Рефераты по политологии

Зарубіжний досвід формування кадрової політики держави та організації державної служби швеції

15 Марта 2012, творческая работа

Географічне положення. Швеція розташована в Північній Європі, у східній і південній частині Скандинавського півострова. На заході Швеція межує з Норвегією, на північному сході - з Фінляндією, а зі сходу і півдня її омивають води Балтійського моря і Ботнічної затоки. На півдні протоки Ересун, Каттегат і Скагерак відокремлюють Швецію від Данії. До складу Швеції входять два великих острови в Балтиці - Готланд і Еланд.

Застосування методу аналізу 5ти сил Портера в політичному маркетингові. Проблеми та перспективи

22 Ноября 2012, курсовая работа

Метою дослідження є визначити доцільність та об’єктивність економічного методу аналізу середовища в умовах ринку влади.
Для досягнення цієї мети поставлено такі завдання
1. Опрацювати джерельну базу з даної теми.
2. Розглянути сутність політичного маркетингу.

Зачем государству семейное право

10 Января 2015, сочинение

Т.к. семья является ячейкой общества, как и на другое иное общество на нее влияет большое множество факторов: традиции, религия, связанность этой ячейки общества с государством и т.д. Ей необходимо регулировать правоотношения, возникающие по поводу имущества, хотя большая часть брачных отношений носит неимущественный характер, т.к. порядком вступления в брак является: любовь, доверие, стремление.

Здобутки та проблеми вітчизняної освіти

06 Апреля 2012, контрольная работа

Болонський процес - це процес європейських реформ, що спрямований на створення спільної Зони європейської вищої освіти до 2010 року. Болонський процес офіційно розпочався у 1999 році з підписання Болонської декларації. Передумовою її створення стало підписання Великої Хартії європейських університетів (Magna Charta Universitatum).

Ззахитс прав інтелектуальної сфери

03 Ноября 2012, доклад

Метою впровадження системи є прийняття принципово нового підходу до організації процесу документообігу органів виконавчої влади України, а також підвищення якості надання послуг державою громадянам.При наявності відповідних каналів зв’язку час передачі документів буде здійснюватись за декілька хвилин. Вже існують відповідні захищені канали зв’язку, розроблена та відпрацьована технологія обміну документами.

ЗМІ і політика

06 Мая 2012, контрольная работа

Участь в політичному житті неможлива без надійної інформації. Чим повнішу інформацію про діяльність урядів парламентів, інших інституцій мають учасники політичного процесу тим прозорішою є політика і тим легше скерувати її в демократичне русло. Інформацію потрібно розглядати як передумову дій суб’єктів політичного життя і як необхідний ресурс, що дозволяє досягти у політиці певних цілей. Свідоме сприйняття тлумачення та обмін інформацією називається комунікацією.

Зміст та класифікація релігійних вірувань

20 Декабря 2011, реферат

Основна релігія в Україні - християнство. Більшість віруючого населення - православного віросповідання. Церковні традиції відносять перше знайомство України з християнством до I ст., коли апостол Андрій проповідував на київських горах і благословив заснування майбутньої столиці. На цьому місці збудовано Андріївську церкву.

Змішана економіка: принципи функціонування

05 Февраля 2013, курсовая работа

Метою даної роботи є дослідження сучасної системи господарювання. Сучасна система господарювання розвинутих країн є “змішаною економікою”. Основними характерними рисами змішаної економіки є такі: різноманітність форм власності, панування товарно-грошових відносин, свобода підприємництва, конкурентний механізм господарювання, матеріальне стимулювання, вільне ціноутворення, що грунтується на взаємодії попиту і пропозиції, регулююча економічна роль держави, особиста свобода, домінування індивідуального інтересу тощо.

Значение разделения управления в государстве на органы государственной власти и местного самоуправления

03 Февраля 2013, контрольная работа

Государственное управление – процесс регулирования отношений внутри государства посредством разделения сфер влияния между основными территориальными уровнями и ветвями власти.
Государственное управление разделяется на органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Идеи и принципы социал-демократии для современной России: актуальные перспективы и возможности для развития гражданского общества

14 Мая 2012, творческая работа

Под социал-демократией, как правило, подразумевают теорию и практику партий, входящих в Социалистический интернационал, те социальные и политические силы, которые составляют эти партии. Социал-демократию можно рассматривать и как социально-политическое движение, и как идейно-политическое течение. При этом существует целый ряд национальных и региональных вариантов, социально-философских, идеологических и политических течений. Существуют скандинавская и шведская модели, интегральный социализм, основывающийся на австромарксизме. Выделяют фабианский социализм, гильдейский социализм и т.д.

