Передумови розвитку світової торгівлі, її сутність та роль

Автор: Пользователь скрыл имя, 16 Марта 2015 в 21:44, курсовая работа

Краткое описание

Мета курсової роботи полягає в узагальнені теоретичних підходів до аналізу міжнародної торгівлі та розробленні напрямів покращення співробітництва України у сфері міжнародних торговельних відносин.
Завдання курсової роботи. Поставлена мета курсового дослідження передбачає постановку таких основних завдань:
Розкрити передумови розвитку світової торгівлі, її сутність та роль;
Охарактеризувати основні форми та напрямки світової торгівлі;
Визначити особливості зовнішньоекономічних зв’язків розвинених країн (з іншими країнами світу);

Файлы: 1 файл

курсова.doc

— 791.50 Кб (Скачать)

Також у роботі проаналізовано, що у структурі експорту та імпорту економічно розвинених країн переважає продукція обробної промисловості, насамперед машини і устаткування. Подібна структура зовнішньої торгівлі пояснюється її географією (економічно розвинені країни торгують, перш за все, між собою), а також розвиненою подетальною спеціалізацією і розподілом праці. В експорті промислово розвинених країн зростає частка високотехнологічної продукції, яка в США, Швейцарії та Японії становить понад 20 %, Німеччині та Франції - близько 15 %. На розвинені країни припадає майже 4/5 світового експорту послуг, в тому числі на США, Великобританію, Францію, ФРН, Італію – майже половина. За останнє десятиліття міжнародна торгівля товарами між країнами ЄС-28 і шістьма країнами Східного партнерства (Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, Молдова та Україна), незважаючи на сильне зниження у 2009 році (до 42,6 млрд. євро), значно зросла (з 22,3 до 74,8 млрд. євро). З 2002 по 2012 рік імпорт з 28 країн ЄС в країни Східного партнерства збільшився з 11,8 млрд. євро до 39,5 млрд. євро, а експорт зріс з 10,4 млрд. євро до 35,3 млрд. євро.

У третьому розділі курсової роботи автором проаналізовано структуру зовнішньої торгівлі України в 2013 році. Виявлено, що країни СНД і Європа – основні торговельні партнери України. На них припадає в середньому близько 60% всієї зовнішньої торгівлі, причому майже порівну на обидва регіону. Експорт України і в цілому, і до держав ЄС характеризується переважанням сировинних товарів. Можна чітко виділити дві сукупності товарів, що разом дають більш як половину доходів від експорту – це продукція гірничо-металургійного комплексу та продукція сільського господарства, як необроблена – пшениця, кукурудза, насіння соняшнику, так і оброблена – соняшникова олія. Водночас в імпорті України переважають високотехнологічні товари та складні хімічні і сполуки. У найвагомішій групі – реактори ядерні, котли, машини – велика кількість різноманітних механізмів і для виробництва – косарки, комбайни, промислові холодильники, і для населення – різноманітна побутова техніка. Важливий складник імпорт автомобілів, особливо легкових. У цілому імпорт набагато високотехнологічніший і ширший за номенклатурою, аніж експорт.  У 2013 році спад зовнішньої торгівлі відбувся майже за всіма напрямами товарних потоків і в торгівлі з усіма регіонами. Виняток становить імпорт з країн Європи (вступ до СОТ все ж зіграв свою роль).

