Вирощування озимої пшениці на СТОВ «Промінь»

Автор: Пользователь скрыл имя, 02 Декабря 2015 в 22:12, курсовая работа

Краткое описание

Метою дослідження, данної курсової роботи, є вивчення стану та визначення виробничо-економічних тенденцій розвитку підприємства, та дослідження шляхів підвищення родючості озимої пшениці.
Завданням цього курсового проекту є практичні розрахунки виробничо-економічних тенденцій розвитку та, зокрема, рентабельність, порогів рентабельності та виробництва, маржинального доходу та окупності факторів виробництва в приватному підприємстві «Агрофірма «Данилівська»» Васильківського району Київської області .

Оглавление

Вступ 3
Розділ 1. Теоретико-економічні аспекти дослідження виробничих процесів
1.1. Виробничий процес,його різновиди та структура. 5
1.2. Показники економічної ефективності виробництва озимої пшениці і методика їх визначення 7
Розділ 2 Загальна характеристика СТОВ «Промінь»
2.1. Місце розташування господарства(регіональні переваги). 16
2.2. Виробнича спеціалізація господарства. 18
2.3. Сильні та слабкі сторони діяльності,напрямки розвитку 22
Розділ 3.Вирощування озимої пшениці на СТОВ «Промінь»
3.1 Технологія вирощування озимої пшениці 27
3.2 Калькуляція маржинального доходу 34
3.3 Визначення порогу виробництва. 35
3.4 Визначення порогу рентабельності………………………………36
3.5 Окупність факторів виробництва…………………………………37
Висновки і пропозиції 39
Список використаної літератури 41

Файлы: 1 файл

Курсова Передерій.docx

— 282.50 Кб (Скачать)

 

Дана організація території забезпечує агротехнічне, економічно і екологічно обґрунтоване розміщення сівозмін, тому доцільної реконструкції система сівозмін на потребує.

Землі даного господарства знаходяться в зоні Лісостепу. Вони характеризуються в основному опідзоленими, вилугуваними та типовими чорноземами.

2.3. Сильні та слабкі сторони діяльності та планові напрямки розвитку господарства

Метою створення товариства є здійснення виробничої, зовнішньоекономічної та іншої підприємницької діяльності, спрямованої на отримання прибутку, задоволення соціально-економічних інтересів членів трудового колективу та засновників. Надання послуг населенню, юридичним особам як на території України так і за її межами

Головним завданням товариства є отримання прибутку від фінансово-господарської діяльності і задоволення на їх основі інтересів засновників, а також економічних і соціальних інтересів працівників, від здійснення виробничої діяльності та надання послуг населенню

План трансформації земельних угідь господарства на перспективу

      Земельні угіддя

Площа, га

 

Нарік розробки проекту      •

На перспективу

'' { — _/ -У і с

Зміни (+/-)

Орні землі

2910

1850

-1060

Сіножаті, всього в т.ч. поверхневого поліпшення

175,1

-

-

845,1

281,7

563,4

+670

Пасовища, всього в т. ч. окультурені

456,7

-

325

284,6

 

0

 

 

 

 

00

Багаторічні насадження

73,9

73,9

 

Разом с.-г. угідь

3615,7

3237,6

 

Ліси, всього

в т. ч. полезахисні лісосмуги

190

-

711,7

92,5

 

+521,7

Польові шляхи і прогони

46,3

46,3

 

Болота

8

8

 

Під водою

30

30

 

Всього земель приватної власності

3890

3890

 

 

Потреби господарства в продукції рослинництва на перспективу

Назва с.-г.

продукції і

кормів

План

реаліза-

ції про-

 дук ц і ї

Насіння

+страх

фонд

Корми +

витрати

 

Інші внутрігосподарські

потреби

Всього

1.Зерно, всього   в т.ч.озима пшениця

      -ярий ячмінь

      -гречка

     -горох

9507,7

 

    5463,9

1464,5

161,8

260,8

4418,2

 

2729

1210,5

81,7

397

7826,5

 

4033,1

   3668,7

-

124,7

12962,3

 

10950

1871,5

53,9

86,9

34714,7

 

23176

8215,2

297,4

869,4

Цукрові буряки

210273

     

210273


 

Кормові

   

27432

 

27432

Коренеплоди

         

Картопля

1495,1

3320

7114,5

1325,5

13255,1

Силос

   

49800,8

 

49800,8

Сіно

   

8259,3

7800

16059,3

Сінаж

   

8323,4

 

8323,4

Зелені корми

   

89642,4

 

89642,4

9.Солома

   

8259,3

 

8259,3


 

Виходячи з данних таблиці,можна визначити,що доцільніше у майбутньому всю валову продукцію цукрових буряків використати для продажу. Озиму пшеницю, гречку, ярий ячмінь і горох планується реалізувати у кількості до 30% продукції від валового її виробництва.

Насінний фонд розраховуємо множенням посівної площі на норму висіву з врахуванням страхового фонду 10%, а для ячменю 20%.

До загальної потреби сіна для худоби господарства додається потреба сіна для громадської худоби з розрахунку 10ц на 1 корову (1 корова на двір).


До інших внутрігосподарських потреб відносять: натуральну оплату праці - по 15 ц на 1 працюючого, а це 21000; преміальний натуральний фонд, фонд допомоги, потреба для громадського харчування та ін. - 3% від валового збору озимої пшениці та ярого ячменю.

