Рефераты по финансовому менеджменту

Учет оборотных активов

02 Декабря 2011, курсовая работа

Цель курсовой работы - дать определение и характеристику учету текущих активов.
Основными задачами учета текущих активов являются: своевременное и правильное документирование операций по движению денежных средств и расчетов, контроль за сохранностью денежных средств и ценных бумаг в кассе предприятия; использованием денежных средств по их целевому назначению; своевременностью расчетов с поставщиками, покупателями (заказчиками), бюджетом, банками, органами социального страхования, рабочими и служа-щими и др.; своевременная проверка расчетов с дебиторами и кредиторами для предупреждения просроченной задолженности.

Учет фактора риска в управлении финансами на предприятиях

18 Января 2012, курсовая работа

В работе рассмотрено понятие риска в управлении предприятием и внутренние механизмы нейтрализации финансовых рисков, а также взаимодействие операционного и финансового рычагов и оценка совокупного риска, связанного с предприятием.

Учет финансовых результатов деятельности организации

14 Апреля 2011, курсовая работа

Работа основана на учёте финансовых результатов, предпренимательская деятельность, лучшие пути для её организации

Учетная политика хозяйствующих субъектов

07 Декабря 2011, курсовая работа

На пороге XXI века во всем мире идет поиск оптимальных моделей общественных отношений. Будущее принадлежит таким моделям, которые органически соединяют в себе экономическую эффективность, социальную справедливость и широкую демократию. Именно в таких моделях остро нуждается сегодня Казахстан, оказавшийся в столь глубоком кризисе. Казахстану не нужны новые утопии; ему нужен проверенный опыт практического решения проблем. А этот опыт убедительно свидетельствует, что труд наиболее эффективен там, где работник владеет средствами производства и играет реальную роль в управлении. Прочное соединение труда и собственности, кроме того, служит лучшей гарантией политической демократии.

Фінанси транспорту

06 Февраля 2013, курсовая работа

Фінансовий стан - це найважливіша характеристика економічної діяльності підприємства в зовнішнім середовищі. Воно визначає конкурентноздатність підприємства, його потенціал у діловому співробітництві, оцінює, у якому ступені гарантовані економічні інтереси самого підприємства і його партнерів по фінансовим і іншим відносинам. Тому можна вважати, що основна задача аналізу фінансового стану - показати стан підприємства для внутрішніх та зовнішніх споживачів, кількість яких при розвитку ринкових відносин значно зростає.

Фінансова діагностика: поняття, завдання, етапи проведення

07 Февраля 2013, курсовая работа

Метою роботи є дослідження методів оцінки фінансового стану організації, як інструменту ухвалення управлінського рішення. Для досягнення зазначеної мети були поставлені та вирішені наступні завдання:
- Вивчити теоретичні основи оцінки фінансового стану підприємства;
- Оцінити фінансовий стан підприємства;
- Визначити і сформулювати заходи щодо поліпшення фінансового стану.

Фінансова діяльність підприємств житлового господарства

09 Февраля 2012, курсовая работа

Актуальність обраної теми полягає в тому, що у сучасних економічних відносинах суб'єктів господарювання особливе місце займають фінансові відносини. Головне місце в загальній системі фінансових відносин у суспільстві належить фінансам підприємств. Фінансові відносини, що виникають у процесі діяльності суб'єктів, подані широким спектром. Вони охоплюють різноманітні процеси: створення підприємств; одержання і розподілу прибутків і накопичень; формування відповідних фондів грошових коштів; взаємовідносин з різноманітними ланками фінансово-кредитної системи; формування та використання фонду оплати праці; розрахунків із постачальниками та підрядниками і т.д.

Фінансове планування на підприємстві

27 Февраля 2013, курсовая работа

Мета даної курсової роботи полягає у поглибленні знань з фінансового планування на підприємстві.
Для досягнення поставленої мети вирішені такі завдання:
•Розглянуто зміст, завдання та задачі фінансового планування на підприємстві;
•Подано порядок складання фінансового плану;
•Охарактеризовано фінансово-економічну характеристику підприємства;
•Розглянуто фінансове планування на підприємстві;
•Описано планування та формування фінансових результатів діяльності підприємства;
•Наведено основні шляхи покращення фінансового планування на підприємстві..

Фінансовий контролінг в управлінні підприємством

12 Апреля 2012, курсовая работа

В сучасних умовах діяльності будь-яких підприємств, безсумнівно, особливої актуальності набуває підвищення якості та економічної ефективності управління фінансовими ресурсами підприємства. В Україні ж процес впровадження основ практичного менеджменту взагалі знаходиться лише на етапі становлення, і основною проблемою, що спричиняє дану ситуацію, виступає відсутність належного рівня розробки саме теоретичної базита системи управління грошовими потоками зокрема.

Фінансовий контролінг на підприємстві «Кортехбуд»

10 Ноября 2014, курсовая работа

Метою дослідження курсової роботи є висвітлення суті фінансового контролінгу, його видів, функцій та призначення в сучасній економіці, обґрунтування доцільності застосування фінансового контролінгу на підприємствах України.
Об’єктом дослідження є ПП «Кортехбуд».

