Інноваційна діяльність

Автор: Пользователь скрыл имя, 01 Апреля 2012 в 18:28, курс лекций

Краткое описание

Сутнісна характеристика інновацій та інноваційних процесів. Теоретичні засади та сучасні тенденції інноваційного розвитку економіки. Державне регулювання та підтримка інноваційної діяльності. Інноваційна політика підприємства. Інноваційна праця та інноваційні кадри підприємства. Управління інноваційними процесами. Управління інноваційним розвитком підприємства. Організаційні форми інноваційної діяльності. Особливості створення інновацій і формування попиту на них. Моніторинг інновацій та інформаційне забезпечення інноваційної діяльності. Фінансування інноваційної діяльності.

Файлы: 1 файл

Опорний конспект лекцій ЕОІД.doc

— 849.50 Кб (Скачать)

До середини 80-х років масштаби венчурного капіталу значно зросли. На той час у США діяло понад 650 венчур­них фірм, а загальний обсяг інвестицій з усіх джерел вен­чурного капіталу становив приблизно 4,5 млрд. доларів. Венчурних капіталістів підтримувала місцева влада бага­тьох штатів, яка мала намір допомагати місцевим підпри­ємствам у створенні нових робочих місць.

Роль венчурних фірм не лише у підвищенні науково-технічного рівня виробництва, а й у їх впливі на динаміч­ність усього господарського комплексу. Вони є генератора­ми принципово нових ідей, на основі яких відбуваються потужні науково-технічні зрушення. Крім того, ці фірми сприяють ефективному використанню праці фахівців ви­сокої кваліфікації, розвитку їх творчого потенціалу. Малі венчурні фірми з допоміжних структур науково-технічних комплексів національної економіки більшості індустрі­ально розвинутих країн перетворилися на важливу ланку загальної системи реалізації державної науково-технічної політики.

Венчурне підприємництво розвивається у різних фор­мах, найпоширенішими з яких є:

— незалежний (чистий) венчур;

—  впроваджувальні фірми, засновані на пайових заса­дах промисловими корпораціями;

— венчурні фірми, що фінансуються інвестиційними фондами;

— внутрішні венчурні відділи великих корпорацій.

Незалежні венчурні фірми. Організовуються як акціо­нерні товариства, рекламуючи у пресі свою ідею створення новації, акумулюючи під цю ідею кошти приватних та інституційних інвесторів.

Впроваджувальні фірми. Створюються однією або де­кількома корпораціями на пайових засадах. Отримали назву «зовнішнього венчуру». Вони можуть бути представ­лені у кількох модифікаціях, організаційно оформлених як науково-дослідні консорціуми (лат. соnsortium — спів­участь, співтовариство):

1. Консорціум, створений з метою проведення фунда­ментальних довгострокових досліджень. Він має свою нау­ково-дослідну базу (лабораторії, дослідні виробництва, ін­формаційно-обчислювальні центри, інші елементи науко­во-дослідної інфраструктури). Його засновниками можуть бути великі військово-промислові концерни. Частково мо­же субсидуватися державою.

2.  Консорціум, метою якого є активізація наукової ді­яльності науково-дослідних інститутів, університетів на їхній виробничій базі з використанням наявного науково-виробничого потенціалу. Для розроблення і випробування ідей одержує від корпорацій донорське фінансування і має міжгалузевий характер.

3.  Консорціум, створений корпораціями на пайових за­садах з метою розроблення галузевих стандартів, технічних умов і контролю за їх застосуванням. Може створюватися під егідою великої холдингової компанії, має тимчасовий характер і часто розпадається внаслідок внутрішньогалузе­вої конкуренції. «Зовнішні венчури», як правило, невеликі(від трьох до декількасот осіб), можуть бути організовані за ініціативою самих вчених і винахідників як дочірні компанії з власним науково-виробничим циклом освоєння нових видів продукції.

