Монтаж і а демонтаж комплексу

Автор: Пользователь скрыл имя, 22 Октября 2011 в 01:36, курсовая работа

Краткое описание

На основі аналізу гірничо-геологічних умов прийнято комплекс очисного устаткування 1УКП, до складу якого входить очисний комбайн 2ГШ68Б, механізоване кріплення 1УКП, вибійний конвеєр СП87ПМ. Обраний типорозмір кріплення перевірений згідно його конструктивної висоти.

Оглавление

Вступ……………………………………………………………………….
1 Вибір комплексу очисного устаткування………………………….
1.1. Аналіз вихідних даних………………………………………………
1.2. Вибір засобів комплексної механізації…………………………….
1.3. Перевірка обраного типорозміру кріплення по його конструкції…
2 Аналіз кінематичної і гідравлічної схем приводу комбайна……..
2.1 Кінематична схема приводу виконавчого органа……………………
2.2 Гідравлічна схема керування комбайном…………………………….
3 Визначення параметрів шнекового виконавчого органа…………
3.1. Визначеним конструктивних і режимних параметрів шнекового
виконавчого органа…………………………………………………..
3.2. Визначення параметрів руйнування масиву шнековим
виконавчим органом………………………………………………….
3.3 Розробка схеми набору інструмента на виконавчому органі………
3.4. Розрахунок сил різання, подачі і потужності……………………….
4 Розрахунок і аналіз продуктивності очисного комплексу………..
4.1 Розрахунок продуктивності очисного комплексу……………………
4.2 Перевірка механізованого кріплення по продуктивності комплексу
з урахуванням газового фактора……………………………………..
4.3 Перевірка теоретичної продуктивності комбайна по швидкості
кріплення очисного вибою……………………………………………
4.4 Перевірка теоретичної продуктивності комбайна по
продуктивності забійного конвеєра…………………………………..
5 Організація робіт в очисному вибої…………………………………
6 Техніка безпеки при роботі очисного комплексу………………….
7 Заходи щодо боротьби з пилом……………………………………….
8 Монтаж і а демонтаж комплексу…………………………………….
Висновок…………………………………………………………………..
Перелік посилань………………………

Файлы: 1 файл

Курсовой ГМК.doc

— 1.91 Мб (Скачать)

   Рсер = 1,25· 132,4 = 165,5 кВт,

   Мсер = 9549· 165,5/1470 = 1076 Н·м. 

    

    

 

4 РОЗРАХУНОК І АНАЛІЗ  ПРОДУКТИВНОСТІ ОЧИСНОГО КОМПЛЕКСУ 
 

   4.1 Розрахунок продуктивності очисного комплексу 

   Продуктивність  комбайна теоретична Qтеор, т/ч:

   Qтеор = 60·Нр·Вз·Vп·γ = 60 · 1,55 · 0,63 · 4,29 · 1,35 = 339 т/ч;

   де  Нр - середня розрахункова потужність пласта, м;

   Вз - ширина захвату виконавчого органа комбайна, м;

   Vп - максимально можлива в конкретних умовах швидкість подачі комбайна, м/хв (див. розділ 3.1);

   γ - щільність вугілля, т/м3, приймається в межах 1,35...1...1,45т/м3.

   Нр = (Нmin + Hmax)/2 = (1,38 + 1,72)/2 = 1,55м

   Технічна  продуктивність комбайна Qтех, т/ч, (середньогодинна продуктивність за повний цикл виїмки вугілля з урахуванням витрат часу на виконання властивій машині допоміжних операцій і на усунення відмовлень, зв'язаних з конструкцією комбайна і технологічною схемою його роботи), визначається по формулі:

   Qтех = Qтеор·Ктех = 339 · 0,352 = 119 т/ч.

   де  Ктех - коефіцієнт технічно можливої безперервності роботи комбайна в конкретних умовах експлуатації,

   Ктех = = = 0,352

   Т - час продуктивної роботи комбайна по виїмці вугілля, хв/цикл,

   Т = = = 46,6 хв/цикл,

   L - довжина лави, м;

   Lн - довжина ніш, м (коли ніш нема Lн = 0)

   За  час повного циклу роботи комбайна загальні витрати часу на допоміжні

   операції  Тдо = Тмо + Тко + Тзі + Тун = 33,3 + 20 + 17,1 + 15,5 = 85,9 хв.

   де  Тмо - витрати часу протягом циклу на не сполучені маневрові операції (маневровий перегін машини у вихідне положення і т.п.), хв, (приймається за даними хронометражних спостережень стосовно до конкретного типу комбайна і технологічній схеми його роботи або визначається по відомих формулах).

   При однобічній схемі роботи комбайна,

   Тмо = L / Vм = 200/6 = 33,3 хв.

   де Vм - маневрова швидкість переміщення комбайна, м/хв, для комбайну 2ГШ68Б Vм = 6 м/хв..

   Тко - час, затрачуваний на кінцеві операції (засувка комбайна в нішу при подачі на вибій базового конвеєра комплексу, перевстановлення навантажувальних щитків і т.п.), хв; по проведених хронометражних спостереженнях Тко можна приймати рівним (на один цикл) 15...30 хв.

   Приймаэмо Тко = 20 хв.

   Тзі - витрати часу на заміну зношених різців при відомій їхній питомій витраті, хв,

   Тзі = Нр·γ·L·Вз·Ζ·tзі = 1,55 · 1,35 · 200 · 0,63 · 0,13 · 0,5 = 17,1 хв,

   L - довжина очисного вибою, м;

   Z - питома витрата різців, шт/т;

   tзі - час на заміну одного різця, хв.

