Анализ и прогнозирование составляющих общественной системы

Автор: Пользователь скрыл имя, 01 Февраля 2013 в 15:27, реферат

Краткое описание

Соціальної сфери - комплекс галузей, що забезпечують зростання рівня споживання та вдосконалення благ . Розширення асортименту життєвих благ, які входять до фонду споживання і задовольняють зростаючі потреби людини — учасника суспільного виробництва, — забезпечує саме розвиток соціальне орієнтованих галузей народногосподарського комплексу. Послуги в цьому процесі виконують, як правило, роль фактора, який забезпечує відтворення робочої сили.
Соціальний комплекс у суспільному розвитку визначається двома головними функціями.

Оглавление

Введение
Сущность социальной сферы
1. Показатели социальной сферы в Украине
2. 2 .. Показатели социальной сферы в Российской Федерации
3. Прогноз
4. Сравнение показателей обеих стран.

Файлы: 1 файл

Курсова Дідук.doc

— 1.03 Мб (Скачать)

Методи екстраполяції використовують за відносно стабільного розвитку підприємства (чи окремих показників його діяльності) або за наявності сезонних чи циклічних коливань з чітко вираженим трендом. Під трендом (від англ. trend — напрям, тенденція) розуміють тривалу тенденцію зміни економічних показників в економічному прогнозуванні. Якщо ж розвиток показників фінансово-господарської діяльності підприємства у попередніх періодах характеризується значною нестабільністю і суттєвим коливанням фінансових показників, то їх екстраполяція на майбутні періоди буде неможливою, а отже, недоцільним є використання відповідних методів.

Можна виокремити три  основні групи методів прогнозування  за допомогою екстраполяції:

методи визначення середніх величин;

екстраполяція тренду;

експоненціальне згладжування.

Екстраполяція тренду. Під екстраполяцією тренду розуміють продовження виявленої в процесі аналізу тенденції за межі побудованого на основі емпіричних даних ряду динаміки. Передумовою використання цього методу прогнозування є сталість чинників, що формують виявлений тренд, а принциповим моментом — виявлення тренду, характерного для досліджуваного ряду динаміки. В теорії і практиці зустрічаються різні способи розрахунку тренду. Одним з них є метод найменшого квадратичного відхилення. Якщо спостерігається більш-менш стійка лінійна залежність значення досліджуваного показника (х) від часового інтервалу (t), то для виявлення тренду доцільно побудувати пряму, яка описується лінійною регресією:

xt = a + bt.

Параметри а та b трендового рівняння підбираються таким чином, що фактична сума квадратів відхилень показника xt від теоретичних значень, що описуються прямою, повинна бути мінімальною:

На основі математичних перетворень  отримаємо алгоритми розрахунку параметрів а та b

; (11.12)

. (11.13) []

1. Кількість дітей  у дошкільних навчальних закладах.

 

період

Прогноз. величина

(2005) 1

1032

(2006) 2

1081

(2007) 3

1137

(2008) 4

1195

(2009) 5

1214

(2010) 6

1273


Прогноз на 2011р= 1321,5

період

Прогноз. величина

(2006) 1

1081

(2007) 2

1137

(2008) 3

1195

(2009) 4

1214

(2010) 5

1273

(2011) 6

1321,5


 

 

Прогноз на 2012р = 1390,5

Прогноз на 2013р= 1425,6

 

 

За цим методом ми можемо зробити  висновок, що кі-ть дітей в дошкільних навчальних закладах постійно збільшується і у 2013 році буде приблизно 1425,6 чол.

 

2. Охорона здоров’я

Прогноз на 2012 р.=17246,4

а = 18636,8

Прогноз на 2013 р.= 16931,6

Таким чином, за цим методом ми бачимо, що з кожним роком кількість дитячих оздоровчих таборів буде зменшуватися, і в 2013 році їх кількість буде приблизно дорівнювати 16931,6.

 

3. Матеріально-побутовий комплекс

  

Прогноз на 2011р = 587000

  

Прогноз на 2012р = 662300

  

Прогноз на 2013 р. =722800

Отже прогноз на 2013 рік за цим  методом показує зростання  обороту  роздрібної торгівлі до 722800 мл. грн..

4. Індекс споживчих цін

  

Прогноз на 2011р. =113,9

  

Прогноз на 2013 р = 112,2

Висновок такий: за цим методом  в 2013 році індекс споживчих цін буде дорівнювати приблизно 112,2.

 

5. Індекси реальної заробітної плати

  

Прогноз на 2011р. = 100,2

  

Прогноз на 2012р. = 101,1

  

Прогноз на 2013р. = 100,8

Тобто за цими розрахунками прогнозований індекс реальної з/п буде дорівнювати приблизно 100,8.

 

 

6. Індекс цін на будівельно-монтажні  роботи

  

Прогноз на 2012р. = 114,8

  

Прогноз на 2013р. = 111,5

За прогнозуванням цим методом  ми бачимо що індекс буд.-монтожних  робіт буде спадати і в 2-13 році приблизно буде дорівнювати 111,5.

