Рефераты по экономической теории

Экономика. Задачи

15 Сентября 2011, контрольная работа

Решение 4 задач.

Экономикалық теорияның

13 Сентября 2013, лекция

Экономикалық теория барлық экономикалық салалардың базалық білімі болып саналады. Қазіргі заманда экономикалық өзгерістер байлансты, нарықтық экономика негіздері туралы білімдерге қажеттілік туады. Сондықтан, «Экономикалық теория негіздері» курсы оқу маңызды болып саналады.

Экономикалық теория

04 Марта 2013, реферат

Экономикалық теория - бұл қоғамның шаруашылық негізі мен өндірістің даму заңдары туралы ғылым.
Экономикалық теория - тек шектелген ресурстарды пайдалану арқылы игіліктерді өндіруді оптималдауды зерттейтін ғылым ғана емес, сонымен қатар, қоғамдық өндіріс, бөлу, айырбастау және тұтыну аралығындағы байланыстарды зерттейтін ілім. Ол қоғамдық ұдайы өндірісті, халық шаруашылығының жеке бөлімдерін ұдайы өндірудің экономикалық формалары мен заңдылықтарын зерттейді.

Экономикалық теория және саяси экономия ғылымы

28 Апреля 2012, курсовая работа

Экономика мен экономикалық ілімдер тарихының негізгі теориялык негізі - экономикалық теория (саяси экономика) курсы. Өткен заманғы және қазіргі әлемге танымал атақты экономист ғалымдардың, теориялық мектептер мен экономикалық бағыттардың негізгі экономикалық концепцияларының талқыламаларын салыстыра отырып алған білімнің экономикалық теория курсын терең меңгеруге жол ашатыны сөзсіз.

Экономикалық теорияның даму кезеңдері

27 Ноября 2014, реферат

Әлемде сан алуан халықтар еңбек етіп, қоғамдық өндіріс, өзара байланыс, айырбас жүргізіп, түрліше табиғи жағдайда өмір сүріп келеді. Адам еміріндегі ең қажетті шарт — аш-жалаңаш, баспанасыз болмауы үшін еңбек ету, еңбек нәтижесін тұтыну, өзара айырбас қатынастарының болуы. Адам жападан-жалғыз күн көре алмақ емес. Алғашқы қауымда адамдардыи табиғи ортада хайуанаттардан белініп шығуының өзі бірлескен еңбекке байланысты. Тарихтағы тұңғыш экономикалық ой-пікір алғашқы адамдардың бірлесіп тағы аңдарды аулауы деуге болады.

Экономиканы мемлекеттшк реттеудин шетелдик тежирибеси

19 Октября 2011, курсовая работа

Алдымен айта кетерлiк жағдай, басқа елдердегi мемлекеттiк реттеу тәжiрибесiн оқып үйрену және ғылыми қорытындылау мақсаты, оны бiздiң әлеуметтiк –экономикалық жағдайымызға өзгертпей көшiрiп алу емес. Бұл келесi объективтi сипаттағы себептерге байланысты мүмкiн емес:
республика басқа елдердегi саяси, табиғи-экономикалық, әлеуметтiк –демографиялық, этно- мәдени және тағы да басқа себептерге байланысты өзгешеленедi;
қазiргi Қазақстан жағдайында бiз ұлттық экономиканы құру процесiндемiз және де әлемдiк экономикалық тарихта әкiмшiлiк –жоспарлық шаруашылықтан нарықтық экономикаға өткен бiзге ұқсас ешбiр ел жоқ;
басқару жүйесi мен шаруашылықта негiзгi өзгерiстер белгiлi бiр себептерге байланысты тиiстi негiздеусiз жүргiзiледi және “революциялық” көрiнiс табады, ал нарықтық экономиканы мемлекеттiк реттеу шаралары олардың эвалюциялық даму “нәтижесi” болып табылады.

Экономиканы тану сатылары

01 Марта 2013, реферат

Біздер экономиканы кең көлемде, қоғамдық өндірістің жүйесі деп түсінеміз.
Өндіріс-қоғамның өмір сүруіне және дамуына қажетті материалдық игілікті жасайтын процесс. Жұмысшы күші-өндірістің адамдық факторы, ал өндіріс құралы-заттық фактор. Бұл факторлар өзінен-өзі ештеңе де өндірмейді. Тек оларды біріктіру ғана игілікті шығаруға жағдай жасайды, яғни өндірісті іске асырады. Жұмысшы күші, еңбек құралы мен еңбек тәсілінің арасында күрделі қатынас жүйесі пайда болады.

