Вирощування озимої пшениці на СТОВ «Промінь»

Автор: Пользователь скрыл имя, 02 Декабря 2015 в 22:12, курсовая работа

Краткое описание

Метою дослідження, данної курсової роботи, є вивчення стану та визначення виробничо-економічних тенденцій розвитку підприємства, та дослідження шляхів підвищення родючості озимої пшениці.
Завданням цього курсового проекту є практичні розрахунки виробничо-економічних тенденцій розвитку та, зокрема, рентабельність, порогів рентабельності та виробництва, маржинального доходу та окупності факторів виробництва в приватному підприємстві «Агрофірма «Данилівська»» Васильківського району Київської області .

Оглавление

Вступ 3
Розділ 1. Теоретико-економічні аспекти дослідження виробничих процесів
1.1. Виробничий процес,його різновиди та структура. 5
1.2. Показники економічної ефективності виробництва озимої пшениці і методика їх визначення 7
Розділ 2 Загальна характеристика СТОВ «Промінь»
2.1. Місце розташування господарства(регіональні переваги). 16
2.2. Виробнича спеціалізація господарства. 18
2.3. Сильні та слабкі сторони діяльності,напрямки розвитку 22
Розділ 3.Вирощування озимої пшениці на СТОВ «Промінь»
3.1 Технологія вирощування озимої пшениці 27
3.2 Калькуляція маржинального доходу 34
3.3 Визначення порогу виробництва. 35
3.4 Визначення порогу рентабельності………………………………36
3.5 Окупність факторів виробництва…………………………………37
Висновки і пропозиції 39
Список використаної літератури 41

Файлы: 1 файл

Курсова Передерій.docx

— 282.50 Кб (Скачать)

 Розрахунок маржинального  доходу можна спостерігати у додатку в таблиці № 1Він розрахований, як різниця між вартісттю виробленої продукції та змінними витратами

4480 – 1753,54 = 2726,46 грн/га

Маржинальний доход вистопає певною грошовою сумою,якав подальшому потрібна, для покриття витрат інших факторів виробництва, які не перераховані вище. Тому,чим вищий маржинальний доход одного з виробничих процесів, тим  вища сума доходу господарства в цілому.

Отже, у випадку розрахування маржинального доходу вирощування озимої пшениці, на покриття інших витрат залишається 4572,56 грн. зрозрахунку на 1 га продукції.

 

3.3 Поріг виробництва

Розрахунок порогу виробництва, як і розрахунок порогу рентабельності є чистим розрахунком витрат,що враховує тільки витрати,пов’язані з виробництвом.

Поріг виробництва відповідає на запитання,чи має подальше виробництво озимої пшениці (або його розширення) короткостроковий економічний зміст,чи ні. Він означає точку,починаючи з якої гранична вартість даного продукту перевищує граничні витрати,що виникають при його виробництві, і тим самим граничний прибуток знаходить позитивне значення. Відносно одиниці продукції це означає,що граничні витрати нижчі,ніж ціна на продукцію. Поріг виробництва є, таким чином, нижньою межею ціни виробництва.

Розрахунок порогів виробництва відбувається наступним чином(і наведений у таблиці №2:

Змінні витрати + Витрати використання оборотного. капіталу

 = Змінні витрати І (на 1 гавиробленної продукції)   2006,05

Поріг виробництва І (змінні витрати І на 1 ц)    62,69

+ Витрати виконання робіт(зарю плата з нарахуванням ставки зар.плати) = Змінні витрати ІІ на 1 га        2006,05 

Поріг виробництва ІІ (змінні витрати ІІ на 1ц)    62,69

+Альтернативні витрати на землю

= Змінні витрати  ІІІ на 1 га       2205,05

Поріг виробництва ІІІ (змінні витрати ІІІ на 1ц)   68,91

Отже з  розрахованих показників бачимо, що при заданій умові у короткостроковий  період часу вирощування озимої пшениці економічно – виправданий процес. Це пояснюється тим, шо ринкова ціна зерна (яка становить 140 грн/ц) являється вищою за поріг виробництва.(який становить 68,91).

Інвестиції в дану галузь доцільні лише в тому випадку, коли додаткові витрати  на  вирощування не будуть вищими  за 71,09 (140- 68,91)

 

3.4 Поріг рентабельності

Виробничий процес можна назвати рентабельним,якщо використовувані виробничі ресурси (власні та залучені) відповідно окупаються. Це може бути досягнуто у тому числі, якщо вартість виробленої продкції певного виробничого процесу перевищує вартість витрат на її виробництво. Стосоно одиниці продукції поріг рентабельності означає,що витрати (на 1 одиницю,одиничні витрати) не перевищують ціну на продукцію.