Питома вага зернових культур в загальній потребі кормів становить:

    • озима пшениця – 51,5%;
    • ярий ячмінь – 46,8%;
    • горох – 1,7%

до загальної потреби кормів. Потребу в кормах визначають шляхом множення умовних голів худоби в господарстві на річні норми кормів на І ум. Голову.

 

Урожайність с.-г. культур і кормових угідь

С.-г. культури, сіножаті, пасовища, проміжні культури

2005

Урожайність, 2006          2007

Середня за 3 роки          

      ц/га

Перспективна

1 . Багаторічні трави (сіно)

40

32

36

36

37,4

2. Озима пшениця

28

27

29

28

29

3. Цукрові буряки

330

322

327

326,3

330

4. Кукурудза на силос

238

229

232

233

234

5. Ячмінь

25

23

24

24

24,4

6. Картопля

162

143

156

153,7

159,7

7.Горох

12,8

10

12,7

11,8

12

8. Гречка

7,4

6,7

7,3

7,1

7,5

9. Кормові буряки

380

372

374

375,3

382

1 0. Однорічні трави (сіно)

16

14

15

15

17

11 .Багаторічні трави (зелена  маса)

184

178

181

181

185

11 . Однорічні трави (зелена  маса)

194

189

187

190

193


З даних таблиці видно, що в останні роки порівняно з попередніми знизилась врожайність майже всіх культур. Це пов'язано з нестачею коштів на придбання добрив та засобів захисту рослин від шкідників, хвороб та бур'янів.

Виробництво сіна і зеленої маси на луках і пасовищах

Кормові угіддя

Види продукції

Площа, га

Вро-жайність, ц/га

Всього сіна, зелених кормів, ц

Сіножаті:

       

докорінного поліпшення

Сіно

281,7

44

12394,8

поверхневого поліпшення

Сіно

563,4

37

20845,8

Пасовища:

       

природні

З/масса

40,4

98

3959,2

багаторічні окультурені

З/масса

284,6

139

39559,4

Всього

Сіно

   

33240,6

 

З/масса

   

43518,6


 

Після того, як визначили скільки буде одержано сіна і зелених кормів із сіножатей та пасовищ, приступаємо до проектування структури посівних площ с.-г. культур на перспективу, щоб забезпечити всі потреби господарства. Виробництво сіна і зеленої маси планується за рахунок сіяних багаторічних однорічних трав.

Нова організація території

Типи сівозмін

Площа земель в сівозмінах

Кількість полів

Ґрунти

1. Польова №1

692

6

Чорноземи

2. Польова №2

806

7

 

3. Кормова№1

202

4

Лучно-чорноземні

4. Кормова№2

420

5

 

Разом орних земель в сівозмінах

2120

   

Всього орних земель

2550

   

 

В майбутньому на підприємстві планується заміна овочеву сівозміну на кормову, яка більш рентабельна для розвитку даного господарства. Ця кормова сівозміна буде розміщена на площі 153га .Сівозміна являється центральною ланкою науково - обґрунтованої системи землеробства. По широті своєї дії на грунт І рослини вона немає собі рівних заходів. Вплив сівозмін розповсюджується на всі сторони життя рослин і на процеси в ґрунті. Науково обґрунтовані сівозміни забезпечують отримання високих і стабільних врожаїв польових культур, збереження та підвищення родючості ґрунту та його задовільний фітосанітарний стан

Також слід вивчити наявність та ефективність використання трудових ресурсів на даному підприємстві. Ефективність сільськогосподарського виробництва значною мірою залежить від рівня забезпеченості його трудовими ресурсами, рівномірного і раціонального їх використання

Для того, щоб вести виробництво, господарство повинно бути достатньо забезпеченим робочою силою. Використання робочої сили безпосередньо пов'язано з продуктивністю праці. Сукупність людей, які володіють розумовими та фізичними здібностями і праця яких використовується в процесі виробництва в господарстві називають трудовими ресурсами.

Трудові ресурси – особливий і надзвичайно важливий вид економічних ресурсів, оцінка якого визначається чисельністю працівників, що мають певні професійні навички та знання і можуть використовувати їх у трудовому процесі.

 Планування і аналіз  трудових ресурсів є одним  з напрямків економічної роботи  на підприємстві, мета якого –  виявити підвищення ефективності  виробництва за рахунок збільшення  його обсягу при кращому використанні  трудових ресурсів, що безпосередньо  залежить від умов праці і  розмірів заробітної плати.  Необхідною  умовою ефективного ведення сільськогосподарського  виробництва є досягнення високого  рівня продуктивності праці, економічна  суть якої полягає у зменшення  її кількості на виробництво  одиниці продукції.[6, 624c]

Та частина трудових ресурсів, яка зайнята у виробництві називається робочою силою.

Продуктивність праці – важлива економічна категорія, яка характеризує ефективність використання робочої сили: це співвідношення між робочим часом та кількістю отриманої продукції. Чим більше виробництво продукції на одиницю робочого часу або чим менше витраченого часу на виробництво одиниці продукції, тим даний показник вище.Сутність зростання продуктивності праці полягає у раціональному використанні та економії часу.

Информация о работе Вирощування озимої пшениці на СТОВ «Промінь»