Тест з "Хімії"

Автор: Пользователь скрыл имя, 20 Февраля 2013 в 17:51, тест

Краткое описание

Яка назва відповідає формулі комплексної сполуки [Cu(NH3)4]2[Co(NO2)6]?
В-дь: тетраамінкупрум (ІІ) гексанітрокобальтат (ІІ).
Яка назва відповідає формулі комплексної сполуки [Pt(OH)(H2O)(NH3)2]NO3?
В-дь: гідроксоакводиамінплатина (ІІ) нітрат.

Файлы: 1 файл

Приклади тестових завдань з хімі1.doc

— 1.36 Мб (Скачать)

Приклади тестових завдань  з хімії

для фахових вступних випробовувань

 

Яка назва відповідає формулі комплексної  сполуки [Cu(NH3)4]2[Co(NO2)6]?

В-дь: тетраамінкупрум (ІІ) гексанітрокобальтат (ІІ).

Яка назва  відповідає формулі комплексної  сполуки [Pt(OH)(H2O)(NH3)2]NO3?

В-дь: гідроксоакводиамінплатина (ІІ) нітрат.

Для яких з  перелічених нижче комплексних  сполук можлива тран-цис-ізомерія:

а) флуоридотриаквокупрум(II) хлорид; б) дихлоротетраамінплатина(II); в) натрій гексанітроко-бальтат(III); г) калій гексаціоаноферат(II)?

Які з перелічених комплексних  сполук належать до нейтральних:

а) [PtCl4(NH3)2]; б) K3[Co(NO2)6]; в) [Ir(NH3)5(H2O)]Br3; г) [CoF3(NH3)3]; д) Na[Al(OH)4(H2O)2]?

Якій з  перелічених формул:

а) [Zn(CN)4][Cu(NH3)4], б) [Cu(NH3)4][Zn(CN)4], в) [Zn(NH3)4][Cu(CN)4]

відповідає назва комплексної  сполуки – тетраамінкупрум(II) тетраціаноцинкат?

Вказати заряд та координаційне  число центрального атома для  натрій тетранітродиамінко-бальтату (III).

В-дь:   +3, 6

Які з перелічених координаційних сполук належать до катіонних комплексів:

а) K[Pt(NH3)Br5]; б) [Cu(NH3)4](OH)2; в) [Cr(H2O)3F3]; г) [Co(NH3)6](SO4)Cl; д) H[V(CO)6]?

 

Яка з перелічених сполук:

В-дь:  б) K2[Fe(NO)(CN)5] відповідає назві – калій пентаціанонітрозилферат(III)?

Які з перелічених координаційних сполук належать до аніонних комплексів:

а) K2[Be(CO3)2]; б) [Co(NH3)6]Cl3; в) [Co(NH3)3Cl3];

г) Li[AlH4]; д) H2[Pt(CN)6]; е) [Co(En)3](OH)3?

 

Написати формулу сполуки бромотетрамінаквокобальт(III) динітрат і вказати координаційне  число центрального атома.

 

Як впливає на рівновагу реакції Cl2 (г) + H2O (г) → HCl (г) + HClO (г) - Q підвищення температури?

В-дь: зміщує вправо.

Як впливає на рівновагу реакції Cl2 (г) + H2O (г) → HCl (г) + HClO (г) - Q збільшення концентрації хлору?

В-дь: зміщує в бік продуктів реакції

Як зміститься хімічна рівновага  реакції 2CO2 (г) ↔ 2CO (г) + O2 (г) зі збільшенням тиску?

В-дь:   зміститься  ліворуч

Як зміститься рівновага реакції CO (г) + H2O (г) ↔ CO2 (г) + H2 (г) + Q зі збільшенням температури?

В-дь: ліворуч.

Як зміститься хімічна рівновага реакції 4NO2 (г) ↔ 2N2O (г) + 3O2 (г) із зменшенням об’єму?

В-дь:   ліворуч

Як зміститься рівновага реакції CO (г) + H2O (г) ↔ CO2 (г) + H2 (г) + Q зі збільшенням тиску?

В-дь:   не зміниться

Як зміститься рівновага реакції CO (г) + H2O (г) ↔ CO2 (г) + H2 + Q із зменшенням температури?

В-дь:   праворуч

Як зміститься рівновага реакції 2NH3 ↔ 3H2 + N2 + Q із зменшенням температури?

