Войти    Поиск   Связаться с нами
1с бухгалтерия
1С:Бухгалтерия — это собирательное название бухгалтерских продуктов фирмы «1C». На самом деле, это название относится лишь к некоторым конфигурациям на платформе 1С:Предприятие версий 7.7 и 8.
1С предприятие. Работа с БД
1С: Предприятие является системой программ для автоматизации различных областей экономической деятельности. В конкретный программный продукт, входящий в систему программ 1С: Предприятие, включаются те функции и возможности, которые отвечают назначению этого продукта.
1С: Бухгалтерия, принцип работы
Целью контрольной работы является рассмотрение информационной системы «1С:Предприятие 8.0.».
Задачами контрольной работы является рассмотрение расчетов по НДС, назначение документа «счет-фактура», формирование и печать книги продаж и книги покупок, регистрация счетов-фактур на аванс, а также выполнение практического задания.
2.Диагностика возможных финансовых затруднений (диагностика банкротства).
Оплата труда (заработная плата) представляет собой один из основных факторов социально - экономической жизни страны, коллектива, человека. Высокий уровень заработной платы может оказать благотворное влияние на экономику в целом, обеспечивая высокий спрос на товары и услуги.
Account, his aims and basic principles
Who makes these decisions and informed judgments? Users of accounting information include the management of the entity or organization, the owners of the organization (who are frequently not involved in the management process), potential investors in and creditors of the organization, employees, and various federal, state, and local governmental agencies that are concerned with regulatory and tax matters. Exhibit 1-1 illustrates some of the users and uses of accounting information. Pause, and try to think of at least one other decision or informed judgment that each of these users might make from the economic information that could be communicated about an entity.
Accounting
Стандарти бухгалтерського обліку можуть бути визначені як «... єдині правила для зовнішньої фінансової звітності, застосовуваної або для всього, або певного класу стандартів бухгалтерського обліку, підприємство може розглядатися як метод вирішення потенційних конфліктів інтересів між різними групами користувачів, які мають доступ до рахунків компанії. Різні групи мають різні цілі, інформаційні потреби і можливості для генерації та інтерпретації інформації і, отже, можуть виникнути конфлікти між групами за межами підприємства. Це роль стандартів бухгалтерського обліку, щоб спробувати примирити конфлікти. Ряд важливих питань для бухгалтерської професії повинні бути згадані тут.
Cущность и значение бухгалтерского учета
Бухгалтерский учет - древнейшая наука. Она появилась в первобытном обществе в виде примитивного учета основных хозяйственных операций и непосредственных хозяйственных связей в общине. Необходимость управления общественным производством в интересах всей общины побуждает ее выделять и содержать специального человека, осуществляющего учет общинного хозяйства. Роль и значение бухгалтерского учета в настоящее время трудно преувеличить, поскольку эффективность управленческого процесса, экономического и хозяйственного функционирования предприятия во многом зависит от правильно организованной систему учета, в том числе и бухгалтерского.
High Tech Logistic ЖШС» және «Хак Групп АҚ» логистикалық кәсіпорындарының іс-әрекеттерін талдау
Қазіргі кездегі Қазақстанның экономиканың сәтті жағдайы, тұтыну нарығының өсуі, компаниялар жоғары қарқынмен даму үстінде. Бірақ толық бағалық логистикалық қызмет нарығының болмауы, жергілікті компаниялардың өсуіне, халықаралық корпорациялардың келуіне ірку фактор болып табылады.
Iсторiя розвитку бухгалтерського облiку
Виникнення і розвиток бухгалтерського обліку є невід’ємною складовою частиною всієї історії людського суспільства. Сучасна наука не дала однозначної відповіді, який момент слід вважати виникненням бухгалтерського обліку. В багатьох випадках це пояснюється недостатньою кількістю джерел, що збереглися, - облікових документів, які використовувалися нашими попередниками.
Negizgi korlardin tiimdi korsetkiwteri
1836—1838 жылдары Бөкей хандығында аса ірі халық - азаттық көтерілістерінің бірі болып өтті. Ол көтерілістің басты себебі жердің жетіспеушілігі еді. Мәселен, Ішкі Ордадағы 20 мыңға жуық отбасы шаруашылығы жер тапшылығынан зардап шекті. Ең жақын шұрайлы жерлердің бәрін де ірі помещиктер мен байлар өзара бөлісіп алып қойған болатын. Қатардағы қарапайым қазақтар жерді солардан жалға алып пайдаланды. Қазақ ақсүйектері орыс помещиктерінен жалға алған жерлерді өздерінің жеке қалауы бойынша қазақ ауылдарына көтеріңкі қымбат бағаға тағы да қайыра жалға беріп отырды. Сөйтіп қазақтардан әр түрлі айыппұлдар мен алым-салықты еселеп алып тұрды.