Порогом рентабельності називають ціну, при якій усі витрати покриті. Якщо ціна перевищує поріг рентабельності. То досягається прибуток підприємця.

Поріг рентабельності вважається досягнутим,якщо ціна на продукцію дорівнює виробничим витратам одиниці продукції. Якщо ж ціна перевищує виробничі витрати,то їх різниця є прибутком підприємця.

Поріг рентабельності знаходится додаванням до порогу  виробництва постійних витрат  на техніку, середньогосподарських витрати.

Розрахунок порогу рентабельності можна побачити у таблиці№

Загальні витрати на 1 га     2668,86

Загальні витрати ні 1 ц      83,40

Слідуючи даним розрахункам можна зробити висновок, що  вирощування озимої пшениці у короткостроковому  періоді є економічно вигідним, адже поріг рентабельності, є нижчим,за ціну реалізації. (83,40< 140).

3.5 Окупність факторів виробництва.

Окупність ресурсів показує винагороджуваність даного ресурсу через визначений виробничий процес. Розрахунок окупності будується на розрахунку повних витрат, але враховує вартості всіх виробничих ресурсів виробничого процесу:

 1. вартість виробленої продукції – загальні витрати виробництва (включаючи альтернативні витрати), без врахування витрат ресурсу, для якого ведеться розрахунок = окупність ресурсу всього;
 2. вартість виробленої продукції / кількість використаного ресурсу = окупність одиниці ресурсу.

Окупність розраховується поступово для землі (грн. на 1 га), загальних затрат праці (грн. на 1 люд.-год.) і для загального капіталу (грн. на 100 грн. в середньому вкладеного капіталу)

Розрахунок окупності і продуктивності використовуваних виробничих ресурсів представлений у вигляді таблиц №4

Виходячи з розрахунків показаних у таблиці можна зробити висновок, що данне підприємство є окупним. Тому що, окупність капіталу становить – 116,1%; окупність затрат праці – 85,08 грн/га, а окупність землі становить 1900,63 грн/га.

 

Висновок

Під час виконання курсової роботи були вивчені теоретичні основи ефективності виробництва зерна озимої пшениці, її сутність, показники та фактори, які впливають на ефективність виробництва насіння озимої пшениці.

В курсовому проекті ми дослідили фактичний стан виробництва озимої пшениці на прикладі «Агрофірми «Данилівська»» Васильківського району Київської області, природно-кліматичну характеристику умов розміщення господарства, розміри та економічні особливості об’єкту дослідження, розміри та стан розвитку досліджуваної галузі.

Виходячи з проаналізованих даних можна зробити такі висновки, щодо вирощування озимої пшениці на господарстві «Агрофірма «Данилівська»»:

 1. При  розрахування маржинального доходу вирощування озимої пшениці на підприємстві «Агрофірма «Данилівська»», на покриття інших витрат залишається 4572,56 грн. зрозрахунку на 1 га продукції
 2. Такуож у короткостроковий  період часу вирощування озимої пшениці економічно – виправданий процес. Це пояснюється тим, шо ринкова ціна зерна (яка становить 140 грн/ц) являється вищою за поріг виробництва.(який становить 68,91).
 3. Слідуючи даним розрахункам можна побачити,що поріг рентабельності, є нижчим,за ціну реалізації. (83,40< 140), що є підтвердженням,того,що вирощування озимої пшениці є економічно вигідним
 4. Виходячи з розрахунків показаних у таблиці також можна зробити висновок, що дане підприємство є окупним. Тому що, окупність капіталу становить – 116,1%; окупність затрат праці – 85,08 грн/га, а окупність землі становить 1900,63 грн/га.

Підвищення економічної ефективності господарства передбачає збільшення виробництва і підвищення якості продукції рослинництва при одночасному зменшенні затрат праці і матеріальних засобів на одиницю продукції.

Шляхи підвищення ефективності виробництва зерна озимої пшениці, які забезпечують дальше збільшення обсягів виробництва продукції і зменшення витрат на її одиницю, передбачають комплекс таких основних за-ходів: поліпшення використання землі, підвищення її родючості; впровадження комплексної механізації і автоматизації виробництва; поглиблення спеціалізації і концентрації виробництва на основі міжгосподарської кооперації і агропромислової інтеграції; раціональне ви-користання виробничих фондів і трудових ресурсів; впровадження інтенсивних і ресурсозберігаючих технологій та індустріальних методів виробництва; підвищення якості і збереження виробленої продукції; широке використання прогресивних форм організації виробництва і оплати праці.

