Інноваційна діяльність

Автор: Пользователь скрыл имя, 01 Апреля 2012 в 18:28, курс лекций

Краткое описание

Сутнісна характеристика інновацій та інноваційних процесів. Теоретичні засади та сучасні тенденції інноваційного розвитку економіки. Державне регулювання та підтримка інноваційної діяльності. Інноваційна політика підприємства. Інноваційна праця та інноваційні кадри підприємства. Управління інноваційними процесами. Управління інноваційним розвитком підприємства. Організаційні форми інноваційної діяльності. Особливості створення інновацій і формування попиту на них. Моніторинг інновацій та інформаційне забезпечення інноваційної діяльності. Фінансування інноваційної діяльності.

Файлы: 1 файл

Опорний конспект лекцій ЕОІД.doc

— 849.50 Кб (Скачать)

Інноваційні зміни, систематичне і послідовне впровадження  новацій є запорукою успіху підприємницької діяльності. Для цього необхідно вміти правильно оцінювати ринкову ситуацію, прогнозувати можливі зміни і вести цілеспрямований пошук щодо розроблення тих інновацій, які можуть бути корисними для підприємства. Успіху сприяють не лише технічні новації, а й вдосконалення форм організації виробництва та праці.

Зарубіжний досвід доказує, що залучення споживачів до розроблення нових товарів , сприяє стимулюванню інноваційного процесу. Вивчення попиту на товари, що існують на ринку, дає можливість отримати інформацію про те, якого нового товару очікують споживачі на конкретному ринковому сегменті і встановити обсяги його продажу в разі впровадження у виробництво.

Попит – обсяг продукції чи послуги, які споживач хоче та спроможний придбати на конкретному ринку за певною ціною протягом певного часу.

Вивчення попиту  здійснюється за такими напрямками:

-          обсяг попиту;

-          наявність потенційних покупців;

-          потреба в товарі;

-          можливість придбання товару;

-          ціна товару;

-          час виведення товару на ринок та його реалізації на ньому;

-          ринки збуту продукції.

Така послідовність дослідження ринкового попиту дає підстави для прийняття рішень щодо доцільності розроблення нового продукту чи виведення його на новий ринок.

Інструментами попереднього (прогнозного) та оперативного (поточного) аналізу попиту є його табличне та графічне зображення. Табличне зображення попиту – це розташовані в порядку зростання чи зменшення значення ціни продукції, яким відповідають значення кількості одиниць товару, на який існує попит. Графічне зображення попиту – це крива, що характеризує зміну попиту на продукцію залежно від зміни ціни на неї.  Воно дає можливість простежити тенденції зміни попиту, визначенні його гнучкості щодо основних факторів впливу. Аналіз кривих попиту на існуючу продукцію дає змогу встановити час завершення її життєвого циклу і заздалегідь підготуватися до виведення на ринок нового товару.

Налагодження виробництва нового продукту для задоволення ринкових потреб відбувається з урахуванням виробничих потужностей підприємства-інноватора , його здатності фінансувати процес промислового освоєння новинки, можливості швидкого переналагодження устаткування на її випуск.

 

2.       Планування і організація створення нового товару

Нова продукція, яку виводять на ринок, може бути трьох видів:

-          яка раніше існувала (СD-диски);

-          яку раніше виготовляли, але її конструкцію було суттєво змінено (ноутбук замість стаціонарного ПК);

-          яка має лише новий дизайн (ліки у вигляді аерозолю).

З огляду на це під інноваційним товаром розуміють оригінальні вироби, поліпшені варіанти або модифікації існуючих товарів, а також нові марки, що є результатом НДДКР фірми-продуцента.

Не кожне підприємство може створити оригінальний продукт – принципово новий продукт, конструктивне виконання та склад споживчих властивостей якого не були відомі раніше. Більшість підприємств випускає на ринок модернізовані, модифіковані або удосконалені вироби завдяки освоєнню новітніх технологій, матеріалів із необхідними властивостями.

Інноваційний продукт може мати не тільки матеріально-речову форму, а ним можуть бути новітні технології, новий вид послуг і т.д.

