Інвентаризація та облік товарних втрат на підприємствах роздрібної торгівлі

Автор: Пользователь скрыл имя, 25 Января 2012 в 17:05, курсовая работа

Краткое описание

Метою курсової роботи є теоретичне визначення сутності, змісту, ролі інвентаризації в господарській діяльності, обґрунтування значення та місця інвентаризації в бухгалтерському обліку, розробка рекомендацій щодо удосконалення організаційної роботи на базовому підприємстві.
Реалізація мети курсової роботи обумовила необхідність вирішення таких завдань:
дослідити сутність інвентаризації як необхідної умови діяльності підприємства роздрібної торгівлі;
провести економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури, щодо інвентаризації як елементу методу бухгалтерського обліку;

Оглавление

Вступ……………………………………………………………………………...…...4-6
1.Інвенаризація як необхідна умова діяльності підприємства роздрібної торгівлі………………………………………………………………………………..7-9
2.Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури, щодо інвентаризації як елементу методу бухгалтерського обліку…………….10-16
3.Стисла організаційно правова характеристика та аналіз комерційної діяльності базового підприємства за 2009-2010рр…………………………………………..17-29
4.Організація проведення інвентаризації на підприємствах роздрібної торгівлі…………………………………………………………………………......30-42
5.Документальне оформлення результатів інвентаризації та її обліку…….......43-49
6.Шляхи удосконалення процесу інвентаризації в умовах ПЕОМ на базовому підприємстві ТОВ НВП «Аргон»…………………………………………….......50-54
Висновки та пропозиції…………………………………...………………………55-59
Список використаних джерел…………

Файлы: 1 файл

курсова інвентаризація 1 (2).doc

— 631.50 Кб (Скачать)

Анотація 

     Обсяг курсової роботи містить 62 сторінки, текстова частина займає 54 сторінки, 7 таблиць, 10 рисунків, 1 діаграму, список використаних джерел 36.

     Перших 2 пунктах курсової роботи  міститься  інформація про інвентаризацію, та погляд на неї з різних джерел літератури.

      3 пункт містить у собі огляд  та фінансовий стан підприємства ТОВ НВП «Аргон» за 2009-2010рр.

      У 4 та 5 пункті  описується організація  проведення та її документальне оформлення.

      В останньому пункті курсової роботи,  показуються шляхи удосконалення

процесу інвентаризації на базовому підприємстві. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………………...…...4-6

1.Інвенаризація як необхідна умова діяльності підприємства роздрібної торгівлі………………………………………………………………………………..7-9

2.Економіко-правовий  аналіз нормативної бази та  огляд спеціальної літератури, щодо  інвентаризації як елементу методу  бухгалтерського обліку…………….10-16

3.Стисла організаційно  правова характеристика та аналіз  комерційної діяльності базового підприємства за 2009-2010рр…………………………………………..17-29

4.Організація проведення інвентаризації на підприємствах роздрібної торгівлі…………………………………………………………………………......30-42

5.Документальне  оформлення результатів інвентаризації  та її обліку…….......43-49

6.Шляхи удосконалення процесу інвентаризації в умовах ПЕОМ на базовому підприємстві ТОВ НВП «Аргон»…………………………………………….......50-54

Висновки та пропозиції…………………………………...………………………55-59

Список використаних джерел…………………………………………………….60-62

Додатки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВСТУП 

     В процесі становлення ринкових відносин належну увагу на кожному підприємстві слід приділити обліку його майна. Усі господарські операції, що відбуваються оформляють документально. Проте у діяльності господарюючих суб’єктів відбуваються й невидимі процеси, що призводять до втрат товарно-матеріальних цінностей, які документально відобразити неможливо. Тоді облікові дані не відповідають дійсності.

     Основними причинами виникнення розбіжностей може бути:

     - природні втрати (природний убуток): усушка, утруска, розпорошення, розливання, випаровування;

     - втрати через суб’єктивні причини:  пересортиця, нестача, крадіжка.

     Перевірка відповідності даних бухгалтерського  обліку з фактичними залишками здійснюється за допомогою інвентаризації.

     Інвентаризація  – складання опису майна підприємства на підставі періодичної перевірки наявності грошових цінностей, що перебувають на балансі підприємства на певну дату, стану їх зберігання.

