Рефераты по истории

Українські землі під влалою російської імперії - кінець XVIII - XIX століття

27 Февраля 2013, курс лекций

9.1. Суспільно-політичне та економічне становище в кінці XVIII — першій половині XIX ст.
9.2. Початки національного відродження
9.3. Україна в умовах російських реформ другої половини XIX ст.

Українська державність у 18 ст

05 Января 2012, курсовая работа

Важливою віхою державно-правового розвитку України є період XVII-XVIII ст.. Історія держави і права України, багатовікової боротьби її народу за створення своєї національної державності показує, що ця боротьба відбувалася у надзвичайно складних умовах.

У боротьбі з підступними намірами Литви та Польщі, зазіханнями кримського хана формувалася й міцніла козацька військово-політична організація — Січ. Вона донині зберігається у пам'яті народній як символ української державності, яскравий взірець української державної ідеї, зразок самореалізації народної волі.

Українська культура другої половини XX століття

26 Октября 2011, реферат

У 30-х роках українська культура крок за кроком втрачала залишки національної незалежності, а ті суспільно-політичні процеси, що відбувались на Україні, певним чином змусили частину інтелігенції прилаштуватись до нових умов тоталітарного буття.
Напередодні Великої Вітчизняної війни Україна, як й інші народи радянської держави, відчула на собі цілу низку соціальних, політичних впливів комуністичної ідеології, започаткованої радянською державою на шляху боротьби з різними проявами національної свідомості і національними традиціями.

Українська культура ХХ ст

17 Декабря 2012, реферат

ХХ століття як новітній період розвитку української культури можна поділити на декілька історичних етапів, кожен із них мав свої тенденції розвитку, підйоми і спади. В цей час українська культура розвивалася в складних умовах, її поступ мав здебільшого суперечливий характер. Імперські та тоталітарні режими економічно, соціально, морально-психологічно сприяли поширенню комплексу культурної неповноцінності української нації або безпосередньо руйнували її культурні структури.

Українська мова, історія становлення

07 Марта 2013, реферат

Історія походження та становлення української мови до сьогодення є об'єктом гострих суперечок, як суто мовознавчого, так і політичного характеру. Розвиткові знань про ранню історію української мови заважав брак державної незалежності України. Більшість відомостей про мову розглядали крізь призму чужоземних, передусім російських, концепцій. Існування окремої української мови не було загально визнаним до початку XX століття, коли українська мова розглядалась як «малороський діалект» російської мови. Окремі росіяни дотримуються подібних поглядів на українську мову до сих пір.

Українська хата, двір, садиба

06 Апреля 2012, реферат

Хата - загальнопоширена на території України назва житлової споруди. Поряд із цим терміном у західних районах побутували назви хита, халупа, на Лівобережжі - хатина. У південних степових районах частково заглиблене в землю житло називали бурдей, землянка, а підвищене - верхова хата, горішня хата, горішник. Бідняцька хата гуцулів та бойків Карпат також мала назву бурдей (бурдій).

Українське національно-культурне відродження (кінець XVIII – XIX ст.)

21 Марта 2014, контрольная работа

Із запровадженням кріпацтва на Україні багато людей, боячись опинитися у кріпацькому стані, подають заяви з проханням надати їм дворянське звання. У 1790 р. стало відомо, що в списках претендентів налічується 20 тис. купців, міщан, козаків, панських та державних селян. Виявивши це, Геральдична комісія в Петербурзі взагалі відмовила колишнім українським старшинам і урядовцям в праві на російське дворянство. У відповідь виникає так званий рух претендентів, які основують свої домагання на історично-правових доказах та документах. Робота з архівними матеріалами викликає інтерес до історії козацької України. Виділяється група старшин, до якої входили батько і син Полетиш, а також сім´ї Милорадовичів, Маркевичів, Чепів та багатьох інших, які вважають свою працю по збиранню документів, написання історичних нарисів та досліджень проявом любові до України. Цей рух охоплює великі групи українських старшин і навіть козаків, збуджує інтерес до української культури, мови та історії.

Українське телебачення у США та Канаді

25 Мая 2011, доклад

На відміну від української преси, українське телебачення так і не могло з’явитись на медіа просторі Америки та Канади. Спроби були, були й меценати, але створення українського етнічного ТБ у Канаді та США не знайшло підтримки ні серед української влади, ні навіть серед української діаспори, яка віддає перевагу російським інформаційним медіа ресурсам у Америці.

Український традиційний одяг

26 Февраля 2013, реферат

Актуальність теми визначається також винятковим значенням традиційного одягу для самоідентифікації українського народу. Як писав відомий український дослідник О. Воропай: «Під чужинецьким пануванням наш народ зберіг національний одяг – як символ, що його він проніс через всі віковічні страждання й утиски, які довелося зазнати від окупантів. У цьому факті – збереження національного одягу, проявився здоровий народний інстинкт.

