Рефераты по гражданскому праву

Азаматтық құқық

27 Ноября 2012, реферат

Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің жалпы бөлімінде көзделген талап қою туралы ереженің бұрынғы күшіндегі Азаматтық заңдардан айтарлықтай өзгешелігі бар. Азаматтық құқықтың қазіргі институты ұғымдарына, талап қою мерзімдері мен оларды есептеудің тәртібіне, талап қоюдың қолданылуы және талап қою мерзімінің өту салдарына қатысы бар.
Талап қою ұғымы.Бұл түсінік заңның бірқатар саласында кездеседі. Қандай жағдайда болса да ол құқықтық себептерге әкелетін белгілі бір мезгіл кезеңін білдіреді.1991 жылғы Азаматтық заң негіздері мүлік иесі болмаса да, жылжымайтын мүлікке он бес жылдан артық немесе басқа мүлікке бес жылдан артық өз мүлкіндей адал, ашық және үздіксіз иелік еткен азамат немесе заңды тұлға осы мүлікке меншік иесі құқығын

Азаматтық құқық объектілері

13 Января 2012, реферат

Меншiк, шаруашылық жүргiзу немесе жедел басқару құқығындағы оқшау мүлкi бар және сол мүлiкпен өз мiндеттемелерi бойынша жауап беретiн, өз атынан мүлiктiк және мүлiктiк емес жеке құқықтар мен мiндеттерге ие болып, оларды жүзеге асыра алатын, сотта талапкер және жауапкер бола алатын ұйым заңды тұлға деп танылады.
Заңды тұлғаның дербес балансы немесе сметасы болуға тиiс

Азаматтық құқық түсінігі

15 Ноября 2011, реферат

Азаматтық құқық дегеніміз — азаматтық заңдарда көрініс тапқан мүліктік және мүліктік қатынастармен байланысы бар мүліктік емес жеке қатынастарды реттейтін нормалар жиынтығы. Бұл нормалар азаматтық заңнамада көрініс тапқан.

Азаматтық құқықтық мәмілелер

11 Октября 2011, творческая работа

Азаматтық кодекстің 147-бабында мәміле азаматтар мен заңды тұлғалардың азаматтық құқықтары мен міндеттерін белгілеуге, өзгертуге немесе тоқтатуға әрекеттер деп белгіленген.

1. Тұлғаның ерік білдіруі;

2. Рұқсат етілген ерік білдіру;

3. Қандайда бір заңды құқық жасауға бағытталған;

4.Мәміле әрқашанда құқықтық салдарды туғызады.

Азамттық құқықтың субъектілері

28 Декабря 2011, курсовая работа

Құқықтар мен міндеттер қашан да сол құқықтар мен міндеттердің қайсыбір субъектілеріне байланысты болады. Біз қайсыбір субъективтік құқық туралы айтқанымызда, бұл құқыққа әлдебіреуінің ие екендігін үнемі есте ұстаймыз. Сондай-ақ міндеттің де кейбіреудің мойнындағы міндет екендігін жадымыздан шығара алмаймыз. Заң тілінде құқықтардың және міндеттердің иелерін «құқық субъектілері» деп немесе тұлға деп атайды. Тұлғаның заңдық тұрғыдан алғандағы ұғымы құқық қабілеттілік ұғымымен сәйкес келеді. Құқық өкілеттілігін алған құқық қабілетті атаулының бәрін тұлға деп атауға болады. Азаматтық құқық субъектісі азаматтық құқықтық қатынастар элементін құрайды.

Азамттық құқықтың субъектілері”

22 Ноября 2012, курсовая работа

Құқықтар мен міндеттер қашан да сол құқықтар мен міндеттердің қайсыбір субъектілеріне байланысты болады. Біз қайсыбір субъективтік құқық туралы айтқанымызда, бұл құқыққа әлдебіреуінің ие екендігін үнемі есте ұстаймыз. Сондай-ақ міндеттің де кейбіреудің мойнындағы міндет екендігін жадымыздан шығара алмаймыз. Заң тілінде құқықтардың және міндеттердің иелерін «құқық субъектілері» деп немесе тұлға деп атайды. Тұлғаның заңдық тұрғыдан алғандағы ұғымы құқық қабілеттілік ұғымымен сәйкес келеді. Құқық өкілеттілігін алған құқық қабілетті атаулының бәрін тұлға деп атауға болады. Азаматтық құқық субъектісі азаматтық құқықтық қатынастар элементін құрайды.

