Монтаж і а демонтаж комплексу

Автор: Пользователь скрыл имя, 22 Октября 2011 в 01:36, курсовая работа

Краткое описание

На основі аналізу гірничо-геологічних умов прийнято комплекс очисного устаткування 1УКП, до складу якого входить очисний комбайн 2ГШ68Б, механізоване кріплення 1УКП, вибійний конвеєр СП87ПМ. Обраний типорозмір кріплення перевірений згідно його конструктивної висоти.

Оглавление

Вступ……………………………………………………………………….
1 Вибір комплексу очисного устаткування………………………….
1.1. Аналіз вихідних даних………………………………………………
1.2. Вибір засобів комплексної механізації…………………………….
1.3. Перевірка обраного типорозміру кріплення по його конструкції…
2 Аналіз кінематичної і гідравлічної схем приводу комбайна……..
2.1 Кінематична схема приводу виконавчого органа……………………
2.2 Гідравлічна схема керування комбайном…………………………….
3 Визначення параметрів шнекового виконавчого органа…………
3.1. Визначеним конструктивних і режимних параметрів шнекового
виконавчого органа…………………………………………………..
3.2. Визначення параметрів руйнування масиву шнековим
виконавчим органом………………………………………………….
3.3 Розробка схеми набору інструмента на виконавчому органі………
3.4. Розрахунок сил різання, подачі і потужності……………………….
4 Розрахунок і аналіз продуктивності очисного комплексу………..
4.1 Розрахунок продуктивності очисного комплексу……………………
4.2 Перевірка механізованого кріплення по продуктивності комплексу
з урахуванням газового фактора……………………………………..
4.3 Перевірка теоретичної продуктивності комбайна по швидкості
кріплення очисного вибою……………………………………………
4.4 Перевірка теоретичної продуктивності комбайна по
продуктивності забійного конвеєра…………………………………..
5 Організація робіт в очисному вибої…………………………………
6 Техніка безпеки при роботі очисного комплексу………………….
7 Заходи щодо боротьби з пилом……………………………………….
8 Монтаж і а демонтаж комплексу…………………………………….
Висновок…………………………………………………………………..
Перелік посилань………………………

Файлы: 1 файл

Курсовой ГМК.doc

— 1.91 Мб (Скачать)

   Квід = 0.36 + = 0,578;

   коефіцієнт  оголення вибою Кзі, для забійних різців

   - при  tі < tопті,

     Козі = ;

   - при  tі > tопті,

   Козі = ;

   де 

    =   - при hсрі < 1,0 см;

    =   - при hсрі  > 1,0 см;

   Для різців 1 групи

    = = 0,385,

   Для різців 2,3 групи

    = = 0,434.

   Для різців 1 групи

     Козі = = 0,385.

   Для різців 2 групи

   Козі = = 0,451.

   Для різців 3 групи

   Козі = = 0,521.

   Для куткових різців Козn =1,1;

   Коефіцієнт  впливу кута різання на питому енергію  різання Ку приймається рівним 1,21;

   Коефіцієнт форми передньої грані різця Кф приймається 085 – для різців із клиноподібною передньою гранню.

   Коефіцієнт, що враховує схему різання, Кс =1,0 приймається для послідовної схеми різання.

   Середні значення сили різання на гострому різці Zоз, Н,

   1 група

   Zоз = = 1860Н;

   2 група

   Zоз = = 1225Н;

   3 група

   Zоз = = 1205Н;

   4 група

   Zоз = = 2519Н;

   Прирощення  сили подачі при затупленні різця, Н,

   Y – Y = Rсж · Sз ·Kоб,

   де Rсж – тимчасовий опір вугілля одноосному віджиму.

   Для донецьких  вуглів

   Rсж – Ар + 150 = 1710 Н/см²

   Проекція  площадки затуплення різця Sз, см², на площину різання

   Sз = кр ·Δu · bр,

   де  кр – коефіцієнт форми ріжучої кромки різця, кр = 0,70    [9];

       Δu – лінійне зношування по задній грані різця Δu = 9,5 мм    [9],

   Sз = 0,70 · 0,95 · 1.4 = 0,931 см²

   Коефіцієнт  об’ємності напруженого стану масиву – для крихких вуглів [9]

   коб = = = 1,122

   Коефіцієнт  опірності різанню ƒ˝ (приймається 0,38…0,44)   [2]

