Шляхи зниження трудомісткості та підвищення продуктивності праці

Автор: Пользователь скрыл имя, 21 Марта 2013 в 17:11, курсовая работа

Краткое описание

Трудомісткість одиниці продукції розраховується шляхом ділення фонду робочого часу на обсяг виготовленої продукції певного виду в натуральному чи умовно-натуральному вимірі. Можна розрахувати також трудомісткість однієї гривні продукції. Для цього загальний фонд робочого часу на виготовлення всієї продукції ділять на вартість випуску продукції.

Оглавление

Вступ
1. Виробництво теоретичні аспекти
1.1. Поняття і сутність виробництва
1.2. Основні завдання та види виробництва
1.3. Загальна характеристика продукції та виробництва
2. Шляхи зниження трудомісткості та підвищення продуктивності праці
2.1. Поняття і сутність трудомісткості
2.2. Шляхи зниження трудомісткості
2.3. Поняття і сутність продуктивності праці
2.4. Шляхи підвищення продуктивності праці
3. Шляхи зниження трудомісткості та підвищення продуктивності праці на прикладі підприємства «Тепло Альянс»
3.1. Основні характеристики підприємства «Тепло Альянс»
3.2. Шляхи зниження трудомісткості на підприємстві «Тепло Альянс»
3.3. Підвищення продуктивності праці на підприємстві «Тепло Альянс».
Література

Файлы: 1 файл

Курсовая.doc

— 685.00 Кб (Скачать)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Основні  завдання та види виробництва

 

Можливості розвитку виробничої системи, удосконалення  процесів виробництва, їх спеціалізація  та кооперування, ефективність використання живої праці та устаткування значною  мірою залежать від структури та обсягів продукції, що випускається, широти та сталості її номенклатури. Залежно від цих чинників робочі місця, дільниці, цехи та промислові підприємства поділяються на кілька організаційних типів

Тип виробництва — це класифікаційна категорія комплексної характеристики організаційно-технічного рівня виробництва, яка зумовлена широтою номенклатури, регулярністю, стабільністю та обсягом випуску продукції, а також формою руху виробів по робочих місцях.

Тип виробництва  визначає структуру підприємства і цехів, характер завантаження робочих місць та руху предметів праці в процесі виробництва. Кожний тип виробництва має свої особливості організації виробництва, праці, технологічних процесів і устаткування, що застосовуються, складу і кваліфікації кадрів, а також матеріально-технічного забезпечення. Конкретний організаційний тип виробництва визначає особливості формування системи планування, обліку та оперативного управління процесами.

Розрізняють три основні види виробництва: одиничне, серійне, масове.

Одиничне виробництво характеризується широкою номенклатурою виробів, малим обсягом їх випуску на робочих місцях, які не мають певної спеціалізації.

Серійному виробництву властива обмежена номенклатура виробів, що виготовляються періодично повторюваними партіями, і порівняно великий обсяг випуску.

Масове виробництво характеризується вузькою номенклатурою і великим обсягом випуску виробів, що виготовляються безперервно протягом тривалого часу.

Порівняльна техніко-економічна характеристика організаційних типів виробництва наведена в табл. 3.3.

 

Таблиця 3.3

ХАРАКТЕРИСТИКА  ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ТИПІВ ВИРОБНИЦТВА

Параметри

Виробництво

Одиничне

Серійне

Масове

Спеціалізація робочих  місць

За кожним робочим  місцем не закріплені певні операції

За кожним робочим  місцем закріплено від 3 до 20 періодично повторювальних операцій

За кожним робочим  місцем закріплені 1—2 постійні операції

Постійність номенклатури

Неповторювана

Повторюється періодично

Постійний випуск однакової продукції

Номенклатура продукції

Широка, різноманітна, неповторювана

Малостійка, обмежена серіями — періодично повторюється випуск виробів

Вузька, постійна, один або кілька однотипних виробів

Тип устаткування

Універсальне

Спеціалізоване

Спеціальне

Розташування устаткування

Технологічний принцип (за групами)

Предметно-замкнений принцип

Предметний принцип

Оснащення

Універсальне

Уніфіковане

Спеціальне

Рівень використання устаткування

Низький

Середній

Високий

Методи організації  виробництва

Групові, одиночні

Поточні, партіонні, групові

Поточні

Частка ручної праці

Висока

Середня

Низька

Кваліфікація персоналу

Висока

Середня

Низька


 

 