Актуальность проблемы социального сиротства и семейного неблагополучия. профилактика социального сиротства на муниципальном уровне

26 Ноября 2011, творческая работа

Социальное сиротство — это явление, обусловленное наличием в обществе детей, оставшихся без попечения родителей вследствие лишения их родительских прав, признания родителей недееспособными, безвестно отсутствующими и т. д.

Дети, оставшиеся без попечения родителей, могут быть разбиты на две большие группы. Первая – дети, проживающие в родной семье, однако их родители ненадлежащим образом исполняют свои обязанности. Достаточных оснований для изъятия этих детей из семьи нет, но для защиты их прав и интересов необходим контроль со стороны как органов опеки, так и комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Вторая группа – дети, проживающие вне родной семьи.

Моя творческая работа посвящена актуальности проблемы социального сиротства и семейного неблагополучия.

Актуальные проблемы правового режима объектов гражданских прав: историко-теоретический аспект

01 Июня 2015, доклад

Понятие и признаки объектов гражданских прав к истории вопроса. Оборотоспособность объектов гражданских прав. Движимые и недвижимые вещи. Единый недвижимый комплекс. Сложные вещи. Неделимые вещи. Деньги. Валютные ценности. Понятие и признаки ценных бумаг. Документарные ценные бумаги. Бездокументарные ценные бумаги.
Под правовым режимом в общетеоретическом смысле следует понимать обеспеченный нормами права порядок реализации системы стимулов, ограничений, гарантий в отношении различных общественных явлений.

Актуальные проблемы правового регулирования вещных отношений

17 Июня 2014, контрольная работа

Безусловно, вещные права имеют решающее значение в отношениях, возникающих в связи с приватизацией и национализаций, решением земельного вопроса, эксплуатацией природных ресурсов, распределением прибыли от нее и др. Они определяют механизмы структурной перестройки экономики, непосредственно влияют на инвестиционную политику, сбережения и финансы, налоговую реформу и т.д.

Такое всеобъемлющее значение вещных прав в социально-экономической жизни общества требует развитых юридических форм их защиты и правового обеспечения возможности собственников (обладателей иных вещных прав) владеть, пользоваться и распоряжаться своими правами.

Акты прокурорского реагирования

08 Января 2012, реферат

Акты прокурорского реагирования - это предусмотренные Законом о прокуратуре формы реализации полномочий прокурора по устранению и предупреждению правонарушений. Закон в качестве таковых предусматривает протест прокурора (ст. 23), представление прокурора (ст. 24), постановление прокурора (ст. 25), предостережение о недопустимости нарушения закона, информацию о несоответствии постановлений Правительства РФ Конституции РФ.

Акции как разновидность эмиссионных ценных бумаг

24 Декабря 2011, курсовая работа

Целью настоящей работы является исследование акции.
Исходя из цели работы, автор ставит перед собой следующие задачи:
раскрыть понятие акций и выделить их особенности;
рассмотреть виды акций;
обозначить права владельцев акций и способы защиты их прав на акции;
проанализировать особенности эмиссии и обращения акций.

Акционерлік қоғам – бағалы қағаздар нарығын қалыптастырудың негіздері

13 Апреля 2013, реферат

Акционерлік қоғам – өз қызметін жүзеге асыру үшін қаражат тарту мақсатымен акциялар шығаратын заңды тұлға акционерлік қоғам (бұдан әрі - қоғам) деп танылады. Қоғамның өз акционерлерінің мүлкінен оқшауланған мүлкі болады және олардың міндеттемелері бойынша жауап бермейді.
Қоғам өз міндеттемелері бойынша өз мүлкі шегінде жауап береді. Қоғамның акционері оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, өзіне тиесілі акциялардың құны шегінде қоғам қызметіне байланысты залалдарға тәуекел етеді.

