Рефераты по химии

Химия окружающей среды

10 Ноября 2011, контрольная работа

Загрязнение воды. Способы попадания загрязнений в воду. «Пороговый уровень» загрязнения.Действие загрязнений на основные параметры водной системы: кислород, биологически активные вещества, взвешенные частицы. Тепловое воздействие загрязнений.

Химия өнеркәсібі

18 Декабря 2012, реферат

Химия өнеркәсібі — ауыр өнеркәсіптің жетекші салаларының бірі, еңбек заттарын (шикізаттар мен материалдарды) өңдеуге, негізінен химиялық әдістерді баса қолданатын өндіріс салаларының кешені.
Іштей химия және мұнай-химия өнеркәсібі болып бөлінеді.

Химияда катализаторлардың ролі

19 Декабря 2012, курсовая работа

Қатты отындарды газдату газогенераторда өткізіледі, түзілетін жанғыш газдар (негізінен СО2 Н және СН4- тең тұратын) генераторлы деп аталады. Қатты отындардың барлық түрлерін газдандырады: тас және қоңыр көмірлер, антрацит, кокс, жартылай кокс? торф, ағаш, жанғыш сланецтер және т.б. генераторлық газдарды негізінен металлургиялық шыны, керамикалық және басқа өндірістерде, ішкі жанғыш двигательдерде газтурбиналарда және тұрмыстық қажетіне отын ретінде қолданады.

Химиялық және биологиялық зақымдану ошақтарының сипаты

20 Ноября 2012, реферат

Радиоактивті зақымданудың себептері ядролық жанармайлардың бөлетін қосындылары, топырақта немесе басқа материалдарда нейтрондардың әсерінен пайда болатын радиоактивті изотоптар – бағытталған белсенділік, сонымен қатар ядролық зарядтың бөлінбей қалған бөліктері болып табылады.
Жарылыстың радиоактивті зақымдағыштары үш түрлі сәулелену шығарады: альфа, бета және гамма. Олардың қоршаған ортаға әсер етуі ұзаққа созылатын үрдіс.

Химиялық зертхана құралдары

27 Октября 2011, реферат

Оқу лабораторияларында жүргізілетін күнделікті жұмыстардан зерттеу-практикалық жұмыстарына дейін дұрыс, нақты орындалуы басты шарт болып табылады. Оларды дәлдікпен жүргізуге бізге әртүрлі құрал-жабдықтар көмектеседі. Мысалы, кез-келген жұмысты аналитикалық немесе кез-келген химиялық таразысыз, дұрыс тандалған химиялық ыдыссыз жүргізу мүмкін емес.
Оқу зертханаларында жүргізілетін химиялық, физико-химиялық, физикалық зерттеу әдістері арнайы құралдарсыз жүргізу мүмкін емес. Мұндай арнайы құралдарға колориметр, спектрометр, спектрофотометр, рН-метр, муфельді пештер, ең бастысы аналитикалық таразы және т.б. құралдар жатады. Осы құралдардың кейбірімен таныса кетейік.

Химиялық экология пәні

04 Марта 2013, лекция

1. Химиялық экология пәні, қысқаша даму тарихы.
2. Химия және қоршаған ортаның курсы, маңызы мен міндеттері.
3. Қоршаған ортаға химиялық қосылыстардың тигізетін әсері.

Химиялық қаруды әзірлеуге, өндіруге, жинақтау мен қолдануға тыйым салу және оны жою туралы конвенция

27 Февраля 2013, реферат

Электр-магниттік импульс (ядролық жарылыстар кезінде пайда болатын қысқа мерзімдік электр және магниттік өрістер) антенналарға, сымдарға, кабельдік тармақтар мен байланыс құралдарына әсер етіп, істен шығарады.
Жаппай қырып-жоятын қарулардың барлық түрлерiне тыйым салу мен оларды жоюды қоса алғанда, қатаң және тиiмдi халықаралық бақылау мен жаппай және толық қарусыздану бағытында тиiмдi прогреске қол жеткiзу мақсатында батыл iс-әрекет жасауға бел буып.

Химиялық қарудың жіктемесі мен түрлері

27 Февраля 2013, реферат

Адамзат тарихының көпшілік бөлігін әр түрлі дәрежедегі қақтығыстар, халықтар арасындағы соғыстар мен шабуылдар құрайды. Осыған байланысты соғыс қарулары қарапайым түрлерден бастап күрделі түрлерге дейін пайда болу, даму сатыларынан өтті. Заманауи технологияның қарыштап дамуына орай соғыс қаруларының жетілген түрлері пайда болуда.