Далі автор виділив пріоритети співробітництва з чотирма основними промислово розвиненими країнами світу – з Великобританією, Італією, Францією та Німеччиною, а також США, Канадою та Японією. У роботі наголошується, що розвиток відносин України з країнами ЄС у довгостроковій перспективі, з урахуванням геополітичного, геоекономічного та історичного європейського статусу України, повинен залишатися одним із пріоритетів зовнішньоекономічної політики України.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

 1. Авдокушин, Е. Ф. Международные экономические отношения / Е. Ф. Авдокушин. - Москва: Юристъ, 2002. - 366 с.
 2. Анализ международной торговли между странами ЕС и странами Восточного партнерства за 2002-2013 годы - Режим доступу: http://obozrevatel.com/Infographic/.
 3. Багрова І.В., Гетьман О.О., Власюк В.Є. Міжнародна економічна діяльність України. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 384 с.
 4. Базылев, Н. И. Экономическая теория: учебник для студентов экономических специальностей высших учебных заведений / Н.И. Базылев, М. Н. Базылева. - Минск: Книжный дом, 2004. - 608 с.
 5. Басовский, Л. Е. Мировая экономика. Курс лекций / Л. Е. Басовский. - Москва: Инфра-М, 2005. - 207 с.
 6. Булатов А.С. Мировая экономика. –  М.: Юрист, 2001. – 734с.
 7. Булатов, А. С. Мировая экономика / А. С. Булатов. - Москва: Экономист, 2007. - 858 с.
 8. Вавилова, Е. В. Международная торговля / Е. В. Вавилова, Л. П. Бородулина. - Москва: Изд-во «Гардарики», 2006. - 286 с.
 9. Германия опережает Россию и Китай по отношению экспорта к ВВП - Режим доступу: http://minfin.com.ua/2013/11/05/831798/.
 10. Глазьев С. Мировой экономический кризис как процесс смены технологических укладов // Вопросы экономики. 2009.  - № 1. – С. 12-15.
 11. Гомар Т. Европа, Россия, США: новые величины старого уравнения // Россия в глобальной политике. - Январь - Февраль 2008. - №1.
 12. ЕС и соседи: поворотный пункт в отношениях - Режим доступу: http://www.enpi-info.eu/files/features/Fule%20Interview_East_RU.pdf.
 13. Кабанова Т.А. Мировые товарные рынки: состояние, динамика, перспективы / Т.А.Кабанова, Т.Ф.Бурова // Деньги и кредит. - 2009. - N 6. - С.14-18.
 14. Кокушкина И.В., Воронин М.С. Международная торговля и мировые рынки: Учебное пособие. - Спб.: Техническая книга, 2007. - 592 с.
 15. Комиссарова Ж.Н. Экономические отношения Франции // Мировое и национальное хозяйство. - 2009. -№2(9).
 16. Ломакин В. К. Мировая экономика. Практикум: Учебное пособие.- М: Юнити, 2007.- 223 с.
 17. Ломакин, В. К. Мировая экономика / В. К. Ломакин. - Москва: Изд-во «ЮНИТИ», 2007. - 410 с.
 18. Макогон Ю. В. Международная экономическая деятельность Украины: учебник для студ. экон. спец. вузов / Ю. В. Макогон [и др.]; общ. науч. ред. Ю. В. Макогон ; Донецкий национальный ун-т. - Донецк : ДонНУ, 2009. - 570 с.
 19. Международные экономические отношения. Под ред. Рыбалкина В.Е. - М., 2001
 20. Международные экономические отношения: учебник / В. Е. Рыбалкин [и др.]: под ред. проф. В. Е. Рыбалкина. - Москва: Юнити-Дана, 2004. - 605.
 21. Международные экономические отношения: Учебник / Под ред. Б.М. Смитиенко. - М.: ИНФРА-М, 2005. - 512 с.
 22. Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность Беларуси \ А. Е. Дайнеко [и др.]; под научной редакцией А. Е. Дайнеко. - Минск: НИЭИ Минскэкономики Республики Беларусь, 2004. - 300 с.
