку

29 Апреля 2015, курсовая работа

У ринкових умовах господарювання для економічного зростання та підвищення конкурентоспроможності економіки важливу роль відіграють наукові знання та їх технологічне застосування. Саме невичерпний потенціал науки і техніки стає домінуючим вектором економічного зростання, формує інноваційний тип розвитку, який здійснюється через сукупність процесів зародження нового та його втілення у всі сфери людської діяльності.
Посилення орієнтації господарської діяльності на освоєння новітніх досягнень науки і техніки разом із забезпеченням конкурентних переваг та зміцненням економічних механізмів сприяють підвищенню технологічного розвитку держав, рівня та якості життя населення.

Автоматизация бизнес-процессов производственной компании ООО «Leather & Co» с помощью выбранной Информационной системы

09 Июня 2015, курсовая работа

Опыт показывает, что успешны, бывают те проекты, в результате внедрения которых клиент полностью владеет своей системой, понимает, как она работает. Этот, труднодостижимый при традиционных способах, результат получается тогда, когда руководство предприятия уделяет значительное внимание проекту, вникает во все его тонкости, детально разбирается в организации всех бизнес-процессов на предприятии. В противном случае руководитель с недоверием относится к цифрам, выдаваемым системой, так как не знает, откуда они берутся, и кто за них несет ответственность.

Автоматизация деятельности органов казначейства

21 Февраля 2013, курсовая работа

С развитием новейших технологий, в т.ч. информационных, и научно технического прогресса невозможно игнорировать процессы автоматизации как один из основных факторов повышения эффективности практически любой деятельности, тем более связанной с большими объемами различных данных, какой и является деятельность по осуществлению государственного финансового контроля.

Автоматизированная информационная система бухгалтерского учета

28 Октября 2013, курсовая работа

Влияние информационных технологий на менеджмент в целом, на культуру управления, на общество трудно переоценить. Стремительное развитие вычислительной и телекоммуникационной техники, накопление колоссальных объемов информации и чрезвычайно высокая скорость информационного обмена сформировали к концу ХХ века новое понятие – глобальное информационное общество. Это привело к коренной ломке прежних социальных понятий: фокус деятельности компаний переместился с технологий на общество, на удовлетворение его материальных, духовных и информационных потребностей.

Авторский договор

26 Сентября 2011, реферат

Авторський договір замовлення укладається на створення конкретного твору, за яким автор зобов'язується створити твір відповідно до умов договору і передати його замовнику. У рахунок обумовленої договором винагороди замовник зобов'язаний виплатити автору аванс. Розмір і терміни виплати визначаються угодою сторін. Сторона, що не виконала або виконала неналежним чином свої зобов'язання, повинна відшкодувати потерпілій стороні заподіяні збитки, включаючи й упущену вигоду.

Авторське право

21 Октября 2011, реферат

Авторське право — набір виключних прав, які дозволяють авторам літературних, мистецьких та наукових творів отримати соціальні блага від результатів своєї творчої діяльності. Авторське право історично виникло внаслідок потреби захистити права авторів літературних творів та творів мистецтва; нині авторське право поширюється фактично на будь-які результати творчої діяльності, включаючи комп'ютерні програми, бази даних, фільми, фотографії і скульптури, архітектурні проекти, рекламні проспекти, карти і технічні креслення.

Активизация инновационной деятельности в регионах России

25 Декабря 2010, реферат

Целью данной работы является теоретическое раскрытие категории "инновационная политика" применительно к РФ, В соответствии установленных планом задач №1- 4.
Объектом исследования являются субъекты инновационной деятельности
Предметом исследования являются производственные инновации, направленные на совершенствование производимых товаров или услуг.

Аллокационные инновации как средство повышения конкурентоспособности предприятия (на примере ОАО «АвтоВаз-Renault-Nissan»)

05 Мая 2013, дипломная работа

Целью данной работы является: изучение и анализ стратегического альянса и предпосылки вхождения в него, как одного из видов аллокационных инноваций на предприятии.
Исходя из цели, вытекают следующие задачи:
сформулировать основные понятия, виды и методы внедрения аллокационных инноваций на предприятия;
рассмотреть текущую деятельность изучаемых предприятий и выявить ключевые направления развития;
провести оценку финансового состояния ОАО «АвтоВаз»

Альтернативні джерела палива. Дизельне біопаливо

20 Января 2013, реферат

Біодизельне паливо - це екологічно чистий вид палива, альтернативний по відношенню до мінеральних видів, отримуваний з рослинних масел, і використовуваний для заміни (економії) звичайного дизельного палива.
Виробництво і використання біодизеля у світі набуло великої популярності. Основна проблема слабкість та недоопрацьованість державної програми розвитку біодизельної галузі.

Аналіз інноваційної діяльності підприємств

05 Апреля 2013, курсовая работа

Інноваційна діяльність – це діяльність, спрямована на впровадження новітніх науково-технічних ідей, винаходів, розробок, і передбачає їх удосконалення у процесі застосування. У повному обсязі до інноваційної діяльності належать усі види наукової діяльності, проектно-конструкторські, технологічні, дослідні розробки, діяльність із впровадження нових ідей у виробництво.