В-дь:  праворуч

В який бік зміститься хімічна рівновага  реакції PCl5 ↔ PCl3 + Cl2 зі збільшенням концентрації хлору?

В-дь:  в бік вихідних речовин

В який бік зміститься хімічна рівновага  реакції SO2 (г) + Cl2 (г) ↔ SO2Cl2 (г) + Q зі збільшенням тиску?

В-дь:  праворуч

В який бік зміститься хімічна рівновага  реакції SO2 + Cl2 ↔ SO2Cl2 + Q зі збільшенням температури?

В-дь:   ліворуч

В який бік зміститься рівновага  реакції взаємодії водню з  азотом, якщо збільшити тиск у 5 разів?

В-дь:  в бік продукту

Як вплине пониження температури  на рівновагу в системі: A + B ↔ 2C; ∆H° = 50 кДж?

В-дь: зміститься ліворуч.

Як вплине пониження температури на рівновагу в системі 2A + B ↔ 2С; ∆H° = -80 кДж?

В-дь:   зміститься праворуч

Як зміститься рівновага в системі SO2 (г) + Cl2 (г) ↔ SO2Cl2 (г) зі збільшенням тиску?

В-дь:  праворуч

Як зміститься рівновага в системі H2 (г) + Br2 (г) ↔ 2HBr (г) зі збільшенням тиску?

В-дь: не зміститься.

Як зміститься рівновага в системі Fe2O3 (т) + 3H2 (г) ↔ 2Fe (т) + 3H2O (г) зі збільшенням тиску?

В-дь:  не зміниться

Реакція відбувається за рівнянням 2SO2 (г) + O2 (г) ↔ 2SO3 (г), ∆H° = -284,2 кДж. Як зміститься рівновага в системі зі збільшенням концентрації речовин SO2 та O2?

В-дь:   праворуч

Реакція відбувається за рівнянням 2SO2 (г) + O2 (г) ↔ 2SO3 (г), ∆H° = -284,2 кДж. Як зміститься рівновага в системі зі збільшенням тиску?

В-дь: праворуч.

Реакція відбувається за рівнянням 2SO2 (г) + O2 (г) ↔ 2SO3 (г), ∆H° = -284,2 кДж. Як зміститься рівновага в системі зі збільшенням температури?

В-дь: ліворуч.

Як зміститься рівновага в системі N2O4 (г) ↔2NO2 (г) із зменшенням тиску?

В-дь:  в бік продукту

Як зміститься рівновага в системі 2NO (г) + O2 (г) ↔ 2NO2 (г) із зменшенням тиску?

В-дь: ліворуч.

Як зміститься рівновага в системі 3Fe2O3 (т) + CO (г) ↔ 2Fe3O4 (т) + CO2 (г) із зменшенням тиску?

В-дь: не зміститься.

Як зміститься рівновага зі збільшенням  температури для реакції H2 (г) + Cl2 (г) ↔ 2HCl (г) + Q?

В-дь: ліворуч.

Як зміститься рівновага зі збільшенням  температури для реакції H2 (г) + I2 (г) ↔ 2HI (г) - Q?

В-дь: праворуч.

Написати молекулярне й іонне  рівняння взаємодії між натрій карбонатом і хлоридною кислотою. Вказати молярну масу газоподібного продукту реакції.

В-дь:   44

Написати молекулярне й іонне  рівняння взаємодії між кислою сіллю  калій гідрогенсульфідом і калій  гідроксидом. Вказати молярну масу малодисоційованої речовини, що утворюється.

В-дь: 18.

Написати молекулярне й іонне  рівняння взаємодії між основною сіллю купрум гідроксохлоридом та хлоридною  кислотою. Вказати молярну масу малодисоційованої  речовини, що утворюється.

 

У яких випадках відбувається реакція, якщо до розчину арґентум нітрату додали:

В-дь:   Калій хлорид

Розрахувати відносну густину кисню  за воднем.

В-дь: 16.

Які речовини можна застосувати  як осушувачі вологи для газів хлору і сульфур(VI) оксиду:

а) Ca(OH)2; б) NaOH; в) H2SO4 (розвед.); г) P2O5?

Які гідроксиди металів можна одержати розчиненням у воді відповідних оксидів:

а) Zn(OH)2; б) Fe(OH)3; в) KOH; г) Pb(OH)2?