Яку б матеріально-речову форму новий продукт не мав, процес його створення передбачає здійснення інноваційної діяльності в кілька етапів:

1)      генерування ідей –  джерелом задуму нових товарів можуть бути інтерв’ю, спостереження на виставках, ярмарках; звіти і пропозиції торгових агентів; дослідження недоліків продукції, що виробляється; новинки конкурентів; оцінювання власних переваг і слабких сторін. Ідея зумовлюється розвитком технології та вимогами ринку;

2)      оцінювання та вибір перспективних ідей – залежить від реакції споживача на сприйняття нового товару; переваги надаються альтернативним ідеям, ідеям багаторазового використання, невитратоємким;

3)      розроблення концепції нових товарів – поєднання оцінки ринку нового товару, сфери його можливого застосування, можливого ризику з показниками його конкурентоспроможності (якості, суміщення, переваг над товарами конкурентів);

4)      розроблення і створення дослідного зразка – здійснюється проектування товару, його параметрів, дизайну, упаковки, визначається назва або марка товару, виготовляють дослідні зразки, визначають технічний рівень виробу, можливість його якісного виготовлення, майбутнього ефективного використання;

5)      пробний маркетинг – вивчає реакцію споживачів на новий товар шляхом випуску пробної партії. Якщо результати пробного маркетингу позитивні, приймають рішення про запуск нового товару у виробництво. Ефективність пробного маркетингу залежить від правильного вибору часу і місця його проведення , особливостей нового товару, рівня конкуренції на відповідному сегменті ринку, загального стану економіки.

 

3. Види попиту на інновацію і фактори, що на нього впливають

За ставленням споживачів до товару розрізняють попит:

-          прихований – відображає неможливість задоволення потреб споживачів за рахунок наявних вже на ринку товарів і послуг;

-          негативний – небажання потенційних покупців купувати товар;

-          надмірний – виникає, коли попит перевищує пропозицію, сприятлива можливість виведення на ринок нового товару;

-          повноцінний – передбачає відповідність нововведень бажанням споживачів, перехід нововведення в стадію зрілості

-          нерегулярний – виникнення коливань попиту протягом тривалого часу (сезонні коливання);

-          нераціональний – попит на товари, шкідливі для здоров”я (алкогольні, тютюнові вироби);

-          відсутність попиту – коли споживачі, на яких орієнтовано виробництво певної продукції чи її реалізація, не зацікавлені в ній або не знають про неї.

Фактори, які впливають на формування попиту можуть бути внутрішніми і зовнішніми.

До внутрішніх факторів відносяться:

1)      відповідність нового продукту галузевим стандартам;

2)      відповідність нового продукту тенденціям моди;

3)      висока якість нового продукту;

4)      гарантійне та сервісне обслуговування;

5)      розмір витрат на наукові дослідження і розробки фірми-інноватора;

6)      висока швидкість впровадження інновації;

7)      ціна;

8)      вибір авторитетного покупця; використання реклами , інших засобів комунікаціїдля пропагування новинки;

9)      рівень фахової підготовки персоналу підприємства-інноватора.

До зовнішніх факторів належать:

1)      загальний стан економіки;

2)      політична ситуація;

3)      правова база інноваційної діяльності;

4)      стан екології;

5)      прискорення науково-технічного прогресу;

6)      доходи споживачів;

7)      невизначеність характеру впливу інновації на результати її використання.

 

ВПЛИВ ФАКТОРІВ НА ЗМІНУ ПОПИТУ НА НОВУ ПРОДУКЦІЮ

№ п/п

Фактори попиту

Тенденція зміни попиту

І

Внутрішні

 

1

Відповідність галузевим стандартам

Пряма

2

Відповідність тенденціям моди

Пряма

3

Висока якість нової продукції

Пряма

4

Забезпечення гарантійного і сервісного обслугову­вання нової продукції

Пряма

5

Величина витрат на наукові дослідження

Пряма

6

Технічний рівень підприємства-виготовлювача нової продукції

Пряма

7

Швидкість освоєння

Пряма

8

Транснаціональний рівень галузі

Пряма

9

Ціна

Зворотна

10

Авторитет покупця

Пряма

11

Сегмент ринку

Специфічна

12

Комунікація

Пряма

13

Витрати на рекламу

Пряма

14

Рівень професійної підготовки кадрів

Пряма

II

Зовнішні

 

1

Стан економіки

Пряма

2

Політична обстановка

Специфічна

3

Правова база

Пряма

4

Екологічна обстановка

Зворотна

5

Технічний прогрес

Пряма

6

Співвідношення на ринку старої і нової продукції

Специфічна

7

Підвищення ефективності роботи споживача

Пряма

8

Дієвість реклами

Пряма

9

Доходи споживачів

Пряма

10

Наявність замінників

Зворотна

11

Невизначеність

Зворотна

 

ТЕМА 10. Моніторинг інновацій та інформаційне забезпечення інноваційної діяльності

1. Значення та завдання моніторингу інноваційного розвитку.

2. Напрямки здійснення моніторингу суб’єктів ринку з метою виявлення перспектив інноваційної діяльності.

3. Цілі, завдання інформаційного забезпечення інноваційних процесів.

4. Пріоритети у напрямках інформаційного забезпечення інноваційних процесів.

Література:

1. ЗУ „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” від 15.12.1993 № 3687-ХІІ. Ред. від 01.06.2000р. (зі змінами та доповненнями) // ОВУ. – 2000. - № 26.

