Рефераты по менеджменту

Японский менеджмент

20 Сентября 2011, реферат

Основной чертой этикета является его универсальность, то есть этикет – это общеизвестные и общепринятые нормы поведения, правила вежливости, которые касаются абсолютно всех сфер жизни человека, от общения в семейном кругу до дипломатических переговоров государственного и международного уровня. Но порой бывает так, что и хорошо воспитанный человек попадает в затруднительное положение.

Японский менеджмент

19 Ноября 2011, реферат

Одной из ведущих тенденций в современном менеджменте является усиление социальной направленности управления, его ориентации на человека. Исследователи все чаще обращаются к таким важным аспектам организационной жизни, как философия компании, организационная, или корпоративная, культура, социальная ответственность, этика бизнеса. Все эти вопросы давно поставлены во главу угла управленческой деятельности менеджерами японских компаний. На своем примере Япония доказала миру, насколько эффективной может быть система управления в ходе достижения поставленных целей.

Японский менеджмент

06 Ноября 2014, реферат

Цель работы – исследование процесса формирования японской модели менеджмента в системе управления.
Задачи: изучить положения и развитие японской модели менеджмента, проанализировать методы и инструменты японской модели менеджмента.

Японский опыт менеджмента и возможности его использования в России

22 Октября 2011, курсовая работа

Цель данной работы – изучить японскую модель управления и выявить ее «плюсы» и «минусы», определить основные принципы, которые можно было бы внедрить в российскую систему управления.
Предметом исследования является система управления, принятая в Японии.
Задачи:
1) рассмотреть философию японского управления;
2) выявить традиционные корни японского управления;
3) изучить основные методы управления производством;
4) сделать анализ японской системы управления трудовыми ресурсами;
5) рассмотреть принципы японского управления персоналом.

Японский опыт менеджмента качества

28 Ноября 2011, контрольная работа

Менеджмент в Японии, как и в любой другой стране, отражает её исторические особенности, культуру и общественную психологию. Он непосредственно связан с общественно-экономическим укладом страны. Японские методы управления в корне отличны от европейских и американских. Это не значит, что японцы управляют более эффективно. Скорее можно сказать, что основные принципы японского и европейского менеджмента лежат в разных плоскостях, имея очень немного точек пересечения.

Қазақстан Республикасындағы «Исткомтранс» компаниясы

29 Ноября 2011, реферат

Исткомтранс — қатынастардың барлық түрлері бойынша жүктерді теміржол көлігімен тасымалдауда қызмет көрсетудің толық кешенін көрсететін ірі теміржол операторы.

Қазақстанда жергілікті өзін-өзі басқару жүйесін жетілдіру жолдары

14 Февраля 2013, курсовая работа

Кіріспеге тоқталар болсақ жергілікті өзін-өзі басқару - бұл "мемлекеттің ішіндегі мемлекет" емес. Бірақ, сонымен бірге жергілікті өзін -өзі басқаруды азаматтық қоғамның қайсі бір институтына жатқызуға болатынын не болмайтының уақыт көрсете жатар, әрине жергілікті маңызы бар мәселелерді шешуге бағытталған тұрғын халықтың еріктілік ұйымының жәй нысаны емес. Бұл әрине, халық биліктік іске асыратын нысан. Қауымдастық билік пен мемлекеттік билік — бұл тек халықтық биліктің нысаңдары ғана.

Қазақстанда кедейшілікпен күресу жолдары

21 Ноября 2012, курсовая работа

Нәтижелерге қайтып келу
Жаңа іздеу
Қазақстан Республикасында кедейліктi азайту жөніндегі 2003-2005 жылдарға арналған бағдарламаны бекіту туралы
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 26 наурыздағы N 296 қаулысы

Қазақстандағы франчайзингтің қалыптасу ерекшеліктері

12 Апреля 2012, реферат

Франчайзинг — ұзақ мерзімді іскерлік қатынастардың нысаны, ол тәуекел дәрежесі төмен және тұрақты пайдалылық деңгейі бар кәсіпкерлікті ұйымдастырудың тиімділігі жоғары жолы. Франчайзинг жүйесін пайдалану тұтынушылардың сұранысын толығымен қанағаттандыруға және оның өзгерісіне жедел жауап қайтаруға мүмкіндік береді.

