Шпаргалка по "Бухгалтерскому учету"

Автор: Пользователь скрыл имя, 04 Октября 2011 в 15:22, шпаргалка

Краткое описание

Работа содержит ответы на вопросы по дисциплине "Бухгалтерский учет".

Файлы: 1 файл

госсы.doc

— 412.50 Кб (Скачать)
 1. Види  господарської діяльності підприємства та склад  вхідних і вихідних грошових потоків  за  видами діяльності. Чистий грошовий потік  підприємства.

 Види  господарської діяльності:

 Операційна  діяльність - основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.

 Інвестиційна  діяльність - придбання та реалізація необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів.

 Фінансова діяльність - діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства.

 Розрізняють також надходження грошових коштів до підприємства – “притоки”, і  вибуття грошових коштів – “відтоки”  по кожному з 3-х видів діяльності.

Потоки  грош коштів по операц діяльн

“притоки” :                                                                                     

Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг       Оплата рахунків постачальників і підрядників
Аванси, отримані від покупців     Виплата заробітної плати
Погашення дебіторської заборгованості     Відрахув  до бюджету та позабюджетних фондів
Надходження від погашення бартеру

“відтоки”:

Оплпта  рахунк підрядника і постачальника

Виплата заробітної плати

Відрахув  до бюджету та позабюдж фондів

Оплата процентів за кредит

    Оплата процентів  за кредит

Потоки  грош коштів по інвест діяльн

“притоки”                                                                                      

Виручка від реаліз осн засобів і нематер 

активів

      Придбання основних засобів і нематеріальних активів
Дивіденди, % від довгострок капітальних

 вкладень

    Капітальні  вкладення
Повернення  інших фінансових вкладень

“відтоки”

Придбання основ засобів і нематер активів

Капітальні  вкладення

Довгострокові фінансові вкладення

    Довгострокові фінансові вкладення

Потоки  грошових коштів по фінансовій діяльності

“притоки”                                                                                           

Короткострокові кредити і позики       Повернення  короткострокових кредитів і позик
Довгострокові кредити і позики     Повернення  довгострокових кредитів і позик
Надходження від емісії акцій

“відтоки”

Повернення  короткострокових кредитів і позик

Повернення  довгострокових кредитів і позик

Виплата дивідендів

Погашення векселыв

    Виплата дивідендів

Погашення векселыв

         

 Чистий  грошовий потік визначається як різниця між позитивним і негативним грошовими потоками (між надходженнями і видатками) в окремий період часу.

 Чистий  грошовий потік є важливим показником фінансової діяльності підприємства, який в значній мірі визначає фінансову стійкість і темпи росту ринкової вартості підприємства. Розрахунок чистого грошового потоку проводиться по підприємству в цілому, окремим його структурним підрозділам (центрам відповідальності), різним видам господарської діяльності чи окремим господарським операціям.

 1. Призначення статутного капіталу підприємства, його функції  та порядок  формування підприємствами різної

організаційної  форми

Статутний капітал – це зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємств. З правової точки зору статутний фонд підприємства – це виділені підприємству або притягнуті іншим законним способом фінансові ресурси, що закріплені за підприємством на правах власності або повного господарського ведення.

Статутний фонд призначений для утвор основних і оборотних активів підприємства, тому його розмір визначається специфікою галузі та масштабами бізнесу, тобто економічним бар’єром входження в галузь.

Функції статутного капіталу:

 • заснування та введення підприємства в дію
 • відповідальність і гарантії (забезпечення кредитоспроможності)
 • захисна функція
 • управління та контролю
 • фінансування та забезпечення ліквідності
 • рекламна (репрезентативна) функція
 • база для нарахування дивідендів
 Організаційно-правова  форма підприємства  Назва статутного капіталу  Порядок формування капіталу
ВАТ, ЗАТ, товариства з обмеженою і з  додатковою відповідальністю Статутний капітал Сума часток засновників, визначених засновницькими документами
Повні товариства, товариства по довірі  Складовий капітал  Сукупність  внесків учасників
 Державні  комерційні підприємства  Статутний капітал Сукуп виділених  підп-ву державним (муніципальним) органом  осн та оборот коштів
 Підприємства, засновані на власності об’єднання громадян  Пайовий капітал Сукупн пайових  внесків членів для спільного  ведення підприємницької діяльності
 1. Джерела формування власних та позикових  фінансових ресурсів суб’єкта господарювання.