2. Анрощук Г. Государственная инновационная политика // Бизнесинформ. – 1997. - № 1. – С. 37-40.

3. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства: Навч. Посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - С. 364-365.

4. Йохна М.А., Стадник В.В. Економіка і організація інноваційної діяльності: Навч. посібник. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2005, ст. 260-280.

 

1. Значення та завдання моніторингу інноваційного розвитку

Інноваційна діяльність підприємства має бути чітко зорієнтована на створення або залучення тих новацій, які за існуючих умов можуть дати найбільшу віддачу. Це можливе за умов моніторингу.

Функціонування і розвиток кожного підприємства спрямовані на збереження та зміцнення його ринкових позицій і забезпечення належного рівня прибутковості. За жорсткої конкуренції це вдається лише тим компаніям, які постійно відстежують зміни у ринковому середовищі і дбають про утримання та зміцнення конкурентних переваг через створення власними силами чи придбання інновацій. Моніторинг ринку інновацій, ринкової поведінки конкурентів та інших суб’єктів підприємництва, що працюють у суміжних чи споріднених видах бізнесу, дає змогу правильно оцінити тенденції їх розвитку і сформувати адекватні їм інноваційні програми.

Упровадження інновацій супроводжується значним ризиком їх неприйняття. Тому планування як функцію контролю, необхідно здійснювати на підприємстві на основі попередніх досліджень ринку.

Новаторство як вид діяльності характеризується певними особливостями. Необхідно бачити щось незвичне у звичайних явищах і зрозуміти, що це незвичне може мати цінність – споживчу вартість.

Підприємцям необхідно вдаватися до систематичного новаторства – цілеспрямованого пошуку змін, ставлячи перед собою прості завдання, комбінуючи існуючі ресурси у нових, продуктивніших поєднаннях, що завжди забезпечує можливість конкретної новизни.

 

2. Напрямки здійснення моніторингу суб’єктів ринку з метою виявлення перспектив інноваційної діяльності

Моніторинг суб»єктів ринку з метою виявлення перспективних напрямків інноваційної діяльності передбачає:

1)      вивчення споживачів;

2)      аналіз умов конкуренції і рівня науково-технічного потенціалу підприємства;

3)      вивчення товару-новації.

Вивчення споживачів товару-інновації спрямоване на залучення клієнта  до розроблення і випуску нового товару, що полегшує його подальший збут, яке здійснюється через сегментацію споживачів, вивчення мотивів попиту, оцінювання способів придбання нового товару, вивчення тенденцій і причин змін потреб тощо.

Аналіз умов конкуренції і рівня науково-технічного потенціалу підприємства дає можливість вивчити стан конкуренції на ринку, що впливає на обґрунтування інноваційної стратегії підприємства. При великій конкуренції і високому рівні науково-технічного потенціалу інноваційну діяльність слід спрямовувати на розроблення нового товару; за умов помірної конкуренції – на модифікацію і удосконалення існуючого; а при слабкій конкуренції  - на накопичення коштів для збільшення частки ринку і формування потенціалу для наступальної інноваційної стратегії.

Вивчення товару-новації дає вияснити реальну  ринкову потребу в ньому, ув»язати технічні характеристики нового товару, його корисності з оцінками потреб і смаків споживачів ще до появи дослідного зразка.

Основними джерелами інноваційних можливостей підприємства можуть бути:

1)            несподівані події для фірми чи галузі (несподіваний успіх, несподівана невдача, несподівана зовнішня подія);

2)            невідповідність реальності уявленням про неї (уявлень фактичним економічним  умовам галузі; невідповідність між уявними та дійсними цінностями та сподіваннями споживачів);

3)            інновація, викликана потребою технологічного процесу;

4)            зміни в структурі галузі промисловості чи ринку, неусвідомлені всіма;

5)            демографічні зміни;

6)            зміни у сприйняттях та значеннях;

7)            нові знання.

Чотири перших джерела містяться в підприємстві і мають використовуватись його працівниками як індикатори змін, що вже мали місце або які можна здійснити. Інші три належать зовнішньому середовищу, тому розпізнати їх важче, але відкривають великі можливості для ін новаторів при їх вивченні.

Одним із засобів контролю здійснення інноваційної діяльності є патентний пошук – вивчення підприємством охоронних документів різних країн з метою виявлення серед них патенту на винахід чи відкриття, аналогічних зробленому чи досліджуваному. Він здійснюється з тією метою, щоб нові винаходи, вироби не копіювали уже існуючі, так як їх не визнають новинками. Для ефективності патентного пошуку використовують науково-технічну інформацію, яка міститься в книгах, наукових статтях звітах про проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, дисертаціях та патентну інформацію – інформацію у поданих, але ще не розглянутих заявках і виданих охоронних документах (патентах, авторських свідоцтвах).

Информация о работе Інноваційна діяльність