Аспекти оптово - роздрибной торгивли будивельми материалами в Украини

Автор: Пользователь скрыл имя, 25 Января 2013 в 12:44, отчет по практике

Краткое описание

Суттєві труднощі, з якими останнім часом стикається національна та світова економіки, як ніколи підкреслюють необхідність підвищення уваги суспільства, бізнесу та держави до проблем інноваційно-інвестиційного розвитку. В умовах суттєвого загострення боротьби за ринки збуту, обмеженості доступу до фінансових ресурсів, найбільші шанси на мінімізацію втрат та швидке відновлення економічних показників матимуть насамперед ті країни, які змогли вибудувати високоефективну економіку, засновану на постійному вдосконаленні виробничих процесів, створенні інноваційної продукції, оптимізації систем управління, високій інноваційній культурі населення загалом та управлінських кіл зокрема.

Оглавление

ВСТУП......................................................................................................................3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОПТОВО – РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ БУДІВЕЛЬНИМИ МАТЕРІАЛАМИ В УКРАЇНІ......................5
Тенденції розвитку ринку будівельних матеріалів в Україні .............5
Аналіз ризикованості будівельної галузі України .............................14
Особливості управління інноваційними інвестиціями підприємства..........................................................................................23
Висновок до розділу 1 ..........................................................................................30
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТА ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «ВТП «ДОНЕЦЬКЖИЛБУД».....................................31
2.1. Загальна економічна характеристика підприємства ........................31
2.2 Аналіз показників діяльності та ефективності використання фінансових ресурсів ТОВ «ВТП «Донецькжилбу36
2.3. Напрями підвищення ефективності роботи оптово-роздрібного підприємства ТОВ «ВТП «Донецькжилбуд» ..70
Висновок до розділу 2 ..........................................................................................76
ВИСНОВОКИ .......................................................................................................79
СПИСОК ВИКОРИСТОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.................................................81
ДОДАТКИ .............................................................................................................87

Файлы: 1 файл

отчёт2013.docx

— 1.37 Мб (Скачать)

Міністерство  освіти і науки, молоді та спорту України

Донецький державний університет управління

 

Кафедра фінансів

 

 

ЗВІТ

зі  стажування

 

на________________________________________________________________

(повна назва  бази практики)

 

Студентки,_______________________________________________________

(П.І.Б.)

група, спеціальності_______________________________________________________

                                                                                                          

______________________

                      ____________________

            (дата)

                                  (підпис)


 

Керівник  практики

від підприємства_______________________________________________________

( П.І.Б., посада, підпис)

        

М.П.

 

 

Керівник  практики

від                 кафедри__________________________________________________________

( П.І.Б., посада, підпис)

 

 

Звіт захищено з оцінкою__________________________________________________________

                                               (за національною та шкалою  ECTS)

 

 

_________ 201__р.___________________________________________________________

(дата захисту)                                  (П.І.Б. та підпис викладача)

 

 

Донецьк 2013

ЗМІСТ

 

 

ВСТУП......................................................................................................................3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОПТОВО – РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ БУДІВЕЛЬНИМИ МАТЕРІАЛАМИ В УКРАЇНІ......................5

    1.   Тенденції розвитку ринку будівельних матеріалів в Україні .............5
    2.   Аналіз ризикованості будівельної галузі України .............................14
    3. Особливості управління інноваційними інвестиціями підприємства..........................................................................................23

Висновок  до розділу 1 ..........................................................................................30

РОЗДІЛ 2.  АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТА ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ  ТОВ «ВТП «ДОНЕЦЬКЖИЛБУД».....................................31

2.1.   Загальна економічна характеристика  підприємства ........................31

2.2 Аналіз  показників діяльності та ефективності  використання фінансових ресурсів  ТОВ «ВТП «Донецькжилбуд» .........................................36

2.3. Напрями підвищення ефективності роботи оптово-роздрібного підприємства ТОВ «ВТП «Донецькжилбуд» .....................................................70

Висновок  до розділу 2 ..........................................................................................76

ВИСНОВОКИ .......................................................................................................79

СПИСОК ВИКОРИСТОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.................................................81

ДОДАТКИ .............................................................................................................87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

 

Суттєві труднощі, з якими останнім часом стикається національна та світова економіки, як ніколи підкреслюють необхідність підвищення уваги суспільства, бізнесу та держави до проблем інноваційно-інвестиційного розвитку. В умовах суттєвого загострення боротьби за ринки збуту, обмеженості доступу до фінансових ресурсів, найбільші шанси на мінімізацію втрат та швидке відновлення економічних показників матимуть насамперед ті країни, які змогли вибудувати високоефективну економіку, засновану на постійному вдосконаленні виробничих процесів, створенні інноваційної продукції, оптимізації систем управління, високій інноваційній культурі населення загалом та управлінських кіл зокрема.