 23. Міжнародна економіка: Навч. посібник. / Ю.Г.Козак, Н.С. Логвинова, В.В.Ковалевський та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2008. - 1118с.
 24. Міжнародна економіка: Підручник / А.П.Румянцев, Г.Н.Климко, В.В.Рокоча та ін.; За ред. А.П.Румянцева. – К.: Знання-Прес, 2003. – 447с.
 25. Міжнародна економіка: Підручник / За ред. В.М. Тарасовича. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 224с.
 26. Національний інститут стратегічних досліджень. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/.
 27. Николаева, И. П. Мировая экономика / И. П. Николаева. - Москва: Юнити-Дана, 2000. - 358 с.
 28. Новокшонова, Л. Мировое хозяйство и региональные аспекты развития экономики / Л. Новокшонова // Экономист. - 2006. - № 10. - С. 88-90.
 29. Перспективы развития мировой экономики - Режим доступу: http://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/weo/2013/01/pdf/textr.pdf.
 30. Портал зовнішньоекономічної інформації  - Режим доступу: http://www.ved.gov.ru/exportcountries/.
 31. Рейтинг вовлеченности стран в международную торговлю 2012 - Режим доступу: http://gtmarket.ru/ratings/the-global-enabling-trade-index/info.
 32. Романеева Е.В., Титова А.А. Анализ современного состояния и перспектив международной торговли услугами как показателя конкурентоспособности услуг // Вестник Поволжского государственного университета сервиса. Серия: Экономика. - 2008. - № 3. - С. 233-244.
 33. Румянцев А.П., Коваленко Ю.О. Світовий ринок послуг: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 456с.
 34. Савельєв Є.В. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів: Підручник для магістрантів з міжнародної економіки і державної служби. – Тернопіль, Економічна думка, 2002. – 504с.
 35. Світова економіка / А.С. Пилипенко, В.С. Будкін, О.І. Рогач та ін. – К.: Либідь, 2007. – 640 с.
 36. Стрыгин, А. В. Мировая экономика: Учебное пособие, 2-е издание переработанное и дополненное / А. В. Стрыгин. – М.: Экзамен. 2004. - 509 с.
 37. США - импорт США - Режим доступу: http://www.amerika.org.ua/usa/e04.htm.
 38. США - экспорт США - Режим доступу: http://www.amerika.org.ua/usa/e03.htm.
 39. Торговля товарами стран ЕС-27 со странами Содружества Независимых Государств - Режим доступу: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/.
 40. Украинские перспективы в международной торговле продовольствием - Режим доступу: http://www.goodvin.info/biznes/selkhoz/ukrainskie-perspektivy-v-mezhdunarodnoy-torgovle-prodovolstviem.html.
 41. Факты о внешней торговле Германии - Режим доступу: http://zentralasien.ahk.de/ru/ehkonomika-germanii/.
 42. Центр стратегічних досліджень та аналізу – Режим доступу: http://www.csda.org.ua/.
 43. Экспорт Германии достиг рекордных 1,1 триллиона евро по итогам 2012 года - Режим доступу: http://finance.bigmir.net/news/economics/.
 44. Экспорт и импорт Германии - Режим доступу: http://german-guide.ru/eksport-i-import-germanii/.
 45. Эльянов, А. Развивающиеся страны в мировой экономике: тенденции и проблемы / А. Эльянов // МЭиМО. - 2007. - №2. - С. 2-15.
 46. OECD Information Technology Outlook - Режим доступу: http://www.oecd.org/document/.
 47. The World Factbook - Режим доступу: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/.
 48. World Economic Outlook - Режим доступу: http://www.imf.org/external/pubs/.
 49. http://www.ukrexport.gov.ua/rus/. 