Анализ управления инновационной деятельностью предприятия (на примере ОАО «Гродномебель»)

13 Ноября 2011, реферат

Как уже подчеркивалось, от любых инноваций необходимо в первую очередь ждать именно экономической эффективности. В связи с этим возникает необходимость проведения экономического анализа этой деятельности.

Анализ внешней и внутренней среды предприятия

24 Февраля 2012, курсовая работа

Предприятие хорошо известно в России и за рубежом как крупнейшая российская компания, занимающаяся производством и реализацией оптико-механических и оптико-электронных приборов.
ОАО «ЛОМО» выпускает широкую гамму продукции: медицинскую технику - микроскопы и эндоскопы, наблюдательные приборы - зрительные трубы, телескопы и приборы ночного видения. Деятельность ЛОМО охватывает и такие направления, как производство спектральных приборов, безопасных для глаз лазеров, специальной техники для армии, авиации, флота и космоса.

Анализ деятельности Римского клуба

15 Декабря 2010, курсовая работа

Уже в начале 1970-х гг. Римский клуб объединял до ста известных ученых, общественных деятелей и представителей деловых кругов стран Запада, которые участвовали в его работе в качестве частных лиц, а свои исследования стали публиковать в виде докладов этому клубу. Вот основные цели, которые поставили перед собой деятели "Римского Клуба":

•дать обществу методику, с помощью которой можно было бы научно анализировать "затруднения человечества", связанные с физической ограниченностью ресурсов Земли, бурным ростом производства и потребления;
•донести до человечества тревогу представителей Клуба относительно критической ситуации, которая сложилась в мире по ряду аспектов;
•"подсказать" обществу, какие меры оно должно предпринять, чтобы "разумно вести дела" и достичь "глобального равновесия".
Наибольшую известность приобрели первые из этих докладов, тесно связанные с глобальными проблемами человечества.

Анализ инновационной деятельности предприятия

21 Марта 2011, курсовая работа

Целью данной курсовой работы является всестороннее рассмотрение вопроса инвестиционной и инновационной деятельности, а именно состояние и перспективы развития инновационных технологий в России , а также, понятие, цели, задачи и анализ инвестиционной и инновационной деятельности.

Анализ качества инновационной деятельности

26 Февраля 2013, курсовая работа

Целью данной курсовой работы является изучение методов проведения анализа качества инновационной деятельности предприятия. Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:
формирование понятийного аппарата анализа качества инновационной деятельности предприятия;
исследование существующих подходов проведения анализа качества инновационной деятельности;

Анализ наукоградов Великобритании

01 Декабря 2015, курсовая работа

Цель работы: анализ наукоградов Великобритании.
Задачи работы:
охарактеризовать особенности функционирования технопарков в Великобритании;
рассмотреть особенности системы образования в Великобритании;
изучить состояние инновационного развития;
рассмотреть наукограды Российской Федерации

Анализ нормативно правовых документов регулирующих инновационную деятельность

27 Ноября 2011, курсовая работа

Международные договоры и соглашения РФ (а также общепризнанные принципы и нормы международного права составляют особую группу, которая является составной частью правовой системы России и имеет бо́льшую юридическую силу чем законы, но не должны противоречить Конституции Российской Федерации).
Цель данной работы: анализ нормативно-правовых актов регулирующих инновационную деятельность.

Анализ патентно-лицензионной деятельности

15 Января 2012, реферат

Современное состояние и перспективы развития лицензионной торговли в Российской Федерации основано на новой правовой базе как для патентно-лицензионной деятельности в стране, так и международного сотрудничества, и, в целом, адекватной правовому законодательству в этой области в странах с рыночной экономикой, но не достаточно разработанной в части защиты интересов российских предприятий даже по сравнению с тем же Советским Союзом.

Анализ состояния инновационной системы в Казахстане

12 Сентября 2013, реферат

Объектом этой работы является предприятие, как хозяйствующий субъект, а предметом - инновационная деятельность. При изучении инновационной деятельности предприятия использовались сравнительный анализ и метод сбора данных.
инновационный процесс нововведения
В результате проведенных исследований задача повышения конкурентоспособности стран, отраслей, конкурентных компаний вошла в число приоритетных задач государственной экономической политики.
На основе анализа опыта в этой работе предложены основные приоритеты развития в инновационно-технологической сфере, механизмы реализации активной инновационной деятельности отечественных предприятий. Особое внимание уделено вопросам формирования в республике наукоемкого сектора экономики.

Анализ эффективности процедур генерации

05 Ноября 2012, лабораторная работа

Цель:
Дать представление о возможности эффективного использования
различных процедур генерации в слепых методах поиска в решении задач в пространстве состояний.

Ассортиментная политика торгового предприятия как система мер по формированию конкурентоспособной модели (на примере ОАО «Молодечнотор

27 Марта 2015, курсовая работа

Цель работы: анализ коммерческой деятельности ОАО «Молодечноторг» по формированию ассортимента товаров и разработка предложений по его оптимизации.
Задачи:
 рассмотреть теоритические аспекты коммерческой деятельности розничной торговой организации по формированию ассортимента товаров;
 дать организационно-экономическую характеристику ОАО «Молодечноторг» ;
 провести анализ содержания коммерческой работы по формированию торгового ассортимента;
 разработать предложения по оптимизации ассортимента.