     Методика  інвентаризації – це сукупність способів і прийомів, що дають змогу забезпечити  її організацію і раціональне проведення, при дотриманні всіх норм і вимог законодавства.

     Без інвентаризації не обійтись у разі зміни керівника колективу з  колективною матеріальною відповідальністю, а також при ліквідації підприємства, при передачі підприємств та їх структурних підрозділів до складу інших органів управління. Характерною ознакою інвентаризацій є те, що їх об’єктом стає майно підприємства, а також майно, що не належить підприємству на правах власності та перебуває у його користуванні (майно в оренді, давальницька сировина, товари на комісії тощо).

     Інвентаризації  притаманний комплекс наступних  господарсько-правових ознак: здійснення на підставі розпорядчого документу  колегіальним органом; виявлення кількісних і якісних характеристик об’єкту; реєстрація та оцінка фактів; нормативно-правове регулювання; бухгалтерська обробка документів; узагальнення та реалізація результатів; прийняття рішення.

     При інвентаризації виявляються неточності у прийманні і відпуску цінностей, помилки при обліку у первинній  документації, крадіжки, обважування і пересортиці сировини, матеріалів, готової продукції та інших цінностей. У процесі інвентаризації також перевіряються умови зберігання цінностей на об’єктах зберігання й організація складського обліку на складах, у складових тощо.

     Актуальність досліджуваної теми визначається сьогодні тим, що завдяки проведенню інвентаризації отримується інформація для достовірного визначення реальних витрат на виробництво продукції, виконання робіт та надання послуг. Лише результати проведеної інвентаризації дозволяють виявити помилки при здійсненні подвійного відображення господарських операцій, окремих фактів господарського життя на бухгалтерських рахунках. Інвентаризація забезпечує дотримання таких вимог до балансу та звітності, як правдивість і реальність.

     Найбільш  вагомий внесок в розвиток теорії інвентаризації за останні п’ятдесят років зробили: М.Т.Білуха, Ф.Ф. Бутинець, І.Є. Глушков, В.П. Завгородній, Н.В. Кружельний, М.Ф.Леонтьєв, Н.Я.Остап’юк, В.В.Сопко, Н.М.Ткаченко,Н.В. Чебанова.

     Метою курсової роботи є теоретичне визначення сутності, змісту,  ролі інвентаризації в господарській діяльності, обґрунтування значення та місця інвентаризації в бухгалтерському обліку, розробка рекомендацій щодо удосконалення організаційної роботи на базовому підприємстві.

     Реалізація  мети курсової роботи обумовила необхідність вирішення таких завдань:

  • дослідити  сутність інвентаризації як необхідної  умови діяльності підприємства роздрібної торгівлі;
  • провести економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури, щодо інвентаризації як елементу методу бухгалтерського обліку;
  • дослідити стан організаційно правовової характеристики та  провести аналіз комерційної діяльності базового підприємства за 2009-2010 рр.;
  • дізнатися методику проведення організації на підприємствах роздрібної торгівлі та її документальне її оформлення в обліку;
  • визначити шляхи удосконалення процесу інвентаризації в умовах ПЕОМ

Об’єктом дослідження є організація і методика проведення інвентаризації на одному із підприємств роздрібної торгівлі Вінницької області- ТОВ НВП«Аргон».

Предметом дослідження є теоретичні та методологічні аспекти проведення інвентаризації товарів на підприємстві.

     Для вирішення зазначених завдань в  процесі дослідження застосовано  загальнонаукові методи та принципи пізнання, а також прийоми документального контролю.

     Теоретичною та практичною основою курсової роботи стали праці вітчизняних і зарубіжних вчених економістів, законодавчі акти, нормативно-правові документи, інструктивний матеріал, статистична звітність підприємства.

     Робота  містить 62 сторінки, текстова частина  займає 54 сторінки,

     7 таблиць, 11 рисунків, список використаних джерел 34, 9 формул, 11 додатків. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     1.Інвенаризація,як  необхідна  умова діяльності підприємства роздрібної торгівлі 

     Однією  з основних вимог, що ставиться до бухгалтерського обліку є достовірність  його показників. Проте в процесі  зберігання і відпуску товарно-матеріальних цінностей між фактичною наявністю  і даними бухгалтерського обліку можуть виникнути розходження, які не піддаються повсякденному обліку, зокрема в результаті пересортиці, несправності, ваговимірних приладів, помилок у записі, втрати документів, зловживань матеріально відповідальних осіб та інше. У зв’язку з цим виникає необхідність у такому способі, який би забезпечив можливість взяти на облік можливі розходження між даними обліку і фактичною наявністю господарських засобів. Це досягається за допомогою інвентаризації.

