Рефераты по бюджету

Электронная библиотека

22 Ноября 2012, аттестационная работа

С развитием информационных технологий возникла необходимость создания электронных хранилищ, которые получили название – электронные библиотеки.

Эмиссионная деятельность Центрального Банка

25 Ноября 2011, контрольная работа

Являясь эмиссионным центром, БР осуществляет эмиссию наличных денег организует их обращение и изъятие из обращения. Банкноты и монета являются безусловными обязательствами БР и обеспечиваются всеми его активами. Решение о выпуске новых банкнот и монеты, а также об изъятии из обращения старых осуществляется Советом директоров БР. Также одной из основных функций БР является организация безналичных расчетов. Он устанавливает правила, формы, сроки и стандарты их осуществления, разрабатывает и внедряет новые расчетные системы.

Этапы бюджетного процесса

26 Октября 2011, реферат

Бюджетный процесс согласно статье 6 Бюджетного кодекса РФ — регламентируемая нормами права деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов, утверждению и исполнению бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов, а также по контролю за их исполнением.

Этапы развития бухгалтерского учета и отчетности в среднесрочной перспективе

13 Декабря 2012, реферат

В 2004 — 2012 гг. предполагается осуществить следующие два этапа концепции.

Этапы санкционирования бюджетных расходов

09 Декабря 2010, реферат

Процедура санкционирования расходов федерального бюджета направлена на недопущение принятия к финансированию расходов и совершения платежей, не предусмотренных утвержденным федеральным законом о федеральном бюджете или не обеспеченных поступлениями доходов и средствами заимствований федерального бюджета. Об этом гласит ст. 247 Бюджетного кодекса Российской Федерации. (Далее БК РФ).

Эффективность госслужбы в условиях евроинтеграции

19 Ноября 2011, дипломная работа

Державна служба є ключовим елементом системи державного управління, від ефективного функціонування якого залежить додержання конституційних прав і свобод громадян, послідовний і сталий розвиток країни [5].
Діюча система державної служби в Україні має певні проблеми, які потребують дальшого вирішення, в тому числі шляхом адаптації цього інституту до стандартів ЄС. Зокрема, це стосується:

Қазақстан Республикасындағы шағын кәсіпкерлік және оның дамуы

02 Декабря 2011, курсовая работа

Курстық жұмыстың мақсаты: негізінен мемлекеттің экономикалық саясатын анықтау болып табылады.
Курстық жұмыстың міндеттері:
мемлекеттік саясаттың демократиялық ұстанымдарға сай ұйымдастырылуын қарастыру;
экономикалық мүмкіндіктерді тиімді пайдаланудың ерекшеліктерін ашу;
мемлекеттік саясаттың әлеуметтік бағыттағы мемлекеттік бағдарламалар мен оларды жүзеге асыратын тетіктердің болуын айқындау;
Курстық жұмыс негізінен кіріспе, үш бөлімнен, қорытынды мен қолданылған әдебиеттер тізімінен тұрады.

Қазақстан қор нарығы

22 Ноября 2011, реферат

Ақша ағымы – қаржылық жыл ішінде банктің табатын және
төлейтін ақшалай қаражаттар сомаларының арасындағы айырмасы болып табылады.
Ақшалай ағымның бағалануы көрінісі ең қолайлы және тиімді анализдік инвестициялық проектте жүреді. Көптеген ақшалай ағымдары 2 элементтен тұрады: қажетті инвестиция, ақша ағымдарының шыққан шығындармен байланысты. Алдыңғы болжанған болжаммен бағаның көбінесе басқа мамандықпен сонымен қатар маркетингпен бухгалтерлер, кәсіпкерлермен, шығарушылар. Ең басты қаржылық процесте көрсетіледі:

Қазақстандағы халық санағының тарихы туралы мәліметтер

07 Февраля 2013, лекция

Бізге жеткен мәліметтер бойынша халықты есепке алу, осыдан төрт мың жылдан артық уақыт бұрын өткізілген Қытайға қатысты. Ежелгі Египетте, Грекияда, Римде, Иранда, Жапонияда және т.б. ежелгі мемлекеттерде халықты есепке алу жүргізілгені жөнінде мәліметтер бар.
Әскери және салықпен қамтылған контингентті есепке алу біздің ежелгі бабаларымыз Үйсіндер мен Қаңлыларда да болған. Б.з.д. ІІ ғасырда Үйсіндер халық саны 630 мың болғанда, олар ішінде 188,8 мың адам жасақталған, ал Қаңлылардың халық саны 600 мың болғанда 120 мың әскерге жарамды сарбаз шығарған. Ерте ортағасырдағы мемлекеттердің халық санын шамалап шығару қиын емес.

Ұлттық банктің қалыптасуы және оның валюталық бағамдарын құру тәртібі

19 Ноября 2011, курсовая работа

Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды жүзеге асырып жатқан резидент те, резидент емес те республиканың заңымен белгіленген тәртәппен осы операцияларға қатысты ақпараттар мен тиым салынған құжаттарды валюталық бақылау агенті мен органдарына беруге міндетті: өзінің үй-жайына, құжаттарға және автоматталған базалық мәліметтерге кіруін қамтамасыз етуді; тексеру барысында да, сондай-ақ олардың нәтижесі бойынша да түсінік беруге; валюталық бақылау органдарының талаптарын орындауы тиіс.

Әлеуметтік-экономикалық дамудың және бюджеттік параметрлердің болжамы

01 Декабря 2011, реферат

Әлеуметтік-экономикалық дамудың және бюджеттік параметрлердің болжамы стратегиялық және бағдарламалық құжаттарды ескере отырып әзірленеді және:
1) мемлекеттік басқарудың орталық деңгейінде - макроэкономикалық көрсеткіштердің болжамын, әлеуметтік параметрлердің болжамын, Қазақстан Республикасының бес жылдық кезеңге арналған әлеуметтік-экономикалық дамуының үрдістері мен басымдықтарын;

Өндіріс саласына сипаттама

10 Февраля 2013, реферат

Тау-кен-металлургия саласы ел экономикасының стратегиялық саласын білдіреді, оның рөлі жоғары технологиялық және ғылымды қажетсінетін түпкілікті өнім (машина жасау, құрылыс индустриясы, авиациялық, ғарыш және қорғаныс өнеркәсібі) өндірісін шикізатпен қамтамасыз ету болып табылады. Бүгінде Қазақстанның тау-кен-металлургия саласы шикізаттың және бастапқы металдар экспортына бағдарланған.