Акционерное общество

15 Апреля 2011, курсовая работа

«Акционерным признается общество, уставной капитал разделен на определенное количество акций; участники акционерного (акционеры), общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций»

Акционерное общество как юридическое лицо

31 Мая 2014, курсовая работа

Проводимые в России социально-экономические преобразования привели к стремительному развитию экономики. Возрождение акционерных обществ, существовавших в России до конца 20-х годов XX века, стало жизненно необходимым для экономики нашей страны в современный период.
Как форма предпринимательства акционерные общества с момента своего возникновения отличались рядом специфических черт. Прежде всего они позволяли учреждать предприятия с большим капиталом и весьма незначительным риском для участников, поскольку их имущественная ответственность ограничивалась размером вклада

Акционерные общества

11 Декабря 2011, курсовая работа

Акционерные общества обладают рядом преимуществ по сравнению с другими видами деловых организаций, делающими их наиболее подходящей формой для крупного бизнеса в силу целого ряда причин. Прежде всего, акционерные общества могут иметь неограниченный срок существования, в то время как период действия предприятий, основанных на индивидуальной собственности или товариществ с участием физических лиц, как правило, ограничен рамками жизни их учредителей.

Акционерные общества

19 Апреля 2013, курсовая работа

Актуальность выбранной мною темы обусловлена ещё и тем, что процессы реформирования экономики в РФ приобрели необратимый характер. Приватизация затронула практически все наиболее важные сферы нашей жизни, начиная от приватизации жилья, предприятий, заканчивая приватизацией земли.
Кроме того, практически любой гражданин в РФ сегодня, вольно или невольно вступает в различные отношения с акционерными обществами, предприятие на которых многие работают в большинстве своем акционерные общества, банки, в которых многие из нас хранят свои сбережения также в основном акционерные, многие из нас являются акционерами.

Акционерные общества в Российской Федерации

09 Октября 2011, дипломная работа

В настоящее время тема, касающаяся правового положения акционерных обществ, наиболее актуальна, поскольку на сегодняшний день в России из 2,1 миллиона юридических лиц более половины имеют форму акционерного общества. Некоторые из них учреждены по решению Правительства, значительное число преобразовано путем приватизации государственных и муниципальных предприятий, многие созданы как дочерние компании или, напротив, холдинги, объединяющие несколько самостоятельных структур, и даже крупные финансово-промышленные группы, контролирующие целые сектора рынка. Наконец, часть акционерных обществ образована путем объединения частных капиталов физических лиц. Во многих акционерных обществах соучредителями выступают иностранные участники корпорации, компании, фирмы, банки, фонды. Более трех тысяч акционерных обществ имеют закрепленные в федеральной собственности акции.

Акционерные общества как субъекты гражданского права

23 Октября 2013, курсовая работа

Целью исследования является всесторонний анализ института акционерного общества как субъекта гражданских правоотношений.
Объектом предстоящего исследования является акционерное общество как субъект гражданских правоотношений.
При написании данной курсовой работы ставились следующие задачи:
Раскрыть понятие и признаки акционерного общества как юридического лица;
Проанализировать деятельность органов управления акционерным обществом;
Дать характеристику правовому положению акционеров в акционерном обществе и др.

Акционерные общества:договор найма

25 Февраля 2013, реферат

абота содержит ответы на вопросы для экзамена (или зачета) по дисциплине "Гражданское право"

Алиментные обязательства

25 Февраля 2013, контрольная работа

В семейном праве Российской Федерации алиментными обязательствами признаются имущественные обязательства лиц о предоставлении алиментов, возникающие в силу существующих между ними брачных или других семейных отношений в случаях, предусмотренных законом.
Алименты представляют собой материальные средства на содержание, которые обязаны предоставлять по закону одни лица другим в силу существующих между ними брачных и иных семейных отношений (например, родители детям, дети родителям, один супруг другому, одни члены семьи другим нуждающимся нетрудоспособным членам семьи).
Алиментные обязательства известны с античности. В Древней Греции и Риме изначально существовала лишь моральная ответственность отца за своего ребенка. Позднее была установлена обязанность детей содержать родителей в старости или в случае болезни. В Риме постепенное уменьшение неограниченной власти отца над членами семьи привело к законодательному закреплению обязательного содержания одних родственников другими согласно законным бракам или кровному родству и внебрачными детьми - матери и ее родителей

Алиментные обязательства родителей и детей по законодательству Российской Федерации

21 Декабря 2011, дипломная работа

Цель работы – ознакомление с основными правами и обязанностями родителей и детей в области алиментных обязательств, а так же гарантиями их осуществления.
Основными задачами данной работы являются:
- изучение законодательства, действующего в Российской Федерации, регулирующего алиментные обязательства между родителями и детьми;
- анализ прав и обязанностей родителей по воспитанию детей и их содержанию, изучение прав и обязанностей совершеннолетних трудоспособных детей по содержанию родителей;
- анализ толкования правовых понятий, имеющих практическое значение;
- изучение порядка уплаты алиментов: как добровольного порядка, так и принудительного.

