Особливості ринкового ціноутворення в економічних системах

Автор: Пользователь скрыл имя, 13 Мая 2013 в 20:21, курсовая работа

Краткое описание

Предмет дослідження: теоретичні та методичні аспекти ринкового ціноутворення в економічних системах
Об’єкт дослідження: ринкове ціноутворення в економічних системах
Мета роботи: визначення основних напрямків удосконалення ціноутворення в умовах ринку.
Методи дослідження: системний підхід, методи логіко-теоретичного узагальнення, класифікації і порівняльних характеристик, графічний, абстрактно-логічний.
За результатами роботи сформульовані рекоменадції щодо удосконалення ринкового ціноутворення.

Оглавление

Вступ......................................................................................................................4
Розділ 1. Теоретичні основи ціноутворення в умовах ринку...........................5
1.1 Поняття «ціна», «ціноутворення». Цілі, завдання ціноутворення..5 1.2 Сутність ринкового ціноутворення, його методи. Етапи та підходи ціноутворення.......................................................................................................6
1.3 Функції ціни.......................................................................................12
Розділ 2. Особливості ринкового ціноутворення в економічних системах..........................................................................................................15
2.1 Особливості ціноутворення в перехідній економичній системі...15
2.2 Особливості ціноутворення в ринковій економичній системі......19
2.3 Фактори зовнішнього середовища, які впливають на процес ціноутворення.....................................................................................................22
2.4 Цінова дискримінація, її суть і види................................................23
Розділ 3. Основні напрями удосконалення ціноутворення в умовах ринку...............................................................................................................25
Висновки..............................................................................................................28
Список використаної літератури.......................................................................29

Файлы: 1 файл

1.doc

— 179.00 Кб (Скачать)


РЕФЕРАТ

 

Курсова робота містить:

29 сторінок, 3 рисунки, 8 літературних джерел

 

Назва курсової роботи: «Особливості ринкового ціноутворення в економічних  системах»

Предмет дослідження: теоретичні та методичні аспекти ринкового ціноутворення в економічних системах

Об’єкт дослідження: ринкове ціноутворення в економічних системах

Мета роботи:  визначення основних напрямків удосконалення ціноутворення  в умовах ринку.

Методи дослідження: системний підхід, методи логіко-теоретичного узагальнення, класифікації і порівняльних характеристик, графічний, абстрактно-логічний.

За результатами роботи сформульовані рекоменадції щодо удосконалення ринкового ціноутворення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦІНА, ЦІНОУТВОРЕННЯ, ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА, ЦІНОВА ДИСКРИМІНАЦІЯ, ЦІЛЕСПРЯМОВАНА ЦІНОВА ПОЛІТИКА

 

 

 

ЗМІСТ

Вступ......................................................................................................................4

Розділ 1. Теоретичні основи ціноутворення в умовах ринку...........................5

 •       1.1 Поняття «ціна», «ціноутворення». Цілі, завдання ціноутворення..5      1.2 Сутність ринкового ціноутворення, його методи. Етапи та підходи ціноутворення.......................................................................................................6
 •       1.3 Функції ціни.......................................................................................12
 • Розділ 2. Особливості  ринкового ціноутворення в економічних системах..........................................................................................................15

 •       2.1 Особливості ціноутворення в перехідній економичній системі...15
 •       2.2 Особливості ціноутворення в ринковій економичній системі......19
 •       2.3 Фактори зовнішнього середовища, які впливають на процес ціноутворення.....................................................................................................22
 •       2.4 Цінова дискримінація, її суть і види................................................23
 • Розділ 3. Основні напрями  удосконалення ціноутворення в  умовах ринку...............................................................................................................25

  Висновки..............................................................................................................28

  Список використаної літератури.......................................................................29

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ВСТУП

   

  Важлива роль цін в  економічному житті визначається тим, що вони є основою всіх економічних  вимірів, роблять значний вплив  на витрати і результати діяльності всіх господарюючих суб'єктів: і підприємницьких структур, і домашніх господарств, і народного господарства в цілому. Ціни визначають ефективність зовнішньоекономічної діяльності. Особливо велика їх роль в ринковій економіці, де вільні ціни виступають основним регулятором пропорцій суспільного відтворення, господарських відносин. Ціни є також важливим об'єктом державного регулювання, завдяки якому держава здійснює свою політику і в умовах ринку. Тому оволодіння сучасною методологією ціноутворення з урахуванням українських особливостей є невід'ємним елементом формування кваліфікованих фахівців у галузі економіки та управління. Формування цін, що відповідають вимогам ринкової економіки, пов'язане з акумулюванням сучасних знань економіки, бухгалтерського обліку, фінансового менеджменту, маркетингу, податкового і митного законодавства.

  Предметом дослідження в курсовій роботі є теоретичні та методичні аспекти ринкового ціноутворення в економічних системах

  Об’єктом дослідження є ринкове ціноутворення в економічних системах.

  Метою курсової роботи є визначення основних напрямків удосконалення ціноутворення в умовах ринку.