   Для визначення питомої витрати робочого інструмента  визначається коефіцієнт міцності вугілля ƒв по шкалі проф. М.М. Протодьяконова,

   ƒв = = = 1,733.

   По  таблиці 4.1 визначається питома витрата різців.

   При ƒв = 1,733 питома витрата різців Z = 0,13 шт/т;

   Час на заміну одного різця tзі складає 0,5 хв. при швидкодіючому кріпленні.

   Витрати часу на усунення несправностей Тун, хв, що залежать від технічної досконалості і надійності машин, визначаються по формулі:

   Тун = · = · = 15,5 хв

   де  Кг - коефіцієнт готовності, що використовується для оцінки впливу рівня надійності гірничих машин на розмір їхньої продуктивності і враховує безвідмовність і ремонтоздатність об'єкта.

   Приймаємо значення коефіцієнта Кг = 0,75

   Підставляючи  знайдені значення і зробивши перетворення у формулах, отримаємо:

   Ктех = = = 0,352

   Експлуатаційна  продуктивність Qе, т/г,  визначається  з урахуванням усіх  видів простоїв, що мають місце при роботі комплексу по формулі:

   Qе = Qтеор · Ке = 339 · 0,287 = 97,3 т/ч;

   де  Ке - коефіцієнт машинного часу;

   Тео - час усунення експлуатаційних пошкоджених (час експлуатаційних простоїв), хв, не зв'язаних безпосередньо з роботою комплексу (витрати часу на промін вагонеток на навантажувальному пункті, чекання порожняка, електроенергії, усунення вивалів породи і т.п.); орієнтовно можна приймати

     Тео =25...30 хв.

   Ке = = = 0,287

   Розрахункове навантаження на очисної вибій Qр т/добу, визначається за формулою:

   Qр = Qе · ( Тзм – tпз ) · nзм  = 97,3 · (6 – 0,5)· 3 = 1605 т/добу;

   де  Тзм = 6г – тривалість зміни;

   tпз - час на виконання підготовчо-заключних операцій, приймаємо tпз = 0,5ч,

   nзм - число робочих змін у добу по видобутку вугілля, приймаємо nзм = 3. 
 
 
 

   4.2 Перевірка механізованого  кріплення по продуктивності  комплексу з урахуванням газового фактора 

   Газоносність  шарів обмежує продуктивність виймальних машин за умовою провітрювання очисного вибою. Обраний типорозмір механізованого кріплення повинний забезпечувати необхідне провітрювання вибою (значення концентрації метану у вихідному з лави струмені і швидкості повітряного струменя в лаві не повинне перевищувати 1 % і 4,0 м/с) при необхідній теоретичній продуктивності виймальної машини.

   Перевірка кріплення виконується за умовою: [7]

   Sф > Sр

   де Sф - фактичний перетин робочого простору, м2, забезпечуваний обраним типорозміром кріплення

   Sф = 2,20 м

   Sр - розрахунковий непрохідний перетин робочого простору, обумовлений по формулі:

   Sр = = = 1,695 м²;

   де Q - теоретична продуктивність виймальної машини, т/хв;

   Vmax - максимально припустима швидкість руху повітря по лаві (4 м/c);

   d - припустима концентрація метану у вихідному струмені (1% CH4);

   Квп = 1,0...1... 1,5-коефіцієнт руху повітря по виробленому простору;

   n = 0,8...0...0,9-коефіцієнт природної дегазації.

   Умова Sф = 2,20 м²  > Sр = 1,695 м² виконується, отже прийнятий типорозмір кріплення 1УКП забезпечить необхідне провітрення очисного вибою при продуктивності Qтеор = 5,65 т/хв.. 
 
 
 

   4.3 Перевірка теоретичної  продуктивності комбайна  по      швидкості кріплення очисного вибою 

   При виборі швидкостей переміщення комбайна і  кріплення лави необхідно виходити з того , що швидкість кріплення очисного вибою не повинна обмежувати робочої швидкості переміщення комбайна.

   Для забезпечення постійної роботи комбайна бажано приймають  швидкість  кріплення на 20% вище робочої  швидкості переміщення комбайна тобто повинна виконуватися умова:

   Vкр > Vп

   де Vкр - швидкість кріплення очисного вибою, м/хв,

   Vкр = = = 5,95 м/хв

   де n - кількість одночасно  переміщуваних секцій  механізованого  кріплення;

   Lc - крок встановлення секцій кріплення, м;

   Vпер - швидкість пересування секції механізованого кріплення в напрямку вибою, 2,5 м/хв.;

   Умова Vкр = 5,95 м/хв > 1,2 · 4,29 = 5,15 м/хв. виконується, отже затримок при роботі комбайну з-за швидкості кріплення очисного вибою не буде. 

   4.4 Перевірка теоретичної  продуктивності комбайна  по        продуктивності забійного конвеєра 

   Фактична  максимальна продуктивність виймальної машини не повинна перевищувати продуктивності конвеєра по його технічній характеристиці, скоректованої по відносній швидкості руху його тягового органа.

   Теоретична  продуктивність конвеєра повинна бути на 20...30% вище ніж у комбайна, тобто повинна виконуватися умова:

Информация о работе Монтаж і а демонтаж комплексу