ДОДАТКИ

 

Додаток А

Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами, 2012 р. [49]

Країни

Експорт

Імпорт

Сальдо

Тис. дол. США

% до 2011 р.

Тис. дол. США

% до 2011 р.

Всього

13527575,8

98,1

6706251,8

107,6

6821324,0

Країни СНД

6011309,8

96,3

1242492,9

105,9

4768816,9

Азербайджан

39772,9

135,1

17673,9

119,2

22099,0

Білорусія

118623,4

76,3

83302,6

103,1

35320,8

Вірменія

15602,0

114,2

7967,4

91,5

7634,6

Казахстан

184042,6

113,9

42480,9

97,0

141561,7

Киргизстан

4123,8

109,5

2334,4

212,6

1789,5

Молдова

73142,3

110,3

36543,4

107,6

36598,9

Росія

5365424,3

95,2

986599,0

103,3

4378825,2

Таджикистан

8237,8

139,2

3463,0

769,2

4774,8

Туркменістан

173432,0

113,0

53533,7

195,1

119898,2

Узбекистан

28908,6

154,1

8594,6

128,5

20314,0

Інші країни світу

7516266,0

99,6

5463758,9

107,9

2052507,1

Європа

3978580,4

97,0

3028961,2

107,6

949619,2

в тому числі

         

Австрія

166439,6

83,2

222420,7

95,0

–55981,0

Албанія

1337,2

63,3

18,9

597,8

1318,3

Андорра

17,9

14,0

74,2

55,8

–56,3

Бельгія

300990,2

91,9

84070,3

150,7

216920,0

Болгарія

44397,6

117,0

19559,6

95,8

24838,0

Боснія і Герцеговина

280,5

231,9

165,5

20,3

115,1

Великобританія

723840,4

102,3

698999,9

107,9

24840,5

Греція

91470,1

113,2

34437,3

110,9

57032,9

Гібралтар

8510,6

162,1

21,8

13,5

8488,8

Данія

127043,6

146,5

45902,0

99,4

81141,6

Джерсі

112,2

60,4

112,2

Естонія

204377,7

123,3

46878,3

187,5

157499,4

Ірландія

64672,5

107,0

31718,7

151,6

32953,8

Ісландія

1583,2

40,1

103,6

377,2

1479,7

Іспанія

67941,3

79,1

29228,1

90,2

38713,2

Італія

137301,9

112,7

52906,6

88,3

84395,4

Македонія

2376,0

82,8

1265,1

28,5

1110,9

Латвія

56570,9

131,9

40297,7

147,9

16273,2

Литва

31291,6

111,3

31622,2

106,7

–330,6

Ліхтенштейн

961,4

29,0

726,9

55,7

234,4

Люксембург

6191,1

79,4

8848,4

80,3

–2657,3

Мальта

82139,4

96,4

2190,7

93,2

79948,7

Монако

3576,1

85,1

156,7

148,1

3419,4

Нідерланди

136770,3

125,8

150913,9

117,9

–14143,6

Німеччина

458664,5

110,1

513549,2

117,7

–54884,7

Норвегія

30558,2

77,4

3499,9

100,7

27058,4

Остров Мен

8321,8

71,8

20,0

56,1

8301,8

Польща

141398,5

105,1

176408,9

123,4

–35010,4

Португалія

11674,2

117,2

41384,6

93,4

–29710,5

Румунія

30546,9

108,4

10141,5

77,8

20405,4

Святий Престол (Ватікан)

548,3

94,2

–548,3

Сербія

10840,7

73,4

4522,1

98,0

6318,6

Словаччина

36949,8

74,8

27439,4

81,7

9510,4

Словенія

22753,0

102,1

6606,7

165,2

16146,4

Угорщина

76595,6

91,0

107774,0

106,8

–31178,5

Фінляндія

58956,3

126,3

42084,2

91,3

16872,1

Франція

138551,4

122,6

151249,0

88,0

–12697,6

Хорватія

5418,1

72,1

10906,5

123,3

-5488,4

Чехія

56043,9

110,9

44944,9

75,8

11099,0

Чорногорія

11180,9

135,2

6289,3

108,3

4891,6

Швейцарія

550662,6

66,4

243195,8

110,9

307466,9

Швеція

69223,6

102,0

135870,5

97,0

–66646,8

Азія

1326006,9

111,7

1572117,1

112,1

–246110,3

в тому числі

         