  В ході написання курсової роботи було поставлено і вирішено такі завдання:

  визначено поняття «ціни», «ціноутворення», цілі, завдання та методи ціноутворення;

  вивченно сутність, етапи та підходи ринкового ціноутворення;

  досліджено функції  ціни;

  виявлено особливості ціноутворення в перехідній та ринковій економічних системах,

  визначено вплив факторів зовнішнього середовища на процес ціноутворення;

  досліджено сутність та види цінової дискримінації;

  сформульовано основні напрями удосконалення ціноутворення в умовах ринку.

  В курсовій роботі використані  наступні методи дослідження: системний підхід, методи логіко-теоретичного узагальнення, класифікації і порівняльних характеристик, графічний, абстрактно-логічний.

  Інформаційної базою  дослідження стали наукові роботи зарубіжних і вітчизняних вчених, матеріали періодичних видань, законодавчі документи України, електронний ресурс Internet.

   

   

  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЦІНОУТВОРЕННЯ В УМОВАХ РИНКУ

   

   1. Поняття «ціна» і «ціноутворення»

   

  Ціна і ціноутворення  є центральними елементами ринкової економіки. Ціни обслуговують весь оборот з придбання та реалізації товарів. У найзагальнішому вигляді ціна являє собою суму грошей, яку покупець сплачує продавцю за товар. В умовах ринкової економіки ціна є характеристикою товару на ринку. У ній концентруються такі основні поняття ринкової економіки, як потреба, запити, попит, пропозицію і т. д.

  Ціна – грошове вираження вартості товару [3, с. 335]. «Ціна не завжди виражається в грошовій формі. Бартер, наприклад, представляє собою дуже давню форму натурального обміну, яка в Україні, внаслідок обмеженості обігових коштів у підприємств, використовується надзвичайно широко».      [2, с. 425]. Ціна є кінцевим показником, що характеризує товар, вона в рівній мірі враховує інтереси всіх учасників процесу товарообміну - виробників і споживачів.

  Ціноутворення - встановлення цін, процес вибору остаточної ціни залежно  від собівартості продукції, цін конкурентів, співвідношення попиту і пропозиції та інших факторів.

  Ціноутворення являє  собою процес формування цін на товари і послуги. Традиційно виділяються  дві протилежні моделі ціноутворення: ринкове ціноутворення та централізоване (державне) ціноутворення. Розрахунок нової ціни.

  Мета ціноутворення: забезпечити вмотивовану, своєчасну і достатню цінову реакцію, таким чином, щоб отримати максимальний обсяг продажів з мінімальною втратою маржинальності (гранична схильність до споживання, заощадження та імпорту, що залежить від доходів).

  Завдання ціноутворення:

  • аналіз типової активності клієнта;
  • визначення характерною частоти покупок;
  • аналіз відхилень у поведінці клієнта;
  • аналіз популярності і сезонності товару;
  • аналіз успішності цінової пропозиції;
  • прийняття рішення про розрахунок нової ціни. розрахунок нової ціни. 
   1. Сутність ринкового ціноутворення

   

        Як вже говорилося, ціноутворення - процес формування цін на товари і послуги. Характерні дві основні системи ціноутворення: ринкове ціноутворення, яке функціонує на базі взаємодії попиту і пропозиції, і централізоване державне ціноутворення - формування цін державними органами. При цьому в рамках витратного ціноутворення в основу формування ціни лягають витрати виробництва та обігу.  
       Ринкове ціноутворення представляє собою, з одного боку, зв'язок між ціною і ціноутворюючими факторами, з іншого - спосіб формування ціни, технологію процесу її зародження та функціонування, зміни в часі. Суть вже згадуваного витратного підходу полягає в тому, що величина ціни товару стає в безпосередню залежність від витрат виробництва та обігу, що представляють витрати, витрати в грошовій формі на виробництво і реалізацію одиниці товару.

       Процес ціноутворення складається з ряду послідовних етапів (рис. 1.1).

  Розглянемо зміст кожного  з цих етапів детальніше, щоб скласти  уявлення про те, що має робити підприємство (фірма) при зміні ринкових умов при  підготовці до впровадження на конкурентний ринок свого нового товару.

  1. Формування завдань  ціноутворення охоплює забезпечення зростання обсягу реалізації товару, фінансової стійкості підприємства, максимізацію його прибутковості, завоювання лідерства на ринку за показнйками якості та асортименту товару.

   

     

  Рис. 1.1. «Етапи ціноутворення»

   

  2. Визначення  попиту на товари і послуги  охоплює визначеня еластичності попиту на товари фірми під впливоі зміни ринкової ціни, тобто визначення кількості товарів, які можна буде продати при різних рівнях ринкової ціни. Для реалізації цього завдання потрібно добре знати, чи призведе зниження ціні до розширення продажу.

  3. Оцінка витрат. Від рівня витрат залежить фінансове-економічне становище   підприємства.   Тому   ціна   має забезпечити швидке покриття всіх витрат і у майбутньому – максимальний прибуток.