Экономико-географическая характеристика Мексики

14 Декабря 2011, реферат

Что обычно люди представляют себе, когда слышат слово ''Мексика''? мужчин в пончо и широкополых шляпах, погони, перестрелки, переходы через границу – всё то, что представляют собой боевики и вестерны. Или же нереальную жизнь ''мыльных опер''.

Экономико-математические методы анализа хозяйственной деятельности

29 Октября 2013, контрольная работа

Целью данной работы является рассмотреть экономико-математические методы анализа хозяйственной деятельности. На основе цели поставлены задачи:
Классификация экономико-математических методов анализа хозяйственной деятельности.
Экономико-математическое моделирование как способ изучения хозяйственной деятельности
Стохастическое моделирование и анализ факторных систем, сравнение с детерминированным подходом.
Применение экономико-математических методов в решении типовых задач.

Экономическая система и ее функционирование

23 Октября 2011, лекция

Понятие экономической системы. Экономический выбор и альтернативная стоимость. Экономическая эффективность и граница производственных возможностей. Принцип сравнительных преимуществ и разделение труда. Эффективность в распределении. Координация экономических выборов и типы экономических систем. Собственность: экономическое отношение и система прав.

Экономическая теория

18 Марта 2012, реферат

кономическая теория – это совокупность теорий изучающих использование ограниченных ресурсов.
Содержание эк-ой теории включает:
законы, принципы, модели, обобщения эк-ого поведения субъектов и институтов.

Экономическая безопасность в России

22 Декабря 2011, реферат

Цель исследования: выявление средств преодоления внутренних и внешних угроз экономической безопасности российского государства.

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
Дать определение понятию: «экономическая безопасность государства»;
Перечислить основные факторы определяющие уровень экономической безопасности России;
Определить средства обеспечения экономической безопасности России.

Экономическая безопасность России

26 Марта 2012, курсовая работа

Цель курсовой работы - Определение места и роли экономической безопасности в системе развития современной системы хозяйствования.
Актуальность темы бесспорна, ведь она вытекает из необходимости решения комплекса задач по разработке эффективной инновационной стратегии в целях обеспечения экономической безопасности страны.

Экономическая безопасность РФ

25 Марта 2013, реферат

Потребность в защите от нежелательных внешних воздействий и радикальных внутренних изменений, иначе говоря, потребность в безопасности
- это базовая, основополагающая потребность, как жизни отдельного человека, семьи, так и различных объединений людей, включая общество и государство. В условиях формирования рыночной экономики сфера безопасного существования настолько сузилась, что постоянное и массовое неудовлетворение этой потребности оказывает негативное воздействие на развитие функционирование отдельных граждан, семей, организаций, государства и общества в целом, усугубляя кризисное состояние всех сфер его жизнедеятельности.

Экономическая история

04 Марта 2013, шпаргалка

Работа содержит ознакомительные таблицы на тему "Экономическая история"

Экономическая конкуренция. Её формы и роль в развитии экономики

30 Октября 2012, контрольная работа

В своей работе автор намерен выяснить сущность и значение конкуренции в экономической системе, ее типы (чистая конкуренция, монополистическая конкуренция, олигополия, чистая монополия), формы, а также деятельность государства по регулированию конкуренции.

Экономическая мысль

15 Мая 2012, курсовая работа

Первые цивилизации, появившиеся около 3 тыс. лет до н. э. (Египет, государства Междуречья), сформировали определенный тип общества, который получил затем преимущественное распространение в странах Азии, хотя к нему можно отнести и некоторые древние государства Европы (Крит), Америки (государства майя, ацтеков, инков) и Африки (Египет). Основные средства производства (земля и оросительные системы) принадлежали здесь государству, существовавшему в виде абсолютной монархии. Основными производителями были свободные крестьяне и ремесленники, объединенные в общины.

Экономическая мысль Древнего Востока

10 Октября 2011, реферат

Предметом истории экономических учений является исторический процесс возникновения, развития, борьбы и смены системы экономических взглядов основных классов в различных общественно-экономических формациях.

Экономическая мысль в России

05 Мая 2015, курсовая работа

Материальное развитие и состояние общества, умонастроение и социальное
«самочувствие» населения во всех странах в большой мере определяют ученые-
экономисты, их система взглядов и, главное, влияние на реальную экономику.
Именно культура, новаторство и профессионализм экономистов говорят нам о
стране, в конечном счете, больше, чем текущие цифры. Ведь экономические
показатели и статистические данные могут измениться (и меняются) в короткое
время — вследствие рационального применения новаторской экономической теории.
Кроме того, экономический успех любой страны зависит от отсутствия
противоречий между национальными традициями страны и ее социальной и
хозяйственной практикой, поскольку национальные традиции могут либо
способствовать экономическому успеху нации, либо — если они не учитываются —
вести к ее застою.