Афганістан

878,8

105,7

43,6

54,5

835,2

Бангладеш

5769,8

150,2

973,4

416,7

4796,4

Бахрейн

1274,3

121,8

0,5

3,4

1273,9

Британська Територія в Індійському Океані

886,0

271,5

886,0

Бруней-Даруссалам

76,4

6262,3

0,0

1,4

76,4

Вьєтнам

7371,2

210,4

4819,2

250,3

2552,0

Гонконг

37709,0

220,2

9026,9

129,4

28682,1

Грузія

62174,6

91,2

19925,6

84,4

42249,0

Ємен

217,8

26,9

7,1

68,3

210,6

Ізраїль

126139,0

114,1

97366,6

97,8

28772,4

Індія

54991,3

152,9

9764,5

168,3

45226,8

Індонезія

1226,2

32,2

1320,7

118,4

–94,6

Ірак

16063,8

133,7

1350,6

125,3

14713,2

Іран

11241,7

103,3

1727,4

42,9

9514,3

Йорданія

13225,9

108,5

2559,8

152,4

10666,2

Камбоджа

5377,3

87,7

39,9

318,3

5337,4

Катар

686,0

423,6

6713,6

14459,5

–6027,6

Китай

80945,5

107,7

25143,3

170,3

55802,2

Кіпр

451967,0

102,9

914037,1

110,0

–462070,1

КНДР

437,7

49,1

116,0

40,5

321,7

Корея

50718,6

163,4

14812,3

156,0

35906,3

Кувейт

629,7

96,6

595,5

72,9

34,2

Ліван

30049,8

96,7

1991,2

128,8

28058,6

Малі Острови США

102,7

102,7

Малайзія

20414,8

164,7

1126,1

139,9

19288,7

Мальдіви

393,4

66,8

2175,5

128,3

–1782,1

Монголія

4709,1

118,3

1654,8

195,2

3054,3

Непал

1080,7

372,5

11,8

201,2

1068,9

ОАЕ

83472,9

141,8

86128,6

139,2

–2655,7

Оман

468,5

126,1

60,3

63,7

408,2

Пакистан

2674,5

183,6

1381,3

80,8

1293,2

Палестинська Територія

1175,6

100,6

159,4

158,3

1016,1

Саудівська Аравія

1493,2

71,2

694,0

113,2

799,1

Сірія

10373,4

65,6

745,1

104,9

9628,3

Сингапур

19035,4

107,6

9463,2

109,6

9572,1

Таїланд

11303,0

117,6

16505,3

60,3

–5202,3

Тайвань

4612,5

77,0

58,4

56,7

4554,1

Туреччина

186725,8

110,1

326291,6

115,1

–139565,9

Філіппіни

843,7

59,1

123,3

295,9

720,3

Шрі-Ланка

1233,7

54,4

3570,3

134,6

–2336,6

Японія

15819,7

90,2

9628,6

129,0

6191,2

Африка

182583,0

109,7

37506,7

102,8

145076,3

в тому числі

         