Алиментные обязательства родителей и детей по законодательству РФ

31 Мая 2012, дипломная работа

Целью настоящей работы является комплексное исследование проблем законодательного регулирования алиментных обязательств и правоотношений в указанной сфере в современной России, определение необходимости и возможности совершенствования действующего законодательства.
Исходя из целей исследования, сформулированы следующие задачи:
- изучить исторический опыт регулирования алиментных правоотношений;
- выявить наиболее острые проблемы, возникающие в этой сфере правоотношений в современных условиях и наметить пути их преодоления;
- обосновать конкретные предложения, направленные на совершенствование семейного законодательства.

Алиментные обязательства родителей, детей и других членов семьи. Порядок уплаты и взыскания алиментов

14 Марта 2012, реферат

Целью данного реферата является изучение алиментных обязательств, порядок уплаты и их взыскания. Для этого необходимо решение следующих задач:
1. Рассмотреть обязанности родителей по содержанию нетрудоспособных детей.
2. Изучить алиментные обязательства супругов и бывших супругов.

Алиментные обязательства супругов

04 Февраля 2013, курсовая работа

Семейное законодательство предусматривает обязанность супругов материально поддерживать друг друга в течение брака. При нормальных отношениях в семье никаких проблем с предоставлением друг другу средств у супругов не возникает. Нередко супруги добровольно оказывают друг другу помощь не только в случаях, когда один из них является нуждающимся и нетрудоспособным, но и при отсутствии этих обстоятельств.

Алиментные обязательства членов семьи

28 Февраля 2013, дипломная работа

Целью и задачей настоящей дипломной работы является полное и всестороннее исследование правоотношений, именуемых алиментными обязательствами, а также содействие в совершенствовании законодательства в сфере взыскания алиментов, для предоставления наиболее полной и справедливой защиты всем участникам данных правоотношений.атуры и источников

Алименттік міндеттемелерді төлеу туралы келісім және өндіріп алу тәртібі

26 Февраля 2013, курсовая работа

Бүгінде шаңырақтың шайқалып, заңды некенің бұзылуы кең өріс алуда.
Республикада қазірде алимент төлеуді қиынсынатындардың жалпы саны соңғы мәліметтер бойынша жүз мыңға жуықтайды. Ал солардың арасында жиырма мың "қашқын" әке бар, олар өз балаларына көмектесуден мүлдем бас тартуда.

Амнистия и помилование в Российской Федерации

22 Мая 2015, курсовая работа

Современная уголовная политика российского государства, направленная на предупреждение и противодействие преступности, предусматривает дифференцированный подход к лицам, совершившим преступные деяния, используя как меры государственного принуждения (наказание), так и отказ от его применения в предусмотренных законом случаях (освобождение от уголовной ответственности, смягчение наказания).
В системе существующих в российском законодательстве различных видов освобождения от уголовной ответственности и смягчения положения лиц, совершивших преступление, значатся амнистия и помилование.

Анализ системы государственной службы Республики Казахстан

04 Апреля 2013, курсовая работа

Целью курсовой работы является изучение государственной службы в РК. Исходя из этого были поставлены следующие задачи:
- изучить общетеоретические основы государственной службы в Казахстане;
- раскрыть права и обязанности государственных служащих;
- определить принципы деятельности государственных служащих;
- проанализировать общее состояние системы государственной службы в Республике Казахстан;
- предложить пути реформирования системы государственной службы в Республике Казахстан.

Анализ споров вытекающих из договора перевозки железнодорожным транспортом

13 Февраля 2012, курсовая работа

Актуальность выбранною мною темы не вызывает сомнение ведь договор перевозки грузов железнодорожным транспортом имеет важное значение, поскольку до 50% грузооборота в России приходится на долю железнодорожного транспорта, он регулирует сложнейшую транспортную перевозку наделенную своими специфическими особенностями связанную только с этим видом транспорта.

Анализ Конституции СССР 1936 г.

12 Мая 2012, контрольная работа

Анализ Конституции СССР 1936 г. по следующим аспектам: форма Конституции (структура, стиль, язык); права человека; конституционный контроль; избирательная система; форма правления; форма государственно-территориального устройства.