Эффективность госслужбы в условиях евроинтеграции

Автор: Пользователь скрыл имя, 19 Ноября 2011 в 23:52, дипломная работа

Краткое описание

Державна служба є ключовим елементом системи державного управління, від ефективного функціонування якого залежить додержання конституційних прав і свобод громадян, послідовний і сталий розвиток країни [5].
Діюча система державної служби в Україні має певні проблеми, які потребують дальшого вирішення, в тому числі шляхом адаптації цього інституту до стандартів ЄС. Зокрема, це стосується:

Оглавление

ВСТУП............................................................................................................... 3
РОЗДІЛ 1. Наукові засади управління державною службою……………... 8
1.1. Адміністративна реформа в Україні і кадрова політика…………...
8
1.2. Правове регулювання державної служби…………………………...
16
1.3. Система проходження державної служби в Україні……………….
23
РОЗДІЛ 2. Сучасний стан заходів щодо визначення ефективності державної служби……………………………………………………………..
27
2.1. Характеристика системи кадрового забезпечення органів виконавчої влади…………………………………………………………..

27
2.2. Удосконалення державної служби – необхідна умова для адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів ЄС…...

35
2.3. Системний аналіз підготовки державних службовців у країнах Центральної та Східної Європи…………………………………………..

42
2.4. Підвищення престижу державної служби – один із головних критеріїв реалізації Стратегії реформування державної служби……....

47
РОЗДІЛ 3. Створення умов для успішної державної служби в органах виконавчої влади……………………………………….……………………..
51
3.1. Основні напрямки розвитку державної служби в умовах євроінтеграції……………………………………………….……………..

51
3.2. Шляхи удосконалення державної служби..…………………………
56
3.3. Соціологічні аспекти дослідження ролі державної служби……….
61
3.3.1. Соціологічне дослідження міжосібних відносин…………………
61
3.3.2. Дієвий моніторинг ефективності виконання державною службою завдань…………………………………………………………..
64
3.4. Впровадження нових підходів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів…………………………………………
67
Висновки............................................................................................................ 75
Список використаних джерел.......................................................................... 80
Додатки

Файлы: 1 файл

Evrointeg.doc

— 715.00 Кб (Скачать)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ

ДЕРЖАВНОГО  УПРАВЛІННЯ 

"Допущено до захисту

магістерської роботи" 
 

Завідувач кафедри економічної

теорії  та фінансів

_____________д.держ.упр., проф. А.О. Дєгтяр 
 

ПІДВИЩЕННЯ  ЕФФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В  УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

Спеціальність 8.150000 – державне управління 
 

Робота  на здобуття кваліфікації

магістра  державного управління 
 

Слухач  гр. З-74 В.І. Яроцький

Науковий  керівник

к.держ.упр. Р.Г. Соболь 
 
 
 

ХАРКІВ - 2007

 

ЗМІСТ 

ВСТУП............................................................................................................... 3
РОЗДІЛ 1. Наукові засади управління державною службою……………... 8
  1.1. Адміністративна реформа в Україні і кадрова політика…………...
8
  1.2. Правове регулювання державної служби…………………………...
16
  1.3. Система проходження  державної служби в Україні……………….
23
РОЗДІЛ 2. Сучасний стан заходів щодо визначення ефективності державної служби……………………………………………………………..  
27
  2.1. Характеристика системи кадрового забезпечення органів виконавчої влади…………………………………………………………..
 
27
  2.2. Удосконалення державної служби – необхідна умова для адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів ЄС…...
 
35
  2.3. Системний  аналіз підготовки державних  службовців у країнах Центральної  та Східної Європи…………………………………………..
 
42
  2.4. Підвищення  престижу державної служби –  один із головних критеріїв  реалізації Стратегії реформування  державної служби……....
 
47
РОЗДІЛ 3. Створення умов для успішної державної служби в органах виконавчої влади……………………………………….……………………..  
51
  3.1. Основні напрямки розвитку державної служби в умовах євроінтеграції……………………………………………….……………..
 
51
  3.2. Шляхи удосконалення державної служби..…………………………
56
  3.3. Соціологічні  аспекти дослідження ролі державної  служби……….
61
  3.3.1. Соціологічне  дослідження міжосібних відносин…………………
61
  3.3.2. Дієвий моніторинг  ефективності виконання державною  службою завдань…………………………………………………………..
64
  3.4. Впровадження нових підходів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів…………………………………………
67
Висновки............................................................................................................ 75
Список  використаних джерел.......................................................................... 80
Додатки 86

 

ВСТУП 

      Державна  служба є ключовим елементом системи  державного управління, від ефективного  функціонування якого залежить додержання конституційних прав і свобод громадян, послідовний і сталий розвиток країни [5].