Химияның адам өміріндегі маңызы

01 Мая 2013, реферат

Адамзат қоғамы бұдан мыңдаған жылдар бұрын кейбір табиғи шикізаттарды мұқтажына сай өңдеп, қажетіне пайдалана білген. Қазіргі заманда адамның өндіргіштік әрекеттері саласында химияның атқаратын рөлі зор. Химия араласпаған бірде-бір өндіріс, шаруашылық салалары жоқ. Табиғат бізге тек бастапқы шикізатты — ағашты,кенді, мұнайды және т.б. береді. Табиғи материалдарды химиялық өңдеу арқылы ауыл шаруашылығына, өндіріске, тұрмысқа қажетті тыңайтқыштарды, металдарды, пластмассаларды, бояуларды, дәрілік заттарды, сабынды, соданы және т.б. аса маңызды әр түрлі заттарды алады. Осы процестерді іске асыру үшін жалпы заңдылықтарды білу қажет. Бұл білімді де химия береді.

Химияның негізгі заңдары

23 Марта 2012, реферат

Химия ғылымында бірнеше сандық заңдар қолданылады, олар; зат массасының сақталу заңы, зат құрамының тұрақтылық заңы, еселік қатынас заңы, эквиваленттер заңы, т.б. Осы заңдардың барлығы атом молекулалық ілімге негізделеді.

Химялык кару

11 Февраля 2013, доклад

Қазақстан мемлекеттік тәуелсіздігін алған соң алдына қиын, бірақ өмірлік маңызды міндет қойылды. Ол - өзінің Қарулы Күштерін құру еді.1991 жылы 25 қазанда Қазақстан Президентінің Жарлығымен Қазақ КСР-ң мемлекеттік қорғаныс комитеті құрылды. Кейіннен республиканың қорғаныс мәселелерін толық түрде дербес шешуге көшуіне байланысты, ол Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі болып қайта құрылды.

Хранение ягодных плодов

26 Октября 2013, реферат

При грамотной организации хранения ягод можно значительно продлить период реализации, что существенно поднимет конкурентоспособность продукции и повысит доход производителя.
Существует множество способов хранения ягод, основные из них: замораживание, сушка, хранение в охлажденном виде.

Хром

22 Декабря 2010, реферат

К металлам побочных подгрупп периодической системы Д. И. Менделеева относятся все d-элементы. Таких подгрупп 10: скандия, титана, ванадия, хрома, марганца, железа, кобальта, никеля, меди и цинка. Здесь рассматриваются общие характеристики подгрупп хрома и семейства железа.
Побочную подгруппу VI группы составляют следующие элементы — хром Cr, молибден Мо и вольфрам W. Хром возглавляет побочную подгруппу 4 группы. Его электронная формула +24Cr 1s2|2s22p6|3s23p63d5|4s1

Целлюлоза

20 Мая 2015, реферат

Целюлоза — природний полімер, полісахарид, волокниста речовина, головна складова частина оболонки рослинних клітин. У найбільшій кількості міститься у деревині, волокнах бавовни, льону і ін.
Целюлоза являє собою лінійний стереорегулярний (синдіотактичний) природний полісахарид, побудований з ангідридів D-глюкопіранози. Стереорегулярна будова макромолекули й стійкість конфірмаційної форми її елементарної ланки виділяє целюлозу із усього ряду полісахаридів, у тому числі й найбільшою стійкістю до хімічних впливів.

Целюллоза

05 Октября 2011, реферат

Целюло́за (клітковина), (С6Н10О5)x — полісахарид, волокниста речовина, головна складова частина оболонки рослинних клітин. Величина Х у молекулах целюлози завжди складає приблизно 3 000, але може досягати від 6 000 до 12 000. Найбільш чиста природна целюлоза — бавовняне волокно — складає 85—90 % целюлози. В деревині хвойних дерев приблизно 50 % целюлози (в склад деревини поряд з целюлозою входять її супутники, серед них важливішим є лігнін — природний полімер, побудований із декількох ароматичних сполук ряду бензолу, і геміцелюлози — споріднені з целюлозою полісахариди).

Цементация, азотирование, цианирование

09 Декабря 2010, реферат

Диффузия углерода в сталь. Сталь для цементации. Цементация в разных средах. Свойства цементованной стали. Стали для азотирования.Структура нитроцементованного и цианированного слоя. Свойства нитроцементованной и цианированной стали.

Цех по производству алкидного полуфабрикатного лака марки «смола 336» производительностью 6000 тонн в год

25 Марта 2011, курсовая работа

Модифицированные олигоэфиры являются наиболее распространенным типом пленкообразующих веществ, применяемых в лакокрасочной промышленности. Это обусловлено сочетанием комплекса ценных свойств покрытий на основе этих олигомеров с наличием обширной и разнообразной сырьевой базы для их получения. При производстве модифицированных олигоэфиров наиболее полно реализуются условия широкого и направленного варьирования свойств лакокрасочных материалов.

Шоколад

19 Ноября 2010, практическая работа

Первый сладкий десерт создал герцог Плесси-Пралин, служащий французским послом в Бельгии, который много позже назвали «пралине». Однако горячий шоколад был достаточно крепким напитком, но впоследствии люди научились добавлять в него молоко, что придало шоколаду необходимую легкость. С этих пор шоколад подешевел значительно и стал доступен даже детям.