Закінчення табл. 3.3

Параметри

Виробництво

Одиничне

Серійне

Масове

Коефіцієнт закріплення  операцій

Кзо ≥ 40

20 ≤ Кзо ≤ 40

10 ≤ Кзо ≤ 20

1 ≤ Кзо ≤ 10

Кзо = 1

Характер виробництва

Постійно змінюється

Змінюється періодично

Сталий, незмінний

Вид руху предметів праці між операціями

Послідовний

Паралельно-послідовний

Паралельний

Тривалість виробничого  циклу

Велика

Середня

Мала

Продуктивність праці

Низька

Середня

Висока

Собівартість продукції

Висока

Середня

Низька


 

Для одиничного типу виробництва характерне розроблення укрупнених технологічних процесів і нормативів, у яких зазначаються міжцеховий технологічний маршрут та необхідне устаткування. Уточнення і доопрацювання технологічних процесів здійснюється в цехах і на робочих місцях, що потребує високої універсальної кваліфікації робітників. Устаткування, інструмент і пристосування переважно універсальні. Його габарити і кінематичні можливості мають забезпечувати виконання різноманітних робіт даного профілю. Устаткування розташовується за однотипними групами. Робочі місця, що не мають закріплених за ними операцій, завантажуються різноманітними операціями без певної почерговості. Коефіцієнт закріплення операцій не регламентується і може бути більше 40.

Підприємства  з одиничним типом виробництва  спеціалізуються на виготовленні продукції обмеженого споживання за оригінальною конструкцією і замовленими властивостями.

За серійного типу виробництва вироби випускаються серіями, деталі обробляються партіями з певною, заздалегідь установленою періодичністю.

Під серією розуміється кількість конструктивно і технологічно однакових виробів, що запускаються у виробництво одночасно або послідовно.

Однорідність конструктивно-технологічних рішень у виробах сприяє створенню великої кількості уніфікованих деталей, які розподіляються для постійного або періодично повторюваного виготовлення за певними робочими місцями.

У разі повторного виготовлення однотипних виробів економічно доцільним є використання поряд з універсальним і спеціалізованого устаткування, пристосувань та інструментів, що підвищує спеціалізацію робочих місць. В умовах серійного виробництва для підвищення продуктивності праці, скорочення тривалості виробничого циклу широко застосовуються верстати-автомати, маніпулятори, верстати з ЧПУ, які швидко переналагоджуються.

У серійному виробництві  досить детально розробляється технологічний  процес, що дає змогу знижувати  допуски на обробку, підвищувати  точність заготовок.

Залежно від різноманітності номенклатури продукції, величини партії виробів, періодичності її запуску, рівня спеціалізації робочих місць виробництво розрізняють дрібно-, середьо- і великосерійне, для кожного з яких встановлені певні числові значення коефіцієнта закріплення операції.

Для дрібносерійного  виробництва, що характеризується випуском продукції в невеликій кількості та різноманітної номенклатури, коефіцієнт закріплення операцій становить 20 £ Кзо £ 40.

Средньосерійний тип виробництва характеризується тим, що предмети праці обробляються стабільними партіями з певною періодичністю, застосовується спеціальне й універсальне устаткування, коефіцієнт закріплення операції обмежується діапазоном 10 £ Кзо £ 20.

Великосерійне виробництво спеціалізується на випуску порівняно вузької номенклатури виробів у великій кількості, вироби обробляються великими партіями, застосовується спеціальне і спеціалізоване устаткування, тому коефіцієнт закріплення дорівнює 1 £ Кзо £ 10. Таке виробництво характерне для багатьох процесів у машинобудуванні, для взуттєвих і швейних підприємств.

Для масового виробництва характерні обмежена номенклатура продукції і масштабність її вироблення (телевізори, холодильники, пральні машини, трактори, автомобілі, годинники). Використовується спеціальне устаткування, інструмент і технологічне оснащення. Широко застосовуються верстати-автомати, маніпулятори, автоматичні лінії. Технологічний процес розробляється докладно на кожну операцію з зазначенням інструменту, режимів роботи устаткування, норм затрат часу, матеріалів. Робітники виконують обмежене коло операцій і мають вузьку спеціалізацію, що зумовлює коефіцієнт закріплення операцій, який дорівнює Кзо = 1. Устаткування розташовується за ходом технологічного процесу, застосовується паралельний метод сполучення операцій, що веде до значного скорочення тривалості виробничого циклу, зменшення незавершеного виробництва, підвищення продуктивності праці та зниження витрат на виготовлення продукції.

Тип виробництва істотно  впливає на особливості діяльності підприємства, його економічні показники, виробничу структуру, характер технологічних процесів, їх оснащення, форми організації виробництва і праці, систему планування, контролю та оперативного управління.