Идейные истоки консерватизма

19 Сентября 2013, реферат

В ходе исторического развития консерватизм, так же как и либерализм, претерпел значительные изменения. С утверждением буржуазных общественных отношений консерваторы стали на защиту этих отношений. Они, как и либералы, ратовали за свободу рынка, конкуренции, требовали ограничить государственное вмешательство в экономику. На протяжении многих лет консерваторы отстаивали интересы крупного капитала.

Идейные истоки политической науки

16 Декабря 2010, реферат

Цель работы состоит в изучении идейных истоков политической науки.
Достижение цели предполагает решение ряда задач:
1) рассмотреть политическую мысль классической древности;
2) изучить политические идеи Средневековья и эпохи Возрождения;
3) определить политические концепции Нового времени;
4) изучить социально-политические идеи и течения современности.

Идеологии фашизма и неофашизма

04 Февраля 2013, реферат

Некоторые исследователи строго отделяют фашизм от национал-социализма; первый, по их мнению, характерен исключительно для Италии 20-40-х годов .
Идеи, изложенные в данном реферате – это идеи фашистских идеологов, естественно, структурированные и изложенные современными исследователями, оформившиеся и окончательно утвердившиеся уже после завоевания фашистами политической власти.

Идеология

28 Мая 2014, реферат

С распадом СССР ушла в историю и прежняя идеология. Уже прошло почти двадцать лет с момента распада СССР, но, к сожалению, в России не была принята обществом другая идеология. Отсутствие идеологии вызывает у людей хаос мыслей, поскольку для каждого отдельного человека его собственная внутренняя идеология жизни становится законом. Безусловно, существует множество людей, у которых совпадет их собственная внутренняя идеология. Но существуют также и тысячи людей с тысячей вариантов собственных внутренних идеологий, которые будут конкурировать между собой, что вызвало и вызывает непонимание друг друга, конфликты и прочие негативные процессы. Это сейчас, кстати, и происходит в России вследствие отсутствия общей идеологии.

Идеология как форма политического сознания

19 Января 2012, курсовая работа

Для обозначения всей совокупности духовных явлений мира в политики используется категория "политическое сознание". Политическое сознание - важнейшее проявление общественного сознания. Оно представляет собой субъективную сторону политической жизни (рефлексию и умонастроение ее субъектов). В политическом сознании получает отражение отношение различных групп населения к общественному строю, к системе собственности и власти, к государству, политическому режиму, партиям и общественным движениям. Все это обусловливает сложный, внутренне противоречивый и постоянно изменяющийся характер политического сознания.

Идеология коммунизма. Политика

06 Сентября 2011, курсовая работа

Данная работа прослеживает некоторые тенденции в освещении процесса становления коммунистической идеологии исследователями-эмигрантами. Основным источником реферата является работа Н. А. Бердяева «Истоки русского коммунизма», изданная в Париже в 1955 году. Сочинения И. Р. Шафаревича, фигурирующие в качестве источников, интересны как отчасти продолжающие дискурс Бердяева, но не копирующие его взгляды. Эта работа - попытка обнаружить некоторые характерные особенности коммунизма, перенесенного на русскую почву, выявить основные влияния, которые принял на себя «русский марксизм»: народничество, идею мессианского предназначения России, etc.

Идеология либерализма

28 Ноября 2011, реферат

Исторически первой сформулированной политической идеологией была идеология либерализма, возникшая в XVIII веке. К этому времени в европейских городах созрел класс свободных собственников, не принадлежавших к дворянству и духовенству, так называемое третье сословие или буржуазия. Это была активная часть общества, не удовлетворявшаяся собственным хорошим материальным положением и видевшая свой путь в политическом влиянии.

Из истории термина «тоталитаризм»

06 Ноября 2012, контрольная работа

XX век одарил человечество значительным расширением горизонтов знания, достижениями научно-технического прогресса. Возможно, еще более важен уникальный опыт духовного и социального развития.
В 20-30-е годы в труппе государств - СССР, Германии, Италии, затем Испании, ряде стран Восточной Европы (а позднее и Азии) - сложились политические режимы, обладавшие целым комплексом сходных признаков. Провозглашая разрыв с традициями прошлого, обещая построить на его руинах новый мир, привести народы к процветанию и изобилию, эти режимы обрушили на них террор и репрессии, втянули мир в череду кровавых войн.