Венчурні фірми, що фінансуються інвестиційними фондами (компаніями, трастами). Можуть також вико­ристовувати кошти великих корпорацій, банків, пенсій­них і благочинних фондів, страхових компаній, особисті заощадження інвесторів, частково державні субсидії.

Попит на венчурний капітал цих фірм дуже великий і не задовольняється комерційними банками, які утриму­ються від надмірного ризику. Це зумовило виникнення спеціалізованих венчурних інвестиційних фондів і компа­ній, їх метою є акумулювання венчурного капіталу та вен­чурне фінансування і кредитування спеціалізованих ризикових фірм (венчурів).

Внутрішній венчур. Він передував розглянутим вище організаційним формам венчурного підприємництва. У 60-ті роки XX ст. у США великі концерни і корпорації по­чали створювати у своїх структурах автономні науково-дослідні та проектні групи або відділи, які були призна­чені для пошуку, обґрунтування ідей дослідних зразків і налагодження виробництва нових видів продукції, впро­вадження прогресивних технологічних процесів. Такі відділи (групи) часто формували як тимчасові творчі ко­лективи і розформовували одразу після розв'язання зав­дань, які ставилися перед ними, або існували тривалий час як науково-дослідні та дослідно-конструкторські бюро, на­уково-виробничі об'єднання. Фінансували внутрішні вен-чури за рахунок основної діяльності компанії, причому ве­ликі компанії створювали до декілька десятків таких тим­часових венчурних груп. У деяких корпораціях внутрішні венчури існують і нині. У разі успіху внутрішній венчур стає одним із виробничих підрозділів компанії, а його про­дукція реалізується каналами збуту корпорації.

Багато великих корпорацій США («Ексон», ІВМ, « Дженерал електрик» та ін.) мають внутрішні венчури. Однак, на думку багатьох західних вчених, така форма венчур­ного підприємництва вичерпала себе. До її недоліків від­носять матричну систему організації управління науково-дослідними роботами, тобто подвійну залежність венчуру від керівництва компанії і від керівництва відділу (проек­ту); відсутність конкуренції як стимулу інтенсифікації робіт; обмеженість коштів для фінансування венчурних проектів у період спаду виробництва в корпорації.

Практика розвинутих країн свідчить, що 20% венчур­них фірм стають відкритими корпораціями, 60% — пог­линаються більшими корпораціями, а ще 20% — розорю­ються.

Сучасні венчурні підприємства — це гнучкі, мобільні структури, що характеризуються високою цілеспрямова­ною активністю. Це зумовлено особистою зацікавленістю працівників фірми і партнерів з венчурного бізнесу в при­скореній успішній комерційній реалізації певної ідеї, про­дукції чи технології. За темпами доведення розробки до комерційної реалізації з ними не можуть конкурувати на­віть великі промислові підприємства. Саме малі венчурні фірми дали путівку в життя таким винаходам, як елек­трографія, вакуумні лампи, кулькова ручка, реактивний двигун, кольоровий папір тощо. Статистика стверджує, що життя понад 60% важливих нововведень XX ст. дали венчурні фірми. Саме вони передають свої розробки експлерентам, патієнтам, комутантам.

Серед вітчизняних підприємств, що створюють іннова­ційну продукцію, — науково-технічна компанія «Тест» (Харків), яка є розробником і виготовлювачем установок для очищення стічної води; науково-технічний центр «Техносистем» (Дніпропетровськ), що виготовляє установ­ки для оброблення рідких розчинів і стічних вод з викорис­танням фізико-хімічних перетворень; фірма «Арон» (Ки­їв), яка розробила обладнання для цілорічного вирощуван­ня зеленого корму; мале підприємство «Комос» (Київ), яке створило нові телевізори з електронно-променевою труб­кою, здатною безвідмовно функціонувати протягом 20 ро­ків, та ін.

