Державний бюджет як основний фінансовий план держави

Автор: Пользователь скрыл имя, 21 Ноября 2011 в 12:10, курсовая работа

Краткое описание

Метою даної курсової роботи є розкриття поняття Державного бюджету як основного фінансового плану держави, характеристика його структури, аналіз його дохідної і видаткової частини.
Основними завданнями, які випливають з мети роботи є:
визначити сутність і значення Державного бюджету;
охарактеризувати доходи та видатки Державного бюджету;
проаналізувати Державний бюджет за останні роки;
визначити основні проблеми та перспективи розвитку бюджетних відносин в Україні.

Оглавление

Вступ
І. Характеристика Державного бюджету як основного фінансового плану держави
1.1. Сутність, функції та значення Державного бюджету………………………...4
1.2. Доходи Державного бюджету і їх класифікація……………………………....9
1.3. Класифікація видатків Державного бюджету………………………………..13
ІІ. Аналіз Державного бюджету України за 2007-2009 рр.
2.1. Характеристика Державного бюджету за 2007-2009 рр…………………….19
2.2. Структура доходів і видатків Державного бюджету за 2007-2009 рр……...24
ІІІ. Основні проблеми та перспективи розвитку бюджетних відносин в Україні
3.1. Характеристика державних бюджетів зарубіжних країн…………………...30
3.2. Проблеми і перспективи розвитку бюджетних відносин в Україні………..34
Висновок
Використана література

Файлы: 1 файл

1.docx

— 85.16 Кб (Скачать)
 
 

Курсова робота

з курсу  «Бюджетна система України» на тему

Державний бюджет як основний фінансовий план держави 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Київ 2010

ЗМІСТ

Вступ

І. Характеристика Державного бюджету як основного фінансового плану держави

1.1. Сутність, функції та значення Державного бюджету………………………...4

1.2. Доходи  Державного бюджету і їх класифікація……………………………....9

1.3. Класифікація  видатків Державного бюджету………………………………..13

ІІ. Аналіз Державного бюджету України за 2007-2009 рр.

2.1. Характеристика  Державного бюджету за 2007-2009 рр…………………….19

2.2. Структура  доходів і видатків Державного бюджету за 2007-2009 рр……...24

ІІІ. Основні  проблеми та перспективи розвитку бюджетних  відносин в Україні

3.1. Характеристика  державних бюджетів зарубіжних  країн…………………...30

3.2. Проблеми  і перспективи розвитку бюджетних  відносин в Україні………..34

Висновок

Використана література 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вступ

       У державних утвореннях будь-якого типу обов’язковим елементом є бюджетна система. За формою бюджетні системи мало чим різняться одна від одної. На сьогодні бюджетна система України являє собою сукупність Державного бюджету та місцевих бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин, державного та адміністративно-територіального устроїв і врегульована нормами права.

       Бюджет, як особлива і специфічна форма фінансових відносин, історично виникає і  діє там, де існує держава з  товарно-грошовими відносинами певного  рівня. Все вищезазначене зумовлює актуальність даної теми, визначає об’єкт та предмет дослідження, завдання та мету.

       Метою даної курсової роботи є розкриття поняття Державного бюджету як основного фінансового плану держави, характеристика його структури, аналіз його дохідної і видаткової частини.

       Основними завданнями, які випливають з мети роботи є:

 • визначити сутність і значення Державного бюджету;
 • охарактеризувати  доходи та видатки Державного бюджету;
 • проаналізувати Державний бюджет за останні роки;
 • визначити основні проблеми та перспективи розвитку бюджетних відносин в Україні.

       Предметом дослідження даної роботи є бюджетна система та бюджетні відносини в  Україні.

       Об’єктом  дослідження курсової роботи є відносини, які виникають в процесі затвердження, виконання та контролю за виконанням Державного бюджету України.

       Основними методами, які використовують в роботі є: статистичний, аналітичний, метод  порівняння та узагальнення.

       Інформаційну  базу для дослідження становлять законодавчі акти, а саме: Бюджетний  кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет», статистичні  джерела Держкомстату України та періодичні видання.

       І. Характеристика державного бюджету як основного  фінансового плану  держави

       1.1. Сутність, функції  і значення державного  бюджету

       Відповідно  до Конституції України держава  через бюджет повинна мати можливість зосередити фінансові ресурси на вирішальних ділянках економічного і соціального розвитку, здійснювати  єдину фінансову політику на території  України.

       Державний бюджет є однією з провідних ланок  фінансової системи, яка як економічна категорія, відображає грошові відносини, що виникають між державою і підприємствами, організаціями, установами всіх форм власності  і фізичними особами з приводу  утворення централізованого фонду  коштів держави та його використання на розширене відтворення, підвищення рівня життя і задоволення  інших соціальних потреб.

       За  матеріальним змістом Державний бюджет – це централізований фонд грошових засобів держави, які перебувають у постійному русі. [13, 15]

       За  формою Державний бюджет – основний фінансовий план держави.

       За  організаційною структурою Державний бюджет – центральна ланка фінансової системи, яка зумовлює розподіл і перерозподіл ВВП, який здійснюється між галузями матеріального виробництва, виробничою і невиробничою сферами бюджетної системи та окремими категоріями населення. [13, 15]

       Згідно  з Бюджетним кодексом України  бюджет – план формування і використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду.

       Розкриття сутності, змісту і ролі Державного бюджету передбачає пізнання його економічної природи, чіткого визначення цієї особливої сфери фінансових відносин.

       Економічне  значення бюджету полягає в тому, що він може активно впливати на суспільне відтворення залежно від методів мобілізації фінансових ресурсів та напрямків їх використання. Тим самим бюджет може визначати темпи економічного зростання, удосконалення структури суспільного виробництва, його розвиток.

