Формування та реалізації міжнародної конкурентної стратегії підприємства

Автор: Пользователь скрыл имя, 12 Февраля 2013 в 03:32, реферат

Краткое описание

Сучасне економічне середовище характеризується посиленням динамізму економічних процесів, у тому числі й конкурентної боротьби. У теперішніх умовах, які характеризуються постійною зміною впливу зовнішніх факторів, зростанням ризику діяльності, питання конкурентоспроможності підприємств на зовнішньому ринку є актуальним. Наслідком трансформаційних процесів в економіці України стало послаблення організаційних основ управління міжнародною посередницькою діяльністю вітчизняних підприємств, що посилює загрозу їх витіснення зарубіжними конкурентами як на ринку України, так і на зовнішніх ринках.

Файлы: 1 файл

Diplomna_robota-_MEV-6-5-_Kochetova.doc

— 1.03 Мб (Скачать)


29  

ВСТУП

 

Сучасне економічне середовище характеризується посиленням динамізму  економічних процесів, у тому числі  й конкурентної боротьби. У теперішніх умовах, які характеризуються постійною  зміною впливу зовнішніх факторів, зростанням ризику діяльності, питання конкурентоспроможності підприємств на зовнішньому ринку є актуальним. Наслідком трансформаційних процесів в економіці України стало послаблення організаційних основ управління міжнародною посередницькою діяльністю вітчизняних підприємств, що посилює загрозу їх витіснення зарубіжними конкурентами як на ринку України, так і на зовнішніх ринках. Перед підприємствами, виникає проблема формування механізму посередницьких операцій та стійких конкурентних переваг з метою ефективного функціонування на зарубіжному конкурентному ринку.

Вагомий внесок у дослідження  проблеми формування механізму посередницьких операцій у зовнішньоекономічній діяльності підприємства зроблено у працях таких вітчизняних і зарубіжних вчених як: І. Ансофф, Я. Базилюк, А. Воронкова, М. Гельвановський, В. Гриньова, В.Дикань, О. Кузьмін, М. Портер, С. Светуньков, Р. Уотермен, А.В. Базилюк, Л.В. Батченко, І.П. Булєєва, І.І. Дахно, Ю.В. Макогон,I.О. Піддубний, Л.І. Пуддубна, В.С. Пономаренко. Незважаючи на значну кількість робіт, присвячених дослідженню посередницької діяльності, багато питань потребують подальшого дослідження, зокрема механізм посередницьких операцій.

Реалії сьогодення свідчать про те, що існує проблема щодо створення  та забезпечення подальшого функціонування механізму посередницьких операцій при виході та існуванні на зарубіжних ринках.

Тому актуальним напрямком, який потребує наукового обґрунтування, є формування механізму посередницьких операцій у зовнішньоекономічній діяльності підприємства з урахуванням специфічних умов роботи на світових ринках.

Мета дипломної роботи –  розробка рекомендацій щодо формування механізму посередницьких операцій у зовнішньоекономічній діяльності підприємства.

Досягнення мети дослідження  обумовило необхідність вирішення  таких основних завдань:

дослідити сутність поняття “посередницька діяльність” та “посередницька операція”, проаналізувати існуючі методичні підходи до її оцінки;

проаналізувати фінансово–економічні показники діяльності підприємства та визначити його стан і фактори, що впливають на розвиток посередницької діяльності підприємства;

розробити основні  організаційно-управлінські рішення та  заходи по формуванню та реалізації механізму посередницьких операцій підприємства;

Об'єкт дослідження – процес формування механізму посередницьких операцій у зовнішньоекономічній діяльності підприємства.

Предмет дослідження  – теоретико-методичні засоби формування механізму посередницьких операцій у зовнішньоекономічній діяльності підприємства.

У першому розділі  проаналізовані теоретичні аспекти посередницької діяльності та формування механізму посередницьких операцій.

У  другому розділі  проведені економічний і фінансовий аналіз стану підприємства, аналіз зовнішньоекономічної діяльності ДП “Електроважмащ”.

У третьому розділі сформований механізм посередницьких операцій та запропоновані заходи до його реалізації. Обґрунтована його ефективність.

У четвертому розділі запропонована технологічна модернізація турбогенераторів потужністю 200 і 300 МВт.

Інформаційною базою  дослідження є законодавчі та нормативні акти, якими регулюється зовнішньоекономічна діяльність в Україні, звіти та статистичні матеріали національних і міжнародних організацій, фінансова звітність підприємства, наукові публікації вітчизняних та зарубіжних авторів, інтернет ресурси.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 1.

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

 

    1. . Конкурентоспроможність, як основа формування конкурентної стратегії підприємства

 

    Проблеми потенційних  можливостей підприємств та їхніх товарів у конкурентній боротьбі представляє в економічній науці велика категорія — конкурентоспроможность підприємств.

 Найчастіше у економічній  літературі поняття “конкурентоспроможність  підприємства” зводиться до здатностi пiдприємства виробляти конкурентоспроможний товар.