В-дь:   в)

Які з гідроксидів володіють  амфотерними властивостями:

а) Zn(OH)2; б) Mg(OH)2; в) B(OH)3; г) Sn(OH)2?

З якими речовинами взаємодіє розчин калій гідроксиду:

а) Ca(OH)2; б) CH3COOH; в) Zn(OH)2; г) Al(OH)3?

В-дь:   б,в,г

З якими речовинами реагує кальцій  гідроксид: а) CO2; б) HCl; в) Ba(OH)2; г) H3PO4?

 

Які кислоти та основи можна одержати безпосередньою взаємодією оксидів  з водою:

а) Cr(OH)3; б) Ba(OH)2; в) H2SiO3; г) H2SO3?

З допомогою яких речовин можна  висушити вуглекислий газ:

а) NaOH; б) P2O5; в) CaCl2 (безв.); г) Ca(OH)2?

Які оксиди взаємодіють з розчинами  лугів: а) ZnO; б) P2O5; в) MgO; г) CrO3?

В результаті якої реакції не виділяється  водень?

а) Zn + HNO3 (розвед.) →;   б) Zn + H2SO4 (розвед.) →;

в) Al + NaOH + H2O →;   г) Al + HCl (розвед.) →.

 

Гідроген пероксид проявляє відновні властивості в реакції:

а) KMnO4 + H2O2 + H2SO4 (розвед.) →;  б) KI + H2O2 + H2SO4 (розвед.) →;

в) PbS + H2O2 →;     г) FeSO4 + H2O2 + H2SO4 (розвед.) →.

Для одержання водню в лабораторії  використовують реакцію:

а) Na + H2O→;   б) Zn + H2SO4 (розвед.) →;

в) C + H2O (пара) →;  г) Si + NaOH + H2O →.

Вказати речовину з ковалентним  неполярним зв’язком:

а) H2; б) NH3; в) LiH; г) H2O.

 

Водень проявляє властивості відновника в реакціях:

а) H2 + Cl2 →;  б) Na + H2 →;  в) Ca + H2 →;  г) MoO3 + H2 →.

В-дь:   а, г

Виділення водню відбувається при  взаємодії цинку з кислотами:

В-дь:  а) HCl (розвед.); в) HNO3 (розвед.);  2

Який із галогенів проявляє найбільшу електронегативність?

В-дь: фтор.

Який тип хімічного зв’язку  в гідроген галогенідах?

В-дь:  ковалентний полярний

Із якої сполуки в розчині  хлор може витіснити вільний галоген?

 

Яка конфігурація валентних електронів атома йоду в основному стані?

 

Розчином якої речовини слід користуватись  для поглинання хлору?

 

Для одержання хлору в лабораторії  використовують реакцію:

В-дь:   CaOCl2(г)+H2SO4(конц.)

При взаємодії  розчину хлору з калій гідроксидом  при температурі нижчій 50°С утворюється:

а) KCl;   б) KClO;   в) KClO3;   г) KClO4.

В-дь:   а,б

Які сполуки  мангану одержують при прожарюванні KMnO4:

а) MnO;  б) Mn2O7;  в) MnO2;  г) K2MnO4?

В-дь:   в і г

Мольна  частка розчиненої речовини (р.р.) в  розчині (р-ні) виражається залежністю:

В-дь: .

Масова  частка розчиненої речовини (р.р.) в  розчині (р-ні) виражається залежністю:

В-дь: 

Об’ємна частка розчиненої речовини (р.р.) в розчині (р-ні) виражається залежністю:

В-дь: 

Моляльність розчину (р-ну) виражається залежністю:

В-дь: 

Молярність  розчину (р-ну) виражається залежністю:

В-дь: .

Закон Бойля-Маріотта (T, n - сталі) описують формулою:

В-дь:   P1V1=P2V2

Закон Гей-Люссака (Р, n - сталі) описують формулою:

В-дь:  

Закон Шарля (V, n - сталі) описують формулою:

В-дь: .

Об’єднаний закон газового стану  описують формулою:

 

Осмотичний тиск описують формулою:

В-дь: π = СМRT.

Рівняння Менделєєва-Клапейрона має вигляд:

В-дь: pV = nRT.

Швидкість хімічної реакції FeO (т) + CO (г) ↔ Fe (т) + CO2 (г) виражається залежністю:

В-дь: 

Швидкість хімічної реакції 2SO2 (г) + O2 (г) ↔2SO3 (г) виражається залежністю:

В-дь: 

Швидкість хімічної реакції CaCO3 (т) → CaO (т) + CO2 (г) виражається залежністю:

В-дь: v = k.

