Рефераты по экономической теории

Ақша айналысы және ақша жүйесі

06 Февраля 2013, курсовая работа

Көптеген шетел басылымдарында ақша айналымы деген ұғым кездеспейді. 90 – жылдардың орта шеңіне дейін ТМД – мүше елдердің басылымдарында «ақша айналысы» деген ұғымдарға анықтама беріліп, ол бір – біріне дәл ажыратылады. Ақша айналымы деп қолма – қол ақша мен қолма – қол емес ақшаның қозғалысын білдіретін кең ұғым айтылды. Экономиканың әр үлгісі бар ұғымдардың мәні мен құрылымын өзгеғртпей кейбір ерекшеліктер еңгізді.

Ақша қаражаттары

15 Мая 2012, курсовая работа

Халық шауашылығы есептерің арасында бухгалтерлік есептің алатын орны ерекше. Барлық экономикалық ғылымдар ішінде бухгалтерлік есеп өз алдына дараланып тұратын бөлек ғылыми сала. Бұл ғылымды жан-жақты зерттейтін, экономикалық жағынан талдайтын, өз алдына ғылыми даму жолдарын анықтайтын әдістермен бірге бұл ғылымды оқытатын пән бар.Осы орайда қоғамдық өндіріс процестерін бухгалтерлік есеп ғылымының пәні деп айтуға болады немесе қоғамдық өндіріс процестерін бухгалтерлік есепке алынатын біртұтас тұлға деп қарауға болады.

Ақша қаржысы, құнды қағаздар, есеп берудің бланкілерін түгелдеу

06 Ноября 2012, курсовая работа

Қаржы туралы ғылым оқу курсы ретіндегі “Қаржының” теориялық базасы болып табылатын экономикалық теорияның негіздеріне сүйенеді. Ол тауар-ақша қатынастары, қаржы ресурстарының басты көзі болып табылатын ұлттық табыс туралы және мемлекеттің табиғаты мен функциялары туралы ілімге негізделеді.
Қаржы туралы ғылымда және қаржыны зерделеу кезінде танып білудің негізгі әдісі- материалистік диалектикалық-тарихи әдіс қолданылады, ол нақты тарихи жағдайларды ескере отырып, қаржы қатынастары мен құбылыстарын олардың дамуы мен өзара байланыстылығы негізінде зерттеуді болжайды.

Бізнес в ЄС

26 Февраля 2013, контрольная работа

Мета дослідження – аналіз інвестиційної діяльності країн – членів ЄС, визначення позитивних чинників , які впливають на інвестиційний процес у країнах європейського співтовариства, розробка стратегічних напрямів залучення іноземного капіталу в Україну шляхом використання досвіду інвестиційної діяльності провідних країн ЄС.

Банк жүйесі

14 Ноября 2011, курсовая работа

Қазақстан Республикасының қазіргі банк жүйесінін құрылуы 1990 ж. желтоқсанында ҚазКСР-ның Жоғары Кеңесі қабылдаған "Банктер және банк қызметі туралы" Заңынан бастау алады. Заңға сәйкес республикада екі деңгейлі банк жүйесі құрылды: жоғары (бірінші) денгейдегі банк - ҚазКСР-ның Мемлекеттік банкі және төменгі (екінші) деңгейдегі банк - коммерциялық банктер жүйесі.

Банк як елемент ринкової економіки

25 Января 2012, реферат

В сучасних умовах розвитку національної економіки важливе значення має стан банківської системи. Саме банки є одним із головних джерел інвестування фінансових ресурсів в економіку країни. Забезпечення стабільності банківської системи — це першочергове завдання, яке необхідно вирішити на шляху інтеграції України до європейського економічного простору. З розвитком міжнародних відносин та посиленням глобаліза-ційних процесів у банківській сфері виникає все більше проблем, які необхідно негайно вирішити, щоб забезпечити її стабільність та нормальне функціонування національної економіки.

Банківська система як інфраструктурний елемент сучасної ринкової економіки

11 Ноября 2011, курсовая работа

Основне завдання банку - здійснювати посередництво в переміщенні коштів від кредиторів до позичальників.

Банки и их роль в рыночной экономике

25 Апреля 2012, курсовая работа

В условиях современной экономики Центральные банки – это «Банки банков», эмиссионная деятельность которых превращается в важнейший фактор регулирования экономики.
В странах с рыночной экономикой свободная предпринимательская деятельность опирается на денежную законодательную базу, крупное промышленное производство существует наряду с малым бизнесом, который поддерживается и стимулируется государством.

Банки и банковская система

04 Января 2012, курсовая работа

Данная тема выбрана мной в связи с тем, что банковская система - одна из важнейших и неотъемлемых структур рыночной экономики. Развитие банков, товарного производства и обращения шло параллельно и тесно переплеталось. При этом банки, проводя денежные расчеты, кредитуя хозяйство, выступая посредниками в перераспределении капиталов, существенно повышают общую эффективность производства, способствуют росту производительности общественного труда.