Избирательная система

25 Августа 2011, курсовая работа

Органы государственной власти формируются двумя способами: путем выборов и путем назначения. Однако и назначения на высшие посты в органах исполнительной и судебной власти осуществляются выборными органами. Таким образом, выборы дают высшую избирательную легитимность всей структуре органов государственной власти. В Российском государстве на федеральном уровне прямым способом избирается одна палата Федерального собрания – Государственная Дума и глава государства – Президент Российской Федерации.

Избирательная система

09 Января 2012, реферат

Конституция РФ гласит: «Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей.»

Избирательная система в России

15 Января 2012, контрольная работа

Выборы непосредственно отражают политическую систему и со своей стороны влияют на неё. Вся их организация и порядок определения результатов голосования тесно связаны с политическими партиями. Выборы позволяют гражданам уяснить подлинный смысл программ политических партий, борющихся за власть. Через них, и только через них, выявляется воля большинства народа, на основе которой может быть создана демократическая власть.

Избирательная система Ирландии

14 Мая 2012, реферат

Как известно, Ирландия является парламентской республикой (в Ирландии предусмотрена также выборная должность Президента Ирландии, который является главой государства и избирается в ходе прямых выборов сроком на 7 лет (прошедшие президентские выборы состоялись в 2010 году).

Избирательная система Республики Беларусь

03 Января 2012, курсовая работа

Цель данной работы понять, что из себя представляет избирательное право и избирательная система Республики Беларусь, проанализировать виды избирательных систем, их сущность, особенности, типы, сильные и слабые стороны, рассмотреть стадии избирательного процесса и его составляющие.

Избирательная система США

23 Мая 2012, курсовая работа

В данной курсовой работе затрагивается тема определения и значения избирательной системы. Они в этой работе рассматриваются как с теоретической стороны, так и на примерах действующих. В качестве примера взят процесс избрания Президента в Республике Беларусь и процесс избрания членов Конгресса США, на котором был выставлен акцент.

Избирательная система: сущность и содержание

01 Апреля 2014, реферат

Избирательная система – 1) порядок формирования выборных (прежде всего представительных) органов государства; 2) система распределения мест в выборных органах после установления результатов голосования.
Известны две основные избирательные системы: мажоритарная система (система большинства) и система пропорционального представительства.

Мажоритарная избирательная система — система выборов в коллегиальный орган (парламент) или должностного лица, при которой избранными считаются кандидаты, получившие большинство голосов избирателей по избирательному округу, где они баллотируются.
Пропорциональная избирательная система — одна из разновидностей избирательных систем, применяемых на выборах в представительные органы

Избирательное право

02 Мая 2015, реферат

В условиях становления и развития в России демократического право-вого государства народовластие, которое в советский период было одним из формальных институтов государства, ныне превратилось в реальную конституционную основу всей российской государственности, механизм ее реформирования и дальнейшего развития. От решения избирателей, опре-деляющих путем выборов конкретный состав представительных органов государственной власти и местного самоуправления, а также партийную принадлежность и связанный с ней дальнейший политический курс выбор-ных органов федерального, регионального и местных уровней, в значи-тельной степени зависит общее направление движения страны на обозри-мый период.

Избирательное право и избирательный процесс в РФ

17 Января 2012, лекция

Выборы –процедуры формирования Государственных органов, органов местного самоуправления или наделение полномочиями должностного лица, осуществляемое посредством голосования, при условии, что на каждый предоставляемый таким образом мандат могут претендовать в установленном порядке два и более кандидата.

Избирательные кампании

14 Марта 2012, реферат

Политические партии представляют собой один из базовых институтов современного общества, без которого не мыслится функционирование представительной демократии. Выполняя роль посредника, между гражданским обществом и государством, партии являются частью механизма саморегуляции социума. Благодаря институту партий, антагонизм, внутренне присущий отношениям между обществом и государством, утверждается в безопасных для сохранения социальной стабильности пределах.

Избирательные системы

12 Марта 2011, реферат

Выборы - весьма эффективная форма не только идеологического, но и политического воспитания граждан, прежде всего молодежи. Именно выборы способствуют формированию активной жизненной позиции, о необходимости которой так много впустую говорили в предшествующий период истории страны.

Избирательные системы

10 Марта 2013, контрольная работа

Тема будет рассматриваться с позиций следующих вопросов:
- понятие избирательной системы;
- виды избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная и смешенная.
Исследование данных аспектов темы я и определяю как цель и задачи своей контрольной работы.