Швидкість хімічної реакції 2NO (г) + O2 (г) = 2NO2 (г) виражається залежністю:

В-дь:  

Швидкість хімічної реакції CO (г) + H2O (г) ↔ CO2 (г) + H2 (г) виражається залежністю:

В-дь: 

Швидкість хімічної реакції CaO (т) + CO2 (г) = CaCO3 (т) виражається залежністю:

В-дь: 

Швидкість хімічної реакції NH4Cl (т) = NH3 (г) + HCl (г) виражається залежністю:

В-дь: v = k.

Вказати середовище водного розчину  натрій карбонату:

В-дь: лужне.

Вказати середовище водного розчину  амоній хлориду:

В-дь: кисле.

Вказати середовище водного розчину  калій ацетату:

В-дь:   лужне

Вказати середовище водного розчину амоній сульфату:

В-дь: кисле.

Вказати середовище водного розчину  калій ціаніду:

В-дь: лужне.

Вказати середовище водного розчину  калій нітриту:

В-дь: лужне.

Вказати середовище водного розчину  натрій сульфіду:

В-дь: лужне.

Вказати середовище водного розчину калій сульфіту:

В-дь:  лужне

Вказати середовище водного розчину  калій ортофосфату:

В-дь: лужне.

Вказати середовище водного розчину  алюміній хлориду:

В-дь:   кисле

Вказати середовище водного розчину  цинк сульфату:

 

Гідроліз якої з солей буде відбуватися до кінця:

В-дь:   KCN

Вказати середовище водного розчину  амоній нітриту:

В-дь:   слабокисле

Яка з солей буде гідролізувати  у водних розчинах?

В-дь: Na2CO3.

Яка з солей буде гідролізувати  у водних розчинах?

В-дь:   KСN

Вказати середовище водного розчину амоній ацетату:

В-дь:   нейтральне

Визначити ступінь окислення мангану  в KMnO4:

В-дь:  +

Визначити ступінь окислення сульфуру в гідроген сульфіді:

В-дь: – 2.

Визначити ступінь окислення хрому  в K2Cr2O7:

В-дь: + 6.

Визначити ступінь окислення сульфуру в натрій гідроген сульфаті:

В-дь:  +6

Визначити ступінь окислення сульфуру в калій гідроген сульфіті:

В-дь:  +4

Визначити ступінь окислення хрому  в K[Cr(OH)4]:

В-дь:  +5

Визначити ступінь окислення сульфуру в алюміній гідроген сульфаті:

В-дь: + 6.

Визначити ступінь окислення арсену в As2S3:

В-дь:  +3

Визначити ступінь окислення мангану  в K2MnO4:

В-дь:  +6

Визначити ступінь окислення хлору  в KClO3:

В-дь:   +5

Окисно-відновна реакція 2FeCl2 + Cl2 = 2FeCl3 належить до реакцій:

В-дь:  внутрішньомолекулярні

Окисно-відновна реакція 2KClO3 = 2KCl + O2 належить до реакцій:

В-дь:  внутрішньомолекулярна

Окисно-відновна реакція 2HI + Br2 = 2HBr + I2 належить до реакцій:

В-дь: міжмолекулярна

Окисно-відновна реакція 2Al + 3CuSO4 =Al2(SO4)3 + 3Cu належить до реакцій:

В-дь: міжмолекулярних.

Окисно-відновна реакція (NH4)2Cr2O7 = N2 + Cr2O3 + 4H2O належить до реакцій:

В-дь:   диспропорціонування

Визначити ступінь окислення хрому  в (NH4)2Cr2O7:

В-дь:  +6

Окисно-відновна реакція 3K2MnO4 + 2H2O = 2KMnO4 + MnO2 + 4KOH належить до реакцій:

В-дь:  диспропорціонування

Окисно-відновна реакція Cl2+H2O = HCl +HClO належить до реакцій:

В-дь:  диспропорціонування

Підвищення температури кипіння  розчину електроліту виражається  рівнянням:

В-дь: 

Пониження температури замерзання розчину електроліту виражається рівнянням:

В-дь: ΔTзам. = iKCМ.

Осмотичний тиск для розчинів електролітів виражається залежністю:

Информация о работе Тест з "Хімії"