Шляхи і засоби регулювання дебіторської заборгованості

Автор: Пользователь скрыл имя, 18 Февраля 2013 в 22:22, курсовая работа

Краткое описание

Метою роботи є обґрунтування теоретичних положень, а також розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення та контролю дебіторської заборгованості.
Для досягнення поставленої мети в роботі визначені для вирішення наступні завдання:
– розкрити економічну сутність та історичний аспект дебіторської заборгованості;
– провести огляд літературних джерел та виявити проблемні питання щодо дебіторської заборгованості;
– дослідити особливості організації дебіторської заборгованості на підприємстві;

Оглавление

Вступ………………………………………………………………………… 3
Розділ 1 Зміст і нормативне регулювання дебіторської заборгованості…5
1.1 Сутність дебіторської заборгованості ………………………………..5
1.2 Зарубіжний досвід управління дебіторською заборгованістю………12
1.3 Методологічні основи управління дебіторською заборгованістю…..15
Розділ 2 Дебіторська заборгованість на прикладі ТОВ «Ковад Авто»…20
2.1 Організаційно-економічна характеристика діяльності ТОВ «Ковад Авто»………………………………………………………………………………20
2.2 Аналіз основних показників фінансової діяльності підприємства…21
2.3 Аналіз складу і динаміки оборотних та необоротних активів ТОВ «Ковад Авто»……………………………………………………………………..28
Розділ 3 Шляхи підвищення ефективності управління дебіторської заборгованості…………………………………………………………………….32
3.1 Прогнозування дебіторської заборгованості на підприємстві……32
3.2 Фактори, що впливають на рівень дебіторської заборгованості….33
3.3 Заходи, щодо зниження дебіторської заборгованості……………..35
Висновок…………………………………………………………………….
Список використаних джерел……………………………………………..
Додатки……………………………………………………………………...

Файлы: 1 файл

моя курсова.docx

— 163.84 Кб (Скачать)

 

Форма №  Н-6.01

 

Міністерство  освіти і науки,  молоді  та спорту  України

Державний економіко - технологічний університет транспорту

Кафедра «Фінанси і кредит»

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

 

                             з   Фінансів підприємства


                                                                                          (назва дисципліни)

на тему:     Шляхи і засоби регулювання дебіторської заборгованості


 

 

 

 

 

Студента (ки)       4   курсу   Ф-1        групи


Напряму підготовки

0305 «Економіка та підприємництво»

Спеціальності

6.030508 «Фінанси і кредит»

   Бобровнік   К.В.


                               (прізвище та ініціали)

Керівник:_ст.викладач    Талавіра   Е.В.

Національна шкала_______________________

 

Кількість балів:_______Оцінка: ECTS________

 

                                     Члени комісії           _______________  _________________________

               (підпис)                           (прізвище та ініціали)

 

____________________  __________________________________

               (підпис)                           (прізвище та ініціали)

 

_______________  _________________________

               (підпис)                           (прізвище та ініціали)

 

 

 

 

 

 

Київ-2012

 

 

Зміст

 

Вступ………………………………………………………………………… 3

Розділ 1 Зміст і нормативне регулювання дебіторської заборгованості…5

1.1 Сутність  дебіторської заборгованості ………………………………..5   

1.2 Зарубіжний досвід управління дебіторською заборгованістю………12

1.3 Методологічні основи управління дебіторською заборгованістю…..15

Розділ 2 Дебіторська заборгованість на прикладі ТОВ «Ковад Авто»…20

2.1 Організаційно-економічна характеристика  діяльності ТОВ «Ковад Авто»………………………………………………………………………………20

2.2 Аналіз основних показників фінансової діяльності підприємства…21

2.3 Аналіз складу і динаміки оборотних та необоротних активів ТОВ «Ковад Авто»……………………………………………………………………..28

Розділ 3 Шляхи підвищення ефективності управління дебіторської заборгованості…………………………………………………………………….32

3.1  Прогнозування  дебіторської  заборгованості на підприємстві……32

3.2  Фактори, що впливають на  рівень дебіторської заборгованості….33

3.3  Заходи, щодо зниження  дебіторської заборгованості……………..35

Висновок…………………………………………………………………….

Список використаних джерел……………………………………………..

Додатки……………………………………………………………………...

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

   Аналіз і управління дебіторською і кредиторською заборгованістю мають дуже велике значення для підприємств, що функціонують в умовах ринку. Вміле й ефективне управління цією частиною поточних активів є невід'ємною умовою підтримки необхідного рівня ліквідності і платоспроможності. Управління дебіторською заборгованістю необхідно як при формуванні іміджу надійного позичальника, так і з погляду забезпечення ефективної поточної діяльності підприємства.