Шпаргалка по "Химии"

22 Ноября 2012, шпаргалка

Работа содержит 50 ответов на вопросы по дисциплине "Химия".

Шпаргалка по "Химии"

21 Февраля 2013, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы для экзамена (или зачета) по дисциплине "Химия"

Шпаргалка по "Химия"

12 Января 2012, шпаргалка

1.Охарактеризувати фармацевтичну хімію, як науку
Фармацевтична хімія є однією з найдавніших наук і створена набагато раніше, ніж органічна хімія чи профільні фармацевтичні науки. До початку 16 ст. її історію розглядають разом з історією медицини, хімії та фармації. З огляду на невеликий потік інформації, в давні часи фармація утворювала один комплекс знань разом з хімією, мінералогією, математикою, фізикою, медициною, ботанікою, філософією та ін. Вона широко використовувала здобутки цих суміжних знань, а також досягнення народної медицини.

Шпаргалка по "Химия"

13 Февраля 2013, шпаргалка

В V в до н.э. филос: Левкип, Демокрит – первые упомин. 1661 г. англ. уч. Р.Бойль. PV=const. Если T=const – Мариотт. 1748 – Россия, Ломоносов откр. закон сохр. массы (1766 Лавуазье откр. тот же закон).
В нач. XIX были откр. кол-ые (стехиометр. з-ны, подтвердивш. атомарное строение в-в):
- з-н постоянства состава, Пруст (Фр)

Шпаргалка по «Медико-диагностическое дело»

27 Марта 2015, шпаргалка

Подготовка пациента к биохимическим исследованиям.
Ответ: при подготовке пациента к исследованию следует учитывать факторы, влияющие на биохим. показатели: возраст, пол, вредные привычки, физич. активность, стресс и т.д. Не рекомендуется проводить забор крови для исследований сразу после процедур, рентген. облучения, после приема алкоголя, наркотиков. Длительное наложение жгута при взятии крови из вены приводит к увеличению концентрации кальция, общего белка, искажению результатов коагулограммы и т.д. Брать кровь у больного нужно в положении сидя, иначе изменяется концентрация калия, кальция, холестерина и др. показателей.

Шпаргалка по дисциплине "Биохимия"

19 Июня 2015, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы для экзамена по дисциплине "Биохимия".

Шпаргалки по "Пищевой химии"

21 Февраля 2013, шпаргалка

Роль питания в жизни человека
Жизнь на нашей планете устроена таким образом, что для ее продолжения необходимо поступление питательных веществ из окружающей среды. Все живые организмы могут существовать до тех пор, пока идет прогресс обмена веществ с окружающей средой. При этом из среды в организм поступают питательные вещества, а из организма в окружающую среду поступают продукты жизнедеятельности.

Шпаргалки по "Химии"

04 Марта 2013, шпаргалка

Гидролиз солей. Произведение растворимости. Гидролизом называют разложение соединений под действием воды. Гидролиз происходит в присутствии воды и является обратимой р-цией.

Щелочноземельные металлы

21 Ноября 2012, творческая работа

Цели работы:
Обобщить и системати-зировать знания о щелочноземельных металлах
Уметь характеризовать элементы по положению в периодической таблице
Знать физические и хими-ческие свойства
Знать применение соеди-нений щелочноземельных металлов

Экологические аспекты на уроках химии

10 Апреля 2011, реферат

Человек строит свой дом так, как видит себя, вечность, окружающую его природу. Задача школы состоит в создании условий для гармонического развития личности, формирования таких жизненных идеалов и принципов, которые вывели бы человека на путь сотрудничества с природой и сохранения ее целостности.

Экологические проблемы применения органических удобрений

17 Июня 2013, курсовая работа

Органические удобрения содержат азот, фосфор, калий, кальций и другие элементы питания растений, а также органическое вещество, которое положительно влияет на свойства почвы.
Органические удобрения состоят из веществ животного и растительного происхождения, которые, разлагаясь, образуют минеральные вещества, при этом в приземный слой выделяется диоксид углерода, необходимый для фотосинтеза растений. Кроме того, органические удобрения благотворно влияют на водное и воздушное питание растений, способствуют развитию почвенных бактерий и микроорганизмов, которые живут в симбиозе с корнями овощных культур и помогают им получить доступные питательные элементы.

Экспертные системы в химической технологии

12 Декабря 2014, курсовая работа

Экспертные системы- это интеллектуальные системы, способные в диалоге с ЛПР на ОЕЯ на основе использования специальных знаний и правил проведения рассуждений выполнять экспертизу, давать консультации, генерировать и обосновывать рациональные смысловые решения по каким-либо не формализован-ным задачам некоторой ПО. Эти системы позволяют эффективно применять ЭВМ в тех областях интеллектуальной творческой деятельности, где знания представлены в описательной форме и где затруднительно, а иногда и невозможно, использовать математический аппарат.