  4. Аналіз цін  і товарів конкурентів.   Для  реалізації цього завдання потрібно   визначити   вартість  товару,   за  якої   покупцю однаково вигідною    є    купівля    аналогічних    товарів    різних виробників (підприємств). Тут важливо знати ціни та якість товарів конкурентів. Щоб посилити сприймання свого товару з боку споживачів (покупців), домогтися закріплення рівня продажу на конкурентному ринку та збільшення його обсягу, фірмі слід використовувати такі засоби, як цінові   та   торговельні   знижки,   підвищення   якості продукції та  обслуговування, зміни умов платежу тощо. Успішне вирішення цього завдання для кожного підприємства залежить від особливостей його продукції, можливостей і репутації.

  5. Вибір  методів   ціноутворгння.   Обґрунтування ціни в ринковій системі    господарювання    спирається    на    використання всієї сукупності методів ціноутворення. Можна виділіти такі основні методи  установлення  цін:  витратний метод, метод цільового прибутку,   метод   з   орієнтацією   на   конкуренцію,  витратно - маркетинговий та ін.

  -  Витратний метод найстаріший і найбільш простий. Суть його полягає в тому, що основою  визначення цін є реальні витрати підприємства  на   виробництво   і   збут   продукції, до  яких додається прибуток відповідно до середньої норми для певної галузі економіки.  Недоліки цього методу в тому, що він не бере до уваги чинники попиту, і тому існує   небезпеі можливий прибуток.

  -        Суть методу цільового прибутку полягає у визначенні ціни з урахуванням цільової норми прибутку на фактичні витрати в умовах визначеного обсягу продажу.

  -   Метод з орієнтацією на конкуренцію – це спосіб формування цін   на  основі  торгів,   коли  постачальників запрошують на постачання визначених видів товару. Пропозиції постачальників (тендери) спрямовуються до певного часу із зазначеною ціною у закритому конверті. Приймаються пропозиції з найменшою ціною, яка має спиратися на власні витрати постачальника та аналіз можливих пропозицій конкурентів.

  -      Витратно-маркетинговий  метод ціноутворення сполучає аналіз витрат і формування цін з  урахуванням маркетингової тактики підприємства. Цей метод дає змогу встановлювати на свої товари такі ціни, так варіювати ними залежно від ситуації на ринку, щоб опанувати   його  з   максимально   можливою частиною, домогтися   максимізації  прибутку    й    успішно вирішувати всі стратегічні і тактичні завдання підприємства.

       Отже піприємство  може   вибрати   для   себе   певний   метод ціноутворення і визначити такий рівень цін, який забезпечить запланований обсяг пририбутку і буде відповідати ринковій ситуації.

  6. Установлення  остаточної ціни. Потрібно щоб  рівень ціни, що пропонується  покупцю забезпечував відшкодування усіх витрат на виробництво і реалізацію продукції, врахував особливості і якість продукту фірми, ціни товарів-замінників, ціни та якість товарів конкурентів.

  7. Урахування  заходів державного   регулювання    цін.    Держава розробляє і приймає  закони, в яких регламентує основні правила ціноутворення. Найважливішим  чинником    його    є   державне регулювання цін. Воно здійснюється на основі адміністративних (прямих) і економічних (непрямих) методів.

        Прямі методи - це встановлення визначеного порядку ціноутворення;

        непрямі – це вплив на ціни через фінансову,  податкову,  грошово-кредитну, бюджетну і митню пона регулюваннялітику. Цінова політика держави спрямована на регулювання відносин  обміну між суб'єктами ринку з метою забезпечення необхідної  паритетності цін між галузями та видами господарської діяльності, стабільності оптових та роздрібних цін в національній економіці.

      

      Етапи та  підходи ціноутворення 

      Перед усіма  комерційними та багатьма некомерційними  організаціями в якості однієї  з основних встає проблема визначення ціни на свої товари і послуги. В умовах ринку ціноутворення представляє дуже складний процес, піддається впливу безлічі факторів. Вибір загального напрямку в ціноутворенні, головних підходів до визначення цін на нові і вже випущені вироби, послуги, що надаються з метою збільшення обсягів реалізації, товарообороту, підвищення виробництва і зміцнення ринкових позицій підприємства забезпечується на основі маркетингу. Ціни і цінова політика виступають однією з головних складових маркетингу фірми. Ціни знаходяться в тісній залежності від інших сторін діяльності компанії; від рівня цін багато в чому залежать досягаються комерційні результати. Невірна чи правильна цінова політика робить багатоплановий вплив на все функціонування фірми. Суть цілеспрямованої цінової політики полягає в тому, щоб встановлювати на товари такі ціни, так варіювати ними в залежності від ситуації на ринку, щоб опанувати його максимально можливою часткою, домогтися запланованого обсягу прибутку й успішно вирішувати всі стратегічні і тактичні завдання. У рамках цінової політики приватні рішення (взаємозв'язок цін на товари в межах асортименту, використання знижок, варіювання цінами, забезпечення оптимального співвідношення своїх цін і цін конкурентів, формування цін на нові товари і т.д.) погоджуються в єдину інтегровану систему за допомогою застосування різних методів ціноутворення.

  Информация о работе Особливості ринкового ціноутворення в економічних системах