   Приймаємо ƒ˝ = 0.38

   Y – Y = 1710 · 0,931 · 1,122 = 1786 Н

   Середня сила різання на різці

   1 група

   Zср1 = 1860 · 0,38 + 1786 = 2493 Н,

   2 група 

   Zср2 = 1225 · 0,38 + 1786 = 2252 Н,

   3 група

   Zср3 = 1205 · 0,38 + 1786 = 2244 Н,

   4 група

   Zср4 = 2519 · 0,38 + 1786 = 2743 Н, 

   Середня сила на гострому різці, яка віджимає його від вибою, Yсер, Н,

   Yсер = Yо · Rсж · Sз ·Kоб,

   де Yо = кn · Ζо,

   кn – коефіцієнт, який характеризує відношення сили подачі до сили різання на гострому різці [9], приймаємо кn = 0,7,

   1 група

   Yсер1 = 0,7 · 1860 + 1786 = 3088 Н;

   2 група

   Yсер2 = 0,7 · 1225 + 1786 = 2643 Н;

   3 група

   Yсер3 = 0,7 · 1205 + 1786 = 2630 Н;

   4 група

   Yсер4 = 0,7 · 2519 + 1786 = 3549 Н;

   Сумарна середня сила різання Fв, Н, на шнековому виконавчому органі,

   Fв = 0,5 · Кγохв  · Кос · ∑Ζсері · n,

   де  Кγохв - коефіцієнт впливу кута контакту виконавчого органа з пачкою вугілля, що руйнується, на середню силу різання [9];

   Кос - коефіцієнти ослаблення масиву вугілля.

   Сумарна середня сила різання на випереджальному  виконавчому органі, оскільки він іде по целіку то Кγохв = 1, Кос = 1,

   Fв = ½ · 1·1·(2493 · 16 + 2252 · 4 + 2244 · 4 + 2743 · 4) = 34420 Н

   Сумарна середня сила різання на відстаючому  виконавчому органі.

   Для відстаючого виконавчого органа γохв = arccos(3-2Hp/Dв) =

   arccos(3-2 · 1,55/1,25) = 120°, згідно [9] для  γохв = 120°, Кγохв = 0,7;

   Масив ослаблен виконавчим органом, що йде  попереду, при роботі на масив 

   Кос = 0,85 [9],

   Fв = ½ · 0,7·0,85·(2493 · 16 + 2252 · 4 + 2244 · 4 + 2743 · 4) = 20480 Н

   Сумарний  момент, що крутить, Мкр, Н·м, на виконавчих органах комбайна

   Мкр = 0,5·Fв·Dв,

   Мкрвип = 0,5 · 34420 · 1,25 = 21510 Н·м;

   Мкрвід = 0,5 · 20480 · 1,25 = 12800 Н·м;

   Сумарна середня сила подачі Yсер на виконавчих органах Н,

   Yсер = 1/3,14· Кγохв· Кос· Yсері·nі

   Yсервип = 1/3,14·1,1(3088·16 + 2643·4 +2630·4 + 3549·4) = 29670 Н;

   Yсервід = 1/3,14·0,7·0,85·(3088·16 + 2643·4 +2630·4 + 3549·4) = 16050 Н;

   Сила  подачі комбайна на вибій Уп, Н,

   Уп =Кƒ·(G ·(sinα + ƒ˝cosα) + Yсер1 + Yсер2),

   де  ƒ˝ - коефіцієнт тертя переміщення комбайна по конвеєру, приймається

   ƒ˝ = 0,21 [9],

   Кƒ  - коефіцієнт, що враховує додаткові опори переміщенню комбайна, приймається  1,3 [9],

   G – вага комбайна, Н, G = 196000 Н [дод. 4],

   Уп = 1,3·[196000·(sin0° + 0,21·cos0°)  + 29670 + 16050] = 112944 Н.

   Середня потужність різання Рр, на виконавчих органах комбайна, кВт,

   Рр = = = 113,7 кВт

   Потужність  навантаження виконавчого органа Рван, кВт,

   Рван = ;

   Fван = C + D·hоб,

   де  С і D – сталі, приймаються для шнекового виконавчого органа, при роботі зі щитком С = 0, D = 350,

   середня подача за один оборот виконавчого  органа, см,

   hоб = 100·Vп/nво = 100· 4,29/44,24 = 9,69 см,

   Fван = 0 +350· 9,69 = 3392 Н,

   Рван = = 9,8 кВт.

   Потужність  подачі машини Рп, кВт,

   Рп = = = 8,97 кВт 

   Сумарна потужність комбайна Рм, кВт,

   Рм = Рр + Рван + Рп = 113,7 + 9,8 + 8,97 = 132,4 кВт.

   Середня потужність і середній момент, що крутить на валу двигуна:

   Рсер = Кз·Рм,

   Мсер = 9549·Рсер/nдв,

   де  Кз - коефіцієнт запасу потужності, приймаємо Кз = 1,25  [9],

Информация о работе Монтаж і а демонтаж комплексу