Рефераты по экологии

Экология: тесты

16 Декабря 2012, тест

Тесты по экологии: синэкология, демэкология, биосфера,устойчивое развитие, биоценоз, биотоп,биогеоценоз, экосистема, экологические проблемы.

Экологиялык бакылау

26 Февраля 2013, реферат

Қоршаған ортаға экологиялық бақылау жүргізу – жүйелі түрде жүретін белгілі бағдарлама бағытында орындалатын қоршаған ортаның табиғи ресурстарының, өсіміктер және жануарар әлемінің антропогенді іс-әрекет әсерінен өзгеру үрдістерін және мұнын жағдайын бақылауды айтамыз. Қоршаған ортаны қорғау мен табиғи ресурстарды ұтымды пайдалануға мемлекеттік басқаруды жүзеге асырудың қажетті элементі экологиялық бақылау жүргізу болып табылады

Экологиялык жаfдай жэне адам денсаулыfы

27 Сентября 2011, реферат

Адамның денсаулығының төмендеи, ауруға шалдығуын ағзаның ортаға толық бейімделе алмауымен, қолайсыз әсерлерге берген теріс жауабы ретінде қарастыру керек. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының (ВОЗ) анықтамасы бойынша, денсаулық дегеніміз — бұл тек аурудың болмауы емес, ол толық физикалық, психологиялық және әлеуметтік қолайлылық.

Экологиялық білім

12 Сентября 2013, реферат

Экология (грекше oiros-үй, тұрақ, мекен, logos- ғылым) «мекен еткен табиғи орта туралы білім» деген мағынаны білдіреді. Шынында да, экология қоршаған ортаның тазалығын сақтау, яғни салауатты өмір салтын қалыптастыру болып табылады. Қазір экология кешенді ғылымдар ретінде дамып отыр. Сонымен бірге экология табиғатта болып жатқан барлық өзгерістердің себебін анықтау, баға беру және оның зиянды жақтарының алдын алу мәселелерін қарастырады. Ең алғаш 1866 жылы «экология» терминин неміс биологі Э.Геккель ұсынып, оның анықтамасын берген.

Экологиялық жүйелер

23 Сентября 2013, реферат

Экологиялық жүйе, экожүйе – тірі ағзалар жиынтығының қоректену, өсу және ұрпақ беру мақсатында белгілі бір тіршілік ету кеңістігін бірлесе пайдалануының тарихи қалыптасқан жүйесі. Экожүйе құрамына организмдер де, табиғи орта да кіретін тірі табиғаттың негізгі функционалдық бірлігі болып табылады. Экожүйенің құрылымын энергияны трансформациялаудың үш деңгейі (консументтер, продуценттер, редуценттер) мен қатты және газ тәрізді заттар айналымы құрайды. Экожүйенің қасиеттері оның құрамына кіретін өсімдіктер мен жануарлардың әрекеттеріне байланысты. Әр түрлі экожүйелерде өсімдіктің күн энергиясын, минералды заттар мен судың қорын пайдалануы әр түрлі мөлшерде жүреді.

Экологиялық мониторинг

08 Декабря 2014, реферат

Экологиялық мониторинг үш сатыдан тұрады: жағдайды бақылау, бағалау және болатын өзгерістерді болжау.
Мониторинг объектілеріне атмосфера, атмосфералық жауын-шашын, кұрғақ жердің беткі сулары, мұхит пен теңіздер, жер асты сулары, криосфера (климаттық жүйені кұрушылар) жатады.
Бақылау объектілері келесі түрлерге бөлінеді: атмосфералық, ауалық, гидросфералық (жиынтықты түрде гидрометеоролоиялық), топырақтық, климатгық мониторинг, сейсмикалық,ионосферлық, Күн, магнитометриялық, биологиялық, өсімдіктер, жануарлар, тұрғындар денсаулығының мониторингі жэне т. с.

Экологиялық пирамидалар (сандар, биомасса, энергия пирамидасы

15 Ноября 2012, лекция

Жалпы жағдайда трофтық құрылымды кезекті трофтық деңгейлердегі уақыт бірлігіндегі аудан бірлігіне шаққан энергия шамасымен анықтауға болады. Оларды экологиялық пирамида түрінде кескіндеуге болады. Бұл құбылысты зерттеген Ч. Элтон (1927ж.) экологиялық пирамиданың үш негізгі типін бөліп көрсететді.