Враховуючи, що у даний час пiдприємства можуть виробляти рiзнi види продукцiї і одночасно працювати на рiзних товарних (галузевих) ринках у рамках стратегiї диверсифiкацiї, на кожен даний момент часу рiвень конкурентоспроможностi пiдприємства i рiвень конкурентоспроможностi продукцiї, виготовленої їм, не збiгаються. Перш за все, слiд зазначити, що як база для порiвняння рiвня  конкурентоспроможностi пiдприємства використовуються данi по підприємствах-конкурентах, а не по товарах, що виробляються. В той же час при порiвняннi даного підприємства з підприємствами-конкурентами необхiдно враховувати рiзнi категорiї конкурентів: прямих конкурентів (що виробляють таку ж продукцію); непрямих конкурентiв (що виробляють товари-замiнники); потенцiйних конкурентiв (що виробляють товари або послуги, що дозволяють задовольнити дану потребу iншим способом), якi можуть вiдноситься до рiзних галузей або сфер дiяльностi. Вибiр тих або iнших видiв конкурентiв для дослiджуваного підприємства залежить вiд цiлей i завдань дослiдження, що, у свою чергу, призводить до використання як бази для порівняння або рiзних видiв товарiв (базовий товар; товар-замiнник; послуга, що дозволяє задовольнити дану потребу iншим способом); або рiзних галузей, що мають специфiку розвитку конкуренцiї i ринкових стосункiв.

Вiдмiннiсть вимог, що пред'являються до пiдприємства суб'єктами ринку: споживачами, конкурентами, iнвесторами, структурами управлiння бiльш високого рiвня, змінює i перелiк показникiв, що використовуються для оцiнки рiвня конкурентоспроможностi, що повинне, у свою чергу, знайти вiддзеркалення в понятiйному апаратi.

На сучасному етапi економiчного розвитку конкуренцiя, як рушiйна сила вимушує виробників постiйно шукати новi шляхи пiдвищення своєї конкурентоспроможностi. Дане поняття є відносно новим для української дiйсностi, тому з точки зору визначення його економiчної сутi необхiдно внести уточнення самого термiну "конкурентоспроможнiсть пiдприємства".

Проведене дослiдження показує неоднозначнiсть в тлумаченнi понять, пов'язаних з конкурентоспроможнiстю підприємства, наявнiсть рiзних трактувань залежно вiд освiтлення поставлених в них питань. У загальному випадку термiн "конкурентоспроможнiсть" визначається, як здатнiсть конкурувати, тобто боротися або протистояти чому-небудь.

Для розкриття економiчної сутi даного поняття проведений аналiз щодо його визначення (таблиця 1.1.).

Таблиця 1.1.

Аналіз теоретичних  підходів щодо визначення поняття “конкурентоспроможність”

Автор

Визначення

Позитивні аспекти

Негативні аспекти

1

2

3

4

Рубін Ю.Б

[54]

Реальна і потенційна здатність компанії, а також здібностей і можливостей проектувати, виготовляти  і збувати товари, які по цінових  і нецінових характеристиках  в комплексі привабливіші для  споживачів, чим товари конкурентів.

Визначення внутрішнього конкурентного потенціалу підприємства.

Обмеженість ціновою  конкурентоспрожністю.

Не враховані технологічні аспекти конкурентоспроможності


Продовження таблиці 1.1.

 

1

2

3

4

Млоток Е.

[46]

Перевага фірми по відношенню до інших фірм даної галузі усередині національної економіки і за її межами.

Визначення конкурентоспроможних переваг підприємства.

Не врахован виробничій потенціал підприємства.

Джакот Д.Х.

[14]

Здатність компанії реалізувати  свою продукцію за ціною, що забезпечує зростання і виконання зобов'язань перед третіми особами(забезпечення певного рівня рентабельності, формування основних фондів, повернення інвестиційного капіталу).

Орієнтація на цінову конкрентоспроможность.

Обмеженість ціновою  конкурентоспроможністю.

Фатхудінов Р.А.

[60]

Властивість об'єкту, що характеризується мірою задоволення  потреби в порівнянні з аналогічними об'єктами представленими на даному ринку. Конкурентоспроможність визначає здатність  витримувати конкуренцію порівняно  з аналогічними об'єктами на даному (внутрішньому або зовнішньому) ринку.

Орієнтація на конкурентну  боротьбу і задоволення потреби  споживачів.

Не враховані технологічні аспекти конкурентоспроможності.

Сергеев І.В.

[12]

Здатність підприємства виробляти конкурентоздатну продукцію за рахунок його уміння ефективно використовувати фінансовий, виробничий і трудовий потенціал.

Визначення конкурентоспроможності продукції.

Обмеженність внутрішнім потенцілом підприємства.

Светуньков С.Г.