 

Список використаної літератури

 

 1. .Агропромисловий комплекс України: тенденції та перспективи розвитку. – К.: ІАЕ УААН, 2000. – 574 с.
 2. Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК. Савицкая Г.: Учебник. 1999. – 494 с.
 3. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств: Підручник. – 2‑ге вид., доп. і перероб./ К.: КНЕУ, 2002. – 624с.
 4. Бойко В.І Зерно і ринок: Монографія. – К.:ННЦІАЕ, 2007. – 312 с.
 5. Бойко В.І., Кас'янова Н.Л. До питання стратегії виробництва зерна в Україні// Агро-інком. – 2002. – № 8–9. – С. 18.
 6. Бойчук І.М. Економіка підприємства. Навчальний посібник. – К.: Атака, 2004. – 480 с.
 7. Бусенко О. Т. Та ін. Технологія виробництва продукції тваринництва: підручник / О. Т. Бусенко та ін.; За ред. О. Т. Бусенка.-К.- Аграрна освіта. 2001.-432с.
 8. Виробнича економіка/ За реакцією В.П. Галушко, Г. Штрьобеля. Навчальний посібник. – Вінниця: Нова книга, 2005. – 400 с.
 9. Гладій В.В Особливості поглиблення агропромислової інтеграції / В.В Гладій // Економіка АПК. – 2005. – №12. – С. 55-58.
 10. Добрынин В.А. Экономика сельского хозяйства./ В.А. Добрынин  – М.: Агропромиздат, 1990. - 160 с
 11. Економічні результати сільськогосподарського виробництва у 2010 році // Державний комітет статистики України – Експрес-випуск – Київ – 2011
 12. Жемела Г.П. Добрива, урожайність і якість зерна. – К.: Урожай, 1991. – 168 с.
 13. Закон України “Про насіння і садивний матеріал” від 26 грудня 2002р. № 411-ІV // Голос України. – 2003. - №16 – (3016). – 28 січ
 14. Здоровцов О.Х. Економіка сільського господарства: Підручник / О.Х. Здоровців, Л.І. Касьянов, В.Й. Мацибора. - К.: Видавництво УСГА 1993. - 320с
 15. Зінченко О.І., Салатенко В.Н., Білоножко М.А. Озима пшениця // Рослинництво: Підручник. – К.: Аграрна освіта, 2001. – с. 183 – 210.
 16. Кінах Н.В. Стратегічні орієнтації розвитку зернового ринку// Зерно і хліб. 8/2008. –11 с.
 17. Кириленко І.Г. Шляхи підвищення ефективності виробництва. / Кириленко І.Г. // Економіка АПК. – 2000. - №2. – С.31-34
 18. Кованов С.И. Экономические показатели деятельности сельскохозяйственных предприятий./ С.И. Кованов, В.А. Свободин  – М.: Агропромиздат, 1991. – 144 с.
 19. Концепція Державної цільової програми «Зерно України 2009–2013».
 20. Косенко О.М. Хліб і в Африці хліб. Портал Украинской зерновой ассоциации http://dua.com.ua
 21. Мацибора В.І. Економіка сільського господарства: Підручник. – К.: Вища школа., 1994. – 415 с.
 22. Наукове забезпечення сталого розвитку сільського господарства. Лісостеп. Київ – 2004 р. 2 томи.
 23. Про результати перевірки та аналізу використання коштів державного бюджету, виділених на виконання програми «Зерно України 2001–2004» / Підготовлено департаментом контролю видатків на АПК та виробничу інфраструктуру і затверджено постановою Колегії Рахункової палати від 22.06.2004 № 13–3 / – Київ: Рахункова палата України, 2004. – Випуск 13.
 24. Саблук П.Т. Зернові колізії// Зерно і хліб. 2/2004. –5 с.
 25. Рослинництво: Підручник/ Зінченко О.І., Салатенко В.Н., Білоножко М.А.; За ред. Зінченка О.І. – К.: Аграрна освіта, 2001. – 591 с.
 26. Савицкая Г. Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК: Учеб. – 2‑е изд., испр. – Мн.: ИП «Экоперспектива», 1999. – 494 с.
 27. Типовими нормами виробітку на с.-г. стаціонарні машини, агрегати і комплекси. – К.: Урожай, 1986. – 152 с.
 28. Типові норми виробітку і витрати палива на механізовані польові роботи. – К.: Урожай, 1991. – 472 с.
 29. Україна зернова «Аграрний тиждень. Україна» www.a7d.com.ua
 30. Чмирь С.М. Стратегія розвитку зернового господарства // Вісник аграрної науки. - 2007. – № 9.–С. 632007. – № 9.–С. 63

 

Додатки

Таблиця1

 

 

 

Таблиця 3

 

 

 

 

 

 


Информация о работе Вирощування озимої пшениці на СТОВ «Промінь»