Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту

Аналіз релевантної інформації для прийняття управлінських рішень в роздрібної торгівлі

03 Января 2012, курсовая работа

Управління підприємством – це складний і багатогранний процес. Власникам підприємства та менеджерам постійно доводиться приймати управлінські рішення, від яких залежать не тільки результати поточної діяльності (операційної, фінансової), а й саме існування підприємства як суб’єкта фінансово-господарської діяльності на ринку.

Аналіз та розкриття конкретної виробничої ситуації за першим чи третім питанням практичної роботи

15 Апреля 2013, контрольная работа

Розглянемо особливості підприємства ЗАТ "Уряд звуку", на базі якого проводилися практичні дослідження проблем аудиту обліку імпортних операцій.Організаційно-правова форма даного підприємства - акціонерне товариство закритого типу, яке здійснює свою діяльність на підставі Статуту та Установчого Договору. У Договорі в якості основного виду діяльності передбачена оптова торгівля імпортними товарами - компакт-дисками та аудіокасетами, виробленими в США.На поставки компакт-дисків та аудіокасет був укладений контракт з однією з провідних фірм - виробників даного виду товару.Конкурентна здатність підприємства ЗАТ "Уряд звуку" забезпечується відповідним вибором напрямку в сучасному музичному мистецтві (стиль "New Age"), який мало представлений на внутрішньому ринку.

Аналіз, облік та аудит в системі економічних відносин

13 Марта 2013, дипломная работа

Об’єктом дослідження є – обліковий процес безготівкових грошових потоків ДП «Житомирсьий лікеро-горілчаний завод». Предмет дослідження – систематизований облік безготівкових грошових потоків та операцій на поточному рахунку ДП «Житомирсьий лікеро-горілчаний завод».
Методи дослідження: дедуктивний, індуктивний, монографічний, розрахунково-конструктивний методи, економічний аналіз та інші.
Основною інформаційною базою дослідження стали Закон України

Аналітичний и синтетичний облік ПДВ

20 Февраля 2012, реферат

Облік ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету: складаючи робочий план рахунків, наказ про облікову політику, положення про документообіг в організації, необхідно пам'ятати, що інформація повинна бути достовірною, її отримання повинно займати мінімум часу, а бухгалтерський облік треба вести так, щоб при незначних трудових витрат можна було б трансформувати його дані до інформацію для управлінського обліку та податкових розрахунків.

Анализ дебиторской задолженности

26 Января 2012, контрольная работа

Система контроля за движением и своевременным погашением дебиторской задолженности организуется как самостоятельный блок общей системы финансового контроля на предприятии.

Анализ деловой активности предприятия

28 Октября 2011, реферат

Коэффициенты деловой активности позволяют проанализировать, на сколько эффективно предприятие использует свои средства. Скорость оборота (количество оборотов за период), т.е. скорость превращения в денежную форму, оказывает влияние на платежеспособность и отражает повышение производственно-технического потенциала.

Анализ обеспеченности организации основными средствами

11 Марта 2013, курсовая работа

Целью курсовой работы является изучение методики и проведение анализа обеспеченности предприятия основными фондами и эффективности их использования.
В зависимости от цели в работе были поставлены и решены следующие задачи:
изучить значение и источники информации анализа основных фондов;
рассмотреть методику проведения анализа основных фондов;
дать организационно-экономическую характеристику деятельности предприятия;
провести анализ обеспеченности основными фондами;
найти пути улучшения использования основных средств.

Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами и эффективности их использования

01 Октября 2011, курсовая работа

Широкая программа экономического и социального развития республики предусматривает вовлечение в хозяйственный оборот все большего количества материально-технических ресурсов и увеличение потребностей производства в различных видах сырья. Удовлетворение потребностей народного хозяйства в материальных ресурсах за счет увеличения их объемов ограничивается их размерами добычи и запасов, а также производства.

Анализ оборотных активов

08 Марта 2011, курсовая работа

Актив баланса содержит сведения о размещении капитала, имеющегося в распоряжении предприятия, то есть о вложении его в конкретное имущество и материальные ценности, о расходах предприятия на производство и реализацию продукции и об остатках свободной денежной наличности. Каждому виду размещенного капитала соответствует отдельная статья баланса.

Анализ отчета о прибылях и убытках

11 Декабря 2011, практическая работа

Отчет о прибылях и убытках характеризует финансовые результаты деятельности организации за отчетный период. В отчете о прибылях и убытках данные о доходах, расходах и финансовых результатах представляются в сумме нарастающим итогом с начала года до отчетной даты.

