Рефераты по страхованию

Поняття і зміст страхування

04 Марта 2013, реферат

В розумінні взаємозахисту і взаємодопомоги страхування існує від самого початку існування людства. Зокрема і на землях сучасної України.
Як відомо людство в своєму розвитку має дві ступені розвитку господарства: так зване природне господарство (натуральна економіка) без грошових відносин і грошове господарство (економіка з елементами ринку) із застосуванням грошей. З найдавніших часів в українських селах, ще до появи і широкого розповсюдження грошових відносин існувало страхування членів сільської громади у такому вигляді: якщо хтось, наприклад, внаслідок пожежі втрачав майно, або якщо комусь треба було зібрати врожай, то йому допомагала вся громада своєю працею і своїм майном.

Поняття страхування та його функції

03 Сентября 2014, контрольная работа

Аналіз механізмів державного регулювання та заохочення страхової діяльності у розвинених країнах світу засвідчує, що ці механізми, адаптовані до умов місцевого ринку, мають законодавчу базу та певним чином структуровані. Вони передбачають: розробку законодавчих актів, що регулюють страхову діяльність, та визначення об'єктів обов'язкового страхування; впровадження механізму регламентування співвідношення страхових зобов'язань та активів, розподіл страхових резервів, місце посередників у страховому бізнесі, умови ліцензування страхувачів; а також визначають процедури визначення страхової компанії банкрутом та механізм захисту страхувальників за цих умов.

Порівняння особливостей страхування професійної відповідальності за видами професій

08 Марта 2011, реферат

Майновий, компенсаційний характер: особа, яка завдала шкоду життю, здоров'ю чи майну третіх осіб, зобов'язана повністю відшкодувати збитки потерпілій стороні. Треті особи - невизначене коло осіб, яким Страхувальник може завдати майнової шкоди. Страхова сума встановлюється за згодою сторін і часто називається лімітом відповідальності.

Порядок заключения коммерческих договоров

23 Декабря 2011, контрольная работа

Коммерческий договор является разновидностью гражданско-правового договора. Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (п. 1 ст. 420 ГК). Данное определение характеризует договор как двустороннюю - или многостороннюю сделку, на основании которой возникает гражданско-правовое обязательство.
Понятие «договор» используется в нескольких значениях.
Договором именуют не только сделку, но и само возникающее из нее обязательственное правоотношение, а также письменный документ, в котором закреплены условия сделки.

Порядок исчисления и уплаты страховых взносов

04 Мая 2015, курсовая работа

Налоговая льгота – это предоставленная налоговым законодательством исключительная возможность смягчения налогового бремени для налогоплательщика .
Льготами по налогам и сборам признаются предоставляемые отдельным категориям налогоплательщика и плательщиков сборов предусмотренные законодательством преимущества по сравнению с другими налогоплательщика или плательщиков сборов, включая возможность не уплачивать налог или сбор или уплачивать их в меньшем размере.

Правила обязательного медицинского страхования

15 Декабря 2011, курсовая работа

Цель медицинского страхования - гарантировать гражданам при возникновении страхового случая получение медицинской помощи за счет накопленных средств и финансировать профилактические мероприятия.
Для осуществления медицинского страхования необходимо заключить договор между субъектами данного страхования. Субъекты медицинского страхования выполняют обязательства по заключенному договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Правила страхования грузов

24 Января 2012, реферат

Страхование грузов в России подчиняется Федеральному закону от 31 декабря 1997 года № 157-ФЗ «О страховании». Однако в этом законе описывается деятельность страховых организаций, но нет слов о страховании грузов. Соответственно страхование грузов подчиняется заключенным договорам со страховыми компаниями, которые не противоречат основному закону № 157-ФЗ «О страховании».

Правовое регулирование обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

05 Декабря 2011, курсовая работа

Целью работы является выявление проблемных вопросов применения обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств и наложения санкций за отсутствие полиса и по договору страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Правовое регулирование организации страхового дела

28 Марта 2011, курсовая работа

Целью настоящей работы является изучение правового регулирования организации страхового дела.
Задачами являются:
1. Изучение понятия, актуальности и правового регулирования организации страхового дела.
2. Анализ положений законодательства, регулирующего договор добровольного медицинского страхования

Правовое регулирование организации страхового дела

12 Декабря 2012, реферат

Страхование как система защиты имущественных интересов граждан, организаций и государства является необходимым элементом социально-экономической системы общества. Страхование является самостоятельным звеном финансовой системы РФ. Оно выступает в двух обособленных формах: в форме социального страхования и собственно страхования, связанного с непредвиденными чрезвычайными событиями.