      Діюча система державної служби в Україні  має певні проблеми, які потребують дальшого вирішення, в тому числі  шляхом адаптації цього інституту  до стандартів ЄС. Зокрема, це стосується:

      суміщення політичних і адміністративних повноважень у межах однієї посади;

      підвищення  ефективності системи управління державною  службою;

      проходження державної служби в державних  органах, діяльність яких регламентується  спеціальним законодавством;

      функцій державних службовців щодо їх участі у розробленні та забезпеченні реалізації державної політики;

      впровадження єдиної системи оцінювання та стимулювання роботи державних службовців;

      удосконалення системи оплати праці державних  службовців;

      питання щодо порядку надання державних послуг та нормативного врегулювання вимог професійної етики державних службовців;

      системи добору, призначення на посади, просування по службі, ротації державних службовців та їх професійного навчання.

      Успіх радикальних соціально-економічних  і політичних перетворень в Україні залежить насамперед, від ефективної роботи органів виконавчої влади всіх рівнів та органів місцевого самоврядування. Розробка концептуальних засад і на їх базі сучасної кадрової політики є об'єктивною .потребою та важливою умовою успішного реформування адміністративної системи України, переходу до демократичних принципів управління соціальними процесами та ринкових умов господарювання. Україна як суверенна і незалежна держава формує власний інститут державної служби. Через цей інститут держава реалізує кадрову політику

      Кадрова політика стає ключовим фактором у справі комплексного здійснення реформ в Україні. Це об'єктивно зумовлює реалізацію системного підходу до здійснення адміністративної реформи, тобто з охопленням всіх ланок управлінської діяльності. Тому неправомірно в реорганізації державної служби вбачати лише одну із сторін суспільного життя. Адже наслідки адміністративних реформ торкаються не лише правових, а й економічних, соціальних, політичних та управлінських відносин. У зв'язку з цим підхід до вирішення функціонування і розвитку державної служби в цілому та кадрової політики зокрема має бути багатоаспектним. В такому контексті державна служба має, розглядатися не лише як правовий, а й соціальний інститут формотворення громадянського суспільства. Все це вимагає переосмислення соціально-правових функцій службовця, його кваліфікаційних характеристик. Соціальна якість державного службовця задається нормами Конституційного права, змістом відповідних законів, що регламентують державну службу. Крім нормативних основ у кадровій політиці на перспективу необхідно враховувати і прогнозувати можливі зміни в економічному, соціально-культурному, політичному житті держави. Соціальна якість державного службовця якраз і визначається його прогностичною здатністю передбачати конфліктогенні ситуації у різних сферах суспільного життя, моделювати їх в силу своєї спеціалізації. Функція упередження має стати одним з головних критеріїв соціальної ефективності в оцінці роботи державного службовця.

      Серед глобальних проблем трансформації громадянського суспільства питання кадрового забезпечення органів державної влади ставляться на рівень найголовніших і невідкладних. Це зумовлює вироблення і практичне втілення найсучасніших підходів до формування державних службовців і, насамперед, керівників державних органів та їх структурних підрозділів.

      З низки об'єктивних і суб'єктивних причин увага до цієї роботи була знехтувана настільки, що подекуди процес перестав бути керованим. Принципи, які сповідували  в радянський період, ніяк не можуть бути покладені на сучасність. Кадрова проблема стає дедалі актуальнішою і гострішою. Основну увагу при її вирішенні слід зосередити на якісно нових методологічних засадах.

      У поточний час в кожній сфері менеджменту, а тим більше в державному управлінні, небагатьом керівникам вдається досягти значних успіхів і стати генератором прогресивного руху. З урахуванням вимог здійснення адміністративні реформи на державних службовців, як ніколи, покладається особлива відповідальність за державу та її майбутнє. Щоб державні службовці були готовими до такого надзавдання, їм потрібно вчитися і перенавчатися. Вирішують ці питання науково-методичні ради Головдержслужби та Національної Академії державного управління при Президентові України. Вони ж здійснюють науково-методичне та інформаційне забезпечення навчальних закладів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців.

      Програма  кадрового забезпечення державної  служби базується на Конституції  України, Законі України "Про державну службу", Кодексі законів про працю, інших нормативних актах з питань державної служби.

      Кадрове забезпечення здійснюється відповідно до нормативних принципів державної  служби. Але слід наголосити на тому, що на сьогодні цього замало. Необхідно, щоб державні службовці і, перш за все, керівний склад сконцентрували свої зусилля на самовдосконаленні. Це має стати однією з важливих передумов підвищення рівня кадрового забезпечення ефективного здійснення процесів, пов'язаних з трансформацією громадянського суспільства.

      Актуальність  теми. По-перше, становлення державності в Україні на нових демократичних і правових засадах набуло сталого і незворотного характеру. В практичному плані реальним провідником ідеї державності являється державна служба. Від якості державної служби в повній мірі залежить майбутнє країни.