Экологиялық тәрбие

16 Февраля 2013, контрольная работа

1. Экология және экологиялық тәрбие жайлы ұғым.
2. Экологиялық тәрбиенің мақсаты, міндеттері.
3. Оқу-тәрбие процесіндегі экологиялық тәрбие.

Экологиялық тәрбие

23 Апреля 2013, реферат

Экологиялық тәрбие - бұл адамдардың сезіміне, санасына, көзқарастарына әсер ету әдістері. Ол азаматтардың саналық деңгейінің артуына, табиғатқа қарым-қатынасының өзгеруіне, табиғат ресурстарына ұқыптылықпен, үнемшілікпен қарауға, оның жай-күйіне жаны ашып қарауға, табиғи ортада өзін өнегелі ұстауға әсер етеді.Экологиялық тәрбие қоғамдық өмірдің барлық салаларын қамтып бірнеше деңгейлерде жүргізілуі керек. Жеке тұлғаның түзілуі негізінен отбасында жүреді. Сондықтан ата-ана баланың қоғамдағы негізгі мінез-құлық нормаларымен қатар, экологиялық мәдениеттің де негіздерін үйрете бастауы керек

Экологиялық факторлар

23 Февраля 2012, дипломная работа

Кез-келген тірі организм өзін айнала қоршаған табиғи ортамен тығыз байланыста ғана өмір сүре алады. Олар – топырақ, су, минералды заттар, жер бедері және атмосфералық әр түрлі құбылыстар. Табиғи ортаның компоненттері тірі организмдерге оң немесе теріс әсер етуі мүмкін. Сондықтан әрбір организмнің өзіне ғана қолайлы ортасы немесе мекені болуы тиіс. Мәселен: көлбақа үшін қалыпты өсіп-көбейуіне қолайлы орта ылғалы мол көл жағасы.

Экологияның экономикалық мәселелерді шешудегі орны

16 Сентября 2013, реферат

Адамзат қоғамының алдында тұрған экологиялық мәселелер оның дамуының барлық тарихи кезеңдерінде орын алып отырды. Бірақ, өндірістік қоғам мен демографиялық жарылыс кезеңінде адамзаттың табиғатқа теріс әсерінің нәтижелері ғаламдық сипатқа ие болды. Экологиялық мәселенің мәні – табиғаттағы қалыптасқан тепе-теңдікті бұзбай, миллиардтаған адамдарды жерде қоныстандыру және олардың барлық қажеттіліктерін қамтамасыз ету. Қазіргі Жердегі тіршілік адам қызметінің сипатына тәуелді.

Экологияческие проблемы РБ

03 Ноября 2012, реферат

Природа всесильна. Могущественны ее силы: грозные вулканы и разрушительные ураганы, наводнения и землетрясения. Одновременно она и уязвима, беззащитна перед действиями человека. Именно антропогенные факторы стали теперь определяющими в судьбе всей нашей планеты.

Эколого- развивающая среда ДОУ

22 Апреля 2014, контрольная работа

Для организации работы по экологическому воспитанию в детском саду необходимы определенные условия. Одно из главных - соответствующая эколого-развивающая среда, отвечающая следующим требованиям: предоставлять ребенку свободу, оказывать влияние на его мироощущение, самочувствие, здоровье. Среда должна быть удобной, информированной, настраивать на эмоциональный лад, обеспечивать гармоничные отношения между ребенком и окружающей природой.

Эколого-гигиеническая характеристика условий проживания детей и подростков в Волгоградской области

20 Декабря 2011, реферат

Экология в буквальном переводе значит «наука о доме». В самом широком смысле наш общий дом — Земля. За последние 200 лет, и особенно за последние 50, люди оказали на экологические показатели очень серьезное воздействие. Возникшие в результате этих воздействий изменения химического состава воздуха, питьевой воды, радиоактивного фона, в свою очередь, оказывают влияние на здоровье человека.

