Рефераты по биологии

Жизнь микроогранизмов

27 Марта 2012, реферат

Повсеместное распространение, быстрое размножение и особенности
метаболизма микроорганизмов накладывают отпечаток на жизнь всей
планеты. Процессы, в которых принимают участие микроорганизмы, прежде
всего, являются определяющими и необходимыми звеньями круговорота
таких элементов, как углерод, азот, сера, фосфор, а также других биогенных элементов. Без микроорганизмов приостановился бы круговорот
веществ в природе и жизнь на Земле стала бы невозможной.

Жүйек жүйесі

14 Февраля 2013, статья

Егер адам баласына аяқ асты ажал келіп қалса, ол міндетті түрде өкіне бастайды. Ол адам ешқашан қолдан келмеген ісі үшін өкінбейді, керісінше шамасы жетіп тұрып, жақсы бір амалдарды істемей кеткені үшін өкінеді. Сонымен адам баласы осы дүниеде тағдырына жазылған өмірін сүріп жүріп, бір амалымен болса да Алла ризашылығына жетсе, онда ол мына дүниені ұтқан, жеңген, тиімді пайдаланған пенде болып есептелінеді. Егер пенде баласы бүкіл өмірінде Алла ризашылығына жететін бір амал істей алмай кетсе, онда дүние ол адамды жеңді, шапты, алдады. Енді жиған дүниеңді артқа қалдырып, жасаған жақсы немесе жаман амалдарыңды арқалап Құдайдың алдына барасыз. Қандай қуанышты, нендей өкінішті!.

Жүйке жүйесі

31 Января 2013, реферат

Жүйке жүйесі - адам мен жануарлар организмдерінің қоршаған ортаға бейімделуін реттейтін жүйе. Жүйке жүйесін зерттейтін морфологияның бөлімін гр. neurologia(грек, neuron — жүйке, жүйке жасушасы; logos — ілім) деп атайды. Жүйке жүйесінің қызметтері рефлекстер арқылы іс жүзіне асады.

Жүрек аурулары

17 Декабря 2012, реферат

Жүрек тамыры ауруларының халықтың арасында қазіргі уақытта таралғандығы соншалық оны ХХ ғасырдың ауруы деп атай бастады. 19 ғасырда тырысқақ жайлады, ХХ ғасырдың басында халық туберкулезден, сүзектен басқа да жұқпалы аурулардан шетінеді. Біздің жүзжылдықтың алдыңғы жартысында жүрек пен тамыр аурулары алдыңғы қатарға шығып, қазіргі адам үшін №1 тажалға айналды.
Жүрек аурулары, әр түрлі аурулардың асқынуынан немесе жүрек және қантамыр жүйесі қызметі бұзылуы мен зақымдануынан пайда болатын аурулар. Жүрек ауруларының жиі кездесетін түрлері: ревматизм, гипертония, жүрек ақауы, жүрек демікпесі, жүрек және қан тамыр неврозы, миокард инфарктысы, гипотония, т.б.

Жүрек қан тамырлар жүйесінің аурулары

25 Февраля 2013, реферат

Жүрек пен қан тамырлар жүйесі – мал организміндегі ең басты жүйенің бірі. Оның негізгі қызметі – ағзалар мен ұлпаларды оттегімен, сумен және түрлі нәрлі заттармен қамтамасыз еткізіп, зат алмасуынан қалған керексіз заттарды денеден шығару.
Малда жүрек пен қантамырлар аурулары көбінесе індетті немесе түрлі жұқпалы емес аурулардың асқынуынан болады. Кейде, негізгі ауруды жойғаннан кейін малдың шығынға ұшырауына жүрек пен қан тамырларының қайтадан орнына келмейтіндей болып өзгеруі себепкер болады. Бұл аурулар арнайы бағыттандырылған шаруашылықтар мен өнеркәсіптік кешендерде жиі кездесіп тұрады.

Забота о потомстве у рыб

17 Января 2012, творческая работа

Забота о потомстве проявляется не у всех рыб, но бывает очень интересной, особенно у живущих среди подводных скал, в приливной зоне, заливах, бухтах, реках и озерах.
В течение многих миллионов лет вырабатывались у рыб самые удивительные способы заботы о потомстве. Одни рыбы выискивают и находят надежные места для метания икры, другие по-разному оберегают икру, а затем и молодь до полного перехода ее к самостоятельной жизни.