       Фінансовий  вплив Державного бюджету на економіку  має кількісну та якісну оцінки. Кількісна визначається питанням надання  чи ненадання коштів і в якій кількості, якісна – у встановленні пропорцій  розподілу ВВП і застосуванні різноманітних інструментів цього  розподілу.

       Бюджетні  відносини виникають в процесі  первинного розподілу і перерозподілу  вартості національного продукту. На стадії первинного розподілу ВВП  і національного доходу роль бюджету знаходить свій вираз у концентрації певної їх частини у централізованому фонді грошових коштів.

       Державний бюджет входить до загальної системи  фінансових планів країни, де він посідає  центральне місце. Це зумовлено тим, що за допомогою бюджету як центральної  ланки фінансової системи здійснюється забезпечення головних розподільчих і  перерозподільчих процесів в Україні. Бюджет як фінансовий план відіграє координуючу  роль по відношенню до інших фінансових планів.

      Розглядаючи бюджет як фінансовий план, слід зазначити, що його вертикальна структура (за рівнями  органів влади й управління) відповідає структурі бюджетного устрою. Оскільки зараз немає єдиного бюджету країни, то відсутній і відповідний єдиний фінансовий план. Зведений бюджет України як фінансовий план не затверджується, хоча в Бюджетному кодексі України і зазначено, що бюджетна система базується на принципі єдності. Зведений бюджет використовується як аналітико-статистичне узагальнення планових і фактичних показників. Він є довідковим документом, який показує суму ресурсів, що мобілізуються і перерозподіляються через бюджет, роль і місце бюджету в економічній системі.

       Бюджет  в кожній державі відіграє також  і правову роль, оскільки він затверджується законом. Законом про бюджет на орган  виконавчої влади покладається  обов’язок зібрати певну суму коштів і дозволяється витратити  ці кошти на видатки, пов’язані з безперервним його функціонуванням. Бюджет має і політичне значення, оскільки законодавчий орган за своїм волевиявленням затверджує обсяг видатків і доходів бюджету на плановий рік і цим ставить уряд під свій контроль.

       Необхідно також зазначити, що Державний бюджет відображає соціально – економічну ситуацію в державі. Адже в період  економічного зростання держава в значних обсягах може фінансувати соціальні програми і відповідно запозичення зменшуються. Коли ж настає фаза економічного спаду, то збільшуються витрати на підтримку економіки, зростає дефіцит бюджету, а відповідно і державний борг.

       Сутність  державного бюджету реалізується через  його функції [13, 17]:

 • розподільчу;
 • контрольну;
 • щодо забезпечення існування держави.

       Розподільча функція бюджету полягає в  тому, що держава зосереджує всі  джерела бюджетних надходжень та розподіляє їх по вертикалі (між міністерствами, відомствами, головними розпорядниками бюджетних коштів) та горизонталі (між галузями економіки, блоками галузей, територіями). Ця функція реалізується через систему витрат, що повинні здійснюватися в інтересах економічного і соціального розвитку держави і задоволення потреб всього населення.

       Контрольна  функція дозволяє визначити результати управління фінансами, своєчасно і  в повному обсязі оцінити фінансові  ресурси, які надходять в розпорядження  держави, а також як фактично складаються  пропорції з розподілом бюджетних  коштів, наскільки ефективно вони використовуються.

       Функція забезпечення існування держави  ставить за мету створення матеріально  – фінансової бази існування держави. Це утримання апарату управління, президентської влади, законодавчої і виконавчої влади, правоохоронних і митних органів, податкової служби і здійснення дипломатичної і зовнішньоекономічної діяльності.

       Відповідно  до ст. 13 Бюджетного кодексу України  бюджет може складатися із загального і спеціального фондів.

       Згідно  з Бюджетним кодексом України 2001 р. загальний фонд бюджету включає:

 • всі доходи бюджету, крім тих, що призначені для зарахування до спеціального фонду;
 • всі видатки бюджету за рахунок надходжень до спеціального фонду;
 • фінансування загального фонду бюджету.

       Згідно  з Бюджетним кодексом України 2010 р. до даного переліку додано також  кредитування бюджету (повернення кредитів до бюджету без визначення цільового  спрямування і надання кредитів з бюджету, що здійснюється за рахунок  надходжень загального фонду бюджету).

       Бюджетний кодекс України 2001 р. визначає, що основними  складовими спеціального фонду бюджету  є:

 • бюджетні призначення на видатки за рахунок конкретно визначених джерел надходжень;
 • гранти або дарунки (у вартісному обрахунку), одержані розпорядниками бюджетних коштів на конкретну мету;
 • різниця між доходами і видатками спеціального фонду.

       Бюджетний кодекс України 2010 р. визначає дещо інші складові частини спеціального фонду  бюджету, а саме:

 • доходи бюджету (включаючи власні надходження бюджетних установ), які мають цільове спрямування;
 • видатки бюджету, що здійснюються за рахунок конкретно визначених надходжень спеціального фонду бюджету (у тому числі власних надходжень бюджетних установ);
 • кредитування бюджету (повернення кредитів до бюджету з визначенням цільового спрямування та надання кредитів з бюджету, що здійснюється за рахунок конкретно визначених надходжень спеціального фонду);
 • фінансування спеціального фонду бюджету.

       Власні  надходження бюджетних установ  поділяються на такі групи:

 1. перша група – надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством:
 • плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю;
 • надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності;
 • плата за оренду майна бюджетних установ;
 • надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна);
 1. друга група – інші джерела власних надходжень бюджетних установ:

Информация о работе Державний бюджет як основний фінансовий план держави