Эколого-экономическая оценка применения технологий сжигания брикетов изготовленных из отходов обогащения углей Прокопьевского района

05 Мая 2012, дипломная работа

Целью данной работы является проведение эколого-экономической оценки применения технологий сжигания брикетов изготовленных из отходов обогащения углей Прокопьевского района.
Для достижения поставленной цели в дипломной работе решались следующие задачи:
Анализ влияния угольной промышленности на окружающую природную среду.
Анализ состояния по производству угольных брикетов
Эколого-экономическая оценка эффективности природоохранной деятельности на шахтах Прокопьевского района.
Эколого-экономическое обоснование выбора технологии по брикетированию угля.

Эколого-экономические аспеты применения средств химизации

05 Ноября 2012, реферат

Один из критериев, позволяющих выявить целесообразность применения в земледелии различных приемов, которые обеспечивают повышение урожайности сельскохозяйственных культур- это их экономическая оценка. Ее значение многократно увеличивается в связи с переходом нашей экономики на рыночные отношения. Экономическим аспектам применения средств химизации в земледелии уделялось большое внимание и ранее. Однако в современных условиях, когда производители минеральных удобрений и ядохимикатов, а также потребители их продукции, не получают государственной поддержки, когда очень быстро меняются цены на промышленную и сельскохозяйственную продукцию, экономические вопросы требуют новой проработки.

Эколого-экономический механизм природопользования

23 Января 2011, контрольная работа

Опыт многих индустриально развитых стран мира свидетельствует о том, что как в формировании рыночной экономики, так и в обеспечении ее эффективного функционирования важная роль принадлежит государству. Даже в тех странах, где официально провозглашается принцип невмешательства государства в хозяйственные процессы, на деле оно активно влияет на развитие экономики. Особенно это относится к такой ее неординарной сфере, как природопользование, где диапазон государственного воздействия может быть весьма широким – от прямого административного принуждения до формирования институциональных условий рыночного саморегулирования тех или иных областей природопользования.

Эколого-экономический механизм природопользования

15 Апреля 2015, контрольная работа

Экономический механизм охраны окружающей природной среды. Порядок исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду. Корректирующие налоги и субсидии. Система экономических инструментов природоохранной деятельности.

Эколого-экономическое обоснование использования отходов в промышленности строительных материалов

25 Апреля 2012, лекция

Экологические аспекты использования отходов камнедробления горнорудной промышленности. Сбор, утилизация, обезвреживание, захоронение промышленных отходов. Использование отходов камнедробления в цементной промышленности.

Экологоческое состояние Финляндии

24 Января 2012, курсовая работа

Человек напрямую связан с окружающим его миром.Они обоюдно влиют друг на друга. C возниконовением высокоиндустриального общества антропогенное влияние все усиливается.Человек чувствует себя царем природы и пытается «скроить» окружающий его мир по своему лейкалу. Безусловно, это палка о двух концах. C одной стороны, изменение окружающей среды в целях улучшения жизни общества-положительный момент, c другой стороны таковые изменения могут привести к непоправим последствиям в будущем. Основная задача состоит в нахождении золотой середины.

Эколого—экономическая оценка альтернатив хозяйственного использования территории

16 Августа 2011, доклад

Исходя из оценок, приведенной в данной обобщающей таблице, можно утверждать, что наиболее целесообразным является использование метода экономической оценки ущерба на основе монозагрязнителя и вариантов его развития. А косвенный экономический ущерб целесообразно рассчитывать с помощью метода построения бинарного дерева [

Эколония

19 Марта 2012, реферат

1. Экологические пирамиды
Функциональные взаимосвязи можно представить в виде экологической пирамиды. Трофическую структуру, можно изобразить графически, в виде так называемых экологических пирамид. Экологические пирамиды - это графические изображения численности, и др структуры между продуцентами, консументами и редуцентами. Основанием пирамиды служит уровень продуцентов, а последующие уровни питания образуют этажи и вершину пирамиды. Известны три основных типа экологических пирамид: 1) пирамида чисел, отражающая численность организмов на каждом уровн

Экономика и экология в современном мире

29 Декабря 2011, реферат

Пустынная земля без единой травинки, безлюдные города, вода, кишащая отходами, температура воздуха 451градус по Фаренгейту... Нет, это не страшный сон, а всего лишь картина из фантастического будущего. Тем не менее, она в любой момент может стать реальностью.
Причины? Их множество: индустриализация, урбанизация, интенсификация и множество других умных слов, оканчивающихся на "ция".