Загальна характеристика складу жирів

13 Апреля 2014, реферат

Натуральні рослинні масла і тваринні жири не є хімічно чистими речовинами. Вони являють собою суміш тригліцеридів (власне жири) і супутніх їм речовин. При цьому на частку тріглецерідов доводиться 95-97%, а решта 5-3% - супутні тригліцериду речовини, у тому числі 0,05-0,3% води.
Харчова цінність різних жирів не однакова і в значній мірі залежить від засвоюваності жиру організмом. Засвоюваність жиру в свою чергу залежить від температури його плавлення. Так, жири з низькою температурою плавлення, що не перевищує 37 0 (тобто температури людського тіла), мають здатність найбільш повно і швидко емульгувати в організмі і, отже, найбільш повно і легко засвоюється.
До жирів з низькою температурою плавлення відносять вершкове масло, свиняче сало, гусяче сало, всі види маргаринів, а також рідкі жири.

Загрязнение и способы очистки гидросферы

23 Апреля 2012, реферат

Гидросфера - водная среда, которая включает поверхностные и подземные воды. Поверхностные воды в основном сосредоточены в Мировом океане, содержащем около 91% всей воды на Земле. Если земной шар уподобить яйцу, то земная кора - это скорлупа, а гидросфера - тончайшая, меньше микрона, пленка на ее поверхности. Если же нашу планету уподобить головке ребенка, то вся гидросфера будет равняться двум слезинкам на его ресницах. И очень часто гидросферу загрязняют. Основными видами загрязнения гидросферы являются:

Задача по "Генетике"

11 Февраля 2013, задача

Гетерозиготный гималайский кролик скрещен с альбиносной самкой. Определить генотип и фенотип потомства (доминантный ген С обусловливает развитие пигмента - черной окраски; его рецисивный аллель - с - вызывает альбинизм; имеется также аллель Сh, вызывающий гималайскую окраску - черные уши, лапы и кончик хвоста; этот ген рецессивен по отношению к гену С и доминантен к гену с).

Заказники Новосибирской области

04 Апреля 2013, контрольная работа

Государственный природный заказник – территория (акватория), имеющая особое значение для сохранения или восстановления природных комплексов и поддержания экологического баланса. Хозяйственная деятельность на территориях заказников продолжается, но лишь в той мере, в какой это не наносит вреда охраняемым объектам.

Закономерности потока веществ в прокариотической и эукариотической клетках

09 Марта 2013, курсовая работа

Клетка представляет собой основную структурно-функциональную и генетическую единицу живого. В ней (ядро и цитоплазма) сосредоточена вся генетическая информация любого организма. Поэтому прежде, чем изучать непосредственно генетику, необходимо ознакомиться с основами строения и функционирования клетки.
Жизнедеятельность любого живого организма определяется жизнедеятельностью его составляющих единиц - клеток.

Законы Г.Менделя

30 Декабря 2010, реферат

Первые идеи о механизме наследственности высказали еще древнегреческие ученые Демокрит, Гиппократ, Платон, Аристотель. Автор первой научной теории эволюции Ж.-Б. Ламарк воспользовался идеями древнегреческих ученых для объяснения постулированного им на рубеже XVIII-XIX вв. принципа передачи приобретенных в течение жизни индивидуума новых признаков потомству. Ч. Дарвин выдвинул теорию пангенезиса, объяснявшую наследование приобретенных признаков. Законы наследственности, открытые Г. Менделем, заложили основы становления генетики как самостоятельной науки.

Заповедники и охрана природы

22 Ноября 2012, реферат

Заповедники - образцы нетронутой, дикой природы - по праву называют природными лабораториями. Они особенно нужны нам сейчас, когда мы должны понять направления изменений природной Среды под влиянием деятельности человека и отыскать пути наиболее бережного и разумного использования ее богатств. Такие образцы необходимо было вдумчиво и умело выбирать. И места для наших заповедников отыскивали крупнейшие знатоки природы. Они отдали многие годы жизни делу создания заповедников и вложили в него свою любовь к делу. Заповедники наши прекрасны, и вызывают восхищение, у всякого кому приходится бывать там. Исключительная роль заповедников в сохранении и восстановлении редчайших животных, растений, неповторимых ландшафтов и др. заповедников природы.