Джерела формув власного капіталу під-ва:

 1. Внутр  джерела власного капіталу

А) Власні фінансові ресурси

- чистий  прибуток

- амортизація  (у додатковий капітал)

         Б) Залучені фінансові ресурси

         - стійка кредиторська заборгованість

 1. Зовн  джерела власного капіталу

- кошти  засновників на поповнення статутного та додаткового капіталу

- кошти  інших фізичних та юридичних  осіб у додатковий капітал

Джерела ств позикового капіталу підп.-ва:

1)Зовн  джерела ств позикового фін  капіталу

А) Зовнішні довгострокові позикові кошти

- довгострокові  кредити банків

- довгострокові  облігаційні позики

- довгострокові  кредити і позики небанківських  фінансових установ

- довгострокові  державні цільові кредити

- фінансовий  лізинг

- довгостроков  податковий кредит і пільги

     Б) Зовн короткострокові позикові  кошти

- короткострокові  кредити банків

- короткостр  кредити й займи небанківських  фін установ

- короткостроковий (товарний) кредит

- короткостроковий  податковий кредит

2) Внутр  джерела ств позикового фін  капіталу

    А) Внутр  довгострокові позикові  кошти

- відстрочена та прострочена заборгованість за майно в оренді

- реструктиризований  борг за кредитами та позиками

- відстрочена  та прострочена заборгованість  за облігаційними позиками

- відстрочена  податкова заборгованість 

- інші  внутр довгострокові позикові  кошти

- довгостроков  податковий кредит і пільги

     Б) Внутріш короткостр  позикові  кошти

- короткострокові  кредити і позики не сплачені  в строк

- короткостр  товарн кредит, не сплач у строк

- внутр  і зовн кредиторська заборгованість, строк сплати якої не настав

- прострочена  внутр і зовн кредит заборгованість

- інші  внутр короткостр  позикові кошти 
 

 1. Форми залучення власних  та позикових фінансових ресурсів акціонерного товариства на фінансовому  ринку

Організація фін-господарської діяльності у  формі АТ є найприйнят з погляду залучення капіталу, зокрема власного. Це пояснюється такими чинниками:

 • поділ статутного капіталу на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, яка може бути досить малою, що дає можливість залучення як дрібних, так і великих інвесторів;
 • високий рівень мобільності корпоративних прав (акцій), особливо, якщо вони котируються на біржі, а отже, мінімальні затрати на передачу прав власності;
 • спрощений порядок реалізації права на правонаступництво;
 • можливість розміщення емісії серед величезного числа інвесторів, значна частина яких не претендує на контроль над підприємством;
 • досить детальне нормативне регулювання діяльності АТ, що створює умови для захисту інтересів акціонерів, у т. ч. від «розмивання» капіталу;
 • акціонери відповідають за зобов’язаннями товариства лише в межах належних їм акцій;
 • оплата вартості акцій може здійснюватися як у грошовій, так і в майновій формі;
 • порівняно низький рівень інформаційної асиметрії, оскільки АТ повинні публікувати свою звітність у засобах масової інформації, надавати детальну інформацію при емісії цінних паперів, що в цілому зменшує ризики, зумовлені принципал-агент-конфліктом.

  Способи залучення позикового капіталу:

 1. Зовнішні
 1. Кредитування     
 1. Емісія фондових  інструментів
 • Облігації   
 • Векселі      
 • Інші цінні папери
 1. Внутрішні
 •   Реалізація внутрішніх резервів
 
 1. Методи  планування обсягу реалізації та прибутку підприємства. Напрямки підвищення прибутковості підприємства від операційної  діяльності

Методи  планування реалізації:

 1. Поосортиментний. Він застосовується, як правило, при невеликому асортименті продукції. Сутність його в тому, що прибуток обчислюється як різниця між виручкою від реалізації продукції (у відповідних цінах за винятком ПДВ і акцизів) і повною її собівартістю. 
  Розрахунок планового прибутку (Пп) ведеться за наступною формулою: Пп = ВДп - Вп - ПДВп - ППп;

  де: ВДп — планова сума валового доходу; 
Вп — планова сума валових витрат; 
ПДВп — планова сума податків, які сплачуються з доходу. 
ППп — планова сума податків, які сплачуються з прибутку.

Информация о работе Шпаргалка по "Бухгалтерскому учету"