[61]

Властивість об'єкту, що має певну частку відповідного ринку, яке характеризує міру відповідності технико-функціональніх, економічних, організаційних і інших характеристик об'єкту вимогам споживачів, визначає частку ринку, що належить даному об'єкту, і перешкоджає перерозподілу цього ринку на користь інших об'єктів.

Визначення конкурентоспроможних переваг підприємства. Орієнтація на конкурентну боротьбу.

Концентрація на взаємозв'язку конкурентоспроможності с часткою  ринку.

Рове М.

[21]

Здатність підприємства продавати свої товари.

Орієнтація на сбут продукції підприємства.

Обмеженність сбутовим потенціалом підприємства.


Закінчення таблиці 1.1.

 

1

2

3

4

Мескон М.Х.

[54]

Відносна характеристика, яка виражає відмінності розвитку даної фірми від міри задоволення своїми товарами потреби людей і по ефективності виробничої діяльності конкурентоспроможність підприємства характеризує можливості і динаміку пристосування до умов ринкової конкуренції.

Орієнтація на  ринкову  боротьбу і виробничій потенціал  підприємства.

Не врахована цінова конкурентоспрожність.

Самодуров Д.О.

[63]

Здатність підприємства розробляти, виробляти і продавати свою продукцію на ринку за ціною, що забезпечує в повному об'ємі його фінансово-економічних зобов'язань, а також кількісне і якісне зростання його потенціалу.

Орієнтація на зростання  виробничого потенціалу підприємства.

Обмеженість ціновою  конкурентоспроможністю.

Петров В.[56]

Внутрішньо властивість суб'єкта ринкових стосунків, що виявляється в процесі конкуренції і дозволяє зайняти свою нішу в ринковому господарстві для розширення виробництва, що передбачає покриття всіх витрат виробництва і здобуття прибули від легальної господарської діяльності.

Визначення внутрішнього потенціалу підприємства.

Не враховані конкурентні  переваги підприємства.

Селезнев А.

[43]

Обумовлене економічними, соціальними, політичними чинниками положення виробника на внутрішньому і зовнішньому ринках, відбите через показники(індикатори), що адекватно характеризують такий стан і його динаміку.

Орієнтація на положення  підприємства на внутрішньому і зовнішньому  ринці.

Не врахован виробничій потенціал підприємства.

Фігурнов Е.Б.,

Донец Ю.Ю.

[23]

Ефективність використання його виробничого потенціалу (здатність нарощувати конкурентоспроможність продукції, що виготовляється, в швидшому темпі, ніж потенціал конкурента).

Визначення виробничого потенціалу  підприємства.

Не врахована конкурентна  боротьба.


 

За результатами проведеного  дослідження можна зробити наступні висновки:

1) Більшість авторів  не розглядають поняття "Конкурентоспроможності  підприємства" у взаємозв'язку із їх ринковою конкуренцією.

2) Конкурентоспроможність  підприємства є показником обсягу  ефективності використання всіх  ресурсів підприємства.

3) Конкурентоспроможність  підприємства є динамічним показником, зміни якого залежать як від  зовнішніх, так і від внутрішніх чинників.

4)  Конкурентоспроможність  підприємства є відносним показником. Базою для порівняння є аналогічні  показники конкурентоспроможності  підприємств конкурентів або  ідеальних (еталоних) підприємств.

5) Конкурентоспроможність  продукції і підприємства є взаємозв'язаними поняттями. Проте, підприємство є опосередкованим носієм властивості конкурентоспроможності через свої товари і послуги. Отже конкурентоспроможність підприємства визначається характеристиками, відмінними від використовуваних при визначенні конкурентоспроможності товару.

6) Конкурентоспроможність  – це властивість об'єкту, що  характеризується мірою задоволення  ним конкретній потребі в порівнянні  з аналогічними об'єктами на  даному ринку.

7) Конкурентоспроможність  підприємства – це здатність витримувати конкуренцію порівняно з аналогічними об'єктами на даному ринку.

8) Конкурентоспроможність  підприємства показує рівень  розвитку даної фірми порівняно  з рівнем розвитку конкурентних  фірм по мірі задоволення своїми  товарами потреби людей і по ефективності виробничої діяльності.

9) Конкурентоспроможність  підприємства характеризує величину  привабливості даного підприємства  для інвестора. 

На основі проведеного  дослідження можна сформулювати наступне визначення: конкурентоспроможність підприємства – це здатність підприємства боротися за ринок (збільшувати, зменшувати або зберігати займану частку ринку залежно від стратегії підприємства)[72].

Це досягається на основі впровадження інноваційної техніки  і технології (що дає екологічні, соціальні і економічні ефекти), максимально ефективного використання резервів підприємства, досягнення високого рівня інвестиційної привабливості, що в сукупності забезпечує випуск конкурентної продукції [9].

 

1.2.  Міжнародні конкурентні  стратегії: сутність та класифікація

Информация о работе Формування та реалізації міжнародної конкурентної стратегії підприємства