Экономика и экология: проблемы взаимодействия

14 Марта 2011, контрольная работа

Причины? Их множество: индустриализация, урбанизация, интенсификация и множество других умных слов, оканчивающихся на "ция". Всех их можно объединить под одним словом:
На всем протяжении своего существования человек все время стремился созидать, не имея полной картины мира и, решая лишь сиюминутные задачи, будь то добыча пропитания или строительство атомной электростанции. И всякий раз вектор созидания и развития был направлен в сторону окружающей среды, которую человек эксплуатировал в соответствии со своими потребностями.

Экономика природопользования

05 Февраля 2013, доклад

История взаимодействия общества и природы показывает, что человечество чаще всего развивало свою экономику за счет хищнического использования природных ресурсов. Стихийное развитие производительных сил уже в древних обществах наносило невосполнимый ущерб природе. Изменение ландшафтов на больших территориях в результате уничтожения леса для создания сельскохозяйственных угодий, неконтролируемый выпас скота, истощение почв вследствие чрезвычайной интенсификации сельского хозяйства, засоление орошаемых земель привели к деградации огромных площадей и упадку целых цивилизаций древнего мира - в Месопотамии, Греции, Малой Азии, Центральной Америке. Именно с этого времени начался быстрый процесс опустынивания, аридизации суши.

Экономическая класификация природных ресурсов

16 Марта 2012, реферат

Главные виды природных ресурсов можно классифицировать: на основе их генезиса – минеральные ресурсы, биологические ресурсы (растительный и животный мир), земельные, климатические, водные ресурсы; по способу использования – в материальном производстве (в промышленности, сельском хозяйстве и др. отраслях), в непроизводственной сфере; по исчерпаемости – исчерпаемые, в т. ч. возобновимые (биологические, земельные, водные и др.) и невозобновимые (минеральные), практически неисчерпаемые (солнечная энергия, внутриземное тепло, энергия текучей воды).

Экономические аспекты глобального потепления

26 Апреля 2012, реферат

Всплеск общественного интереса к проблеме климата очень велик. Прежде всего надо понять, что происходит в природе. А происходит следующее.

Во-первых, надежно зарегистрирован ежегодный рост концентрации диоксида углерода (CO2) в атмосфере. Измерения начались в 1958 г. на станции Мауна-Лоа, расположенной на склоне крупнейшего мире действующего вулкана с тем же названием, находящегося на Гавайских островах, а сейчас они проводятся на более чем десятки станций, разбросанных по всему миру.

Экономические аспекты экологии

12 Февраля 2013, курсовая работа

Одна из острейших глобальных проблем современности - экологическая: сохранение биосферы Земли в условиях растущего антропогенного воздействия на экологические системы.
Целью работы является анализ экономических аспектов глобальных экологических проблем, а именно рассмотрение экономических инструментов устойчивого развития, преодоления экологических проблем, достижения паритета экономических и экологических ценностей общества.

Экономические проблемы водных ресурсов

15 Октября 2011, доклад

Все природные воды на Земле находятся в непрерывном круговороте. Круговорот воды в природе происходит под воздействием солнечной энергии и силы тяжести. Подсчитано, что на его осуществление расходуется около 23% всей достигающей Землю солнечной энергии. Распределение вод Мирового океана и суши неравномерно (в северном полушарии суша занимает 39, в южном – только 19% его поверхности), и количество поступающей в различные районы Земли солнечной энергии изменяется по сезонам года, что приводит к фазовым переходам воды (ее замерзанию, таянию, конденсации водяных паров и испарению).

Экономический механизм охраны окружающей среды

26 Сентября 2011, доклад

Экономический механизм охраны окружающей среды имеет несколько составляющих элементов. Во-первых, пользование природными ресурсами является платным. Законодатель регламентирует порядок платежей за пользование землей, недрами, участками лесного фонда и другими природными ресурсами в виде налогов, арендной платы и иных форм, предусмотренных законом в зависимости от права на использование природного ресурса