Зарождение биологии в Древнем Китае

15 Апреля 2013, реферат

Характерную особенность древнекитайской цивилизации составлял культ образованности и грамотности. Основные направления философско-теоретического мышления древнего Китая придавали исключительную важность гуманитарному фактору, признавали человека венцом природы и ставили его вровень с небом и землей; в этой космической триаде человек, как связующее звено, обусловливал единство мира. Наиболее важное место в этом направлении занимает конфуцианство — этико-политическое учение философа-идеалиста Конфуция.

Защита животных

13 Сентября 2013, доклад

Своей хозяйственной деятельностью люди наносят большой вред окружающей среде. Человек вырубает леса, осушает водоемы, истребляет целые популяции животных. Такая деятельность недопустима ! Ведь она приводит к исчезновению многих видов животных. Сегодня, как нельзя остро стоит проблема вымирания животных. Так, на земле из-за деятельности человека больше нет морских коров, туров, тарпанов.

Здоровий спосіб життя

14 Января 2012, реферат

Фахівці стверджують, що резерви людського організму використовуються людьми слабко, і тривалість життя вже сьогодні може бути істотно збільшена. Цифри називаються різні: 120, 150, 400 і більш років, аж до необмеженого довголіття. Напевно багато хто чув про людину по імені Поль Брег.

Здоровый образ жизни

17 Марта 2012, доклад

Главными бедами современного человека являются нескомпенсированность стрессов физической нагрузкой (гиподинамия, гипокинезия); разлад с естественным биоритмами организма, связанный с характером труда либо с неправильным образом жизни; нерациональное питание.
Здоровый образ жизни – это сложившийся у человека способ организации производственной, бытовой и культурной сторон жизнедеятельности, позволяющий в той или иной мере реализовать свой творческий потенциал.

Здоровый образ жизни

23 Февраля 2012, доклад

В последние годы благодаря возрастающей технизации и автоматизации многих производственных процессов уменьшилась доля физической работы, соответственно снизился расход энергии. Это привело к тому, что энергетическая ценность пищи превышает энергозатраты. В связи с этим резко увеличилось число людей, страдающих ожирением и связанными с ним хроническими неинфекционными заболеваниями.

Здоровый образ жизни

02 Марта 2013, реферат

Понятие «здоровый образ жизни» — концентрированное выражение взаимосвязи образа жизни и здоровья человека. Здоровый образ жизни объединяет все, что способствует выполнению человеком профессиональных, общественных и бытовых функций в оптимальных для здоровья и развития условиях. Он выражает определенную ориентированность деятельности личности в направлении укрепления и развития личного (индивидуального) и общественного здоровья.

Здоровье населения Оренбургской области

01 Марта 2013, контрольная работа

Демографическая политика Оренбургской области направлена на увеличение продолжительности жизни населения, сокращение уровня смертности, рост рождаемости, регулирование внутренней и внешней миграции, сохранение и укрепление здоровья населения и улучшение на этой основе демографической ситуации.

Здоровье человека

04 Ноября 2012, доклад

Каждый человек хочет быть здоровым. Здоровье-это то богатство,
которое нельзя купить за деньги или получить в подарок. Люди сами
укрепляют или разрушают то, что им дано природой. Один из важнейших
элементов этой созидательной или разрушительной работы - это питание.
Всем хорошо известно мудрое изречение: «Человек есть то, что он ест».

Здоровье, заболеваеия и питание пожилых людей

12 Марта 2012, доклад

В целом большинство пожилых людей утверждают, что по большей части здоровье у них хорошее и даже отменное. Им приходится адаптироваться к медленному развитию артрита или побочным эффектам лекарств, призванных снизить кровяное давление или ослабить проявления признаков каких-либо других заболеваний, однако чаще всего они легко справляются с этим.

Земноводні

08 Апреля 2012, курсовая работа

Об’єкт даної роботи – клас земноводні. Це самий нечисленний клас хребетних. Назва цієї групи говорить про те, що ці тварини, що виходять на сушу, не відірвалися ще в повній мірі від життя у воді.
Метою курсової роботи є детальне розглянення та дослідження виникнення земноводних, зовнішньої та внутрішньої будови, різноманітність видів, значення у природі та для людини.

Земноводные

12 Октября 2011, реферат

Земноводных считают вездесущими животными, поскольку этим практически голым созданиям дана возможность обитать и производить потомство в самых различных водных средах и, как ни удивительно, почти во всех частях света (кроме Антарктиды).