     Поняття інвентаризації було відоме ще в Давньому Єгипті, Китаї, Давній Греції, Давньому Римі. Питання інвентаризації в своїх працях приділили увагу такі вчені, як Лука Пачолі, Домініко Мончині, Ян Імпім, Вольфганг Швайкер та інші [6].

     Інвентаризація  того часу носила дискретний характер і проводилась працівниками обліку, які визначали залишки запасів в наявності, і не мали уявлення про обліковий залишок. На сучасному розвитку ринкових відносин необхідність проведення інвентаризації для господарюючих суб’єктів не зникає, а навпаки, суттєво зростає. Інвентаризація сьогодні – це не лише теоритичне підгрунття бухгалтерського обліку і господарського контролю, але й організаційна форма, яка використовується для виявлення та оцінки фактичного стану майнової бази, підвищення ефективності використання ресурсів, контролю за роботою матеріально відповідальних осіб, а також виявлення між його фактичною наявністю і даними обліку, виявлення винних в цьому осіб.

     Інвентаризація  забезпечує дотримання таких вимог  до балансу та звітності як правильність і реальність. Проведення інвентаризації дає можливість отримати інформацію, без якої такі елементи методу бухгалтерського обліку,як баланс та звітність втрачають функцію способу пізнання дійсності. Лише результати проведення інвентаризації дозволяють виявити помилки при здійснені подвійного відображення господарських операцій, окремих фактів життя на бухгалтерських рахунках.

     Послідовність застосування елементів методу бухгалтерського  обліку зображено (рис.1.1.) 

     

     Рис.1.1. Логічна послідовність застосування елементів бухгалтерського обліку [11] 

     На  кожному історичному етапі інвентаризація набуває нового значення, переглядається та уточнюється [15].

     Мінімально  необхідна періодичність проведення інвентаризації об’єктів визначена  положеннями про інвентаризацію та відомчими інструкціями: основні  засоби, незавершене виробництво, напівфабрикати власного виробництва, готова продукція, промислові товари, малоцінні швидкозношувальні предмети, сировина та матеріали періодичність 1 раз на рік; продовольчі товари, дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, розрахунки з дебіторами та кредиторами періодичність 2 рази на рік; розрахунки за платежами до бюджету періодичність 1 раз на квартал; грошові кошти, грошові документи, бланки суворої звітності 1 раз на місяць [16].    Таким чином, викладений основний матеріал, щодо поняття, значення та видів інвентаризації, думки з цього приводу різних науковців. Варто зробити висновок, що окрема термінологія в нашій країні не є уніфікованою. Визначення вчених досить сильно відрізняється в тому числі від чинного законодавства. Отже, здійснюючи аналіз наукового аспекту даної проблеми приходимо до висновку, що єдність в розумінні сутності інвентаризації не досягнуто, а ситуація з її тлумаченням залишається дискусійною Періодичне проведення інвентаризації є не лише засобом уточнення показників обліку а й засобом боротьби із зловживаннями матеріально відповідальних осіб, а також засобом упорядкування складського приміщення, правильності перевірки і зберігання матеріальних цінностей, справності ваговимірних приладів та дотримання принципів організації інвентаризації для встановлення кількісної і якісної оцінки майна. А також обрати вірну кваліфікаційну групу проведення інвентаризації з метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку шляхом зіставлення з фактичною наявністю активів та зобов’язань підприємства.

     Аналізуючи  наведені дефініції відмітимо, що майже  в кожній з них зазначено: інвентаризація – це перевірка. Термін перевірка  в економічній науці і господарській  практиці часто змінюється синонімом  контроль. В зв’язку з таким  трактуванням термін контроль став широко використовуватись в господарському житті та в спеціальній літературі. Тлумачення терміну контроль як перевірка, нагляд, стеження не повністю відображає сутність даного поняття, оскільки характеризує лише частину логічного навантаження, яке на нього покладається. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация о работе Інвентаризація та облік товарних втрат на підприємствах роздрібної торгівлі