Фінансовий менеджмент в малому бізнесі

20 Марта 2012, реферат

Одним з пріоритетних напрямів економічної політики України є становлення сектору малого бізнесу, розвиток якого сприятиме оздоровленню економіки та зростанню добробуту населення. Визначальне місце малого бізнесу в економіці країни підтверджено світовим досвідом. Специфікою функціонування малих підприємств є висока чутливість до змін економічного середовища, а отже – високий рівень ризику в діяльності цих підприємств.
Малі підприємства мають конкурентні переваги, зокрема, гнучкість та мобільність організації виробництва, що визначає швидкість адаптації до змін кон’юнктури ринку, оперативне оновлення асортименту продукції, орієнтацію на конкретних споживачів, можливість швидкого впровадження нових зразків продукції.

Факторинг

17 Декабря 2010, доклад

Факторинг представляет собой инкассирование дебиторской задолженности покупателя и является специфической разновидностью краткосрочного кредитовании я и посреднической деятельности. Факторинг включает в себя:

1.Взыскание (инкассирование) дебиторской задолженности покупателя;
2.Предоставление продавцу краткосрочного кредита;
3.Освобождение продавца от кредитных рисков по операциям;
Основной целью факторинга является получение средств немедленно или в срок, определенный договором. В результате продавец не зависит от платежеспособности покупателя. Банк заключает договор с покупателем о гарантировании его платежей в случае возникновения финансовых трудностей или с продавцом и покупателем о переуступке не оплаченных в срок платежных документов факторинговому отделу банка.

Факторинг

19 Декабря 2011, курсовая работа

Факторинговые операции выгодны прежде всего самим банкам. Факторинг является и одним из наиболее перспективных видов банковских услуг. Это рискованный, но высокоприбыльный бизнес, эффективное орудие финансового маркетинга, одна из форм интегрирования банковских операций, которые наиболее приспособлены к современным процессам развития экономики. Факторинг позволяет более мобильно управлять финансовыми потоками, банки расширяют круг своих операций, постоянных клиентов, получают за проводимые факторинговые операции материальное вознаграждение.

Факторинг дебиторской задолженности российского предприятия

25 Февраля 2013, курсовая работа

Целью написания курсовой работы является рассмотрение факторинга как такого, конкретизация факторинга дебиторской задолженности российского предприятия, а также выяснение проблем и перспектив развития факторинга дебиторской задолженности российского предприятия.

Факторный анализ финансового риска

11 Марта 2012, курсовая работа

Цель курсовой работы заключается в поведении теоретических и практических исследований в области управления и анализа финансовых рисков на предприятии.
-проведение анализа теоретических исследований, посвященных вопросам финансовых рисков;
-проведение анализа и оценки финансовых рисков, влияющих на функционирование предприятия.

Философия человека и общества

04 Ноября 2012, реферат

1. Философы античности, особенно натурфилософы, рассматривали человека как образ космоса, как "малый мир", микрокосм. Эта точка зрения, конечно, на новой основе, воспроизводится и в наши дни. Человек ведь действительно часть космоса. Не случайно магнитные бури доставляют нам столько хлопот. Мы - люди Солнца, без Солнца нам плохо. Но оно не должно быть слишком близко к нам. Ученые предсказывают, что Солнце в своем развитии достигнет стадии "красного гиганта" и поглотит Землю. Что будет с родом человеческим?

Финаансовое состояние и АСОИ

04 Апреля 2012, курсовая работа

Цель первой части курсового проекта – разработать предложения по улучшению деятельности предприятия. Цель второй части курсового проекта – предложения предприятию работы в программе Excel. Для достижения указанной цели в процессе выполнения курсового проекта должен быть решен ряд задач:
-исследовать организационно – экономическую характеристику ОАО «Пищекомбинат Воткинский»
-проанализировать деятельность ОАО «Пищекомбинат Воткинский» и разработать предложения по улучшению его работы;
-предложить в программе Excel более удобную и легкую форму для заполнения и введения документов.

Финансовая среда бизнеса

21 Октября 2011, доклад

Все компании в той или иной степени действуют в рамках определенной финансовой системы, которая состоит из ряда институтов и рынков, обслуживающих фирмы, отдельные лица и государство. Когда фирма инвестирует временно свободные средства в легкореализуемые ценные бумаги, она непосредственно выходит на финансовые рынки (financial markets).

Финансовая деятельность

03 Апреля 2013, контрольная работа

Финансы – финансы предприятия – 3 источника – акционерный капитал – ценные бумаги – бюджетные субсидии – страхование – фонды финансовых ресурсов – государственные финансы – система бюджетов – финансирование – кредитование – государственное самофинансирование/

Финансовая политика

17 Января 2012, реферат

В последние годы вопросам проведения государственной финансовой политики и проблемам финансового регулирования экономики переходного периода посвящается значительное количество публикаций. Однако единства мнений по теоретическим аспектам этого вопроса не достигнуто.