Алжир

16592,3

87,7

2402,8

93,1

14189,5

Ангола

1063,9

83,5

301,5

123,3

762,4

Гана

2238,5

111,1

83,4

493,9

2155,1

Габон

97,5

123,4

132,3

47,8

–34,8

Гвінея

326,3

33,3

258,1

75,8

68,2

Джибуті

170,3

224,7

7,2

163,1

Екваторіальна Гвінея

140,7

545,2

307,6

104,2

–166,9

Ефіопія

5322,6

1205,9

465,9

321,7

4856,7

Єгипет

42457,0

95,8

17587,6

93,2

24869,4

Замбія

363,1

223,3

0,0

363,1

Західна Сахара

1,9

350,6

131,6

–348,7

Зімбабве

243,3

172,8

243,3

Камерун

1309,8

112,7

114,5

3693,9

1195,3

Кенія

478,4

93,1

841,9

155,4

–363,5

Коморри

5386,9

86,9

5386,9

Конго

1153,0

130,4

69,6

166,0

1083,3

Конго, Демократична Республіка

136,1

106,2

331,6

56,2

–195,5

Кот-д’Івуар

460,4

177,4

7,4

80,9

453,0

Ліберія

35871,9

92,9

194,8

107,3

35677,1

Лівія

1051,2

142,9

487,9

95,8

563,3

Мавританія

158,4

15,5

0,7

116,7

157,7

Маврикій

3207,1

127,6

530,8

94,7

2676,3

Мадагаскар

405,1

713,2

0,2

220,0

404,9

Малі

108,9

140,6

0,2

108,7

Малаві

113,0

1537,0

113,0

Марокко

5230,9

135,1

557,9

125,5

4673,1

Намібія

477,6

300,8

477,6

Нігерія

14267,2

135,9

1057,2

110,1

13210,0

Острів Святої Олени

972,8

95369,6

972,8

Південна Африка

2593,7

107,0

2280,3

123,0

313,4

Руанда

1237,0

1763,6

146,5

1422,3

1090,5

Свазіленд

61,6

137,8

61,6

Сейшельські Острови

16884,5

151,9

1139,0

45,7

15745,5

Сенегал

368,7

96,7

198,2

1251,2

170,5

Сомалі

188,1

107,1

188,1

Судан

2987,5

100,7

154,2

65,7

2833,3

Сьєрра-Леоне

7563,3

291,3

0,5

383,3

7562,8

Танзанія

1840,9

66,3

14,3

1990,3

1826,6

Того

1631,2

123,5

2,1

1629,1

Туніс

6398,3

174,1

6907,7

147,6

–509,4

Уганда

761,5

22,4

478,3

229,7

283,1

Чад

142,2

56,5

39,4

83,5

102,8

Америка

1510101,8

101,8

513306,9

89,7

996794,9

в тому числі

         

Ангілья

3241,2

133,9

125,8

40,7

3115,4

Антигуа і Барбуда

5493,2

163,8

0,5

139,4

5492,7

Аргентина

363,0

108,7

1157,5

102,1

–794,5

Аруба

2320,5

286,5

2320,5

Багамські Острови

18714,1

102,3

1360,9

170,6

17353,1

Барбадос

1766,5

46,7

176,3

343,2

1590,2

Беліз

61982,9

83,0

11259,8

77,6

50723,1

Бермудські Острови

2707,0

84,8

86,8

51,4

2620,2

Болівія

433,6

220,9

17,8

2874,2

415,8

Бразилія

4665,4

103,0

2932,9

43,5

1732,4

Венесуела

152,8

110,2

28,4

126,9

124,5

Віргінські Острови (Брит.)

296748,2

110,3

59957,3

60,8

236790,9

Віргінські Острови (США)

2962,4

1410,1

37,6

2924,8

Гондурас

57,6

35,0

0,3

89,7

57,4

Гватемала

5351,2

3567486,7

9,2

4190,9

5342,0

Домініка

6082,3

143,2

622,2

414,2

5460,1

Домініканська Республіка

756,8

81,6

726,2

56,1

30,6

Еквадор

641,9

34,4

3,7

7,5

638,2

Кайманові Острови

970,3

151,3

62,0

95,7

908,3

Канада

130206,8

93,2

50668,0

133,5

79538,8

Колумбія

4042,9

223,2

553,2

108,2

3489,8

Коста-Ріка

8436,9

335,7

10,1

50,0

8426,8

Куба

313,9

46,9

754,8

105,3

–440,9

Мексика

1353,7

118,4

1223,0

118,7

130,8

Нідерландські Антильські Острови

2114,9

548,2

318,8

118,3

1796,2

Панама

183485,2

99,8

25372,4

166,1

158112,8

Перу

5994,3

55,9

466,2

30,9

5528,2

Сальвадор

77,0

1924,0

0,0

76,9

Сент-Вінсент і Гренадіни

8072,6

80,3

3087,8

1955,0

4984,8

Сент-Кіттс і Невіс

15010,8

68,7

1348,9

49,1

13661,9

США

733612,6

101,8

350523,8

90,4

383088,8

Уругвай

1493,8

263,0

255,4

415,5

1238,4

Чилі

129,8

126,4

59,4

213,2

70,4

Ямайка

208,3

4787,6

94,4

317,2

113,9

Австралія і Океанія

233148,2

171,2

6673,0

65,6

226475,2

в тому числі

         