Попри наявність в Україні деяких сприятливих перед­умов для розвитку венчурного бізнесу — велика кількість вчених, наукових шкіл, навчальних закладів, лаборато­рій, бібліотек — у цій справі є ще багато проблем, насампе­ред через:

—   економічну нестабільність, дефіцит фінансових коштів, загрозу інфляції;

—      відсутність чіткої державної політики сприяння роз­витку венчурного бізнесу;

—      відсутність економічної зацікавленості більшості господарських суб'єктів у реалізації принципово нових розробок, нововведень високого техніко-економічного рівня;

— нерозвинутість ринку цінних паперів;

—  недостатньо продуману податкову політику у сфері стимулювання діяльності інноваційних підприємств;

—  обмеженість правової бази, яка регулює сферу дріб­ного бізнесу;

— високі відсотки за кредит;

— відсутність інфраструктури венчурного фінансування;

— відсутність конкуренції на внутрішньому ринку на­уково-технічної продукції;

— невисоку наукову кваліфікацію бізнесменів. Ринкові суб'єкти інноваційної діяльності відіграють

—                     значну роль у прискоренні економічного зростання краї­ни, здійснюючи перший крок на шляху реалізації іннова­цій, беручи на себе основний ризик від їх упровадження. Завдання держави — підтримати їх у цьому прагненні, створюючи, зокрема, різноманітні організаційні структу­ри підтримання інноваційного підприємництва.

 

З метою підтримання розвитку підприємницьких структур на етапі їх становлення у багатьох країнах ство­рюють бізнес-інкубатори.

Бізнес-інкубатор — організаційна структура, метою якої є формування сприятливих умов для стартового розвитку малих підприємств через надання їм певного комплексу послуг і ре­сурсів.

Перші бізнеси-інкубатори з’явилися в Європі. Їхніми прототипами є так звані «творчі комуни» архітекторів і дизайнерів, що створювалися у Великобританії. Вони перебудовували займані ними будинку так, щоб створити оптимальну для творчості і взаємодії середовище. Сюди ж відносяться обновлені історичні будинки, що використовувалися під розміщення дрібних виробництв ремісників і народних умільців. Важливо, що ці «комуни» мали єдине управління і визначений набір послуг колективного користування.

На наступному етапі стали створюватися інкубатори при промислових підприємствах. У 1975 році сталеливарна корпорація «Брітіш Стіл» організувала спеціальну дочірню фірму, у задачі якої входило створювати нові робочі місця там, де закривалися металургійні виробництва. Ця фірма будувала багатоофісні і виробничі будинки, надавала кредити щоб заохочувати безробітних фахівців і робітників відкривати власну справу. У створенні таких «зон нових можливостей» стали брати активну участь місцеві органи влади. Перший будинок було відкрито в 1979 році недалеко від Глазго, пізніше було введено в лад ще 9 будинків колективного користування поблизу від сталеливарних виробництв.

Цьому прикладові незабаром стали випливати й інші компанії не тільки у Великобританії. Згодом, у цю діяльність усе більш активно стали включатися державні влади, університети і громадські організації самих різних країн.

Однак, незважаючи на пріоритет Європи, найбільше поширення бізнес-інкубатори одержали в США. Там вони входять до складу більшості науково-технологічних парків. Усього ж на сьогоднішній день у США діє більш 160 бізнес-інкубаторів.

На сьогоднішній день у США діють бізнес-інкубатори різних напрямків. Існують, наприклад, інкубатори мистецтв ( що здають в оренду площі і роблять допомогу молодим художникам і артистам), сільськогосподарські інкубатори (у яких малі фірми переробляють продукцію землеробства і тваринництва), інкубатори для жінок, національних меншостей, інвалідів (прагнуть за мету залучення цих категорій громадян в активну підприємницьку діяльність), промислові інкубатори (виробляючі нескладну продукцію), і, нарешті, інкубатори фірм високих технологій.

Найчастіше інкубатори створюються за змішаною схемою, але, у міру їх «дорослішання», переходять до спеціалізації (наприклад, інкубатори в області програмного забезпечення або інкубатори для фірм, що працюють в області біотехнології).