Украина в годы Первой мировой войны

13 Февраля 2013, реферат

В результате обострения межгосударственных противоречий, крупные страны на рубеже веков объединились в две большие коалиции (союзы). В 1882 г. Германия, Австро-Венгрия и Италия составили «Тройственный союз». В противоположность ему 1907 Англия, Франция и Россия образовали «Тройственного согласия» илиАнтанту. Количество участников блоков со временем менялась и росла, так что в разгар войны в ней участвовало 33 государства.

Украина в период перестройки

12 Февраля 2013, реферат

Цель работы – рассмотреть положение Украины на различных этапах развития, а именно:
- в период «горбачевской перестройки»;
- начала национального возрождения;
- в период президентства Л. Кравчука;
- в период президентства Л. Кучмы;

Украина и образование СССР

10 Ноября 2011, реферат

После победы февральской буржуазной революции 1917 года в Российской Империи сразу же активизировались многочисленные партии и националистические элементы. Во всех регионах России стала расти политическая нестабильность. Революция затронула сначала только большие города, а провинция ещё некоторое время жила по старым устоям.

Украинская галицкая армия

23 Февраля 2013, реферат

Основой армии являлся легион сечевых стрельцов, находившийся на 1 ноября 1918 года в районе Черновцов (270 км от Львова). Создавалась на основе частей австро-венгерской армии, состоящих полностью или большей частью из украинцев. Таковыми на 1 ноября 1918 года были — 15-й пехотный полк (Тернополь), 19-й пехотный полк (Львов), 9-й и 45-й пехотные полки (Перемышль), 77-й пехотный полк (Ярослав), 20-й и 95-й пехотные полки (Станислав, теперь Ивано-Франковск), 24-й и 36-й пехотные полки (Коломыя), 35-й пехотный полк (Золочев).

Украинская керамика

15 Ноября 2010, реферат

Современная гончарная и лепная керамика отличается большим разнообразием - это абстрактные и изобразительные, отстраненно-бессюжетные и философско-содержательные произведения, в которых художники воплощают свое понимание мира в его временных и пространственных измерениях. Произведения построены на традиционных, но значительно трансформируемых формах посудин - мисок, кувшинов, горшков, а также фигурной посуде - несут эстетическую функцию в интерьере и пространственно-организационную - в ландшафтной среде. Нередко профессиональная керамика переходит в ранг декоративной скульптуры.

Профессиональная керамика конца XX ст. отражает определенную эстетическую систему взглядов, представлений, критериев, которая существуют в современном декоративном искусстве.

Украинская национальная освободительная война середины 17 века

29 Февраля 2012, реферат

Освободительная война украинского народа под руководством Богдана Хмельницкого (1648—1654) — это действительно «звездный час» истории Украины. Простые казаки, крестьяне, ремесленники освободились для исторического творчества (в частности, и государственного), и огромная в этом заслуга самого гетмана.

Украинское барокко

16 Декабря 2011, реферат

Стиль барокко возник в Италии в конце XVI в. и пришёл на смену стилю Возрождения в результате кризиса гуманистической ренессансной культуры.
Барокко –это стиль архитектурных ансамблей. Большинство ансамблей киевских монастырей складывались в разное время, часто –ещё в древнерусский период.

Уложение 1845года

08 Апреля 2013, курсовая работа

15 августа 1845 года указом императора Николая I было утверждено Уложение о наказаниях уголовных и исправительных, введенное в действие с 1 мая следующего года. По существу это был первый уголовный кодекс России, поскольку предшествующие законодательные источники объединяли, как правило, нормы многих отраслей права. Артикул воинский Петра I представлял собой кодекс военно-уголовного права. В связи с этим Уложение о наказаниях 1845 года с полным основанием можно считать первым кодифицированным источником российского уголовного права.

Упадок и гибель Византийской империи

18 Декабря 2012, контрольная работа

Цель данной работы – выявить причины гибели Византийской империи. Таким образом, исходя из вышесказанного задачи моей контрольной работы следующие:
Показать своеобразие поздневизантийского феодализма XIII – XV века. Проанализировать причины упадка Византии после IV крестового похода.
Показать падение Константинополя в 1453 г. под ударами турок – османов. Выявить истинные причины падения Константинополя.
Сделать выводы на основе политических, экономических, военных неудач Византии.

Управление государством в зарубежных странах

22 Ноября 2012, курсовая работа

Цель данной работы состоит в рассмотрении способов внесения поправок и пересмотра конституций в зарубежных странах.
Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие частные задачи:
1. рассмотреть способы внесения поправок и пересмотра конституций в зарубежных странах;
2. рассмотреть способы внесения поправок и пересмотра Конституции во Франции;

Управленческая стратегия России 20-х гг. XX в

31 Января 2015, контрольная работа

По характеру экономической политики эти годы подразделяются на период «военного коммунизма» (1918–1920) и период новой экономической политики – нэп (1921–1927).
В основе системы управления, созданной при «военном коммунизме», лежал ресурсно-распределительный принцип.