Австралія

3811,2

97,7

1099,2

42,4

2712,0

Вануату

556,8

723,4

556,8

Кірібаті

122,6

189,0

122,6

Маршалові Острови

214904,6

209,7

1109,9

174,1

213794,6

Нова Зеландія

11466,2

40,0

4355,1

63,0

7111,1

Острови Кука

1420,3

322,2

0,3

1420,1

Тувалу

762,4

591,1

20,4

742,0

Французська Полінезія

0,2

11,9

88,1

246,1

–87,9

Ігші

285845,8

60,6

305194,1

134,2

–19348,3


 

 

 

Додаток Б

Географічна структура зовнішньої торгівлі України

товарами, 2012 р. [49]

Країна

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

% до  2011р.

тис.дол. США

% до  2011р.

Всього

68809810,6

100,6

84658059,9

102,5

–15848249,3

Країни СНД

25302631,2

96,7

34452564,8

92,6

–9149933,6

Азербайджан

766642,9

108,2

79736,8

12,4

686906,1

Білорусія

2251118,5

117,1

5068567,1

120,3

–2817448,6

Вірменія

179220,7

78,8

22948,6

124,1

156272,0

Казахстан

2459251,4

132,4

1494884,5

89,2

964366,9

Киргизстан

127050,6

114,2

6521,2

87,0

120529,4

Молдова

822691,3

94,1

122021,9

93,6

700669,4

Росія

17631749,5

89,0

27418296,1

94,1

–9786546,6

Таджикистан

100810,6

167,3

7199,9

55,3

93610,7

Туркменістан

528164,9

218,3

123426,8

16,8

404738,0

Узбекистан

435930,8

123,2

108961,9

16,9

326969,0

Інші країни світу

43507179,4

103,1

50205495,1

110,6

–6698315,7

Європа

17423972,2

94,5

27556004,8

101,8

–10132032,6

в тому числі

         