      По-друге, становлення нової державності потребує по - новому будувати державне управління. В умовах ринкової економіки старі методи не підходять, а нові ще не відпрацьовані. Внаслідок цього значно ослабилось управління державою, різко понизилось виробництво життєво-важливих для її виживання промислових і сільськогосподарських товарів, соціальних послуг. Ослаблення управління свідчить про низьку ефективність державного апарату і необхідність його оновлення на принципах державної служби.

      Метою магістерської роботи є наукове обґрунтування і визначення основних факторів, що впливають на підвищення ролі державної служби, внесення пропозицій щодо практичного вирішення подальшої розробки даної проблеми.

      Для досягнення поставленої мети в роботі вирішуються такі завдання:

 1. Узагальнення світового та вітчизняного досвіду з вирішенням найважливіших питань щодо ефективності функціонування органів виконавчої влади;
 2. Вибір оптимальних рішень і методик, найбільш відповідаючи конкретним умовам України.
 3. Розроблення методики соціального дослідження діяльності органів виконавчої влади.

      4. Обґрунтування конкретних рекомендацій щодо підвищення ефективності ролі державної служби в апараті державного управління.

      Об'єктом дослідження обрано систему кадрового забезпечення державної служби;

      Предметом дослідження обрано процес вдосконалення державної служби в органах виконавчої влади в сучасних умовах.

      Методи  дослідження. Теоретичну і методологічну основу магістерської роботи склали фундаментальні положення теорії державного управління, Закони України, Укази Президента України, Постанови Кабінету Міністрів України, роботи вітчизняних та зарубіжних учених, матеріали періодичної преси.

      Для досягнення поставленої мети використовувалися засоби узагальнення порівняння, зіставлення, визначення загального і особливого в теорії та практиці розв'язання даної проблеми.

      Практичне значення. Результати дослідження дають змогу сформувати пропозиції щодо вдосконалення кадрового забезпечення Сахновщинської районної державної адміністрації Харківської області.

 

РОЗДІЛ 1

НАУКОВІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ  СЛУЖБОЮ 

  1. Адміністративна реформа в Україні  і кадрова політика
 

      Важливим  чинником виходу із трансформаційної кризи українського суспільства  є створення сучасної, ефективної системи державного управління [12].

      Зміст адміністративної реформи полягає, з одного боку, у комплексній перебудові існуючої в Україні системи державного управління всіма сферами суспільного  життя. З іншого - у розбудові деяких інститутів державного управління, яких Україна ще не створила як суверенна держава. Хід реалізації адміністративної реформи України зображено у вигляді таблиці на рис. 1.1.

      Кадрова політика стає ключовим фактором у  справі комплексного здійснення реформ в Україні - економічних, правових, соціальних. Ось чому адміністративна реформа повинна носити системний характер, тобто охоплювати всі ланки управлінської діяльності. Неправомірно в реорганізації державних служб вбачати лише одну із сторін суспільного життя. У зв'язку з цим підхід до проблем функціонування і розвитку державної служби в цілому та кадрової політики зокрема має бути системним.

      Державна  служба має розглядатися не лише як правовий, а й соціальний інститут формотворення громадянського суспільства. Все це вимагає переосмислення соціально-правових функцій службовця, його кваліфікаційних характеристик. Соціальна якість державного службовця задається нормами Конституційного права, змістом відповідних законів про державну службу. 
 
 
 
 

 
Зміст адміністративної реформи
   Комплексна  перебудова існуючої в Україні системи  державного управління всіма сферами  суспільного життя 

   Розбудова інститутів державного управління, яких Україна ще не створювала як суверенна  держава

   
 
 
 
Мета

адміністративної

реформи

   Поетапне створення такої системи державного управління, яка б забезпечила становлення України як високорозвинутої, правової, цивілізованої європейської держави з високим рівнем життя та соціальної стабільності, культури та демократії; дозволила їй стати впливовим чинником у світі та Європі 

   Формування  системи державного управління, яка  стане ближчою до потреб і запитів  людей, а головним пріоритетом її діяльності буде служіння народові, національним інтересам, а також буде підконтрольною народові, прозорою, побудованою на наукових принципах і ефективною

   
 
 
 
Напрямки здійснення адміністративної реформи
   1.Створення нової правової бази, що регламентуватиме державне управління в Україні

   2. Формування нових інститутів, організаційних структур та інструментів здійснення державного управління.

   3. Зміцнення та формування нових фінансово-економічних основ функціонування державного управління.

   4. Кадрове забезпечення нової системи державного управління.

   5. Наукове та інформаційне забезпечення системи державного управління, формування механізмів наукового та інформаційного моніторингу функціонування вказаної системи

   

Информация о работе Эффективность госслужбы в условиях евроинтеграции