Банки и их роль в рыночной экономике

17 Января 2011, курсовая работа

Цель работы – определить роль банков в рыночной экономике.
В ходе работы решались следующие задачи:
-раскрыть сущность, функции банков;
-рассмотреть основные операции банков;
-выявить особенности современной банковской системы;
-провести анализ развития банковского сектора;
-показать пути развития системы банковского регулирования и банковского надзора в Российской Федерации.

Банки и их роль в современной экономике

05 Апреля 2011, курсовая работа

Основная цель написания курсовой работы – определить сущность банковской системы в РФ. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- рассмотреть структуру банковской системы;

- основные функции банковской системы;

- рассмотреть историю возникновения банковской системы;

- определить роль банковской системы в современной экономике.

Банки и их роль в современной экономике

03 Апреля 2013, курсовая работа

Цель данной курсовой работы - выявить роль современных банков в экономике страны. Исходя из данной цели, были поставлены следующие задачи:
- определить экономическую сущность банков;
- выявить функции и роль Центрального Банка; - проследить механизм создания "кредитных" денег;
- дать характеристику современному состоянию банковского сектора в экономике страны.

Банковская система и проблемы ее реструктуризации в России

15 Декабря 2011, курсовая работа

Также целью данной работы является необходимость рассмотрения проблемы реструктуризации банков в России, направленной на оздоровление всей банковской системы, на обеспечение ее надежности, на восстановление к ней доверия, создание условий защиты интересов всех сторон, а также повышение ответственности исполнительной и законодательной власти за последствия преобразований. Эта проблема актуальна, так как связана с сегодняшней экономической ситуацией в стране, когда банковская система переживает сложное для себя время.

Банковская конкуренция

29 Апреля 2012, курсовая работа

Расширение массовых операций всех кредитных институтов повлекло за собой стирание различий между банковскими группами, универсализацию банковской деятельности, а как следствие - усиление банковской конкуренции.
Банковская конкуренция - это совершающийся в динамике процесс соперничества коммерческих банков и прочих кредитных институтов, в ходе которого они стремятся обеспечить себе прочное положение на рынке кредитов и банковских услуг.

Банковская система

09 Марта 2013, курсовая работа

Целью работы является: охарактеризовать структуру банковской системы, функции ее отдельных компонентов и исключительную роль в нормальном развитии экономики стран. Россия не является исключением, и при переходе к рынку в ней сложилась новая банковская система. Естественно, она имеет некоторые особенности, свои собственные сложности и пути их разрешения. Вся система в данный момент находится в стадии становления, и не может избежать кризисов и потрясений. Именно поэтому важно понять, как свести негативные последствия к минимуму.
Задачей исследования информации в данной курсовой работе является определить понятие банков как элемента банковской системы, провести анализ структуры банковской системы, изучить деятельность центрального банка и коммерческих банков, а также других организаций, входящих в эту систему.

Банковская система в России

17 Февраля 2012, курсовая работа

Целью написания курсовой работы является анализ развития и формирования банковской системы России и определение мер по ее дальнейшему развитию. Процесс формирования банковской системы России в переходный период набирает ускоренные темпы, что и определяет актуальность выбранной темы. За всю нашу историю банки так часто игнорировали, до такой степени снизили их экономическое назначение, что даже сейчас, организуя переход к рынку, мы не уделяем им такого внимания, которого они заслуживают.

Банковская система и ее роль в рыночной экономике

16 Января 2012, курсовая работа

Цель данной работы рассмотреть банковскую систему и ее роль в рыночной экономике.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
Описать понятие и сущность банковской системы;
Рассмотреть структуру банковской системы РФ и ее основные элементы;
Изучить понятия банка и банковского продукта;
Раскрыть функции банков в экономике;
Рассмотреть институциональную характеристику банковской системы;
Проанализировать состояние Банковской системы России на конец 2010гг. – начало 2011г.;
Изучить стратегию развития банковского сектора РФ

Банковская система и ее роль в рыночной экономике

04 Марта 2013, курсовая работа

Цель курсовой работы - проанализировать банковскую систему России и определить ее роль в рыночной экономике. Для достижения цели курсовой работы будут выполнены следующие задачи:
- рассмотрены основные понятия и принципы построения банковской системы России;
- представлены операции коммерческого банка как основного звена банковской системы;
- выявлены проблемы становления эффективной банковской системы в России.

Банковская система и ее роль рыночной экономике

08 Мая 2014, реферат

Центральный Банк разрабатывает и проводит единую государственную денежно-кредитную политику, направленную на защиту и обеспечение устойчивости рубля.
В условиях падения производства и увеличения безработицы центральные банки пытаются оживить конъюнктуру путем расширения кредита и снижения норм процента. В условиях экономического подъема, часто сопровождающегося спекуляцией и ростом цен, центральные банки стремятся предотвратить «перегрев» конъюнктуры при помощи ограничения кредита, повышения процента, сдерживания эмиссии платежных средств.

Банковская система России и кредитно-денежная политика центрального банка

08 Января 2012, курсовая работа

Одним из необходимых условий эффективного развития экономики является формирование четкого механизма денежно-кредитного регулирования, позволяющего Центральному банку воздействовать на деловую активность, контролировать деятельность коммерческих банков, добиваться стабилизации денежного обращения.

