Войти    Поиск   Связаться с нами
Аналіз релевантної інформації для прийняття управлінських рішень в роздрібної торгівлі
Управління підприємством – це складний і багатогранний процес. Власникам підприємства та менеджерам постійно доводиться приймати управлінські рішення, від яких залежать не тільки результати поточної діяльності (операційної, фінансової), а й саме існування підприємства як суб’єкта фінансово-господарської діяльності на ринку.
Аналіз та розкриття конкретної виробничої ситуації за першим чи третім питанням практичної роботи
Розглянемо особливості підприємства ЗАТ "Уряд звуку", на базі якого проводилися практичні дослідження проблем аудиту обліку імпортних операцій.Організаційно-правова форма даного підприємства - акціонерне товариство закритого типу, яке здійснює свою діяльність на підставі Статуту та Установчого Договору. У Договорі в якості основного виду діяльності передбачена оптова торгівля імпортними товарами - компакт-дисками та аудіокасетами, виробленими в США.На поставки компакт-дисків та аудіокасет був укладений контракт з однією з провідних фірм - виробників даного виду товару.Конкурентна здатність підприємства ЗАТ "Уряд звуку" забезпечується відповідним вибором напрямку в сучасному музичному мистецтві (стиль "New Age"), який мало представлений на внутрішньому ринку.
Аналіз, облік та аудит в системі економічних відносин
Об’єктом дослідження є – обліковий процес безготівкових грошових потоків ДП «Житомирсьий лікеро-горілчаний завод». Предмет дослідження – систематизований облік безготівкових грошових потоків та операцій на поточному рахунку ДП «Житомирсьий лікеро-горілчаний завод».
Методи дослідження: дедуктивний, індуктивний, монографічний, розрахунково-конструктивний методи, економічний аналіз та інші.
Основною інформаційною базою дослідження стали Закон України
Аналітичний и синтетичний облік ПДВ
Облік ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету: складаючи робочий план рахунків, наказ про облікову політику, положення про документообіг в організації, необхідно пам'ятати, що інформація повинна бути достовірною, її отримання повинно займати мінімум часу, а бухгалтерський облік треба вести так, щоб при незначних трудових витрат можна було б трансформувати його дані до інформацію для управлінського обліку та податкових розрахунків.
Анализ дебиторской задолженности
Система контроля за движением и своевременным погашением дебиторской задолженности организуется как самостоятельный блок общей системы финансового контроля на предприятии.
Анализ деловой активности предприятия
Коэффициенты деловой активности позволяют проанализировать, на сколько эффективно предприятие использует свои средства. Скорость оборота (количество оборотов за период), т.е. скорость превращения в денежную форму, оказывает влияние на платежеспособность и отражает повышение производственно-технического потенциала.
Анализ обеспеченности организации основными средствами
Целью курсовой работы является изучение методики и проведение анализа обеспеченности предприятия основными фондами и эффективности их использования.
В зависимости от цели в работе были поставлены и решены следующие задачи:
изучить значение и источники информации анализа основных фондов;
рассмотреть методику проведения анализа основных фондов;
дать организационно-экономическую характеристику деятельности предприятия;
провести анализ обеспеченности основными фондами;
найти пути улучшения использования основных средств.
Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами и эффективности их использования
Широкая программа экономического и социального развития республики предусматривает вовлечение в хозяйственный оборот все большего количества материально-технических ресурсов и увеличение потребностей производства в различных видах сырья. Удовлетворение потребностей народного хозяйства в материальных ресурсах за счет увеличения их объемов ограничивается их размерами добычи и запасов, а также производства.
Анализ оборотных активов
Актив баланса содержит сведения о размещении капитала, имеющегося в распоряжении предприятия, то есть о вложении его в конкретное имущество и материальные ценности, о расходах предприятия на производство и реализацию продукции и об остатках свободной денежной наличности. Каждому виду размещенного капитала соответствует отдельная статья баланса.
Анализ отчета о прибылях и убытках
Отчет о прибылях и убытках характеризует финансовые результаты деятельности организации за отчетный период. В отчете о прибылях и убытках данные о доходах, расходах и финансовых результатах представляются в сумме нарастающим итогом с начала года до отчетной даты.