Қаржылық менеджменттің базалық көрсеткіштері және ақпарат жүйесі

07 Декабря 2011, реферат

Қаржылық менеджмент қаржы теориясында дамыған бірқатар байланысқан негізгі тұжырымдамаларға тірек етеді. Бұлар келесі:
а) уақытша ақша құны тұжырымдамасы;
ә) табыстылық пен тәуелділік арасындағы мәміле тұжырымдамасы;
б) капитал бағасы тұжырымдамасы;
в) капитал нарығының тиімділік тұжырымдамасы;
г) мәлімет ассиметриясы тұжырымдамасы;
ғ) агенттік қарым-қатынастар тұжырымдамасы;

Қаржылық менеджмент

04 Февраля 2013, реферат

Нарықтық қатынастары жағдайында кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдаудың маңызы өте зор. Бұл кәсіпорындардың тәуелсіздікке ие болуымен сондай-ақ олардың меншік иелері, жұмысшылар, коммерциялық серіктестіктер және де басқа контрагенттер алдында өізнің өндірістік-кәсіпкерлік қызметінің нәтижелері үшін толық жауапкершілікте болуына байланысты

Қаржының мәні, функциялары және рөлі

21 Ноября 2012, реферат

Қазіргі уақытта нарықтық қарым-қатынасқа көшкенде жұмыскерлердің негізгі мотивациялық факторы бұл кепілді жалақы алу. Сонын өзінде жұмысқа берілгендігі, жұмыс сапалығы есепке алынбайды. Көбінесе орташа жұмыс кепіліді жалақысы бар, Жалақысы көп күрделі жұмыс емес. Қазіргі кезде нарықта жұмысты ұқыпты орындайтын және негізі салтты жұмыскерлер. Сондада оларда жас тосқауылынан жақсы жұмыс табуға үміт аз, көбінесе олар (50жастан төмен немесе улкен) немесе рекомендацияның болмауынан. Жұмыскерлердің қажеттеліктері мен мотевациялары әрі қарай зерттеліп және жүйеленуі қажет. Сонымен, мотивация деген не?

Ұйымның сыртқы ортасы

18 Апреля 2013, реферат

Ұйым дегеніміз – алға қойылған мақсатқа жету барысында адамдар саналы үйлестіреді Ұйым – барлығы бірігіп бағдарламаны және іске асырғандығы белгілі ережелер мен рәсімдер негізінде істейтін бірлестігі. « Ұйым» ұғымы құрлымдық және жүріс – тұрыс саласында қарастырылады. Ұйым ұғымы бүтіндегі мен ұқсастығын, әр түрлі ішкі және сыртқы өзгерулердің негізгі ерекшеліктерін сақтауды объектілердің тұрақты байланысын қамтамасыз етеді. Құрлымдық ыңғайда ұйым ұйымдық құрлым сияқты бір немесе бірнеше мақсаттарға бағынышты өзара байланысты бөлімшелердің тұтастығы ретінде қатысады. Бұдан шығтын міндеттерді бөлудің тәсілдері және өкілеттіліктері бөлудің әдістері.

Әлемдегі несие жүйесінің дамуының қазіргі тенденциялары

05 Декабря 2011, курсовая работа

Ақша-несие саясаты мемлекетті реттеу саясатының бір бағыты болып табылады. Соның ішінде төлем балансын іске асырудағы маңыздылығын баса айтып өткен жөн. Ақша – несие саясаты - нарықтық экономиканың тірегі ретінде экономикалық дамудың ажырамас элементін білдіреді.
Ақша – несие саясаты Қазақстан Республикасында ҚР Ұлттық Банкімен елдің банктік пайыздыі ставкаларын, валюта курсын, төлем қабілеттілігін анықтау жолымен іске асады. Сонымен қатар ақша массасы көлемінің кеңеюіне немесе оның қысқаруына бағытталуы мүмкін.
Төлем айналымы және оның біздің елдегі қалыптасуы мен жұмыс жасау қарқыны ақша-несие саясатының негізгі мақсатының бірі, мұнымен қоса инфляциялық тежелуді қамтамасыз ету және қаржы нарығының тұрақтылығын қадағалау қызметтері де жүктеледі. Айырбас бағамының икемділігін сақтап тұру өз алдына үлен жауаптылық. Бұл мақсаттарды бір мезгілде шешу қиындық тудырады. Себебі экономикалық өсу үшін несиелік экспансия, ал инфляцияны тежеу үшін, керісінше, несиелік рестрикция, яғни ақша массасының жалпы шектеулілігі қажет. Сондықтан да ақша-несие саясаты тұрақты бюджет, төлем балансы және салық саясатымен байланысты келеді.

Әлеуметтік-экономикалық құбылыстарды талдауда орташа шамалар әдісін қолдану

17 Декабря 2012, реферат

«Менеджмент» (аылшын тілінде-manage) «басқару» деген мағнаны білдіреді.
«Менеджмент» түсінігінің анықтамалары өте көп. Жалпы менеджмент деп жеңу өнері ретінде, адамдардың интеллектісін, еңбегін ,жүріс-тұрысының уәжін пайдалану арқылы алдына койғанмақсаттарына жете алуын айтады.
Мағнасы бойынша «менеджмент»термині «басқару» терминімен ұқсас. Алайда, қазіргі түсінік бойынша «басқару» ұғымынан «менеджмент» ұғымы кеңірек, өйткені ол адамзат қызметінің әр түріне қолданылады.