Анализ производства и реализации продукции

30 Октября 2011, контрольная работа

Рассчитать величину влияния структурных сдвигов на объем товарной продукции и определить влияние:
а) фактического объема выпуска;
б) структурных сдвигов на объем товарной продукции.
Методом цепной подстановки сделать анализ обеспеченности объема реализации товарными ресурсами. На основании товарного баланса выполнить расчеты в двух оценках: по себестоимости; по отпускным ценам.

Анализ современного состояния развития кооперативных процессов

11 Марта 2011, курсовая работа

Цель курсовой работы изучить развитие кооперативных процессов в сельском хозяйстве России.

Основными задачами курсовой работы являются:

•изучение сущности и принципов кооперации;
•изучение история развития кооперации в России;
- анализ современного состояния экономической деятельности в сельском хозяйстве России;

- анализ и перспективные направления развития кооперативных процессов в сельском хозяйстве.

Анализ хозяйственной деятельности

31 Января 2013, курсовая работа

Осуществление производственной деятельности связано с использованием различных материальных ресурсов, необходимых для создания, переработки продукции. Материальные ресурсы являются важнейшим элементом затрат предприятия.
В условиях перехода к рыночной экономике все большее значение приобретают качественные показатели использования материальных ресурсов, например такие, как снижение материалоёмкости продукции, экономия и т.д.

Анализ активных операций кjммерческого банка

25 Марта 2012, реферат

Введение………………………………………………………………………….…………2
1. Активные операции, их роль и место в банковской деятельности……..………...4
2. Анализ деятельности коммерческих банков в части активных операций……….8
3. Принципы организации и новые пути повышения эффективности активных операций коммерческого банка…………..………………………………………………12
Заключение………………………………………………………………………...………20
Список литературы………………………………………………………………………..22

Анализ активов и пассивов баланса

19 Марта 2015, курсовая работа

Осуществление производственной деятельности связано с использованием различных средств труда, необходимых для создания переработки, продвижения, хранения продукции и услуг. Они являются важнейшими элементами производительных сил и определяют их развитие. В практике анализа средства труда выделены в отдельный объект - основные средства предприятия. Основные средства оказывают непосредственное воздействие на эффективность производства, качество работы и результаты всей финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Анализ аудиторской деятельности в РФ

03 Апреля 2013, курсовая работа

Целью данной курсовой работы является – изучение аудиторской деятельности в Российской Федерации.
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
- рассмотреть возникновение и необходимость аудиторской деятельности;
- раскрыть сущность аудита и этапы развития аудита в России;
- оценить современное состояние аудита;
- провести анализ аудиторской деятельности в Российской федерации;
- сформировать предложения и рекомендации по результатам проведенного анализа.

Анализ банкротства в Украине

17 Декабря 2012, курсовая работа

Объективным процессом рыночной экономики, основанной на конкуренции, является постоянный «переток» капиталов в наиболее доходные сферы, перераспределение собственности от неэффективных хозяйствующих субъектов к эффективным. Осуществляется данное перераспределение посредством процедуры банкротства. Поэтому в любой цивилизованной стране с развитой экономической системой одним из основных элементов механизма регулирования рыночных отношений является процедура банкротства.

Анализ безубыточности

24 Ноября 2011, реферат

Руководителю любого предприятия на практике приходится принимать множество разнообразных управленческих решений. Каждое принимаемое решение, касающееся цены, затрат предприятия, объема и структуры реализации продукции, в конечном итоге сказывается на финансовом результате предприятия.
Простым и весьма точным способом определения взаимосвязи и взаимозависимости между этими категориями является установление точки безубыточности - определение момента, начиная с которого доходы предприятия полностью покрывают его расходы.

Анализ безубыточности многопродуктового продукта

28 Марта 2012, курсовая работа

Целью работы является комплексное исследование организации анализа безубыточности многопродуктового производства.
Для достижения поставленной цели решены следующие задачи изучить:
Основные положения анализа безубыточности;
Методы, применяемые в системе бухгалтерского управленческого учета для анализа безубыточности производства;
Планирование безубыточности;
Анализ безубыточности многопродуктового производства;
Построение графиков безубыточности многопродуктового производства.

Анализ безубыточности. Задачи анализа безубыточности

09 Марта 2013, курсовая работа

Руководителю любого предприятия на практике приходится принимать множество разнообразных управленческих решений. Каждое принимаемое решение, касающееся цены, затрат предприятия, объёма и структуры реализации продукции, в конечном итоге сказывается на финансовом результате предприятия. Простым и весьма точным способом определения взаимосвязи взаимозависимости между этими категориями является установление точки безубыточности – определение момента, начиная с которого доходы предприятия полностью покрывают его расходы.

