Войти    Поиск   Связаться с нами
Автоматизция бух галтерского учета: проблемы и перспективы
Автоматизация учетных процессов является объективной необходимостью и представляет собой дальнейшее совершенствование организации и формы бухгалтерского учета на базе новейших технических средств.
Адамгершілік — рухани тәрбиенің маңыздылығы
Жаңа кезеңдегі білім берудің өзекті мәселесі жас ұрпаққа-адамгершілік-рухани тәрбие беру. Құнды қасиеттерге ие болу, рухани бай адамды қалыптастыру оның туған кезінен басталуы керек.
Халықта «Ағаш түзу өсу үшін оған көшет кезінде көмектесуге болады, ал үлкен ағаш болғанда оны түзете алмайсың» деп бекер айтылмаған.
Ажырасу тез
- Пассив
7.Баланстың өзгеріс типтері:
1-тип кәсіпорын құралдары құрамына өзгерістер туғызады және тек қана баланс активінің баптары қозғайды.
2-тип тек қаражат көздері құрамына ғана өзгірістер туғызады.
3-тип шпруашылық құрамдарын және олардың шығу көздерін теңбе-тең сомаға көбейтеді.
4-тип қаражаттың және олардың шығу көздерінің бірдей сомаға азайтылуын сипаттайды.

8.Шоттар – бухгалтерлік есептің шоттары біртектес шаруашылық операцияларын топтастыруға және ағымдағы есебін жүргізуге арналған. Қорлардың әрбір түрі мен олардың көздеріне жеке шот ашылады.
9. Корреспонденция – бұл екі жақты жазу әдісі кезінде туындайтын шоттар арасындағы өзара тығыз байланыстылық. Корреспонденция әрбір жазбада корреспонденцияланатын шоттарды жазу жолымен түсіндіріледі.
Шаруашылық операцияларды бейнелеуде шоттардың арасында пайда болған экономикалық өзара байланысты - шот корреспонденциясы деп атайды.

10.
Бухгалтерлік баланстың құрлымы

Актив
Пассив


қысқа мерзімді активтер ұзақ мерзімді активтер меншікті капитал қысқа мерзімді міндеттемелер ұзақ мерзімді міндеттемелер
Айналымнан тыс активтер есебі
Осы курстық жұмыстың тақырыбы “Айналымнан тыс активтер” болып табылады. Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің 18.09.2002 ж. №438 бұйрығымен бекітілген Бухгалтерлік есеп шотының І-бөлімі «Айналымнан тыс активтер» деп аталады. Осы тақырыпқа сай курстық жұмыста «Айналымнан тыс активтер» бөліміне жататын келесідей мәселелер қарастырылды: бірінші бөлімінде «Материалдық емес активтер» және «Материалдық емес активтердің амортизациясы», екінші бөлімінде «Негізгі құралдар», «Негізгі құралдардың тозуы» және «Инвестициялар».
«Материалдық емес активтер» бабы бойынша шаруашылық қызметте ұзақ уақыт бойы пайдаланылатын және кіріс келтіретін материалдық емес объектілерге кәсіпорынның жұмсаған шығындары көрсетіледі. Материалдық емес активтердің тозуы өнімнің (жұмыстың, қызметтің) өзіндік құнына олардың бастапқы құны мен ұтымды пайдалану мерзіміне қарай кәсіпорыын есептеген нормалар бойынша, бірақ кәсіпорын қызметінің мерзімінен аспайтындай болып жатқызылады.
Акпараттарды ондеу объектилеринде малиметтер базасын баскару жуйесин уйымдастыру
Казіргі таңда бар әлемде компьютерлік анықтамалы-ақпараттық жүйелер кең тараған, олардың көмегімен қажетті ақпаратты ең қысқа мерзімде алу мүмкіндігі бар. Барлық жүйелер ақпаратты өңдеу мен ұзақ уақыт сақтау функцияларымен қандай болса да деңгейде байланысты деп айтуға болады. Ақпарат ол кезде іс-әрекеттің әртүрлі саласының тиімділігін анықтайтын факторы болып табылады. Ақпараттың көлемі үлкейді, сонымен қатар мәліметтерді өңдеу жылдамдығына қойылатын талаптар жоғарылады, енді көптеген операциялар қолмен жасай алынбайды, олар ең перспективалы компьютерлік технологияларды қолдануын қажет етеді.
Актив и пассив баланса. Группировка имущества и источников его формирования
Структура бухгалтерского баланса основана на одном балансовом уравнении: АКТИВ = ПАССИВ. Актив и пассив баланса состоят из отдельных статей, сгруппированных в разделы. Обычно, актив представляется в виде двух разделов: внеоборотные активы и оборотные активы; пассив – в виде трех: капитал и резервы, долгосрочные обязательства, краткосрочные обязательства.
Актив и пассив
Бухгалтерский баланс — таблица, в которой сгруппированы статичные объекты учета с их численными значениями. В соответствии с рассмотрением объектов учета с двух точек зрения — имущество и источники финансирования этого имущества — баланс состоит из двух частей: актива, где показывается имущество по видам и группам, и пассива, где показывается собственный капитал и обязательства организации.
Активные и пассивные операции, их виды, экономическое содержание
В условиях рыночной экономики особую важность приобретает процесс формирования банковских пассивов, оптимизация их структуры и в связи с этим качество управления всеми источниками денежных средств, которые образуют ресурсный потенциал коммерческого банка. Очевидно, что устойчивая ресурсная база банка позволяет ему успешно проводить ссудные и иные активные операции. Поэтому каждый коммерческий банк стремится наращивать свои ресурсы.
Активные, пассивные, акт-пассивные счета
Двойная запись своей внутренней логикой помогает раскрыть принципы противоположного построения структуры активных и пассивных счетов, связывая их с двусторонним построением баланса, где слева отражаются остатки хозяйственных средств, а справа отражаются остатки источников средств.
Активтер есебінің теориясы
Бұл бөлімде бюджеттік ұйымға жататын, оның ішінде жалға берілген, барлық активтердің қолдағы саны және жылжуы есептелінеді.
Активтердің бухгалтерлік есебі есептік тіркемелерде активтер түсімінің, олардың бюджеттік ұйым ішінде ауыстырылуының және шығарылуының дұрыс құжаттық рәсімделуін және уақытында көрсетілуін, сондай-ақ әрбір объектінің (заттың, заттар тобының) сақталуына және дұрыс пайдаланылуын бақылауды қамтамасыз етуі тиіс.