Экономическая мысль Древнего Востока

30 Марта 2011, реферат

1 Экономическая мысль Древнего Китая

2 Экономическая мысль Древней Индии

3 Экономическая мысль Вавилонии

4 Экономическая мысль Древнего Египта

Экономическая мысль Древнего Востока

02 Февраля 2013, реферат

Экономико-специфическая сфера человеческой деятельности родилась одновременно с возникновением человеческого общества. В процессе своей хозяйственной деятельности первобытные люди накапливали производственный опыт, приобретали навыки решения проблем экономического характера. Все это закреплялось в родовой памяти поколений. Однако в те отдаленные от нас времена экономические представления людей являлись составной частью их архаического мышления.

Экономическая мысль древнего Китая, Индии и Вавилона

22 Апреля 2014, реферат

В данной работе полностью раскрыты экономические взгляды деятелей тех времен.
Экономическая жизнь древневосточных обществ имеет практически полностью натурально-хозяйственную основу и регулируется «снизу» унаследованной еще от первобытных времен традиций, «сверху» - государственной регламентацией, еще во многом основанной на той же традиции.

Экономическая мысль Древней Греции и Древнего Рима

13 Марта 2012, реферат

В работе раскрыты представления древнегреческих и древнеримских мыслителей о способе ведения хозяйства, характерным для которых был немыслимый для наших современников рабовладельческий строй со своим полунатуральным хозяйством.

Экономическая мысль периода генезиса капитализма (меркантилисты, физиократы)

16 Марта 2012, контрольная работа

Целью данной работы является изучение взглядов меркантилистов и физиократов, их последователей, историческое значение теорий, при этом уделяется основное внимание взглядам одним из выдающихся представителей школ меркантилистов и физикратии, таким как, И.Т.Посошкова, Ф. Кене, А. Тюрго.

Экономическая мысль цивилизаций Древнего Востока

29 Апреля 2012, контрольная работа

Как же эта проблема решалась в Древнем мире? Какими аргументами на
протяжении с четвертого тысячелетия до нашей эры и до первых столетий
первого тысячелетия нашего времяисчисления в странах Древнего Востока и античного рабства поддерживалась система рабовладения и приоритета натурально-хозяйственных отношений перед
товарно-денежными

Экономическая неопределённость и риски

16 Марта 2014, реферат

Риск присутствует в нашей жизни повсеместно. Сначала мы думаем, как заработать деньги, а потом - либо как их потратить сегодня, либо как сохранить в течение какого-то периода и приумножить для будущих трат.
Процесс зарабатывания денег и все последующие операции с заработанным капиталом в той или иной мере сопряжены с риском. Он возникает тогда, когда реальные события отличаются от ожидаемых. Риск может обуславливать как выигрыш, так и потери. Если мы надеемся на удачу и бездействуем, то это - пассивная позиция. Если мы пытаемся застраховаться от негативных воздействий и обеспечить благоприятный исход в будущем, это – активная позиция.

Экономическая оценка молодежного рынка труда Новосибирской области

16 Апреля 2015, курсовая работа

Цель работы состоит в экономической характеристике рынка труда Новосибирской области.
Для достижения поставленной цели исследования предусмотрено решение следующих задач:
- раскрыть понятие рынка труда;
- изучить специфику молодежного рынка труда;
- дать экономическую характеристику Новосибирской области;
- исследовать экономическую характеристику молодежного рынка труда Новосибирской области;

Экономическая политика

16 Декабря 2012, доклад

Экономическая политика — совокупность мер, действия правительства по выбору и осуществлению экономических решений на макроэкономическом уровне. Реализация экономической политики предполагает достижение общественно значимых целей. Цели экономической политики определяются состоянием экономики страны в данный момент

Экономическая политика занятости как одна из форм стабилизационной политики

18 Февраля 2012, курсовая работа

Целью данной курсовой работы является изучение безработицы, причин ее возникновения, а также государственную политику занятости. Руководствуясь этой целью необходимо решить следующие задачи: раскрыть содержание основных категорий безработицы, дать характеристику основным видам безработицы; изучить методологию измерения состояния безработицы; рассмотреть государственную политику занятости на федеральном и региональном уровне.

Экономическая политика и ее направления

15 Октября 2013, курсовая работа

Политика в широком смысле включает разные аспекты деятельности (оборону, социальную поддержку, экологию и др.), однако именно экономическая политика занимает среди них ключевое положение. В содержательном смысле наиболее близким к понятию экономической политики является термин «политическая экономия» — в его первозданном значении — как науки изучающей чистую теорию в связи с социально-политическими требованиями.