Войти    Поиск   Связаться с нами
"Директ-костинг" в системе управленческого учета
Целевая направленность работы обусловила постановку следующих задач:
1. Раскрытие роли и значения затрат в системе директ-костинг.
2. Обоснование преимуществ и недостатков системы директ-костинг.
Методологией исследования явились национальные российские стандарты по бухгалтерскому учету, в частности специальная литература, а также материалы периодической печати по теме исследования.
"Стандарт -кост" как система учета издержек в управленческом учете
Целью работы является рассмотрение учёта затрат по системе «Стандарт - кост» и учёта затрат на ООО «Вологодский Станкостроительный завод».
Задачами курсовой работы являются:
1. Рассмотреть теоретические аспекты учёта затрат по системе «Стандарт - кост» по следующим направлениям:
1.1. Общая характеристика системы «Стандарт - кост»;
1.2. Виды нормативов;
1.3. Нормативные затраты и их виды;
1.4. Вычисление отклонений и их анализ;
«Директ-кост» в системе управленческого учета
Целью работы является комплексное исследование системы калькулирования неполной себестоимости и выработка направлений по внедрению данной системы на российских предприятиях.
Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:
- исследовать теоретические и методические вопросы учета неполных затрат;
- выявить преимущества и недостатки системы «Директ – костинг» в сравнении с другими системами управленческого учета
- проанализировать практику применения системы директ-костинг в России;
«КазНИГРИ» ЖШС-нің шаруашылық қызметіне сипаттама
Барлық экономикалық ғылымдар ішінде бухгалтерлік есеп дараланып тұратын бөлек ғылыми сала. Бухгалтерлік есептің мәліметтері мен көрсеткіштері қоғамдық өндірістің дамуын экономикалық тұрғыдан зерттеуге бірден бір негіз болып табылады. Сондықтан да бухгалтерлік есептің негізгі міндеті халық шаруашылығының барлық салаларында нақты тұжырымды мемлекеттік талапқа сайесептеу жұмысын жүргізу.
«Негізгі құралдардың есебі» тақырыбының жоспары
Негізгі құралдардың жіктелуі. Бухгалтерлік есепте негізгі құралдар деп өндіріс үдерісінде ұзақ уақыт бойы, яғни бір жылдан артық уақыт пайдаланылатын, өзінің бастапқы түрін, көлемін сақтай отырып , құнын шығарылған өнімге, орындалған жұмысқа, көрсетілген қызметке есептелген амортизациялық аударым мөлшері шегінде біртіндеп ауыстырып отыратын еңбек құралдарын, яғни материалдық активтерді айтады.
Інвентаризація матеріальних цінностей та порядок її проведення
Актуальність теми курсової роботи. Поступова політична і економічна інтеграція України в розвинуту економічну спільноту є передумовою проведення кардинальних змін в методології та організації бухгалтерського обліку, серед яких прийняття Закону "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
У зв'язку з цим важливого значення набувають питання організації управління, обліку і господарського контролю на підприємствах. В Україні господарський контроль стає одним із важливих елементів ринкової економіки. Сьогодні багато його методологічних і організаційних питань потребують розробки, вдосконалення, термінового впровадження і апробації, проте проведення інвентаризацій було, є і залишається єдиним способом контролю за точністю даних, що надаються бухгалтерським обліком.
Інвентаризація та облік товарних втрат на підприємствах роздрібної торгівлі
Метою курсової роботи є теоретичне визначення сутності, змісту, ролі інвентаризації в господарській діяльності, обґрунтування значення та місця інвентаризації в бухгалтерському обліку, розробка рекомендацій щодо удосконалення організаційної роботи на базовому підприємстві.
Реалізація мети курсової роботи обумовила необхідність вирішення таких завдань:
дослідити сутність інвентаризації як необхідної умови діяльності підприємства роздрібної торгівлі;
провести економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури, щодо інвентаризації як елементу методу бухгалтерського обліку;
Інвентаризація, метод бухгалтерського обліку
В своїй роботі я хочу проаналізувати та розібрати , що ж таке документація, яка її роль та положення в роботі підприємства (організації), і які принципи складання документації в бухгалтерському обліку. Адже по закону бухгалтерські документи являються свого роду виправдувальними документами, маючі юридичну силу.
Що торкається інвентаризації, то її роль дуже значна, так як завжди важливо знати яка фактична наявність товарно-матеріальних цінностей на складі або грошових коштів у касі. Тому в даній роботі я постараюсь дати відповідь на питання : які принципи інвентаризації, види та методи, порядок та строки її проведення, нормативні документи, які регулюють проведення інвентаризації
Інтернет-витрати підприємства: оподаткування та облік
Основним законодавчим актом, який регулює відносини у сфері використання Інтернету, є Закон про телекомунікації. Його дія поширюється не лише на операторів та провайдерів, тобто осіб які надають телекомунікаційні послуги, а й на споживачів цих послуг – юридичних або фізичних осіб, що користуються, зокрема, й Інтернетом. Надалі спеціалізоване підприємство, яке надає доступ до Інтернету, називатимемо провайдером, а особу, яка використовує Інтернет з метою власної господарської діяльності, – користувачем.
інформаційні системи бухгалтерського обліку
Зайняти лідируюче положення на ринку, підвищити ефективність роботи персоналу, створити оптимальну структуру управління - от першочергові задачі керівника підприємства. У бухгалтерській і банківській діяльності це особливо важливо, що обумовлює широке застосування бухгалтерських пакетів і програм, завдяки впровадженню яких підвищується оперативність обробки даних і вірогідність ділової інформації, приймаються більш об'єктивні фінансові й управлінські рішення.