Финансовая политика предприятия

24 Июля 2011, курсовая работа

Целью разработки финансовой политики предприятия является построение эффективной системы управления финансами, направленной на достижение стратегических и тактических целей предприятия.
Целью моей курсовой работы ставится рассмотрение и анализ финансового состояния хозяйствующего субъекта ООО «Дальвуд».

Финансовая политика предприятия

21 Февраля 2012, контрольная работа

Основа финансовой политики — четкое определение единой кон¬цепции развития предприятия, как в долгосрочной, так и кратко¬срочной перспективе, выбор из всего многообразия механизмов дос¬тижения поставленных целей наиболее оптимальных, а также раз¬работка эффективных механизмов контроля.

Финансовая политика предприятия: сущность, цели и задачи

14 Декабря 2011, курсовая работа

Целью написания данной курсовой работы является рассмотрение сущности финансовой политики предприятия, ее основных целей и задач. Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:
• Рассмотреть основные направления разработки финансовой политики предприятия;
• Провести анализ краткосрочной и долгосрочной финансовой политики предприятия;
• Рассмотреть финансовую политику конкретного предприятия;
• Предложить методы оптимизации финансовой политики предприятия.

Финансовая политика развития персонала (инвестиции в человеческий капитал, отдача и т.д.): элементы, этапы, методы, затраты на процесс и оцен

10 Марта 2013, курсовая работа

Очевидно, что в условиях рыночной экономики методы мотивации, в первую очередь система денежных поощрений и штрафов позволяет существенно уменьшить субъективизм в работе с персоналом. Однако, сейчас каждый руководитель видит какие изменения произошли в сотрудниках за последние несколько лет, как поменялись их запросы и приоритеты. К тому же ситуация на финансовых рынках заставляет изыскивать подходы к сокращению издержек, в том числе за счет фондов материального стимулирования. Поэтому необходимо восстановить (а где его не было - найти) разумный баланс между внутренними и внешними побудительными факторами.

Финансовая система в РФ

19 Февраля 2013, доклад

По определению, финансовая система - это совокупность финансовых отношений. По природе своей финансовые отношения являются распределительными, причем распределение стоимости осуществляется прежде всего по субъектам. Субъекты формируют денежные фонды целевого назначения в зависимости от того, какую роль они играют в общественном производстве: являются ли непосредственными его участниками, организуют ли страховую защиту или осуществляют государственное регулирование.

Финансовая система государства, ее структура. Управление финансами

18 Мая 2015, курсовая работа

Целью курсовой работы является раскрытие сущности и структуры финансовой системы в рыночной экономике и тенденции ее развития, а так же комплексное исследование системы управления финансов в Российской Федерации. Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: раскрытие основных звеньев финансовой системы, рассмотрения главного звена финансовой системы – государственного бюджета на примере Российской Федерации, исследованы теоретические вопросы управления финансами в Российской Федерации, сформулированы основные направления совершенствования управления финансами в Российской Федерации.

Финансовая система и управление ею

21 Ноября 2010, курсовая работа

Основными целями финансовой политики являются:

- повышение объема и эффективности использования финансовых ресурсов. Последнее, очень важно для проверки воздействия финансовой политики на экономику. Отказ от учета повышения эффективности использования финансовых ресурсов при разработке и проведении финансовой политики может привести к распылению средств, сокращению источников удовлетворения постоянно растущих экономических и социальных потребностей общества;

- оздоровление и структурная перестройка экономики: повышение в общем объеме производства доли отраслей второй группы, снижение затрат на ВПК, упорядочивание денежного обращения, и в перспективе восстановление конвертируемости рубля;

- достижение более высокого уровня жизни населения на основе развития отраслей промышленности и сельского хозяйства. Социальная направленность финансовой стратегии проявляется не только в изыскании возможностей увеличения финансовых ресурсов, направляемых на повышение благосостояния народа, но и в новом подходе к главной цели экономической политики. Уровень жизни выступает теперь величиной, определяющей развитие производства, направление и структуру использования финансовых ресурсов.

Финансовая система Республики Беларусь

21 Марта 2012, реферат

Термин "финансы" происходит от лат. "financia", что означает платеж. Впервые со значением "денежный платеж" он начал широко использоваться в 13-15 вв. в Италии, города которой (Флоренция, Венеция, Генуя) являлись в то время крупными центрами торговли, денежных расчетов и банковского дела. В дальнейшем термин "финансы" получил международное распространение и стал употребляться как понятие, связанное с системой денежных отношений, образованием денежных ресурсов, мобилизуемых государством для выполнения своих функций.

Финансовая система Швеции

13 Сентября 2013, доклад

Финансовая система Швеции как и финансовая система любого государства включает в себя следующие звенья:
• Государственный бюджет;
• Местные бюджеты;
• Государственный кредит;
• Специальные государственные фонды;
• Государственное страхование;
• Финансы предприятий.

Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски

12 Февраля 2012, контрольная работа

Задачами изучения этой контрольной работы «Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски» являются:
овладение методиками и приемами необходимых прогнозно-аналитических расчетных процедур, связанных с диагностикой последствий реализации различных рисков;
оценка возникновения рисков;
рассмотрение основных направлений снижения негативных последствий рисков.