Зерттеу түрлері

08 Декабря 2011, реферат

Нарықтық экономика жағдайында тәуекел – бұл кәсіпкерліктің маңызды элементі. Тәуекел адамдардың кабылдайтын шешімдерінің дұрыс нәтижелілігіне әсер ететін көптеген шарттар және факторлармен байланысты қызметтердің кез келген түрлеріне тән. Тарихи тәжірибе көзделген нәтижелерге жетпеу тәуекелі тауарлы-ақшалай қатынастар және шаруашылық айналым қатысушыларының бәсекелестігі жалпылылығында көрінетіндігін көрсетеді. Сондықтан капиталдық қатынастардың пайда болуы және дамуымен байланысты тәуекелдің түрлі теориялары пайда болады, ал экономикалық теорияның классиктері шаруашылық қызметтегі тәуекел мәселелерін зерттеуге көп көңіл бөледі.

Зиянды дағдылардан аулақ болу

28 Февраля 2012, реферат

“ Темекі шегу – адамның орынсыз тілегінен туған бақытсыздық” – деген болатын орыстын белгілі фармакологы И. М. Догель. Өйткені адам баласында темекіге деген табиғи қажеттілік жоқ.
Еуропаға темекіні Колумбтың матростары әкелгені тарихтан белгілі. 1992 жылы еуропалықтар осы қайғылы датаның 500 жылдығын атап өтті. Ал африка халқы оның дәміе бірнеше ғасыр бұрын тартқан болатын. Темекінің Еуропада кеңінен таралуына француз халымы Жан Нико да себепкер болды. Ол теңізшілер әкелген темекі дәндерінен бірінші рет темекі өсіріп, өзінің атымен аталған “барлық ауруға қарсы ем ”- никотинді тапты.

Значение здорового образа жизни

10 Марта 2013, реферат

Здоровье человека очень важная ценность жизни! Его нельзя купить ,за ним нужно следить, улучшать и укреплять! Здоровье зависит от множество факторов! К сожалению, многие люди не следят за здоровьем, кому-то в рабочем процессе просто некогда о нем думать, а кому- то просто лень…
В основном молодежь сейчас, занятой народ, они работают, гуляют, развлекаются и им не до собственного здоровья, их пока что ничего не беспокоит, но как только наступает зрелый образ жизни, начинаются проблемы со здоровьем, выскакивают болячки, выявляются различные болезни.

Значение теории самоорганизации в современной картине мира

16 Февраля 2012, контрольная работа

Целью данной работы является рассмотрение сущности самоорганизации в неживой природе.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
Раскрыть понятие самоорганизации;
Описать сущность синергетического подхода и особенности диссипативных структур;
Раскрыть значение теории самоорганизации для общей картины мира;
Рассмотреть понятие и сущность системности в неживой природе;
Описать уровни организации материи во Вселенной;

Зрительная сенсорная система

12 Декабря 2011, реферат

Любой сенсорный сигнал, независимо от своей модальности, преобразуется в рецепторе в определенную последовательность (паттерн) потенциалов действия. Организм различает виды раздражителей только благодаря тому, что сенсорные системы обладают свойством специфичности, т.е. реагируют только на определенный вид раздражителей.

Согласно закону «специфических сенсорных энергий» Иоганнеса Мюллера, характер ощущения определяется не стимулом, а раздражаемым сенсорным органом. Например, при механическом раздражении фоторецепторов глаза возникнет ощущение света, но не давления.

Изучение интенсивности углеводного обмена в клетках дрожжей Saccharomyces cerevisiae в зависимости от типа углевода

23 Октября 2011, курсовая работа

Производство этанола. Этанол широко используется в химической промышленности, как исходное соединение для синтеза многих веществ, как растворитель, экстрагент, антифриз и т.п.Велика вероятность того, что у этанола есть будущее в качестве топлива, он намного более экологичен, нежели бензин.
Крупномасштабное получение этанола в качестве топлива на данный момент происходит в странах Южной Америки, например, в Бразилии. В качестве источника углеводов используют сахарный тростник, а продуцентами являются Saccharomyces cerevisiae. Так же возможно получение этанола из отходов целлюлозно-бумажной промышленности, т.к. остатки древесины содержат множество пентоз.