 

7. Доходи населення 

  

Прогноз на 2011р. = 1223600

  

Прогноз на 2012р. = 1384000

  

Прогноз на 2013р. = 1526500

Отже за даними і обраним методом  ми спрогнозували зростання доходів  населення і те що приблизний дохід  населення у 2013 р. буде дорівнювати 1526500 мл. грн..

 

8. Чисельність населення 

  

Прогноз на 2011р. = 45,5

  

Прогноз на 2012р. = 45,3

  

Прогноз на 2013р. = 44,6

За допомогою обраного методу можна  зробити такий висновок, що населення  України буде постійно зменшуватися, і в 2013 році приблизна кількість  людей буде становити 44,6 мл. чол..

 

9. Природний рух населення

  

Прогноз на 2013р. = -4,8

Тобто за прогнозом цим методом  природний приріст у 2013 році буде приблизно дорівнювати -4,8.

 

10. Рівень безробіття

  

Прогноз на 2011р. = 4950

  

Прогноз на 2012р. = 4400

  

Прогноз на 2013р. = 3700

Тобто за даними і обраним методом  ми можемо зробити такий прогноз: рівень безробіття буде зменшуватись і в 2013 році він буде приблизно дорівнювати 3700 чол.

 

Отже за обраними показниками і  обраним методом у 2013 році можна  чекати збільшення доходів населення, зменшення безробіття, збільшення товарообороту  роздрібної торгівлі, зменшення індексу  споживчих цін, тобто зниження споживчих цін, зменшення кількості дитячих таборів, зменшення кількості населення і зменшення приросту населення.

Тобто економічна частина соціальної сфери буде підніматися в гору, а демографічна буде зменшуватися.

 

4. Порівняння показників обох країн (Російської Федерації та України).

1. Освіта. Порівняння кількості дошкільних навчальних закладів у країнах.

мал. 21.

За цими даними ми бачимо, що в Україні  менше навчальних дошкільних навчальних закладів, що в принципі зумовлено  різною площею країни та різною кістю населення, але в нашій країні іде збільшення кількості дошкільних навчальних закладів на відміну від Російської Федерації, де ми бачимо їх зменшення з кожним роком.

 

 

2. Індекс споживчих  цін

 

мал. 22.

За даними на графіку, в якому  порівнюються індекси споживчих цін між Україною та Російською Федерацією видно, що динаміка зросту і зниження за ці роки по суті однакова, зміни ми бачимо у тому, на скільки змінювалися ціни на споживчий комплекс за ці роки. В Росії ціни змінюються в середньому на 1-2%, а в Україні аж на 10-17%, що показує високе зростання цін за ці 6 років.

 

 

3. Індекс цін на будівельно-монтажні роботи

 

 

мал. 23.

За цим графіком ми бачимо зростання  ціни на будівельно-монтажні роботи в  обох країнах, але в Росії ціни зростають набагато повільніше ніж в Україні. В Україні ціни зростають в середньому на 20-25 %, на той час як в Росії приблизно на 1%.

 

 

4. Чисельність населення

 

 

мал. 24

При порівнянні 2-х країн на поданому графіку можна побачити, що населення  України менше  у 3 рази, ніж у Російській Федерації, це зумовлено тим, що територія Росії набагато більша ніж нашої країни, що і сприяє більшій кількості населення. Також басимо зменшення населення за ці 7 років в 2-х країнах, що зумовлено від’ємною міграцією в країнах, низьким соціальним забезпеченням, поганою екологією, та іншими факторами, що впливають на зменшення населення.

 

 

5. Рівень безробіття

 мал. 25.

На цьому графіку ми бачимо, що рівень безробіття в Російській Федерації  майже в половину менший  ніж  в нашій країні (Україна). Також цей графік показує приблизно однакову динаміку показників за роки, збільшенням рівня безробіття у 2009 році, та поступове зменшення в 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список використаної літератури:

 

1. Шаблій О.І. Соціальна та економічна географія світу і України. – Львів, 2002.

2. Розміщення продуктивних сил: Навчальний посібник / За ред. В.В.Ковалевського, О. Л. Михайлюк, В. Ф. Семенова. — К.: Либідь, 1996, —С. 369—386

3. http://uk.wikipedia.org/wiki/Освіта

4. http://uk.wikipedia.org/wiki/Охорона_здоров’я

5. Розміщення продуктивних сил України: Підручник / За ред. Є.П. Качана. — К.: Вища школа, 1997. — 375 с

6. Державний комітет статистики України

7. ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ, Н А К А З, 07.06.2002 N 219

8. http://www.ukrstat.gov.ua/Методологічні пояснення [Електронний ресурс]

9. Завіновська Г. Т «Економіка праці»

10. Борисов В. А. Демография. Учебник для вузов. 4-е издание. М.: NOTA BENE , 2004. — 344 с. ISBN 5-8188-0060-1.

11. Дольник В.Р. Существуют ли биологические механизмы регуляции численности людей? // Природа. — 1992. — № 6

12. http://uk.wikipedia.org/wiki/

13. Заставний Ф.Д. «Економічна і соціальна географія України»

14. Грішнова О.А «Економіка праці та соціально-трудові відносини»

15.  Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навчальний посібник / Терещенко О. О.


Информация о работе Анализ и прогнозирование составляющих общественной системы