Анализ бухгалтерского баланса

03 Августа 2011, контрольная работа

Задание: 1.Заполнить таблицу 1.1 данными из бухгалтерского баланса.
2.Провести горизонтальный анализ на начало и на конец каждого года.
3.Проанализировать и оценить динамику изменения структуры баланса.

Анализ бухгалтерского баланса

17 Мая 2014, контрольная работа

Анализ структуры активов и пассивов бухгалтерского баланса является частью анализа имущественного положения организации при анализе финансового состояния предприятия. Анализ активов и пассивов баланса позволяет проследить динамику их состояния в анализируемом периоде. Анализ структуры и динамики статей баланса показывает:
— какова величина текущих и постоянных активов, как изменяется их соотношение, а также выявить источники финансирования;
— какие статьи растут опережающими темпами, и как это сказывается на структуре баланса;

Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности

11 Ноября 2011, реферат

В экономике, как и в других сферах человеческой деятельности, общепринятым является постоянное стремление к соответствию между потребностями и возможностями их удовлетворения. Такова диалектика общественного развития. Например, объем производства должен быть увязан с объемом заготовления производственных запасов; использование последних - с наличием рабочей силы, обеспечением средствами труда. Выпуск продукции следует учесть с потребностями рынка.

Анализ бухгалтерской и экономической прибыли

02 Марта 2013, реферат

Прибыль является первоочередным стимулом к созданию новых или развитию уже действующих предприятий. Возможность получения прибыли побуждает людей искать более эффективные способы сочетания ресурсов, изобретать новые продукты, на которые может возникнуть спрос, применять организационные и технические нововведения, которые обещают повысить эффективность производства.

Анализ бухгалтерской отчетности на примере ОАО «ЛУКОЙЛ»

13 Июня 2015, курсовая работа

Все вышеизложенное обосновывает актуальность данной темы.
Целью данной работы является анализ бухгалтерской отчетности на примере ОАО «ЛУКОЙЛ».
Для реализации поставленной цели в курсовой работе решены следующие задачи:
* Раскрыть основы нормативного регулирования бухгалтерской отчетности;
* Проанализировать организацию бухгалтерской отчетности на примере ОАО «ЛУКОЙЛ».

Анализ бухгалтерской финансовой отчетности

21 Марта 2012, контрольная работа

Одним из важнейших показателей итоговой деятельности фирмы в условиях рынка является прибыль. Значение прибыли состоит в том, что она выступает в качестве синтетического показателя оценки хозяйственной деятельности, источника средств на развитие производства и материального стимулирования. В условиях рыночной экономики прибыль составляет основу экономического и социального развития организации.

Анализ валютных операций Коммерческого Банка

26 Октября 2013, дипломная работа

целью данной курсовой работы является - анализ проведения валютных операций коммерческими банками.
Объектом исследования является АКБ «РУССЛАВБАНК»
Для достижения указанной выше цели поставлены следующие задачи:
 изучить теоретические аспекты проведения валютных операций коммерческими банками;
 проанализировать валютные операции АКБ «РУССЛАВБАНК» ;

Анализ взаимосвязи затрат и прибыли

18 Февраля 2013, курсовая работа

В данный момент предприятиям предоставляется право самостоятельно разрабатывать собственные производственные программы, заниматься планированием производственного и социального развития, определять стратегии ценовой политики. Поэтому для принятия оперативных и эффективных решений руководителям и менеджерам необходима достоверная и качественная информация о финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Анализ взаимосвязи объема производства, себестоимости и прибыли в управленческом учете на примере учебно-опытного хозяйства "Пригородн

07 Мая 2013, курсовая работа

Целью данной курсовой работы является рассмотрение важной составляющей системы "директ-костинг" – анализа взаимосвязи объема производства, себестоимости и прибыли в управленческом учете.
Важно теоретически изучить данную методику и рассмотреть ее применительно к конкретному предприятию.
Задачами данной курсовой работы являются:
теоретическое изучение взаимосвязи объема производства, себестоимости и прибыли;
общая организационно-экономическая характеристика деятельности рассматриваемого объекта – учебно-опытного хозяйства "Пригородное" АГАУ;
описание системы учета затрат, применяемой в учебно-опытном хозяйстве "Пригородное";
применение методики анализа взаимосвязи "объем производства - себестоимость – прибыль" на примере учебно-опытного хозяйства "Пригородное".

Анализ вкладных операций банка и направления его совершенствования

18 Ноября 2011, курсовая работа

Целью курсовой работы является – определить экономическую сущность вкладных (депозитных) операций банка, изучить методики проведения финансового анализа вкладных (депозитных) операций банка и определить пути совершенствования анализа операций банка по привлечению средств клиентов во вклады (депозиты)