Метою роботи є обґрунтування теоретичних  положень, а також розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення та контролю дебіторської заборгованості. Для досягнення поставленої мети в роботі визначені для вирішення  наступні завдання:

 • розкрити економічну сутність та історичний аспект дебіторської заборгованості;
 • провести огляд літературних джерел та виявити проблемні питання щодо дебіторської заборгованості;
 • дослідити особливості організації дебіторської заборгованості на підприємстві;

           Об’єктом дослідження - товариство з обмеженою відповідальністю  «Ковад Авто»

         Предметом: шляхи і засоби регулювання дебіторської заборгованості.

Дебіторська заборгованість знаходить відображення як у діяльність підприємства так  і у звітності. Вплив дебіторської заборгованості на діяльність очевидний. Якщо будь-яке підприємство матиме значний обсяг заборгованості це буде впливати на процес виробництва  або збуту. Якщо наше підприємство має  величезну дебіторську заборгованість це означатиме що у підприємства є  кошти але вони тимчасово не доступні тобто ми не можемо розраховувати  на прибутки, тому що кошти не працюють. Таким чином підприємства повинні  уважно відноситися до обсягів дебіторської заборгованості і не допускати її не погашення. Для цього необхідно стежити за строками погашення заборгованості, яка виникла внаслідок діяльності підприємства.

Особливо  актуальним представляється аналіз і управління дебіторською заборгованістю для фірм, що здійснюють діяльність, велика частина господарських операцій якої полягає в русі коштів і фінансової документації, а не матеріальних потоків. У таких фірм значна частка поточних активів приходиться саме на дебіторську  заборгованість. Управління дебіторською заборгованістю має особливе значення в період інфляції, коли подібна  іммобілізація власних оборотних  коштів стає особливо невигідною.

У залежності від спрямованості діяльності деякі  підприємства працюють переважно за готівку, а деякі надають свої послуги визначеній частини покупців у залежності від рівня сталих відносин у кредит. Кредит може бути необхідною умовою існування підприємства, особливо якщо його надають конкуренти.

Рівень заборгованості визначається багатьма факторами: видом  продукції (послуг), місткістю ринку, ступенем насиченості ринку даною  продукцією (послугами), прийнятою на підприємстві системою розрахунків  та ін. Якщо підприємство має значну питому вагу дебіторської заборгованості в складі поточних активів, найважливішою  задачею фінансових менеджерів є  ефективне управління нею.

Інформаційною базою для аналізу заборгованості є офіційна фінансова звітність: бухгалтерський звіт (розділ "Оборотні активи"), форма № 5 "Додаток  до бухгалтерського балансу" (розділ 2 "Дебіторська і кредиторська заборгованість" і довідки до нього). Для більш детального аналізу  якості дебіторської заборгованості користуються даними ордерів чи відомостей обліку розрахунку з покупцями і замовниками, підзвітними особами і т.д.

Ліквідність дебіторської заборгованості визначається головним чином швидкістю і термінами  її оборотності. Якість дебіторської заборгованості визначається ступенем відповідності  термінів заборгованості умовам платежу.

 

Розділ 1 Зміст і нормативне регулювання дебіторської заборгованості

1.1 Сутність  дебіторської заборгованості

 

Дебіторська заборгованість – це складова оборотного капіталу, яка представляє собою вимоги до фізичних чи юридичних осіб щодо оплати товарів, продукції, послуг. Збільшення дебіторської заборгованості означає вилучення коштів з обороту, що, в свою чергу, вимагає додаткового фінансування.

Дебітори - юридичні та фізичні особи, які в наслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів.

Традиційна  класифікація дебіторської заборгованості передбачає її розподіл за правовим критерієм  на строкову або прострочену. До строкової  відноситься дебіторська заборгованість, строк погашення якої ще не настав або становить менше одного місяця і яка пов’язана з нормальними  строками розрахунків, визначеними  в угодах. Прострочена – це заборгованість з порушенням договірних термінів, або заборгованість, що пов’язана  з помилками в оформленні розрахункових  документів.

Окремо необхідно  виділити безнадійну дебіторську заборгованість – рахунки, які покупці не оплатили. Такі борги списуються на збитки по закінченні строку позовної давності.

Дебіторська заборгованість, як правило, представлена у вигляді кредиту, що надається  по відкритому рахунку. Єдиним доказом  того, що покупець винен постачальнику  гроші за отримані ним товари чи послуги, є запис в бухгалтерських книгах і рахунок, підписаний покупцем. Щоб захистити себе від ризику несплати по рахунках, постачальник може вимагати оформлення комерційного кредиту  шляхом виписки простого або переказного  векселя або виставлення покупцем акредитиву.