Правовое регулирование страхования

26 Июня 2015, контрольная работа

Целью контрольной работы является анализ правового регулирование заключения и прекращения договора страхования, страхования от несчастных случаев и болезней. Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
1. Определить порядок и основания заключения и прекращения договора страхования;
2. Охарактеризовать правовое регулирование страхования от несчастных случаев и болезней

Правовое регулирование страхования в РФ

27 Ноября 2011, реферат

Страховая выплата подчас выступает для страхователя единственным способом покрытия убытков . В некоторых видах страхования (к примеру , накопительном) целью страхования может быть также получение части дохода от вложения сумм уплаченных им премий в те или иные рыночные активы 2. Наконец , нельзя забывать о том чувстве «защищенности» , которое испытывает страхователь , заключивший договор с надежной страховой компанией .

Правовые основы страхования

28 Ноября 2014, контрольная работа

Правовые отношения, связанные с проведением страхования, делятся на две группы: правоотношения, регулирующие сам процесс страхования (т.е. процесс формирования и использования страхового фонда), и правоотношения, возникающие по поводу организации страхового дела, т.е. деятельности страховщиков, их взаимосвязи с банками, бюджетом, органами государственного управления. И те, и другие правоотношения регулируются законодательными и другими правовыми актами. Первая группа правоотношений охватывается законодательством о страховании и сферой гражданского права, вторая - государственного, административного, финансового, уголовного, процессуального и других отраслей права.

Правовые основы страховой деятельности

10 Марта 2012, реферат

На современном этапе данная тема наиболее актуальна. Страхование как система защиты имущественных интересов граждан, организаций и государства является необходимым элементом социально-экономической системы общества. Страхование является самостоятельным звеном финансовой системы РФ. Оно выступает в двух обособленных формах: в форме социального страхования и собственно страхования, связанного с непредвиденными чрезвычайными событиями.

Предпринимательский риск в страховании

26 Декабря 2011, реферат

Основные аспекты страхования предпринимательских рисков. Правовая основа взаимодействия страхователя и страховщика. Классификация предпринимательских рисков исходя из их природы и нормативно-правовых актов.

Преимущества и недостатки видов транспортных средств

23 Июня 2013, реферат

В настоящее время существует несколько видов транспортных средств, без которых немыслима жизнь современных обывателей: железнодорожный, морской, речной, автомобильный и воздушный. Кроме того, транспорт делится на общественный и индивидуальный. Каждый тип транспортных средств имеет свои характерные особенности, преимущества и недостатки.

Прибыль страховой компании и источники ее формирования

02 Ноября 2012, реферат

Страховая организация может иметь доходы от страховых операций, инвестиционной деятельности и другие доходы.
Доходы от страховых операций формируются на основе страховых платежей.
Страховой платеж представляет собой цену продажи страховой услуги, которую следует отличать от калькуляционной цены.

Применение 1С в Страховом обществе "Россия"

23 Ноября 2012, доклад

В 2006 году перед компанией ОСАО «Россия» встала задача унификации имеющихся информационных систем в региональной сети. Унифицированная система должна была полностью автоматизировать ведение бухгалтерского и управленческого учета, а так же обеспечить консолидацию данных структурных подразделений в центральном офисе. Для решения данной задачи была выбрана платформа 1С: Предприятие. Управление страховой компанией 8.0.

Принципы обязательного страхования

02 Ноября 2012, доклад

Страховые отношения базируются на различных принципах, отражающих экономическую их сущность и содержание. Основные принципы, как правило, вытекают из симметрично противоположных аспектов их реализации в практике страхового дела. Так, принцип сплошного охвата объектов при обязательном страховании является противоположным принципу выборочного охвата, присущего добровольному страхованию, и т. д.

Проаналізувати сучасний стан ринку страхових послуг України та спрогнозувати перспективи його розвитку

30 Ноября 2011, реферат

Страхування як об’єктивно необхідний атрибут ринкової економіки забезпечує надійні гарантії відновлення порушених майнових прав та інтересів у випадках втрат, заподіяних вогнем, стихійними лихами, техногенними аваріями, транспортними аваріями та іншими не передбачуваними обставинами. У той же час страхування не лише звільняє державу від витрат на відшкодування збитків при появі страхових подій, а й суттєво впливає на зміцнення фінансів держави, є ефективною формою накопичення коштів громадян і значним стабільним джерелом довгострокових інвестицій.у.

Проблеми та перспективи впровадження екологічного страхування в Україні

14 Марта 2015, контрольная работа

У статті розглянуто досвід розвинених країн світу в сфері екологічного страхування. Аналізуються методи управління екологічним ризиком, системи їх страхування. Запропоновано шляхи вдосконалення системи екологічного страхування в Україні.

Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

30 Марта 2014, курсовая работа

Метою курсової роботи є вивчення стану, обґрунтування та визначення проблем та перспектив страхового ринку України. Об’єктом нашого дослідження виступає страховий ринок України, а предметом вважаємо вплив факторів економіки.
Для досягнення мети потрібно вирішити наступні завдання:
Розкрити історію та етапи розвитку страхового ринку України;
Проаналізувати стуктуру страхового ринку та визначитися з його державним регулюванням;
Провести аналіз страхового ринку України за певний період;
Дати оцінку діяльності страхових компаній на ринку України;

Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

21 Февраля 2013, доклад

В умовах економічної і фінансової кризи знижується активність на страховому ринку. Для її активізації необхідною умовою є стабільність гривні, завершення процесів приватизації в основних галузях народного господарства. В принципі захистити можна тільки власника і в умовах нормального функціонування фінансової системи. В умовах стабілізації економіки, зміни форм власності та механізму управління в державному секторі економіки потреба суб'єктів господарської діяльності у захисті своїх майнових інтересів та інтересів працівників від різноманітних ризиків зростає.

Проблемы и перспективы развития системы ОМС в Российской Федерации

14 Сентября 2011, реферат

В условиях жесткого бюджетного дефицита организация системы обязательного медицинского страхования (ОМС) явилась эффективным политическим и экономическим решением, которое положило начало формированию принципиально новой системы правовых и финансовых отношений в сфере оказания медицинской помощи населению, а также более рациональному использованию имеющихся ресурсов здравоохранения.

Проблемы перестрахования и пути их решения

27 Января 2011, курсовая работа

Перестрахование на первый взгляд защищает страховщиков, но это влечет за собой защиту и служащих страховых компаний от потери работы, акционеров компаний от понижения прибыли. Для страхователя это означает возможность сохранения прежнего уровня ставок страхования до тех пор, пока изменения, ведущие к увеличению убытков, не изменят свой внезапный характер на постоянный. Государству гарантируется поступление налогов от страховой деятельности.

Проблемы и особенности функционирования фонда обязательного медицинского страхования

14 Марта 2012, курсовая работа

Целью работы является исследование медицинского страхования. Постановка такой цели предопределила решение следующих задач:
- исследовать возникновение и развитие медицинского страхования и его системы:
- описать виды медицинского страхования;
- раскрыть правовое регулирование медицинского страхования;
- проанализировать работу территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области;
- дать характеристику нормативных документов обязательного медицинского страхования Тамбовской области;
- описать работу Тамбовского фонда социального страхования в рамках Национального проекта обязательного медицинского страхования;

Проблемы и перспективы развития обязательного медицинского страхования в России

01 Февраля 2013, реферат

Целью исследования является изучение проблемы и перспективы развития обязательного медицинского страхования в России.
Объектами исследования являются медицинские услуги, предусмотренные программами ОМС.

Проблемы и перспективы развития пенсионной системы в Республике Казахстан на примере АО «Накопительный пенсионный фонд Народного банка К

01 Апреля 2012, дипломная работа

Актуальность темы исследования заключается в необходимости повышения эффективности управления пенсионными активами, что послужит стимулирующим фактором экономического роста. Тема особенно актуальна в условиях проблем, связанных с существующим дефицитом эффективных финансовых инструментов и ограничений в структуре инвестиционного портфеля пенсионных фондов. Необходимость научно обоснованных и экономически оправданных преобразований в пенсионной сфере обусловливает особую актуальность комплексного решения проблем пенсионной системы в условиях модернизации экономики страны.
Основная цель исследования – на основе анализа результатов деятельности пенсионных фондов выявить проблемы пенсионного рынка в целом и предложить пути решения этих проблем, а также обосновать перспективы развития накопительной пенсионной системы Республики Казахстан.

Проблемы и перспективы развития страхового рынка России

30 Августа 2013, курсовая работа

Расширение самостоятельности товаропроизводителей, формирова-ние рыночной инфраструктуры, договорных отношений, резкое сужение сферы государственного воздействия на развитие процессов производства и распределения материальных благ требуют новых подходов к использованию финансово-кредитного механизма в управлении экономикой. Особое значение в этой связи приобретают вопросы страхования хозяйственной деятельности, учитывающей интересы суверенных субъектов государства и направленной на создание им равных стартовых условий для перехода к рыночным отношениям.

Проблемы развития регионального рынка страховых услуг

13 Января 2012, статья

В статье автором рассмотрено состояние регионального страхового рынка в Кабардино-Балкарской Республике, проблемы его развития, а так же предложены возможные пути выхода из сложившейся ситуации.