Австрія

520820,7

88,5

733427,9

102,8

–212607,2

Албанія

54233,0

92,8

1400,4

72,1

52832,5

Бельгія

467609,4

116,7

708501,9

106,6

–240892,5

Болгарія

568755,4

75,3

280535,1

104,0

288220,3

Боснія і Герцеговина

31441,4

69,2

14013,4

68,1

17427,9

Великобританія

551421,2

113,5

1149469,8

101,9

–598048,6

Греція

209172,5

71,8

191974,4

149,2

17198,2

Гібралтар

256,7

147,4

135,5

41,0

121,3

Данія

152737,2

93,3

281902,2

94,8

–129165,0

Естонія

253998,5

168,9

96439,1

92,0

157559,3

Ірландія

75979,7

518,3

152631,0

90,7

–76651,3

Ісландія

17222,0

10659,2

79622,5

184,0

–62400,5

Іспанія

1539018,7

158,6

746789,2

109,0

792229,5

Італія

2480017,4

81,6

2234550,2

111,4

245467,3

Македонія

13033,2

15,9

26201,4

17,8

–13168,3

Латвія

299803,4

135,4

100707,9

102,3

199095,4

Литва

279060,4

88,0

911919,6

110,8

–632859,2

Ліхтенштейн

172,6

2,5

2217,4

112,4

–2044,8

Люксембург

3922,0

55,9

30751,1

66,0

–26829,1

Мальта

9558,7

7,9

20356,6

122,7

–10798,0

Монако

316,3

88,1

2786,4

93,0

–2470,0

Нідерланди

829939,3

99,6

1122045,0

94,5

–292105,6

Німеччина

1645030,3

93,3

6807143,2

99,1

–5162112,9

Норвегія

72494,0

118,1

380430,6

139,8

–307936,6

Польща

2576195,6

92,2

3567096,6

112,1

–990901,0

Португалія

343915,2

178,9

72151,8

109,6

271763,4

Румунія

551597,0

58,0

929747,9

82,6

–378150,9

Сан-Марино

1625,0

88,2

699,3

492,0

925,8

Сербія

125322,7

45,8

126733,8

109,9

–1411,1

Словаччина

672629,7

79,8

587691,9

97,3

84937,8

Словенія

10379,1

96,7

251022,5

98,5

–240643,4

Угорщина

1510219,0

112,6

1159568,4

87,4

350650,6

Фарерські Острови

3,9

8276,2

122,1

–8272,3

Фінляндія

48150,8

91,1

485202,5

92,8

–437051,6

Франція

549134,4

96,2

1664414,0

110,9

–1115279,6

Хорватія

40216,7

78,1

69336,8

131,1

–29120,1

Чехія

707040,3

83,9

1246701,5

105,5

–539661,2

Чорногорія

5716,5

216,6

2982,2

274,5

2734,3

Швейцарія

148638,3

237,6

764319,1

96,7

–615680,8

Швеція

57110,9

77,0

544097,6

85,2

–486986,7

Азія

17676848,4

99,7

17132686,4

129,0

544162,0

в тому числі

         

Афганістан

20989,1

148,9

897,2

80,0

20091,9

Бангладеш

46382,1

90,0

43136,6

127,2

3245,5

Бахрейн

1354,6

41,1

781,6

36,6

572,9

Бутан

160,8

22043,7

–160,8

Вьєтнам

124221,9

113,6

321482,2

153,2

–197260,3

Гонконг

16831,6

54,7

20004,6

70,2

–3173,0

Грузія

540735,5

82,2

177244,0

122,8

363491,5

Ємен

35919,9

209,4

66,3

93,8

35853,6

Ізраїль

796370,2

156,1

266790,4

186,6

529579,8

Індія

2290932,0

101,1

1020713,9

125,6

1270218,1

Індонезія

472275,8

87,4

412255,9

77,7

60019,9

Ірак

872261,6

143,1

228,1

185,3

872033,5

Іран

1164712,6

103,3

67399,8

144,9

1097312,7

Йорданія

536783,7

119,7

25881,4

102,5

510902,3

Камбоджа

98,5

15,8

8905,0

129,8

–8806,5

Катар

6648,8

26,9

16577,8

105,8

–9929,0

Китай

1777177,6

81,5

7899639,6

126,0

–6122462,0

Кіпр

168047,2

96,3

79550,9

55,3

88496,4

КНДР

15126,9

456,3

1593,7

253,3

13533,2

Корея

481909,5

103,1

1547228,7

125,2

–1065319,2

Кувейт

10694,7

385,4

157,1

26,0

10537,6

Лаос

62,4

128,0

632,1

82,9

–569,7

Ліван

1423909,9

104,5

3375,8

106,4

1420534,1

Малайзія

125696,1

76,2

236625,7

93,5

–110929,5

Мальдіви

14,0

761,5

370,5

817,8

–356,5

Монголія

45483,8

100,5

4604,7

94,0

40879,1

Мьянма

3207,8

100,0

1001,0

49,1

2206,8

Непал

5871,4

132,6

57,6

33,9

5813,8

ОАЕ

414248,2

105,1

68280,7

93,7

345967,5

Оман

69307,4

345,5

1398,1

141,1

67909,2

Пакистан

114064,5

62,1

121653,7

178,4

–7589,2

Палестинська Територія

5362,9

313,8

197,8

<span class="dash041e_0431_044b_0447_04Информация о работе Передумови розвитку світової торгівлі, її сутність та роль