На сучасному етапі розвитку від системи державного управління вимагають не тільки сприяння залученню  інвестицій з усіх можливих джерел, а й контроль за їх цільовим використанням, що дає змогу активізувати як виробничі  і технологічні чинники економічного розвитку, так і соціальні, наукові, організаційні, природні. Разом з  тим створити нову державну інноваційно-інвестиційну політику вищого рівня технологічного розвитку неможливо на морально застарілій виробничій базі, зношеному устаткуванні промислових підприємств і наукових центрів.

Актуальність теми дослідження. В Україні дотепер не створено обґрунтованої системи підтримки інноваційно-інвестиційної діяльності. Це стало однією з причин катастрофічного спаду інноваційно-інвестиційної активності в країні, який перевищує темпи зниження показників економічного розвитку. Ключовим напрямом на шляху прискорення темпів економічного зростання є активізація інноваційно-інвестиційних процесів.

Об’єктом  дослідження є ТОВ «ВТП Донецькжилбуд», зокрема підприємство, яке займається оптовою та роздрібною торгівлею  будівельними матеріалами.

Предметом дослідження роботи є сукупність теоретичних і практичних проблем, пов’язаних з діагностикою фінансового  стану підприємства на основі фінансової звітності та ефективністю його господарської  діяльності.

Метою роботи є здобуття практичних навичок аналізу фінансової ситуації на підприємстві під час економічної кризи та розробка рекомендацій, виконання яких могло б запобігти процедурі ліквідації, при їх вчасному використанню.

Завданнями  роботи є:

ознайомитись  з підприємством, рівнем управління, характером та організацією господарської  діяльності, організаційною структурою підприємства, основними функціями  підрозділів;

провести  діагностику фінансового стану  підприємства за допомогою показників ліквідності, фінансової стійкості  та рентабельності;

розробити рекомендації щодо покращення фінансового  стану підприємства.

Різні аспекти державної інноваційної та інвестиційної політики досліджуються  у наукових працях О.Амоша, Ю.Бажала, В. Бо дрова, О.Гаврилюка, В.Гейця, Б.Губського, Б.Данилишина, В.Коломійцева, І.Розпутенка, зарубіжних - Д.Дейкера, Б.Лессера, К.Мейєра, А.Хеваса та багатьох інших. У дослідженнях зазначених авторів розкриваються  питання формування й розвитку інноваційно-інвестиційної  моделі розвитку економіки, розвиток інноваційно-інвестиційної  діяльності, її фінансово-економічних  та правових механізмів.

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОПТОВО – РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ БУДІВЕЛЬНИМИ МАТЕРІАЛАМИ В УКРАЇНІ

 

 

    1. Тенденції розвитку ринку будівельних матеріалів в Україні

 

 

Ринок будівельних матеріалів відзначається надвисокою вагою у структурі оптової роздрібної торгівлі в країні. Так, у м. Києві на будівельні матеріали у 2006 році припадало 8,2 % роздрібного товарообороту непродовольчих товарів (1351,4 млн. грн.), що поступається лише автомобілям (29,2 %). Ринок стрімко росте й розвивається і в 2003-2004 рр. стає привабливим об'єктом для іноземного інвестування. Тенденції на даному ринку впливають на різні сфери економіки: ціни на будматеріали позначаються на вартості будівництва; значні маркетингові бюджети роздрібних операторів ринку дозволяють їм освоювати нові технології просування товару; розвиток роздрібної мережі дозволяє нарощувати доходи для вітчизняних виробників будматеріалів, адже дана галузь обґрунтовано визнана однією з пріоритетних у контексті інтеграцій України до світового економічного простору.