Розрахунки  з різними дебіторами виникають  з різних причин. У процесі господарської  діяльності підприємства вступають у розрахункові взаємовідносини з постачальниками (за куплені у них матеріали), з покупцями і замовниками (за реалізовану їм продукцію, виконані роботи та послуги), з установами банку (за одержані позички та кредити), фінансовими органами (за належні платежі податків і відрахувань від прибутків), з органами соціального страхування; проводять розрахунки по претензіях, по відшкодуванню матеріальних збитків; є посередниками між працівниками та іншими особами і господарськими органами (по розрахунках за виконавчими листами, за товари продані в кредит, по позичках молодим сім'ям, на індивідуальне житлове будівництво) та інші.

Дебіторські заборгованості: суми, очікувані до надходження від клієнтів за вже  продані товари.

Якщо розглянути дещо детальніше дебіторську заборгованість, то можна визначити, що розрахунки дебіторської заборгованості можуть виникати по відшкодуванню  матеріального збитку; по інших операціях, по претензіях; по розрахунках з  бюджетом та страхуванню; по внутрішньовідомчих розрахунках по поточних операціях, з різними організаціями та установами, фізичними та юридичними особами.

Дебіторська заборгованість може бути різною та по різних причинах. Основні розрахунки пов'язані з дебіторською заборгованістю проводяться на підприємствах з  постачальниками та підрядчиками, покупцями  та замовниками.

По характеру  виникнення дебіторська заборгованість поділяється на:

- нормальну або виправдану заборгованість, яка пов'язана з діяльністю підприємства та діючими на ньому формами розрахунку;

- не нормальну або не виправдану, наявність, якої означає порушення платіжної дисципліни.

Дебіторська заборгованість підприємства виражається у відстроченні платежів за користування майном в оренді, платежів по розрахунках з робітниками  і службовцями підприємства, за комунальні та інші послуги надані підприємством, фізичним і юридичним особам, підприємству дебітору тощо.

    Дебіторська заборгованість підприємства поділяється на такі види як:

 • довгострокова - сума дебіторської заборгованості, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після 12 місяців з дати балансу,
 • поточна - сума дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом 12 місяців з дати складання балансу;
 • безнадійна (безнадійний борг) - поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником або за якою минув строк позовної давності

В процесі  аналізу дебіторської заборгованості потрібно розрізняти ще три основних її поняття як:

 • Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості - сума поточної дебіторської заборгованості, за товари, роботи, послуги з врахуванням резерву сумнівних боргів.
 • Сумнівний борг - поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги щодо якої існує невпевненість її погашення боржником.
 • Факторинг - передача права стягнення дебіторської заборгованості іншій особі (факторові) на узгоджених умовах.

В народному  господарстві країни існує таке поняття, як справедлива вартість дебіторської заборгованості - сума, за якою може бути здійснено обмін дебіторської заборгованості на інший актив у операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами.

Дебіторська заборгованості визначається, відповідно як актив у балансі за умови, її оцінка має бути достовірно визначена  та існує ймовірність погашення  протягом визначеного терміну у  майбутньому. У балансі заборгованості визначаються за чистою вартістю.

Своєчасне стягнення  дебіторської заборгованості благотворно  впливає на фінансовий стан підприємства, організації чи установи. До невиправданої  дебіторської заборгованості відноситься  в першу чергу прострочена  дебіторська заборгованість по взаємним зобов’язанням. Поява такої заборгованості свідчить про поганий фінансовий стан підприємства, що пов’язано:

 • з нестачею власних обігових коштів або помилкове їх використання;
 • заборгованості покупців і замовників за товари та послуги, не сплачені в строк.

Дебіторська заборгованість може виникати в результаті здійснення розрахунків, що по своїй  економічній суті ділиться на:

 • розрахунки по товарним операціях;
 • розрахунки по фінансовим операціям;
 • розрахунки з працюючими.

Вона також  може виникати при розрахунках з  постачальниками і підрядчиками, по авансах, з покупцями і замовниками, по претензіях, по оплаті праці, з підзвітними  особами, по відшкодуванню матеріальних збитків, з робітниками і службовцями  по інших операціях.

В сучасних умовах господарювання дебіторську  заборгованість на підприємствах класифікують за видами:

 • дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
 • дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги не сплачені в строк;
 • дебіторська заборгованість по векселях отриманих;
 • дебіторська заборгованість по векселях отриманих;
 • дебіторська заборгованість по розрахунках з персоналом;
 • інші види дебіторської заборгованості.

Информация о работе Шляхи і засоби регулювання дебіторської заборгованості