Урал в Великой Отечественной войне

06 Февраля 2013, реферат

Промышленность Урала в годы Великой отечественной войны
Сельское хозяйство Урала в годы Великой отечественной войны
Урал как арсенал победы в годы Великой отечественной войны

Урал в годы Великой Отечественной Войны

25 Февраля 2013, реферат

Административно-хозяйственное управление в регионе. Уральский регион, расположенный по обе стороны Уральского хребта, не будучи прямым административно-территориальным субъектом РСФСР и СССР, с географической, экономической, этнической, исторической точек зрения представлял собой целостное сообщество. К Уралу относились две автономные республики: Башкирия и Удмуртская (с декабря 1934 г.), четыре области: Молотовская (Пермская так называлась с 1940 по 1957 г.), Свердловская (в ее состав в 1942 г. из Челябинской были переданы два района — Каменский и Покровский), Челябинская, Чкаловская (Оренбургская, так называлась с 1938 по 1957 г.).

Уральский добровольческий танковый корпус

28 Мая 2015, доклад

Много лет прошло с тех пор, как закончилась Великая Отечественная война.
Большую роль в разгроме немецко–фашистских захватчиков сыграли уральцы. С первых дней войны из городов и сел ушли на фронт тысячи наших земляков.
В 1941—1942 гг. на Урал было эвакуировано оборудование более 700 предприятий, что значительно усилило военно-промышленный потенциал региона.

Усиление государственного аппарата и режима личной власти Николая I

01 Апреля 2013, контрольная работа

Актуальность, цели и задачи настоящей контрольной работы определяются следующими положениями.
Крепостное право – уникальная в своем роде система просуществовало необычно долго, в нем многие видели причины отсталости России, против него выступали ярчайшие представители своего времени. Известно, что около 90% населения Российской Империи составляли крестьяне, значительная их часть была в крепостной зависимости, учитывая это можно говорить, что история Российского крепостного права – суть история России.

Усиление роли органов высшего государственного управления

24 Апреля 2013, реферат

После полосы реформ 60—70-х гг. роль Госсовета ослабла. Александр III предпочитал обсуждать законопроекты в более узком кругу доверенных лиц, сменил председателя Госсовета [11], учредил в 1884 г. при нем «Особое присутствие для предварительного рассмотрения всеподданнейших жалоб на определения Сената» с функциями надзора за высшим судебным органом. Значение Госсовета [12]падало, принижалось, часть его функций была передана другим высшим учреждениям [13].

Условия национально-культурного возрождения в Украине в 16 — первой половине 17 в. Острожская академия

14 Декабря 2011, реферат

Своеобразие украинской культуры 16 — первой половины 17 в. обуслов-ливалось и тем, что украинский народ был лишён собственной государствен¬ности.
После присоединения украинских земель к католической Польше поло-жение украинской культуры претерпело изменения. Польское королев-ство добивалось покорения украинских земель для приращения тер-ритории и обогащения. Отличная культура украинцев препятствовала зах¬ватническим планам Короны. Поэтому ни о какой поддержке и поощрении культурного прогресса украинцев согласно давним традициям не могло быть и речи.

Установление крепостного права

17 Ноября 2011, реферат

В середине XVII в. окончательно оформилось крепостное право.

Установление крепостного права в России

12 Января 2011, реферат

В ходе Белорусской операции (кодовое название «Багратион») была разгромлена группа армий «Центр», ликвидирован Белорусский выступ, войска пяти советских фронтов освободили Белоруссию, Латвию, часть Литвы, восточную часть Польши и вышли к границе с Восточной Пруссией. В итоге Львовско-Сандомирской операции были освобождены западные области Украины и юго-восточные районы Польши, а в ходе Ясско-Кишиневской операции была освобождена Молдавия. Это вынудило Румынию выйти из войны на стороне Германии и после антифашистского восстания румынского народа 24 августа объявить ей войну.

Установление Республики в Италии

11 Мая 2014, реферат

Италия — первая страна, в которой была установлена фашистская диктатура. Это случилось в 1922 г., и почти на четверть века развитие демократических традиций в стране было прервано. До этого действовала Конституция 1848 г., установившая конституционную монархию. Эта Конституция представляла собой весьма гибкий акт, отличалась значительными пробелами в регулировании, которые за поднялись обычными нормами и соглашениями между политическими партиями. Нижняя законодательная палата — Палата депутатов — избиралась, а верхняя — Сенат — назначалась Королем. Политический режим медленно эволюционировал — и 1870 г. было введено цензовое голосование, а в 1913 г. — почти всеобщее для избирателей-мужчин.

Установление Советской власти

29 Октября 2013, доклад

25 октября 1917 г. Временное правительство было свергнуто. Основательно подточенный противоречиями буржуазно-демократический строй легко уступил бразды правления вооруженной массе. Вскоре, не встретив серьезного сопротивления, Советы захватили власть в большинстве губернских городов.
Установился безвластный период: Советы не везде еще были организованы, органы Временного правительства не признавались, местное самоуправление (земства и городские думы), лишившись предметности в своей деятельности, функционировали лишь формально. Безвластие в Чувашии в основном наблюдалось с конца ноября 1917 г. до середины марта 1918 г. — до установления власти Советов во всех уездах.