Банковская система России: состояние, проблемы, перспективы развития

18 Апреля 2013, реферат

Только финансово устойчивые, эффективно функционирующие и конкурентные в мировом масштабе российские банки смогут обеспечить преумножение богатств России.
В своей работе я попробую раскрыть понятие банковской системы РФ, раскрыть её роль и значение, рассмотреть строение и состояние, разобрать проблемы функционирования, тенденции развития банковской системы в России.

Банковская система РФ

29 Ноября 2011, курсовая работа

Целью курсовой работы является исследование понятия банков и банковской системы и ее роли в экономике, также практический анализ банковской системы России.
Основными задачами работы являются:
выявление сущности банков;
определение их основных характеристик и функций;
рассмотрение структурных составляющих банковской системы;
рассмотрение элементов современной банковской системы;
определение роли банков в экономике;
установление тенденций и перспектив развития банков на современном этапе.

Банковская система РФ

06 Декабря 2011, курсовая работа

Целью моей курсовой работы является изучение банковской системы Российской Федерации. Задачами являются выявление структуры банковской системы России, установление ее роли в экономическом развитии страны, а также формулирование перспективы развития банковской системы РФ.
Банковская система РФ – это развитая система, и не только внешне, но и по сути проводимых операций. Расширяется сеть филиалов, представительств и внутри страны, и за рубежом, увеличивается сеть небанковских кредитных учреждений. Однако кризисные процессы сегодня осложнили положение банковского сектора России. Банки стремятся выжить в условиях современной конкуренции. Поэтому сегодня возникает необходимость налаживания банковской системы. Ведь ее стабильность имеет большое значение для эффективного осуществления денежно-кредитной политики.

Банковская система РФ

12 Марта 2012, курсовая работа

В сентябре 2006 г. рейтинговое агентство Fitch Ratings заявило, что среди банковских систем 81 стран мира банковская система России подвержена самым высоким потенциальным рискам. Аналитики агентства пришли к выводу, что «российский банковский сектор «подвержен потенциальному системному стрессу» из-за высокого роста цен на акции, недвижимость, реального эффективного курса национальной валюты и чрезмерно высокого соотношения объема кредитов частному сектору к ВВП».

Банковская система Украины

22 Апреля 2013, курсовая работа

Целью данной курсовой работы является изучение банковской системы Украины.
Для достижения поставленной задачи в работе решаются следующие задачи:
изучить сущность, функции и виды банков;
рассмотреть структуру банковской системы Украины;
охарактеризовать роль банков в экономике развитых стран;

Банковские риски

28 Апреля 2012, реферат

На протяжении почти шестидесятилетнего периода банки страны в своей деятельности не ощущали риска. Это было связано с тем, что начиная с 30-х годов банковская система, основанная на государственной форме собственности, работала в основном с государственными предприятиями и организациями. Преобладание государственности в народном хозяйстве означало, что по обязательствам заемщиков перед кредитными учреждениями в конечном счете отвечало государство в лице министерств и ведомств.

Банковский бизнес

16 Апреля 2011, реферат

В последнее десятилетие XX века в нашей стране были предприняты меры по децентрализации так называемой "монобанковской" системы, приняты законы о банках и банковской деятельности, привнесены элементы конкуренции в банковскую сферу, заложены основы функционирования новой российской банковской системы, ориентированной на потребности экономики рыночного типа. Череда кризисов в последние годы предопределила необходимость формирования условий для повышения устойчивости банков и развития конкуренции в банковской системе.

Банкротство предприятий

11 Сентября 2011, курсовая работа

Основной целью курсовой работы является освещение проблемы банкротства в целом с учетом современных российских условий. В этом направлении рассматриваются следующие вопросы: понятие банкротства как неотъемлемого атрибута рыночной экономики; основные критерии несостоятельности и процедуры банкротства, установленные российским законодательством.

Банкротство предприятий в современных условиях

25 Января 2013, курсовая работа

Данная курсовая работа отличается тем, что в ней сделан акцент на тех проблемах, выявление которых в наибольшей степени отвечает потребностям развития экономики, а также изложен материал, по которому будет видна роль банкротства в экономике. В курсовой работе также содержится представительный материал по диагностике финансового состояния предприятия.

Банктердің өтімділігі мен төлем қабілеттілігі

18 Декабря 2012, курсовая работа

Курстық жұмысының басты мақсаты банк өтiмдiлiгi мен төлем қабілеттiлiгiн басқару мәселелерiне қатысты әлемдiк банк тәжiрибесiн зерттеу және оның жергiлiктi жағдайға бейiмделуi болып табылады. Банк өтiмдiлiгi мен төлем қабілеттiлiгiн бағалау әдiстерi, сонымен қатар Қазақстанның тұрақты банк жүйесiн құрау үшiн қазiргi жағдайларда оларды тиiмдi басқару әдiстерi өңделiп және жетiлдiрiлiп жатыр.