Головна перевага бізнесу-інкубатора для починаючих підприємців, що найчастіше випробують фінансових труднощів, укладається в тім, що інкубатори надають їм «дах над головою» на пільгових умовах, за цінами нижчими від ринкових (принаймні, спочатку).

Для повноцінної діяльності бізнес-інкубатор повинен мати необхідні приміщення (виходячи з закордонного досвіду — 1000-2000 кв. м.), матеріально-технічну базу (офісна техніка, Інтернет, навчальні класи, конференц-зал, бібліотека), кваліфікований штат, а також консультантів і викладачів, що працюють, як правило, на контрактній основі.

Концепція бізнес-інкубатора припускає ротацію фірм-клієнтів, тому в інкубаторі, як правило, не повинне бути довгострокових або передчасних договорів про оренду приміщення. Термін їх «життя» в інкубаторі складає від 2 до 5 років. Якщо підприємство за цей час міцно встає на ноги, то йому варто знайти собі приміщення поза інкубатором і звільнити місце для нової молодої фірми. Однак, на практиці, у залежності від наявної в наявності площі і попиту на неї іноді можуть використовуватися і більш тривалі договори про оренду.

Важливими перевагами бізнесу-інкубатора є також творча атмосфера і можливість контактувати із собі подібними, імідж серйозної компанії, набір недорогих, але необхідних послуг, гнучкість менеджменту в інкубаторі.

Бізнес-інкубатори працюють не тільки у країнах із розвинутою ринковою економікою, а й у Польщі, Чехії, Угорщині, започаткову­ються в Росії та Україні. Вони привабливі для бізнесменів-початківців. Річ у тім, що багато людей можуть про­дукувати цікаві ідеї, але реалізувати їх здатні лише оди­ниці, оскільки для цього необхідні досвід і спеціальні знання. Якщо ж існує структура, яка бере на себе вико­нання специфічних робіт з правового чи економічного за­безпечення бізнесу, то успіху можуть досягти навіть ті, хто не має спеціальних знань щодо організації власної справи. Йдеться про бізнес-інкубатори. Вони надають най­важливіші ділові послуги, технічну допомогу, допомогу в управлінні, забезпечують спрощений доступ до фінансу­вання.

До послуг бізнес-інкубаторів відносять:

—  оренду площ (офісних, виробничих, лабораторних, конференц-залів);

—   технічно-адміністративне обслуговування (пошта, Інтернет, телефон, факс, ксерокс, офіс-секретар тощо);

—  консультаційні (з бізнес-планування, юридичних, податкових та інших питань);

—  економічні (послуги бухгалтера, фінансиста, еконо­міста, маркетолога, менеджера);

— інвестиційні (пошук інвесторів, залучення кредитів, стартове фінансування новостворених компаній, створен­ня кредитних союзів);

—      науково-технічні (впровадження нових технологій, ноу-хау, нових продуктів);

—  навчальні (тренінги, курси перепідготовки, навчання за програмою загального менеджменту й інших економічних дисциплін, необхідних для ведення бізнесу);

— презентаційні (виставки, конкурси, конференції);

— інформаційні (створення баз даних, передавання нових інформаційних технологій, що можуть використовуватися у бізнесі, Інтернет-центри і мережі);

—  видавничі (видання буклетів, рекламних проспектів, листівок, новітніх методичних розробок тощо);

— працевлаштування (пошук роботи, внесення до базі даних професій і вакансій, підготовка резюме, підготовки до співбесіди з роботодавцями тощо).

У процесі організації бізнес-інкубатора важливим є створення діючої мережі організацій, установ і суб'єктів господарювання різних форм власності, які можуть впливати не економічний розвиток регіону. Об'єднання можна здійснювати по-різному: від пайової участі при створенні біз­нес-інкубатора як юридичної особи до участі в консульта­ційній раді або співробітництві на договірній основі.

Информация о работе Інноваційна діяльність