Войти    Поиск   Связаться с нами
«Формирование государственной системы социальной защиты населения»
Изменения российского общества в последние десятилетия ХХ в. имели следующие последствия: появление новой, весьма противоречивой структуры общества, где одни непомерно вознесены, а другие находятся в самом низу социальной лестницы. Речь идет прежде всего о появлении таких уязвимых в социальном плане категориях населения как безработные, беженцы, вынужденные переселенцы, а также о тех категориях граждан, которые на современном этапе не находят надлежащей поддержки со стороны государства и общества.
В свою очередь обострились проблемы социальной помощи, так как с началом экономических преобразований человек со своими проблемами был оставлен на произвол рыночной стихии.
Все эти обстоятельства обусловили тот факт, что изучение формирования и функционирования системы социальной защиты населения в Российской Федерации, пока не имеющей ясной, эффективно действующей модели, становится с каждым годом все более и более актуальным.
Інвестиційний менеджмент
Інвестиційний менеджмент — це процес управління всіма аспектами інвестиційної діяльності суб'єкта підприємництва, це професійне управління різноманітними цінними паперами (акції, облігації тощо) та іншими активами (наприклад, виробничим обладнанням) з метою досягнення специфічних інвестиційних цілей для забезпечення прибутку інвесторам.
Інновації на підприємстві
Методологія системи представлення інновацій в умовах ринкової економіки базується на міжнародних стандартах. Відповідно до міжнародних стандартів інновація визначається як кінцевий результат інноваційної діяльності, що втілюється у вигляді нового або удосконаленого продукту, впровадженого на ринку, нового або ж удосконаленого технологічного процесу, що використовується в практичній діяльності або в новому підході до соціальних послуг.
Інноваційний розвиток в провідних індустріальних країнах
Впровадження у виробництво нових технологій та розробок і взагалі розвиток інноваційної сфери, як свідчить світова практика , створює основу конкурентоспроможності національної економіки. Стан інноваційної сфери України знаходиться на досить низькому рівні не тільки відносно країн- лідерів, таких як Японія, США, Китай, країни Євросоюзу, але і у порівнянні з рівнем інноваційного розвитку країн пострадянського простору.
Якщо оцінити, наскільки інтенсивно здійснювалась інноваційна діяльність у різних галузях промисловості, то продукція українських підприємств оновлюється в середньому за п'ять років[1]. Слід звернути увагу на те, що частіше за все на промислових підприємствах продукція та технологічні процеси модернізуються, ніж розробляється принципово нова продукція або технологія.
Інформація як товар: особливості використання на інформаційному ринку України
Середовище в якому створюється інформація, дуже відрізняється від індустріального, яке будується на матеріальних ресурсах. Інформація функціонує в різних формах — від потоків даних, що мають короткострокове значення, до даних довгострокових, накопичених за роки досліджень, які зберігаються в бібліотеках, архівах, у пам’яті комп’ютерів або фахівців.
Історія розвитку менеджменту
Управління як сфера людської діяльності виникло разом із формуванням соціуму – сукупності людей, що існують, певним чином взаємодіючи між собою у процесі спільного виконання тих чи інших робіт. Визначальним етапом у розвитку управління стало зародження і становлення державності. Перші приклади свідомого управління відносяться ще до V-ІІІ тисячоліть до н. е., що було зафіксовано на глиняних табличках, які дійшли до наших днів і засвідчили існування певного регламенту управлінської діяльності у древньому Єгипті та Шумері, пов'язаного з комерційними операціями і управлінням державою.
А.Файоль и его роль в создании теории современного менеджмента
Разработка проблем научного управления, развернувшаяся в начале XX столетия и сосредоточившая свое внимание на деятельности и специализации руководителя, столкнулась с необходимостью анализа построения и создания принципов функционирования организации в целом. Ответом на эту потребность практики стали работы Анри Файоля, предложившего ряд организационных принципов, необходимых для эффективного управления компанией.
А.Файоль и его концепция управления
Именно Анри Файоль соединил идеи функциональной администрации Тейлора и старый принцип единоначалия (существующий «со времен царя Гороха»), в результате чего получил новую схему управления, которая и легла затем в основу современной теории организации. Файоля называют отцом современной теории менеджмента за то, что он был первым, кто поднялся над уровнем заводского цеха, обобщил принципы и искусство управления администрации в целом. Кроме того, его считают самым выдающимся европейцем, внесшим свой вклад в основание «классической » школы менеджмента.
Авиаперевозки грузов
Крупный бизнес сегодня невозможно представить без авиации. Крупные корпорации давно уже переросли пределы стран, в которых они были созданы, везде присутствует международная кооперация. Зачастую, при реализации каких-то крупных проектов, часть необходимых компонентов производится в одном уголке мира, часть - в другом, а сборка вообще производится в третьем. Что делать, чтобы осуществить реализацию проекта в таких условиях?
АВС-анализ на примере предприятия
Рынок шоколада имеет широкие перспективы для развития, поскольку существующий, на данный момент, в стране уровень потребления на душу населения имеет большой потенциал для роста. Аналитики "шоколадного" рынка считают, что украинская продукция очень качественная и составит конкуренцию на рынках ЕС. Проблемой украинского рынка шоколада является зависимость от импортного сырья (какао-бобов и какао-порошка), цены на которое растут в связи с дефицитом на мировом рынке какао, а также обесценением гривны.
Киевская кондитерская фабрика имени Карла Маркса - крупнейшая кондитерская фабрика Киева, подразделение кондитерской корпорации «Рошен». Год основания - 1995 г.
Основные виды продукции: какао, шоколад и кондитерские изделия; печенье, пироги и пирожено длительного хранения; хлеб и хлебобулочные изделия.
Некоторые показатели финансового состояния предприятия приведены в таблице ниже.