Однак попри викладене вище український ринок будівельних матеріалів залишається поза увагою науковців. Наявним же публікаціям з даної тематики у періодичних виданнях бракує наукового інструментарію для аналізу та системного підходу. Тому визначення тенденцій та факторів розвитку ринку будівельних матеріалів вбачається актуальним науково-практичним завданням.

Проведене дослідження показало, що основними впливовими факторами ринку будматеріалів на макрорівні виступають:

зростання будівельних робіт у  реальному секторі економіки

зростання попиту на житлову та офісну нерухомість у регіональних центрах України.

Однак, кореляційно-регресійний аналіз (табл. 1.1) свідчить про те, що зростаючі обсяги будівництва лише на 0,16-47 % (залежно від регресійної моделі) визначають ріст ринку будматеріалів.

 

Таблиця 1.1

Параметри економетричних моделей залежностей між обсягами будівельних робіт (х) та обсягом ринку будівельних матеріалів м. Києва (у)Тип моделі

Модель

К2

Лінійна

у = -0,0933х + 135,25

0,0246

Логарифмічна

у = -15,453Ln(х) + 197,88

0,0427

Експоненційна

 

0,0164

Поліноміальна

у = 0,0224х2 - 5,8194х + 492,53

0,4714

Степенева

у = 203,25" -0,1041

0,0316

 

 

Це є цілком логічним, адже значна частина товарів, що входять до групи будівельних матеріалів, придбається не для будівництва, а для ремонту приміщень (особливо приватних квартир та будинків). Через відсутність статистичних даних про обсяги ремонтних робіт, що здійснюються населенням, не можливо кількісно оцінити вплив даного параметру на динаміку ринку. Однак, на нашу думку, відсутні дані цілком обґрунтовано можна замінити динамікою реальних доходів населення, адже саме через їх зростання спостерігається активність громадян у даній сфері. Тому пропонується розрахувати двофакторну модель залежності обсягів ринку будматеріалів від обсягів будівництва в Україні та доходів населення (табл. 1.2).


 

ПараметрЗначення

Модель

у = 0,00x1 +0,87x2 + 333,2Таблиця 1.2

Параметри лінійної моделі залежності між обсягами будівельних робіт (хі), середньою заробітною платою (х2) та обсягом ринку будівельних матеріалів м. Києва[43] (у)Стандартна похибка для оцінки коефіцієнтів:

х1

0,076

х2

0,289

t-статистика (критичне значення - 2,71)

х1

0,31

х2

3,01

Коефіцієнт детермінації R2

0,959

F-статистика (критичне значення - 6,61)

47,45
 

Як бачимо, має місце тісний зв'язок між доходами населення та обсягами ринку будівельних матеріалів. Це пояснюється тим, що при оцінці обсягів  ринку опитаним експертам було складно  оцінити попит будівельних компаній, на відміну від обсягів роздрібного ринку будівельних матеріалів (сегменту DІУ), який напряму пов'язаний з доходами населення.

Отже, два параметри, закладені  у функції, можна із певною мірою  умовності пов'язати із двома  ключовими сегментами ринку: DІУ (від англ. «Do It Yourself» - «Зроби це сам») та professional (від англ. «Професійний»), Для магазинів, орієнтованих на сегмент DІУ, основними клієнтами є фізичні особи, які купують продукцію для ремонту власного житла самотужки. Юридичні особи - невеликі будівельно-ремонтні бригади - також використовують дані магазини, проте їх частка в загальній структурі продажів незначна. Сегмент DІУ, хоч і є на даний момент не найпоширенішим напрямком діяльності торгових підприємств, проте має найкращі ринкові перспективи. Саме до такого виду торгівлі схиляються компанії, які займають провідні позиції на вітчизняному ринку. Сегмент «professional» обирають підприємства, основним покупцем яких є професійні будівельні фірми.

З розвитком вітчизняного ринку  будівельних матеріалів можна спостерігати виділення у його структурі різних форматів торгівлі. Проведене нами дослідження показало, що якщо раніше мала місце боротьба форматів, то тепер - боротьба всередині них, причому ринок вже в основному визначив необхідні формати.

У цілому на загальному ринку можна  виділити наступні формати:

Информация о работе Аспекти оптово - роздрибной торгивли будивельми материалами в Украини