Зростання конкуренції  потребує від менеджерів усіх рівнів пошуку нових можливостей гнучкого пристосування виробничих процесів до зміни попиту на продукцію, швидкої реакції на замовлені властивості товарів, що їх бажають придбати споживачі різних груп. Організація сучасного виробництва має сталу тенденцію переходу на серійний тип виробництва з випуском товарів невеликими партіями, що дає змогу найоптимальніше використовувати ресурси в умовах ринкової відносної невизначеності.

 

1.3. Загальна  характеристика продукції та  виробництва

 

Раніше ми розглядали виробництво як взаємодію людини з природою. Поряд з цим виробництво обов'язково передбачає й іншу його особливість — взаємовідносини між людьми з приводу виробництва. Такі відносини називають виробничими, або економічними.

Система виробничих відносин складна і багатоманітна. Однак головним, визначальним у її змісті є відносини власності. Як основа виробничих відносин власність характеризує суспільний спосіб поєднання працівника з засобами виробництва і відповідні відносини між людьми з приводу привласнення матеріально-речових елементів і результатів виробництва. Вона визначає, в чиїх інтересах ведеться виробництво, його цільову спрямованість, умови розпорядження чинниками виробництва і використання їх. Водночас відносини власності зумовлюють історичну специфіку цього суспільства, його класову і соціальну структуру, систему влади.

Власність на засоби виробництва  визначає не тільки характер економічних  взаємозв'язків між людьми безпосередньо  у самому процесі виробництва, а  й форми розподілу, обміну і споживання створених матеріальних і духовних цінностей.

Отже, система виробничих відносин кожного суспільства —  це сукупність економічних зв'язків  між людьми, що визначається специфікою відносин власності, які виникають  у процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних і духовних благ.

Розподіл, обмін і споживання відчувають на собі визначальний вплив  виробництва. Відповідно до цього кожна  конкретно-історична система виробничих відносин формується і функціонує виходячи з провідної ролі (примату) виробництва  і адекватного підпорядкування йому розподілу і обміну створених матеріальних і духовних благ, які споживає людина.

Економічні відносини  є базисом суспільства, на якому  грунтуються надбудовчі відносини  — соціальні, правові, політичні, національні, культурні, моральні, психологічні тощо.

Розвиток економічних  відносин визначає еволюцію надбудовчих  відносин або їхніх окремих елементів (політичні, правові), які, в свою чергу, чинять зворотний вплив на економічні відносини. Взаємодія і взаємний вплив базису і надбудови на різних етапах розвитку суспільства змінюються. Надбудова може відігравати першочергову роль у перетворенні базису. Наприклад, для реформування в Україні адміністративно-командної економіки потрібно змінити відносини власності. Зробити це можна передусім через зміну правових норм та політичної системи.

Отже, результатом виробництва, що є взаємодією людини і природи, з одного боку, і економічних відносин між людьми — і іншого, є продукт.

 

 

 

ПРОДУКТ І СТАДІЇ ЙОГО РУХУ

 

Готове благо для  споживання, що має назву продукта, створюється на першій стадії — у виробництві.

За своєю формою і  економічним призначенням блага  та послуги, створені у суспільному  виробництві, використовуються як предмети споживання і засоби виробництва. Перші  призначені для задоволення життєвих потреб населення та інших видів невиробничого призначення (одяг, продукти харчування, житло, побутові прилади, легкові автомобілі, телевізори, пилососи, пальне, що йде на потреби людей, різноманітні послуги, що задовольняють потреби людей). Другі використовуються для продовження процесу виробництва і є предметами і засобами праці, про що вже говорилося.

Засоби виробництва  створюються сукупністю галузей, що дістали назву підрозділу І суспільного  виробництва. Предмети споживання виробляються у підрозділі II.

Галузі, які випускають предмети споживання, утворюють так  звану групу «Б». До них належать: легка, харчова промисловість, агропромисловий  комплекс тощо. Окремі підприємства підрозділу І також випускають предмети споживання. Підприємства машинобудування виробляють легкові автомобілі, пральні машини, пилососи, те-чсвізори тощо.

Галузі, що виробляють засоби виробництва, належать до групи «А». І (,е машинобудування, металообробка, чорна і кольорова металургія, слектро- і теплоенергетика, хімічна  промисловість, промисловість будівельних матеріалів тощо. Деякі галузі промисловості (добувна, обробна) поряд із засобами виробництва виготовляють і предмети споживання, що належать до групи «Б».

Як же здійснюється рух  продукту, створеного на першій стадії — у виробництві? Розглянемо це за схемою, наведеною на рис. 3.

 

 

Рис. 3. Рух продукту

Передусім слід мати на увазі, що рух засобів виробництва і  предметів споживання має як певну  специфіку і відокремленість, так  і спільні риси.

Споживання засобів  виробництва і створення продукту

Информация о работе Шляхи зниження трудомісткості та підвищення продуктивності праці